DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 37     <-- 37 -->        PDF

sil


Društvene vijesti.
Zapisnik


odborske sjednice hrv. šumarskog društva, držane 30. kolovoz a
1920. u 3 sata posije podne u prostorijama društvenim u Zagrebu.


Predsjedavao je podpredsjednik Dragutin Trôtzer u prisustvu
blagajnika Aleksandra spi. Lajera, tajnika Manojla Divjaka te odbornika
Vilirna Čmelika, Slavoljuba Slapničara, Rudo´.fa Ernya, Jure
Dražica, Žarka Miletića, Dra Vase Vučkovića, Jove Lazića, Srećka
Majera, Milana Marinovića i Dra Aleksandra Ugrenovića.


Dnevni red.


I.
Pošto je pročitan i overovljen zapisnik prošle sjednice, to na
poziv predsjednika, tajnik čita nacrt pravila za šumarsko društvo
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kako je sastavljen po naročito
izabratom odboru od sva četiri društva. Zaključeno je, da se taj
nacrt odštampa kao dodatak „Šumarskom listu".


II.
Podpredsjednik Dragutin Trôtzer predlaže, da odbor
donese zaključak, kakovo će stanovište zauzeti pred glavnom skupštinom
kojoj će se proči´ani nacrt pravila podnjeti na prihvaćanje.
U tome pogledu istaknuta su dva predloga i to:


1. Srećka Majera, da upravni odbor hrv. šumar, društva,
podnašajući pravila glavnoj skupštini, zamoli istu, da ova pravila
prihvati kao rezultat mandata, koga mu je dala u svrhu provedbe
ujedinjenja svju bratskih društava, jer ovaj odbor nemože druga
pravila iznijeti, te veže svoj dalji opstanak kao društvena uprava, uz
uvjet, da se ova pravila prihvate. Mijenjati se nemože na ovim pravilima
ništa, jer su ova pravila plod ankt t i : Uava,
te bi se tek mogla mijenjati na novoj skupsi li j d IJ n g raštva.
2. Milan Marinović predlaže, da se usvoji pudiog Srećka
Majera do stavka: „jer ovaj odbor nemože druga pravila iznijeti"
i t. d. a mjesto toga da se stavi, odbor moli da glavna skupština
eventualno povede na temelju ovih pravila debatu, te se stvori kojiačni
nacrt pravila, koja će hrv. šum. društvo zastupati na prvoj
vanrednoj skupštini ujedinjenog udruženja.


Posije življe debate, usvojeno je velikom većinom glasova, da
se prihvaća predlog Srećka Majera, da stavka: „jer ovaj odbor" itd.
ali bez dopune predložene od strane Milana Marinovića.


III.
Na predlog predsednika, da se donese odluka o sazivu glavne
skupštine, koju bi po zaključku prošlogodišnje skupštine trebalo
održati u Beogradu, zaključeno je, da se radi stanbenih prilika u
Beogradu, skupoće i povišenja željezničke tarife, sazove izvanredna
glavna skupština u Zagrebu, a predsedništvo neka odredi dan saziva.
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 38     <-- 38 -->        PDF

IV.
Na molbu uredništva „Jadrana" u Buenos Aeresu, da mu se
list šalje u zamjenu, stavljeno je u dužnost blagajniku da utvrdi visinu
poštarine, i da se na idućoj sjednici donese o tome zaključak.


V.
Na predlog blagajnika Aleksandra Lajera, glede povišenja osiguranja
društvene zgrade, zaključeno je, da blagajnik izvidi, koliko
bi se imalo plaćati kod povišenog osiguranja za izgorive dijelove i
spremi predlog za iduću sjednicu.


VI.
Na predlog blagajnika, da se u smislu banske naredbe traži
povišica na stanarinu, zaključeno je tražiti, da se stanarina povisi sa
50% od dana, kad je naredba stupila na snagu.


VII.
Na predlog blagajnika, da se pomoćna sila, kojoj se plaća
300 K mjesečno, a koju je prisvojio urednik Šumarskog lista radi
vodjena evidencije adresa, dodijeli blagajniku i tajniku, s tim, da
blagajnik vodi evidenciju adresa, zaključeno, da tajnik stupi u pregovor
sa urednikom, i tu stvar izravna.


Pošto drugih predloga nije bilo, zaključuje predsjednik sjednicu


u 8 sati uveče, s tim da se ovjerovljenjesjednici.
zapisnika obavi na idućoj
Podpredsjednik: Tajnik:
Draguti n Trotzer . Manojl o Divjak.
Ovjeravaju :


Milan Marinović. Dr. Aleksandar Ugrenović.


Zapisnik


odborske sjednice hrv šumarskog društva, održate 29. listopad a
u pet sati posije podne u društvenim prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun Turković,
a u prisustvu blagajnika Aleksandra pl. Lajera, tajnika Manojla Di-,
vjaka, i članova uprave Vilima Črnelika, Dra Vase Vučkovića, Josipa
Grunwalda, Slavoljuba Slapničara, Žarka Miletića, Milana Marinovića,
Dra Aleksandra Ugrenovića i Rudolfa Ernya.


Dnevni red.


I.
Tajnik Manojlo Divjak priopćuje, da na današnjoj odborskoj
sjednici treba pretresti sve predloge, koji se imadu iznijeti
pred glavnu skupštinu i doneti zaključke, kakvo će stanovište zauzeti
upravni odbor pied skupštinom, po pojedinim predlozima.
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Kako posije pozdrava predsjednika dolazi izvještaj o radu
upravnog odbora, čita sastavljeni izvještaj, koji se od strane odbora
prihvaća.


II.
Blagajnik Aleksander Lajer izvještava, da godišnji račun
nije pregledan po zato izabratom odboru i iznosi stanje društvene
blagajne. Odbor prima na znanje izneto stanje blagajne, a glede
pregleda godišnjih računa zaključuje umoliti skupštinu, da izabere
drugi odbor za pregled istih.


III.
Tajnik Manojlo Divjak izvještava, da su na točku 4.
dnevnog reda glavne skupštine stigla dva protupredloga i to :


1. Miljkovića i drugova, da se nacrt pravila za ujedinjeno šumarsko
društvo Srba, Hrvata i Slovenaca odbaci, a odbor pozove,
da povede pregovore za savez postojećih šumarskih društava.
2 Antuna Jovan ovca i drugova, da se točka 4. glavne
skupštine skine sa dnevnoga reda.


Posije pretresa ovih predloga, zaključeno je velikom većinom,
da odbor zauzme pred glavnom skupštinom odlučno stanovište glede
prihvaćanja nacrta pravila za ujedinjeno društvo Srba. Hrvata i Slovenaca,
a za slučaj, da skupština ne prihvati predloženi nacrt, da
predsjednik u ime predsjedništva i odbora zahvali i pozove skupštinu,
da si izabere novu upravu.


IV.
Predsjednik barun Turković, pošto je ostavkom Dra
Levakovića na tajnički položaj ovo mjesto upražnjeno, to će se na
skupštini imati izabrati novi tajnik, žtli znati želje odbora, koga da
predloži u ime predsjedništva za društvenog tajnika, našto je zaključeno,
da, predsjednik predloži Manojla Divjaka.


V.
Tajnik Manojlo Divjak čita proračun za 1920/21. godinu
po kome prihod iznosi 82.054 kruna, a rashod 95.602 kruna, dakle
deficit od 13.600 kruna, na što odbor zaključuje proračun prihvatiti,
a manjak pokriti povišenjem članarine, o čemu se ima skupštini
podnijeti predlog.


VI.
Na molbu g. Puka, da mu se članak u Šumar. Listu honorira
dvostruko, zaključeno, da se molba ne uvažava, radi slabih materijalnih
sredstava.


VII.
Tajnik Divjak izvještava, da je za glavnu skupštinu stigao
predlog apsolvenata kr. gosp. šum. učilišta u Križevcima, glede njihovog
zapostavljanja u službi prilikom promaknuća i glede preuređenja
činovničkog statusa, zatim predlog činovnika imovnih općina,


o nepravilnoj doznaci njihovih beriva i predlog Vilima Dojkovićao


ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 40     <-- 40 -->        PDF

procjeni stabala gledom na današnje prilike i o uticaju agrarne reforme
na naše šumarske predloge.
Zaključeno sve ove predloge podnijeti skupštini sa preporukom
za prihvaćanje.


VIII.
Član uprave Vilim Čmelik, priopćuje, da mu je radi položaja
koga zauzima u povjereništvu šuma i rudnika nemoguće ostati dalje
u društvenoj upravi, jer ne želi, da društvo bude pod službenim
uticajem povjereništva, pa moli, da se na glavnoj skupštini izabere
na njegovo mjesto drugi član uprave. Zaključeno > ovu želju priopćit
glavnoj skupštini.
Pošto je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu.


Mila nPredsjednik:
baru n Turkovićv . r.
Tajnik:
Manojl o Divjak.
RudolfOvjerava:
Erny. Milan Marinković .
Zapisnik


izvanredne glavne skupštine hrvat. šum. društva održane 30. oktobra
1920, u društvenim prostorijama pod predsjedanjem društvenog predsjednika
Milana baruna Turkovića, a u prisustvu I. podpredsjednika.
Dr. Gjoke Jovanovića, blagajnika Aleksandra Lajera, zastupnika tajnika
Mane Divjaka i članova:


Abramović, Beck, Brozig, Brauzil. Begna,„ Budiselić, Balen
Belanović, Boroević. Budisavljević, Brajdić, Cikoš, Čeović, Demetrović
Demi, Dojk´ović, Dremil, Duduković, Erny, Ervaćanin. Eisenhut, Frkić
Franješ, Fey, Fischer. Finke, Gjureković,Grozdanić,Giunvald, Gr^hovac
Hekner, Herak, Helebrand, Jerbić, Jovanovac, Jasić, Jagrović, Jošovac
Kovačina, Kopric* Krajnjak, Kundrat, Kolibaš, Krišković, Kreč, Kôrôskôny,
Koprić, Koof, Katić, Kovačević, Lach, Lazić, Levaković, Leustek,
Makoić, Mark, Majer, Markić, Murgić, Marinović, Maruzzi, Miljuš,
Miletić, Majnarić, Neferović, Nagler, Polaček, Pleško, Prpić, Pere,
Petračić, Pichler, Premužić, Polak, Petrak, Popović, Ress, Rozmaniih,
Rukavina Rude, Rukavina Josip, Rukavina Branko, vRohr, Solarić,
Sôntgyorgy, Slapničar, St´pčić, Seidel, Schmidinger, Šustić, Štefović,*
Škrljac, Skorić, Šebetić, Šubert, Totzauer, Tomičić, Telar, Ugrenović,
Vučković, Zec, Žibrat, Šurić, Šooš, Cmelik, Bona, Kosović, Vac,
Nenadić, Vlatković.


Predsjednik Milan Turković otvara skupštinu u 9 sati
pozdravnim govorom, predstavlja izaslanika srpskog šum. udruženja
gosp. Jovu Simonovića i izveštava da se je slovenačko i bosansko
šum. dru ivo i io »olj privredno društvo u Beogradu izvinulo, što
nemo?.: >i si " S´ i i z-islanike. Prelazeći odmah na dnevni red,
poziva tajnika, da pročita izvještaj o radu upravnog odbora u toku
ove godine.
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Zastupnik tajnika Mane Divjak čita izvještaj oradu
odbora, koji u glavnome sadrži u sebi, da je odbor nastojao, da se
financijske prilike društva što više poprave, kako bi se i pored skupe
štampe mogao izdavati društveni organ „Šumarski list," u koju svrhu
je izmedju sebe obrazovao financijalni pododbor i u isti izabrao
članove uprave M^jera, Dražica i Pilepića. Blagodareći ovome pododboru,
koji nije propustio da iscrpe ni jedrio vrelo prihoda, društveni
organ izlazio je cele godine. Nadalje, da je odbor ceo svoj
trud uložio na to, da se ostvari ideja o ujedinjenju sviju šumarskih
društava u zemlji u jedno društvo Srba, Hrvata i Slovenaca, pa je
posije raznih pregovora i dopisivanja, na predlog srpskog šumarskog
društva održavao jednu zajedničku sjednicu sa delegatima srpskog,
bosanskog i slovenačkfg društva i na istoj sas´avio nacrt pravila za
buduće ujedinjeno šumarsko društvo, koji će danas izneti na prihvat
i pretres sazvanoj skupštini. U izvještaju se istiću još kao glavniji
radovi prestavke ministarstvu šuma i rudnika za preduzimanje potrebnih
mjera protiv haračenju šuma, za uredjenje deputatnih beriva
šumarskim činovnicima kod političke šumske uprave, o organizaciji
šumarske službe, podeli podpora iz Kôrôskenijeve zaklade, predstavka
ministarstvu saobraćaja za povlasticu u vožnji željeznicom svima
šumarskim činovnicima ;


Konačno se izveštava da je društveni tajnik Dr. Levaković dao
ostavku još u početku godine, pa je neko vreme vršio dužnost član
uprave Srečko Majer, a zatim Mane Divjak. Konačno, da su u toku
godine umrli društveni članovi Fischbach i nadlugar Božić.


Profeso r Petrači ć na pročitani izvještaj primjećuje, da nije
ništa spomenuto o promjeni društvenih pravila u smislu zaključka
prošlogodišnje skupštine.


Zastupnik tajnika izvještava, da se je odbor odmah u počitku
pridržavao izmjenjenih pravila, i ako ista nisu još potvrdjena
od strane zemaljske vlade. Ta potvrda nije još stigla radi čisto
administrativnih razloga, pošto su pravila već dva puta vraćena od
strane redarstv. povjerenstva na nadopunu.


Predsednik Milan Turković, na dnevnom redu je izvještaj
blagajnika o završnom računu za 1919 godinu. No kako ti računi
nisu pregledani po članovima za pregled računa izabranima,
moli skupštinu, da za pregied računa izabere nove članove;


Skupština prima izvještaj predsjednika znanju i bira za pregled
računa gg. Čeovića i Brausila.


Predsjedni k poziva skupšiinu, da pristupi rešavanju toč. 4
dnevnog reda, izvještavajuć, da je pogledom na tu točku stiglo više
protupredloga, pa poziva tajnika, da sve te protupredloge pročita i
iznese stanovište upravnog odbora po toj točki.


Zastupnik tajnika Mane Divjak čita protupredlog Milkovića
i drugova, da se podneti nacrt pravila za ujedinjenje šumarskog
društva odbaci i odbor pozove, da ponovo povede pregovore
na bazi saveza društava. Zatim predlog Jovanovca i drug. da se točka
4 skine sa dnevnoga rada, pa izjavu Jaromira Viđala sa 12 članova
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 42     <-- 42 -->        PDF

društva iz Vinkovaca, kojom pozdravljaju ujedinjeno društvo i traže
da član 1. nacrta pravila ostane nepromjenjen i konačno zapisnik
sjednice gozdarskog društva u Lljubljani, po kome je nacrt pravila
za ujedinjeno društvo već prihvaćen.


Po pročitanju ovih podnesaka objašnjuje, da je upravni odbor,
prama želji prošlogodišnje skupštine pristupio pregovorima sa ostalim
društvima, za ujedinjenje svih društava u jedno društvo kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca. Plod toga rada, jeste ovaj nacrt, koji je
odštampan u Šumarskom listu, i koji se podnosi skupštini na prihvaćaj.
Odbor stoji na stanovištu, da skupština u interesu društva
treba da prihvati ovaj nacrt pravila u načelu, a ako koji od članova
misli, da bi koji ćlan pravila trebalo dopuniti ili izmeniti, da u tome
pogledu podnese pismeni predlog, koji će se pred zajedničku skupštinu
iznesti. Misli, da predlog Milkovića ne treba ni uzimati u pretres,
jer savez društava ne vodi onome cilju, koji mi želimo postići.


Kao čisto šumarsko društvo za zaštitu klasnih interesa, nas se
ne tiču političke prilike u zemlji, ma kako se one razvijale, mi treba
da se ujedinimo, jer će podignuti glas ujedinjenog šumarskog društva
u odbranu naših klasnih interesa drugčije zastupati i ministarstvo
šuma, i zakonodavno telo, nego li glas pojedinih pokrajinskih društava


Predlog Jovanovca i drugova, koji je potakao iz bojazni, da se
u današnje doba razbuktalih politički strasti pred izbore, ne uvuče
politika i u šumarsko društvo, pa da se to izbegne ide zatim, da
debatu o ujedinjenju skine s dnevnog reda i rešenje o tome odloži,
treba prama jučeranjem zaključku upravnog odbora takodjer odbaciti
jer odbor stoji na stanovištu, da članovi šumarskog društva znadu
svatiti uzvišeni cilj toga društva, i da neće dozvoliti uvlačenje politike
u ovo društvo, pa da je bojazan predlagača neopravdana, a
samo odlaganje bilo bi na štetu društvenih interesa, a uz to se ne
slaže ni sa željom ostalih bratskih društava koja požuruju rad na
ujedinjenju, ni sa zaključkom delegata sviju društava, po kome je
ovaj rad trebalo okončati još u septembru ove godine.


Prof. Petračić čita proglas Paje Popovića upućen nekim članovima
šumarskog društva, u kome ovaj poziva članove, da točku


1. iznetog nacrta izmjenu u toliko, da sedište uprave ujedinjenog
društva bude u Beogradu a ne u Zagrebu.
Pridajući i suviše važnosti ovome proglasu, i držeći da iza
Paje Popovića stoji neka grupa ljudi, navodeći kako je saznao, da
se je jedan član delegacije srpskog šumarskog društva privatno izja-w
snio, kako su oni prihvatili Zagreb za središte samo dok se ujedinjenjene
ne izvrši, pa će ga posije lako preneti u Beograd, nema
posije svega toga vjere u istinsko i iskreno zbliženje i ujedinjenje,
pa traži, da se za sada taj predlog skine sa dnevnog reda, o čemu
neka odluci skupština glasovanjem.


Po tome skupština bira u skrutatorij za brojanje glasova članove
Petračića i Dojkovića pa se .pristupa glasovanju.


Glasalo je svega 11.5 članova i to za predlog upravnog odbora
58, a protiv predloga, tj. da se predmet skine sa dnevnog reda 57
članova.
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Prema tomu primljen je predlog odbora sa jednim glasom
većine.


Dr. Gjoka Jovanović I. podpredsednik, raduje se, što je
predlog odbora prihvaćen makar su jednim glasom većine, jer bi
mu mnogo teže bilo, da je slučajno radi jednog glasa propao. Uveren
je, da kad bi ovaj predlog bio skinut sa dnevnoga reda, da bi
u tome ostala društva vidila želju hrv. šum. društva da ne udje u
ujedinjeno društvo kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i da bi se
ostala tri društva ujedinila i mimo njega, a to bi bilo na štetu celokupnog
šumarstva. Sto se tiće proglasa Paje Popovića, nalazi, da je
neuniestan. Delegati sva četiri društva kod sastavljanja nacrta pravila
za ujedinjeno d.uštvo, dali su prvenstvo Zagrebu, jer Zagreb to
zaslužuje. ´


Uveren je, da medju nama nema šumara ni čoveka koji nebi
priznao prvenstvo Zagrebu.


Jova n Simonovi ć izaslanik srpskog šumarskog udruženja,
uzima reč samo zato, da nebi ko pomislio, da srpsko šumarsko
udruženje ili ma tko iz loga udruženja ima kakve bilo veze sa pro


glasom Paje Pcpovića. Da je srpsko šumarsko udruženje smatralo
Zagreb kao najpodesnije mjesto za središte ujedinjenog društva, najbolji
je dokaz, što je ono preko svoga predsjednika Dr. Milivoja
Vasića, na zajedničkoj sjednici delegata, to j predložilo.


Predsjednik Turković smatra, da nema nikoga tko nebi
bio za ujedinjenje, misli, da predlog g. Jovanovca i drugova nije
imao druge namere, nego da to pitanje za kratko vrijeme odloži, da
se sad pred izbore za konstituanu ntbi raspirile političke strasti
medju članovima društva. Medjutim. smatra, da smo svi zajedno za
ujedinjenje, i smatra predloženi nacrt pravila kao primljen.


Pa j a Popovi ć pokušavao da govori o svome proglasu, ali
prekidan od članova skupštine negodovanjem i upadanjem ne uspjeva.
— Izjavljuje da sa indignacijom odbija od sebe lekcije prof.
Petračica, koje on može čitati svojim djacima a ne njenu, a sa
srpskim šumaiskim udruženjem nema njegov proglas nikakove veze.


Predsjedni k ponovo poziva skupštinu da se izjasni prihvaćali
podneti nacrt pravila u načelu ili ne. Drži, da se nacrt u načelu
mora prihvatiti ako se želi ujedinjenje ostvariti, a ako ko ima kakovih
želja u pogledu izmene pojedinih odredaba, neka podnese do kraja


„godine obrazložen predlog upravnom odboru, pa će se isti iznesti
pred zajedničku konstituirajuću skupštinu u pretres.


Prof. Petračić misli, da je potrebno uzeti u ocenu i predlog
Milkovića i drugova i glasanjem utvrditi, dali je skupština za savez
društava ili ujedinjenje.


Dr. Jovanovi ć protivi se tome. samim tim, što je skupština
izglasala da predlog odbora ostane na dnevnom redu, ona ga je u
načelu prihvatila, a sve druge predloge odbacila. Sad bi se samo
moglo debatovati o predlogu odbora u pojedinostima, no kako bi
nas to predaleko odvelo, i kako na taj način nikada nebi došli do
rezultata, slože se sa mišljenjem predsednika, da svaki, koji ima
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 44     <-- 44 -->        PDF

kćkav dredlog za izmenu nacrta pravila u pojedinostima, podnese to
pismenim putem sa obrazloženjem, pa će se o tome pretresati na
zajedničkoj skupštini.


Dojković , misli, da mi nismo ni nadležni za pretres pravila
u pojedinostima, nego samo zajednička skupština, a mi se samo možemo
izjaviti, prihvaćamo li ovaj nacrt u načelu ili ne.


Prof. Petraćić pita, kad je to skupština ovlastila upravni
odbor da povede pregovore baš o ujedinjenju a ne i o savezu društava.


Divjak odgovara, da je odbor ovlašten onoga dana kad je
izabrat. Ovaj odbor izašao je pred prošlogodišnju skupštinu sa proglasom,
u kome je izmedju ostaloga obećao, da će ako bude izabrat,
uložiti sve svoje sile, da ideju o ujedinjenju društvava privede u delo.
Kad je na osnovu toga proglasa izabrat, onda je svakako i ovlašten
da radi za onu ideju, koju je sebi u dužnosnost stavio. Moli skupštinu,
da radi što bolje zaštite naših klasnih interesa omogući ujedinjenje
i prihvati predloženi nacrt u načelu.


Pošto je skupština prihvatila predloženi nacrt pravila za ujedinjeno
udruženje s tim, da svakome pristoji pravo podnašanja predloga
o izmenama u pojedinostima do kraja godine, prelazi se na
točku 5 dnevnoga reda, čitanje proračuna.


Zastupnik tajnika čita proračun za iduću godinu, po kome
prihod iznosi 82.054 krune, a rashod 95.602 krune, dakle manjak od


13.600 kruna koji će nastati, ako se .Šumarski list" bude samo četiri
puta u godini štampao. Izveštava, da je na odborskoj sjednici
zaključeno, povišenje članarine na 100 kruna radi popunjenja manjka.
Rudolf Erny predlaže, da se članarina povisi na 120 kr. i
list izdaje četiri puta godišnje, što skupština usvaja, prihvaćajući
predloženi proračun inače u cijelosti.


Predsjedni k javlja da je društveni tajnik Dr Levaković dao
ostavku još u početku godine, pa je do sada tajničke dužnosti vršio
član uprave Mane Divjak.


Predlaže skupštini, da g. Divjaka izabere za tajnika, što skupština
prihvaća jednoglasno.


Rudolf Erny upozorava skupštinu, da je izborom Divjaka za
tajnika upražnjeno mjesto jednog člana uprave, koje treba sada
popuniti.


Predsjednik izveštava, da je na jučeranjoj odborskoj sjednici
izjavio i član uprave g. Čmelik, da mu je nemoguće ostati u upravi radi
položaja koji zauzima u povereništvu, i prema tome bila bi
upražnjena dva mesta u upravnom odboru, pa predlaže za članove
uprave gg profesore Dr. Nenadića i Dr. Petračića, što skupština
jednoglasno uz burno odobravanje prihvaća.


Predsjedni k izveštava, da je time dnevni red iscrpen pa
poziva tajnika, da iznese eventualne predloge, koji su pravovremeno
skupštini podneseni.


Tajnik Mane Divjak čita molbu činovnika gradiške imovne
općine, kojoj se pridružuju činovnici slunjske i II. banske imovne
opčine, kojom se moli skupština, da izvoli zaključiti sledeće.
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 45     <-- 45 -->        PDF

„Hrvatsko šumarsko društvo, obraća se na povjereništvo šuma
i rudnika molbom, da se beriva činovnikom imovnih općina imadu
u buduće onim danom u tečaj staviti i u onoj izmjeri, kad i u kojoj
se u tečaj stavljaju beriva državnim činovnicima."


Skupština prihvaća predloženi zaključak, i ovlašćuje predsjedništvo,
da predloženu predstavku u ime društva podnese povereništvu.


Tajnik čita prestavku podnesenu u ime šumara sa absolviranim
naukama na kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcima, kojom se moli
skupština:


I. Da zamoli ministarski savjet i gospodina ministra za konstjtuantu,
da prilikom donošenja činovničke pragmatike uvaži, da su
absolventi kr. gosp. i šum. učilišta u Križevcima, koje je u svoje
vreme bilo najviši nastavni šumsko-strukovni zavod u zemlji, postizali,
uz položeni državni ispit najvišu kvalifikaciju, koja se je u ono
doba tražila — pa da im se novom pragmatikom prizna, kao da
imadu onu najvišu kvalifikaciju, koja se tom pragmatikom bude od
šumarskih činovnika tražila.
II. Da zamoli gospodina Ministra Šuma i Rudnika u Beogradu
i Povereništvo za Šume i Rudnike u Zagrebu, da se u punoj mjeri
izvršuju barem ustanove § §. 6 i 7 zakona od 25 studena 1918.
kojim se preinačuju odnosno nadopunjuju neke ustanove zakona od
22. siječnja 1894, kojim se uredjuje šumarsko tehnička služba kod
političke uprave u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.
III. Da zamoli gospodina ministra šuma i rudnika i povjereništvo
za šume i rudnike, da se ukine statusom odredjeni broj
mjesta u jednom činovnom razredu, kojim se omogućuje unapredjenje
mladjega tek kad stariji umre, umirovi ili se onesposobi za službu,
nego da se svaki činovnik unapredi posije stanovitog broja godina
provedenih u jednom razredu u viši razred, bez obzira koliki se broj
činovnika u višem razredu nalazi. Skupština prihvaća podnete predloge
s tim, da se u prva dva misle isključivo djaci bivše Kkriževačke
škole, a ne možda i ostalih srednjih škola, koje se danas otvaraju
pored visoke škole ili možda sa drugih srednjoškolskih učilišta.
Tajnik Mane Divjak čita predlog šumar, nadzor. Dojkovića,
koji moli, da se na današnjoj skupštini povede rasprava o načinu
procjene stabala za veleprodaje, gledom na sadanje stanje
tržišta, i rasprava o utjecanju agrarne reforme, na naše šumarske prilike.


Dojkovi ć obrazlaže svoj prvi predlog i drži, da bi procjenu
trebalo ujednostaviti, da nebude toliko komplikovana, kao i da bude
cjena približna stvarnoj vrednosti.


Predsjednik Turković misli, da šumari u svojim procjenama
treba samo da nastoje, da im bude točno pronadjena kubatura,
a ništa ne treba da ih buni, što njihova procjena gledom na
vrednost nije često puta ni približna prodajnoj cijeni, jer ta cjena
danas zavisi od raznih okolnosti a najviše o valuti, koja se neda ni
od danas do sutra predviditi.


Posije debate u kojoj uzima učešća više govornika kao prof
Dr. Nenadić, Dr. Levaković, Dr. Jovanović i drugi, zaključeno je´
da se to pitanje rasvetli dopisima u društvenom glasilu.
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Dojkovi ć obrazlaže svoj drugi predlog i navodi, da se propisi
agrarne reforme, u koliko se odnose na šume, vrlo hrdjavo
shvaćaju u narodu. Priznaje, da su to posljedice revolucije, ali bi
trebalo nastojati, da se takove revolucijonarne ideje ne podizavaju
ozgo. Napominje, da naše prilike o čuvanju šuma nisu zdrave, spominje
šumske žandare, koji su u ono vrijeme dok su postojali više
pripomogli uništenju šuma, nego li čuvanju, i ako je u njih velika
nada polagana.


Misli, da bi ministarstvo šuma moralo više uticati na upravu
šuma, ono bi barem trebalo pobrojati i objaviti koji se veliki šumski
posjedi namjeravaju u svoje vreme podržavati, pa takve posjede izlučiti
sasvim ispod uticaja ministarstva zâ agrarnu reformu. Naša je
dužnost čuvanjem šuma uzgajiii seljaka i odvrati i ga od haračenja
šuma kao i u opće tražiti leka ovoj bolesti.


Po ovome predlogu nizao se je red govornika jednog za
drugim, koji su se svi saglasili u tome, da propisi agrarne reforme
utiču štetno na čuvanje šuma, i da ministarstvo šuma nebi smjelo
dozvoliti, da ministarstvo za agrarnu reformu izdaje naredbe tičuće
se šuma, bez ikakvog predhodnog spora?umasa min´starstvom šuma
i rudnika. Covorili su Gašo Vac, Ress Koritić, Milan Marinović,
M lan Pichler, Šebetić i Dr. Ugrenović, i svi su se složili u tome,
da je za zauzimanje pravilnog stanoviš a po ovoj veoma važnoj
stvari, potrebno sazvati anketu stručnjaka iz sviju krajeva zemlje,
jer ako se ovo pitan e odmah radikalno ne reši, upropašćivanje
šuma naglo će se produžiti, pa kasnije neće ništa pomoći ni najidealnije
odredbe, kad šuma jednom nestane.


Skupština zaključuje, da se zamoli ministarstvo šuma da sazove
anketu stručnjaka iz sviju krajeva zemlje, koja će zaključiti, kakvo
je stanovište potrebno zauzeti na uticaj agrarne reforme na šume, da
bi se mogle potrebe naroda zadovoljiti i šume od propasti sačuvati.


Pošto se više nikoskupštinu u 13 sati.
nije za reč javio, predsjednik zaključuje
U Zagrebu 30. Oktobra 1920
Predsjednik: Tajnik:
Milan Turkovićv . r. M. Divjak v. r.
Godišnji proračun


hrv. šum. društva za 1920/21. godinu, prihvaćen na šumarskoj skupštini
30. oktobra 1920. godine.


P rihod:


1. Stanarina od Šumarskog doma 25554 K
2. Podpora države društvu 3000 K
3 Članarina 590 članova po 120 K 70800 K
4. Dobrotvori i utemeljači 10 000 K
5. Predbrojke na Šumarski List , 2 000 K