DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 56     <-- 56 -->        PDF

2. T. IvanČev: Nakazatelni te razporeždanija v zakona
za gorite i po-važnite rešenija i tolkuvanija na
toja zakon ot vrhovnija kasacijoni sod do 1920. god.
(Nastavak).
Tu se priopćuju važnija riješenja i tumačenja šumskog zakona
po vrhovnom kasacijonom sudu, koja su izdana sve do godine 1920.


3. G. Petrov (urednik Gorskog pregleda): Normira nje cenite
na drvenite materijali.
Pisac zauzimlje ovdje stanovište protiv naredbe, izdane po direkciji
za s. g. o. p , k jom su određene preniske maksimalne cijene
za drveni materijal, te ističe, stojeći na stanovištu slobodne trgovine
barem unutar granica države, da se cijene ne smiju normirati
silom, već po političko-ekonomskom principu o odnošaju ponude
naprama potražbi.


Pod naslovom .Razni" (razno) donesena je i vijest o gospodarsko-
šumarskom fakultetu u Zagrebu (agronomičesko-gorskija fakultet
v Zagreb), po kojoj se vidi, da se braća Bugari zanimaju za
naše prilike


Mi bismo željeli, da se odnošaji između zavađene nam braće
Srba i Bugara što prije poboljšaju, te da se tako i braća Bugari,
koji se od srpsko hrvatskog plemena baš ništa više ne razlikuju
nego braća Slovencinađu sa već ujedinjena tri brata u jednom
kolu, koje će nas svezajedno učiniti moćnim kuiturnim i političkim
faktorom na Balkanskom poluotoku.


Razne vijesti.


Dar društvenim zakladama. Gosp. Albin Leustek, gradski
šumarski nadzornik u Zagrebu, darovao je pripadni mu honorar
za članak „Šuma i šuma," otisnut u „Šum. listu" broj 1. 2, 3. god.
1920. društvenim zakladama, svakoj iznos po 18 K.


Izvoz sjemena amerikanskog jasena. Ministarstvo šuma i
rudnika saopćilo je šumarskom odsjeku u Zagrebu otpisom od


3. srpnja 1920. broj 10.123 naredjenje ministarstva trgovine i industrije
od 17 svibnja 1920. broj 5712, prema kojfm je u smislu rešenja
ministarskog savjeta od 16. svibnja 1920. pod IV. Br. 4858
izvoz sjemena amerikanskog jasena uz uplatu carine slobodan.
Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.
Temeljem § 5. zakladnice za uzgoj djece šumarskih činovnika
imenovan je g. Andrija Koprić, kr. šumarski savjetnik predsjednikom,
a g. Ljudevit Szentgyôry, kr šumarski nadzornik zamjenikom predsjednika
upravnog povjerenstva rečene zaklade.


..0(1.1.1......10 dvocijevka na kugle


kal. 9-3/72 sa dalekozorom Voiglânder. Cijena po dogovoru. Puška
je zgodna za lov na divlje svinje. Upitati kod uredništva.
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 57     <-- 57 -->        PDF

K. Br. 361/20. Split, 15. jula 1920.
Oglas natječaja.


Raspisuje se natječaj za pokriće nekoliko ispražnjenih mjesta
kotarskih šumara pri političkim oblastima u neokupiranom području
Dalmacije.


Natjecatelji imadu svoje molbe opskrbiti sa slijedećim dokazima:


1. svjedočbu rodjenja;
2. svjedočbu absol. niže šumarske škole sa pripadajućim državnim
ispitom;
3. svjedočbu dosadašnjeg službovanja u šumskoj struci sa odnosnim
dekretima imenovanja.
4. Liječničku svjedočbu;
5. Svjedočbu ponašanja.
Natjecatelji, koji se nahode u državnoj ili privatnoj službi,
imadu svoje molbe upraviti na pokrajinsku Vladu u Splitu, i to
putem svoje predpostavljene vlasti.


Oni natjecatelji, koji se privremeno ne nahode u službi, neka
svoje molbe uprave neposredno Pokrajinskoj Vladi u Splitu.


Prednost će se dati natjecateljima pripadnosti države SHS.


Prema svršenim naukama i godinama službe mogu natjecatelji
reflektirati kao kotarski šumari I. reda (X. čin. razred) II. reda (XI.
čin. razred) i III. reda (podčinovnika).


Pokrajinska Vlada (Šumski Odsjek)


u. z,
Dr. Makale v. r.


K. Br. 361/20. Split, 15 jula 1920.
Oglas natječaja.


Raspisuje se natječaj za pokriće nekoliko ispražnjenih mjesta
šumskih tehničara pri političkim oblastima u neokupiranom području
Dalmacije.


Natjecatelji imadu svoje molbe opskrbiti sa slijedećim dokazima:


1. svjedočba rodjenja;
2. svjedočba obsol. visoke odnosno akademske škole sa pripadajućim
položenim državnim školskim ispitima i državnim ispitom
za vodjenje samostalnog šumarskog gospodarstva;
3 svjedočba dosadašnjeg službovanja u šumarskoj struci sa odnosnim
dekretima imenovanja


4. Liječnička svjedočba;
5. Svjedočbu ponašanja.
Natjecatelji, koji se nahode u državnoj ili privatnoj službi,
imadu svoje molbe upraviti na Pokrajinsku Vladu u Splitu, i to
putem svoje predpostavljene vlasti.
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Oni natjecatelji, koji se privremeno ne nahode u službi, neka


svoje molbe uprave neposredno Pokrajinskoj Vladi u Splitu.
Prednost će se dati natjecateljima pripadnosti države SHS.
Prema svršenim naukama i godinama službe mogu natjecatelji


reflektirati na IX.—VIII. činovni razred drž. službe.


Pokrajinska Vlada (Šumski Odsjek)
Predsjednik: u. z.
. Dr. M a ka le v. r.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja povjereničtva ministarstva šuma i rudnika
u Zagrebu od .. srpnja 1920. broj 5793—1920. prodavati će se
dne 4. rujna 1920. kod šumsko gospodarstvenoga ureda Brodske
imovne općine slijedeća hrastova stabla:


a ~5
eu


Broj stabala te


.5 IS


>K ce >


Gospodart*
a a o S


> 4-» G cV a) 3


O, stveni o a. Xi v»


t-XI O


XI s eu S.y


razred e


o. =&
o en
´5" Kj -iS

o >N o o
I
u IH
a
1


03 .H..5, S. *u ce B S1


OJ


nt´ ll a.
1 Trizlovi 13-86 209 209 1651 797-823 2 900
2 Radiševo 14-35 314 314 1973 945-844 2 965


Uk .... 2821 523 523 3624 1,743 667 1865


Kupac mora nasjeći
ni ostaviti najmanje
prost. met.
ogrijevnih drva


Opći drazbeni uvjeti.


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno na pismene ponude.
Uvjetne ponude na jednu te istu hrpu, a tako i brzojavne ponude
ne primaju se


2. Propisno biljegovane pismene ponude, da budu uvažene, moraju
biti obložene sa 5°/0 žaobine od procjenbene svote i predane
u zatvorenom omotu (couvertu) na dan dražbe do 10 sati prije podne
blagajni gospodarstvenoga ureda. U ponudi se ima tačno navesti, da
su nudiocu svi drazbeni uvjeti dobro poznati i da na iste bez svakog
prigovora pristaje.
3. Svaka ponuda obvezatna je za nudioca od časa, kada ju
preda, dočim uspjeh dražbe obvezuje imovnu općinu tek od dana,
kada istu odobri povjereničtvo ministarstva šuma i rudnika. Do toga
dana odriču se stranke rokova propisanih u § 862. o. gr. z. za prihvat
ponude.
4. Osam dana nakon ubavjesti o potvrdi dražbe imade dostalac
u ime jamčevine povisiti žaobinu na 10% od dostalne svote.


ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 59     <-- 59 -->        PDF

5 Kupovnina imade se kod hrpe broj 1 uplatiti i to jedna po


lov´ca najkasnije 30 dana nakon ubavjesti o potvrdi dražbe, a druga
polovica prije početka izvoza najkasnije pak 1. siječnja 1921., kod
hrpe broj 2 jedna polovica takodjer najkasnije 30 dana nakon ubavj
sti o odobrenju dražbe, a druga polovica prije početka izvoza,
no najkasnije do 1. siječnja 1921.


6. Od prodaje izuzeto je hrastovo drvo, nesposobno za tvorivo
i gradju.
7. U smislu naredbe kr. zemaljske vlade od 12. travnja 1902.
broj 1285 imati će kupac povrh pogodjene kupovnine, te istodobno
sa Mom isplatiti 0´2°/n od dostalne svote u uzgojnu zakladu za potporu
djece šumarskih činovnika stojećih u zemaljskoj službi i kod
imovnih općina, a u smislu naredbe broj 3736—1920. još 0-5*/o za
osnivanje privremene zaklade za pošumljenje krasa.
8. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se saznati za vrijeme uredovnih
sati kod gospodarstvenoga ureda u Vinkovcima i kotarske
šumarije u Rajevomselu.
Šumsko-gospodarstveni ured Brodske imovne općine.
(J Vinkovcima, 16. srpnja 1920.


Broj 4112—1920.


Oglas dražbe hrastovih guta.


Na temelju odobrenja šumarskog odsjeka povjereništva za šume
i rudnike u Zagrebu od 2. srpnja 1920. broj 5955 prodavati će se
uz naknadnu premjerbu dne 4. rujna 1920. kod šumsko-gospodarstvenog
ureda Brodske imovne općine u Vinkovcima hrastove gule
nalazeće se:


1. hrpa u srezu Mužko Ostrovo na drvosjecima od god. 1912.
i 1913. procienjene okularno na 500 pr. met. u/, jediničnu cijenu od
21 K za jedan prost, metar.
2. hrpa u srezu Luščiću na drvosjecima od god. 1913., 1914.
i 1915. procienjene okularno na 3116 pr. met. uz jediničnu cienu od
25 K za jedan prost, metar i
3. hrpa u srezu Rastovici na drvosjeku od god. 1915. procienjene
akularno na 210 pr. met. uz jediničnu cijenu od 29 K za jedan
pr. metar gula<
Opći dražbeni uvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno putem pismenih ponuda.
Ne primaju se brzojavne ponude ni uvjetne na jednu te istu hrpu.
2. Da ponuda bude uvažena mora biti po propisu biljegovana
i obložena za hrpu 1.) sa 525 K za hrpu 2.) 3895 K i za hrpu 3) sa
305 K u ime zaobine i predana u zatvorenom omotu na dan dražbe
do 10 sati prije podne u blagajni šumsko-gospodarstvenog ureda
brodske imovne općine u Vinkovcih. U ponudi se ima točno navesti,


ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 60     <-- 60 -->        PDF

da su nudiocu svi dražbeni uvjeti dobro poznati i da na njih pristaje
bez svakog prigovora.


3. U ponudi mora nudioc navesti jediničnu cijenu, koju nudi
za jedan prost, metar gula i to za svaku hrpu posebno.
Gule imade kupac o svom trošku izraditi i na licu mjesta u
drvosjeku složiti.
Ponuda je obvezatna za nudioca od časa, kada ju preda,
dočim uspjeh dražbe obvezuje imovnu općinu tek od dana, kada ga
odobri šumarski odsjek povjereništva za šume i rudnike u Zagrebu.


4. Osam dana nakon ubavjesti o odobrenju dražbenog čina
ima dostalac povisiti žaobinu u ime jamčevine na 10°/0 po njemu
ponudjene kupovnine u gotovom ili u vriednosnim papirima, kojim
je pupilarna sigurnost priznata u kraljevstvu Srba Hrvata i Slovenaca.
5. Dostalac imade kupljene hrastove gule o svom trošku izraditi
i na licu mjesta u šumi složiti u hrpe od jednog metra visine, nakon
čega će kotarska šumarija obaviti premjerbu i prema prihvaćenoj
jediničnoj cijeni za jedan prost, metar obračunati kupovninu dotične
hrpe prema ustanovljenom i preuzetom broju prostornih metara gula.
6. Obračunatu kupovninu imade dostalac osam dana nakon
obavljene premjerbe uplatiti u blagajnu šumsko-gospodarstvenog
ureda brodske imovne općine u Vinkovcih, a nakon uplate kupovnine
izdati će se kupcu dozvola za izvoz gula.
7. Rok izradbe i izvoza gula ustanovljuje se za sve hrpe na
jednu godinu dana, a računa se od ubavjesti, da je dražba odobrena.
8. U smislu naredbe 1er. zemaljske vlade od 12. travnja 1902.
broj 1285. imati će kupac povrh kupovnine, te istodobno sa istom
uplatiti od kupovnine 0´2°/0 u uzgojnu zakladu za podporu djecç
šumarskih činovnika stojećih u zemaljskoj službi i kod imovnih
općina i 0-5°/0 za privremenu zakladu za pošumljenje krasa, a u
smislu naredbe šumarskog odsjeka broj 3736-1920
9. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se saznati za vrieme uredovnih
sati kod gospodarstvenog ureda u Vihkovcima i kotarskih šumarija
u Vinkovcima i u Cerni.
Šurnsko-gospodarstveni ured brodske imovne općine.
U Vinkovcima, dne 10. srpnja 1920


Hrastove mahovine


po K 7.— za kg., te


hrastove kore


kupuje svaku količinu


.,1 SSS" d. d» Palmotićeva ul. 66.
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Broj 3837 1920.


Dražba hrastovih š drugih drveta.


Kod šumsko-gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne
opštine u Mitrovici prodavati će se putem javne pismene dražbe
dana 23. Septembra 1920. u 11 sati pr je podne ovi drvoseci:


Od kupljenih drveta


ima dostalac bes


platno ostaviti petro


varadinskoj imovnoj


opštini izrađenih


ogrevnih drva


procena


šumskoga sreza broj drveta


mase


Procenbena


vrednost,
isklična


cena drvo


seka Primetba


ca >


u


° ca
|


i


a>


m


t3


« S


a)


1 M E ca
ca .


p,
U 1


.ca >


"C J


> o


ce


2 «


´o´


metričkih


g


kubnih


Neprečava 13 527 27011 2121
Od kanala Bo


1 532V2 893.189 suta udaljeno
br. 3. a 20 2 8 3 kim.


3


´O Od k nala Bo>
Varoš su a 2tya klm.


o 2. 12 866 3830 3381 845 1,251.707 Željez. stanice
u br. 4.
Morovič 5 klm.


o


Od kanala Bosuta s Smogva 604 2678 2413 do 1 km. od želj.


3 3. 11
6187, 984.227 stanice Morovič
br. 10. 21| J 61
oko 3´/2 klm.


ca
M 609! 2105 1986 Od kan-la Bosuta Smogva V2 klm. od željez.


697 302


> 4 11 j 29
74 .5217, stanice Morovič


o br. 10.


oko 3>/2 klm.


o
9 26
S 17
Od kanala


5. Smogva do 841 3550 2149 448 808.903 Bosuta
3´/j klm


43


´ 1


1109| 6308 5803


19 — —


58
316


U3
Vratična ,19 63
Od obale
6. 22
1565 2,321.866
>
O
Save P/, kmt*
br. 17. 9 25


1


o
30 38
23


2 15
ca 562 3582 2851


3


-a
1 1 —


7| i 41P 24 Od kanala Boen


Varadin


suta
ili željez.


O 7. 7 ~19 1 1 88 7667, 1,416 904


br. 17.
stanice Grk


03
5; | 14


17, klm.

110 89


ca Karakuša 358 1133 2167
Od željezničke


C


S.
235 430821 stanice od obale
br. 28. Save oko 3 klm.
5 2s 198


hvati sa 5% Kruna


0)


met.


en


ai ! L


.


0


2 Js


nadvisine


.S, &o


Vitojevačko


ca S55 966 3735 .5777
Od obale Save


9. ostrovo — —
1540V2 516.042
oko 2 klm.


O br. 35. 94
385


13
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Opšti dražbeni ušlo vi:


1. Dražba će se obaviti isključivši usmene, jedino na teme! u
pismenih ponuda.
2. Ponude (oferti) imaju biti dobro zapečaćeni, te će se primat´
najkasnije do 11 sati pre podne dana 23. septembra 1920.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi
dražbe poznati i da ih u celosti prihvaća. Uz to se ima ponudi priložiti
u ime vadiuma 5% od procenbene vrednosti one hrpe, na
koju ponuda glasi.
4. Odobrenje dražbe zavisi od povereništva ministarstva šurra
i rudnika u Zagrebu.
5. Predmet prodaje je celokupna drvna masa t. j . i gradivo i
gorivo drvo, ali je dostalac dužan od kupljenih drva izraditi u ovom
oglasu navedenu količinu ogrevnih drva i tu količinu petrovaradinskoj
imovnoj opštini predati.
Otpaci iza bradve i makije (iverje, makljevina) ne pripadaju
kupcu, nego imaju ostati imovnoj opštini na raspoložbu.


6- Prva polovica kupovnine ima se uplatiti za 14 dana, nakon
što je dostalac obavešten, da je dražba odobrena, a druga polovica
pre nego se počne izvažati izradjena roba, aii svakako najdalje do
konca mjeseca Marta 1921. godine.


7. Za seču, izradj´vanje kupljenih drveta i izvoz robe ustanovljuje
se rok do 31. Decembra 1921. (dvadeset prve) uz ograničenje
kod hrpe broj 1, 2, 3, 4, . i 7 da u vremenu od 15 Aprila do 31.
Augusta 1921. u drvosjeku prestaje svaki rad, bilo to seča, izrada
ili izvoz.
8. Svi ostali dražbeni uslovi. mogu se doznati za vreme uredovnih
sati kod gospodarstvenoga ureda u Mitrov;ci, kod šumarija:
morovićke i bosutske u Moroviću, te u Klenku i Ogaru.
Mitrovica, dne 12. Augusta 1920.


Šumsko-gospodarstveni ured
petrovaradinske imovne općine.


Jugoslavenski


îumorîKo-loraKf bnienđar za godinu 1921.


izišao je iz štampe. — Naruibe prima urednik
prof. dr. GJ. NENADIĆ, ZAGREB, Starčevićev trg 17.


Uređuju profesori Dr. A. Petračlć i Dr. A. LevakovlcS.
Tiskara C. Albreht, Zagreb.