DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 8. KOLOVOZ 1920. G. XLIV.


ŠUMARSKI LI5T


GLASILO HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


Pogrešno obračunavanje njemačke bacvarske
gradje.


Piše: Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik u. m.


I. Uvod
„Caesar non supra gramrriaticos" rekoše gramatičari.
kada je car Sigismund zapovjedio, da se riječ „schisma"
ima u ženskom spolu rabiti.


I ustanova sadržana u bečkim trgovačkim usancama o
bačvarskoj gradji, koja glasi: „Tri reda dugâ (bez dana)
čini 2/., a dva reda dana (bez dugâ) čini Va akovskog ili
hektoričnog sadržaja bureta", imade svoga Sigismunda, jer se
i ona osniva na samovolji i sili.


Pošto se sve formule, koje se sada za obračunavanje
akovske ili hektolitrične sadržine bureta rabe, osnivaju na
spomenutoj krivoj zasadi, to su i one posvema krive, a škilje
obim očima u žep pretršca.


Danhelovski, sada jur pokojni šumarnik vlastelinstva
baruna Prandau-a u Valpovu, nastojao je izliječiti ih od te
bolesti, ali mu nije uspjelo, jer nije zlo s korijenom iščupao.


On je svojim ispravcima stvar samo još više pogoršao,
jer je formule znatno komplicirao, a samo obračunavanje
sadržine bacvarske gradje ipak nije na čistac izveo.


Stoga valja kako u obranu časti šumarske struke tako
i na obranu pravde i pravice zlo za glavu primiti i spomenutu
ustanovu sadržanu u austrijskim i hrv. slav. trgovačkim
usancama ukloniti iz tih usanca, jer je posvema kriva i nepravedna,
pa služi na štetu producenta, a samo u korist
pretršca; valja dakle tu ustanovu zamijeniti sa ustanovom
„Tri reda duga za sebe sačinjava 3/4, a dva reda dana za
sebe sačinjava 7* akovskog ili hektolitričnog sadržaja bureta",
jer je jedino ta zasada korektna i pravedna, kako za pro
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 4     <-- 4 -->        PDF

166


ducenta tako i za pretrsca, pošto se upire na matematiku i
stereometričke istine.


Da je tomu tako, dokazati ću u ovoj raspravi, nu prije
nego li predjem na sam dokaz, navesti ću njeke važnije
ustanove i propise iz trgovačkih usanca, te zasade iz stereometrije,
koje su s tim pitanjem u uskom savezu, a mogu
služiti za bolje razumjevanje i razjašnjenje dokaznog postupka.
Ovamo spadaju ustanove i zasade:


1. Svako se bure sastoji iz tri reda duga i 2 reda dana
istoga broja.
2. Duge i dana se slažu u redove (Lage), a ovi i hrpe.
Svaki se red kako kod duga tako i kod dana sastoji
iz tijesno jedno uz drugo naslaganih duga odnosno dana
takove ukupne širine, da ova premašuje dužinu duga za 5
coli (13 cm), a dužinu dana za 3 cola (8 cm). Taj višak širine
nad dužinom zove se „izvišak".


3. U svakom buretu imaju dana iste dimenzije, kao što
ih imaju duge za polovicu manjega bureta.
4. Iz stereometrije je poznato, da se dva slična tijela
odnose medjusobno kao treće potencije njihovih istoležećih
stranica.
To vrijedi i glede bureta.
Stoga postoji, ako tjelesninu ili kub. sadržaj jednoga
bureta označimo sa vu drugoga sa v2, a njihove istoležeće
stranice odnosno dužine dužica sa st i s2, slijedeći razmjer:


Vi : v2 = sf : s|.
Iz toga slijedi


Ako sada uzmemo, da je v´i sadržina jednoakovskog
ili jednohektolitričnog bureta, a v2 sadržina dvoakovskog ili
dvohektolitričnog bureta, dakle Vx = 1, a v2 = 2, onda je


s2 = Sx V j = Y 2 = sx . 1-2599.


Prema tomu se dužina dužica dvoakovskog ili dvohektolitričnog
bureta s2 pronadje, ako se dužina dužica jednoakov
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 5     <-- 5 -->        PDF

skog ili jednohektolitričnog bureta Si pomnoži sal/ 2 — 1.2599


Obratno jest


Si -4S!z = -.-\fV~^ s2 . 0-7937,


^´2 2 f


što znači, da se dužina dužica jednoakovskog ili jednohektolitričnog
bureta sx pronadje iz dužine dvoakovskog ili dvo-
Ihektolitr. bureta s2 tako, da se s2 pomnoži sa 0*7937.


Na posve sličan način proračuna se i debljina dužica,
jer i treći uzmnozi (potencije) debljina stoje kano odgovarajući
volumi. Ako 4 znači debljinu dužica jednoakovskog
ili jednohektolitričnog bureta, a d2 onu dvoakovskog ili dvohektolitr.
bureta, onda postoje sljedeće dvije jednaćbe:


4 = di \ 2 = di« 1-2599.


= d2 -..^ = d2« 0-7937.


. 2


Pošto su dimenzije duga jednoakovskog ili jednohektolitričnog
bureta po Danhelovskom jednake dimenzijama (dužini
i debljini) dana dvoakovskog ili dvohektolitričnog bureta,
to Si i dx znače podjedno i dužinu odnosno debljinu


dana dvoakovskog ili dvohektolitričnog bureta.
Stoga se kod svakog bureta iz dužine danâ Sj odnosno
njihove debljine dx dade izračunati dužina dužica s2 odnosno


debljina njihova d2 tako, da se dužina i debljina dana pomnoži
sa V 2, pa je prema tome :


s2 = Si« V 2 == SI« 1-2599


d2 = dj. V 2 = di« 1*2599.


Po trgovačkim usancama su samo dužine dužice
jednoakovskog odnosno jednohektolitričnog bureta jednaka
»dužini dana dvoakovskog odnosno dvohektolitričnog bureta,
dočim je debljina duga jednaka debljini dana od istoga
foroja, što pak ne može i nesmije biti, ako se hoće, da se
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 6     <-- 6 -->        PDF

jednoakovske ili jednohektolitrične duge računaju kano dvoakovska
ili dvohektolitrična dana i obratno.


5. Pošto pojedini redovi duga i dana nisu ništa drugo
nego slični bridnjaci, sa osnovicom, koja je kvadrat, štono
ima stranicu jednaku dužini dugâ odnosno dana, te pošto
im je visina jednaka debljini dugâ odnosno dana, to i kub.
sadržaji tih redova stoje medjusobno kao treći uzmnozi njihovih
dužina ili debljina.
Ako kub. sadržaj jednoga reda dana označimo sa B, a
dužinu dana sa sb nadalje kub. sadržaj jednog reda dugâ
istoga broja sa D, a dužinu duga sa s2, onda stoji


B : D = sf : si,
a pošto je s2 = sx \ 2 ili sH = s* \ \ 2) — 2s?, to stoji
razmjer B : D = s? : 2 s? = 1 : 2, pa je stoga
2B = D.
Dva reda dana čine dakle u svakom buretu isto toliko
kubičnih metara kao 1 red duga.


6. U istostraničnom valjku t. j . u valjku, u kojega je
visina v jednaka promjeru d, stoji ploština obline prema
ploštini obijuh osnovica kao 2 : 1 jer je oplošje obline (0)
jednako izrazu d. v» v = d2 *, dočim je ploština obijuh
/d\2 d2


=


osnovica (p) jednaka izrazu 2*1 2 ) . ~o~ "´ $*°§.


d2
stoji 0 : p = d\ : ^ - — 2 : 1.


Od cjelokupnog oplošja istostraničnog valjka zaprema
dakle oblina 2,;3, a obje osnovice 7.


II. Dokaz
o neistinitosti zasade, koja kaže, da tri reda dugâ
sačinjava 2/3, a 2 reda dana istoga broja V3 akovskog
ili hektolitričnog sadržaja bureta.
Neispravnost ove zasade ne može se izravno dokazati,
jer se niti iz dužica niti iz dana ne može sastaviti posebno
tijelo, od kojega bi se sadržina mogla izračunati. Mora se
to dakle izvesti na drugi način i to:


1. ili na temelju plohe, koju zapremaju posebice duge,
a posebice dana;


ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 7     <-- 7 -->        PDF

2. ili po kub. sadržaju, Što ga imadu dužice i dana
zasebno od kompletnog bureta;
3.
ili napokon po vrijednosti dužica i dana.
ad 1.
Ako* se uzme za podlogu računa površina, onda dolazi
u obzir
a) ili površina u gotovom buretu,
b) ili ona, koju zapremaju duge i dana, dok su još u
hrpe
složeni.
ad a) U prvom slučaju, kad su već duge i dana u


2/3,


gotovo bure složeni, nemogu duge sačinjavati a dana
(2 reda) 1/3 cjelokupnog oplošja, a prema tome niti dvije
trećine odnosno jednu trećinu cjelokupne sadržine bureta,
jer bi u tom slučaju moralo bure biti sukladno sa istostraničnim
valjkom, u kojega jedino sačinjava površina obline 2/3, a površina obiju osnovica % cjelokupnog oplošja. Pošto
je pak bure posve drugačije tijelo nego istostranični valjak,
a naročito mu je promjer osnovica t. j . dužina danâ puno
kraća nego dužina dužica, to nemože niti razmjerje, koje
postoji izmedju ploština duga i dana biti jednako ili isto
kao ono izmedju obline i obiju osnovica istostraničnog valjka,
u kojega su promjer i visina jednaki, već mora ploština


2/3,


duga biti puno veća nego a ploština dana u istom
razmjeru manja nego kod istostraničnog valjka.


ad b) Ako se sada ploština od još prostih, nepreradjenih
duga i dana uzme za temelj prispodobe, pa dužinu dana
označimo sa sb a dužinu dužica sa s2, onda će ploština
jednog reda dana (p) iznositi s? [jer redovi su upravo tako
široki, kao što su dugački, a izvišci (Auslage) se neračunaju],
ploština´ dvaju redova bit će px = 2 s?, dočim će ploština
triju redova duga biti p2 = 3 s2. Postojati će dakle ove
dvije jednačbe:


px = 2 s? (ploština dana)


p2 = 3 s| ( „ duga).


Pošto pako iz uvodnih točaka 4. i 5. proizlazi, da je


Sa = Sj \ 2, to je p2 = 3. (. s 2) , pa prema tome stoji


p2 : Pl =* 3 s2 T22 :2sl


= 3^4:2 = 3X 1-5874 : 2 = 4-7622 : 2
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 8     <-- 8 -->        PDF

170


ili pošto se približno može uzeti, daje 4.76 — 5,to bi konačno
postojao razmjer p2 : Pi == 5/r ´ %


To znači, da tri reda duga iznosi 5/7, a 2 reda dana 2/7 cjelokupne ploštine duga i dana potrebnih za 1 kompletnobure,
ili da tri reda duga čine 5/7, a dva reda dana 2/. akov.
ili hektol. sadržaja bureta. Ni odavde dakle ne proizlazi, da
bi tri reda duga sačinjavalo %, a 2 reda dana % hektol.
sadržaja bureta.


a d 2.
Uzeti ću sada za temelj prispodobe kubični sadržaj, pa
ću usporediti kubični sadržaj triju redova duga sa sadržajem
triju redova dana istoga broja.
I ovdje valja razlikovati 2 slučaja.
a) Prvi, kada su debljine duga i dana istoga broja
jednake (kako to propisuju trgovačke usance, a što je nekorektno.)
b) drugi, u kojem je debljina duga d2 veća od debljine
dana dv te se prva proračuna iz druge tako, da se potonja


(dx) množi sa . 2, dakle je d2 = dj V 2 (Vidi L, 4.)
ada ) Označimo li sada dužinu duga sa s2, a njihovu
debljinu sa d, zatim dužinu dana sa su te njihovu debljinu
opet sa d (jer su ovdje debljine duga i dana jednake} i


napokon kub. sadržaj 1 reda duga sa D, a 1 reda dana sa
B, onda imademo za kubični sadržaj triju redova duga
3D = 3. s2, d, a za kubični sadržaj dvaju redova dana
2B = 2 s2, d.


Pošto je pako glasom razjašnjenja u uvodu pod točkom


4. dužina duga s2 = s, V 2, to je, ako se ova vrijednost
zamijeni u prvu od gornjih jednačba,
3D = 3 (sL Y 2) d.


Stoga postoji izmedju D i B razmjer


3 D : 2 B = 3 s2 d \ 4 : 2 s2 d ili


3 D : 2 B = 3 V 4 : 2 = 4.7622 : 2 ili


5 2
napokon 3D:2B = 5:2= y : -y-, jer je 4-7622
približno = 5.
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 9     <-- 9 -->        PDF

17Î


Otud slijedi posve isti zaključak kano pod točkom


II. 1. b., gdje je za temelj prispodobe uzeta ploština, a to
je posve naravno, jer je debljina duga i dana uzeta jednakom,
pa kao takova kod sravnitbe njihovih kub. sadržaja iščezava,
jer se svaki omjer može sa jednim te istim ´brojem dijeliti.
Stoga takodjer iz kub. sadržaja slijedi, ako je debljina
duga i dana jednaka, da se njihovi kub. sadržaji odnose
kao njihove ploštine, a prema tome da akovski ili hektol.
sadržaj triju redova duga iznosi 5/7, a sadržaj dvaju redova
dana % ukupne akovske ili hektolitrične sadržine bureta.


ad b. Debljine duga i dana stoje u odnosu s2 = sx f:


i d2 = dx Y 2.
Ako se opet za temelj prispodobe uzme kub. sadržaj,
pa se dužina duga označi sa s2, a debljina sa d2, zatim
dužina dana sa slt a njihova debljina sa dt i napokon kub.
sadržaj duga sa 3 D, a onaj dana sa 2 B, to ćemo za kubični
sadržaj duga (3 D) odnosno dana (2 B) imati slijedeće
dvije jednačbe:


D = . si d2
B « 2 s? di.


Nu pošto iz uvodne točke 4. proizlazi, da je s2 = sx ´ 2,


a d2 = dj y 2, to se za 3 D, ako se d


s2 zamijeni sa
2 ..
d! 3 (*/?). (d, /2) =


2 = 6 s? di.


— R o2
Stoga stoji 3 D 6 s? d, 2 s? di


1


3 D 2 B = 3 : 1 ili =


ili konačno da je D = 2 B.


Pošto 3 reda duga (3 D) i 2 reda dana (2 B) istoga
broja čine jedno kompletno bure i to i po kubičnom sadržaju
same gradje F i po akovskom ili hektolitr. sadržaju V,
to postoji ova jednačba 3 D -f- 2 B = F = V, u kojoj,
ako se zamijeni 2 B sa D, dobijemo :
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 10     <-- 10 -->        PDF

3D+D=F=V
ili 1. 4 D = F = V,


2. D F V
-4-4
3. 3 D = J V* -\ V v ,
4. 2B = D = TF = TV
5. B F V
-8~ 8
6. 8 B = F - V.
Zbrojitbom oblička 3 i 4 nastaju nadalje ove dvije
jednačbe:


7. 3 D + 2 B = -4- F + -4-F
8. 3 D - 2 B = -|- V + -4-V
Formula 7 u savezu sa 3 i 4 kaže, da kubični sadržaj
triju redova duga sačinjava tri dijela ili 3/4, a kub. sadržaj
dvaju redova dana jedan dio ili 1/l od ukupnoga kub. sadržaja
bačvarske gradje za 1 kompletno bure.


Isto tako slijedi iz oblička 8 u savezu sa 3 i 4, da tri
reda duga čini 3/4, a dva reda dana jednu četvrtinu akov. ili
hektolitrič. sadržaja bureta, to pako izravno potvrdjuje neispravnost
zasade sadržane u bečkim trgovačkim usancama,
a potvrdjuje istinitost zasade, koju sam odmah na početku
ove rasprave prvospomenutoj suprostavio. Značenje formule
1, 2, 5, 6 razjasniti će se kašnje u posebnom odsjeku.


a d 3.


Konačno može se akovski ili hektolitr. sadržaj onih
triju redova duga i dvaju redova dana u buretu ustanoviti
po razmjerju njihove vrijednosti. Nu pošto se vrijednost
duga i dana proračunava iz njihovih kub. sadržaja i jedinične
cijene, to valja kub. sadržaj duga (3 D) i kub. sauržaj
dana (2 B), kako smo ih izračunali pod točkom II. 2. a i 2 b,
pomnožiti sa jediničnom cijenom.


Ako je jedinična cijena duga = a, . jedinična cijena
dana = ., nadalje ako je 3 D = kubični sadržaj duga, a
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 11     <-- 11 -->        PDF

2 B = kubični sadržaj dana, kako je to pod točkom 2 a i 2 b
izračunano, to imademo:


1. u slučaju 2 a
za vrijednost duga C2 - 3 D. * = 3 ± y.,


dana Q = 2 B. % = 2 s?, d, %


iz čega slijedi


3..2


d : d = 3 (s! ./2´. d y. : 2 si d. L.
ili konačno


d : d = 4-7622 -*- : 2,
2. u slučaju 2b
d = 3 D. y. = 6 s? . di y-
d = 2 B. P = 2 sf . di %


stoga d : d = 3 y. : P = 3 4-1


Opazuje se ovdje, da je jedinična cijena duga 00 uvijek
veća od jedinične cijene daha, jer su duge istoga broja


uvijek skuplje od dana; stoga je. <* > p . -^- > ..


To pak znači, da je akovski ili hektolitrični sadržaj
duga izveden iz vrijednosti, uvijek veći nego li onaj, koji
je izveden iz kub. sadržaja, a akovski *ili hltr. sadržaj dana,
obračunan na temelju vrijednosti, je manji, nego li onaj, koji
je izračunan iz kub. sadržaja, pa pošto je već 5/7 i 3/4, kako
je za hl. sadržaj duga ustanovljeno pod točkom 2 a i 2 b,
veće nego 2/3, to mora hl. sadržaj, izveden iz vrijednosti,
biti tim veći od %, a obratno kod dana tim manji od V3,
dakle da kod istoga bureta nemogu nikada duge sačinjavati
2/3, a dana V3 hl. sadržaja.


Iz svih dosadanjih izvoda, formula i razlaganja slijedi
ovaj zaključak:


1. Napadnuta i u austrijskim trgovačkim usancama sadržana
ustanova, da tri reda duga čini 2/3, a dva reda dana
.3/ akov. ili hektolitr. sadržaja bureta, skroz je neosnovana,
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 12     <-- 12 -->        PDF

jer ne slijedi iz nijedne od postavljenih novih formula, dapače
ju formula 7 i 8 pod točkom 2 b izravno isključuje,
jer se tu veli, da tri reda duga sačinjava 3/4, a 2 reda dana
V4 akov. ili hektolitr. sadržaja bureta.


2. Svi izvodi i formule pod točkama la , 1 b, 2 a,
3 a i 3 b jesu prema svom stanovištu ispVavni, nu nisu
posvema točni, jer kod pretvaranja dužica u dana ili obratno
nastaju pogreške, ako i manje nego kod formule, štono je
sadržana u trgovačkim usancama, i to zato, što ove formule
ili nisu izvedene iz svih ili ne iz onih dimenzija duga i
dana, koje bi one (duge i dana) po predpostavci i stereometričkim
zasadama imati morale, ili su napokon izvedene
iz više faktora nego to za ustanovljenje kub. sadržaja duga
i dana treba. Ovamo spadaju formule pod 3 a i 3 b.
3. Jedino i apsolutno ispravna je dakle zasada pod 2 b
(formule 7 i 8), jer je izvedena na temelju protega, koje
izmedju dana i duga4 po predpostavci i geometričkim zasadama
postojati moraju, naime da je s2 = Si 2; d2


= dj (Nastavak slijedi).


Protuodgovor


odgovoru1 na „ispravak" formula g. Dr. Levakovića,
u raspravi „0 zaokruživanju promjera".


Piše: nadšumarnik B Hejek.


Koliko ja i sam držim do formulah, objelodanjenih bez
moje privole i proti mojoj želji u opasci uredništva2, proizlazi
iz toga, što se tim formulama nijesam ni sam poslužio
u članku uvrštenom u Š. 1. neposredno na tom opaskom.


G. je Dr. L. označio3 razliku izmedju promjera najjačeg
i srednjeg stabla sa 2 , a isto je tako označio razliku iza


medju promjera najslabijeg i srednjeg stabla sa -^.


1 Vidi Š. 1. 1920 strana 7.


2 Š. 1. 1920. strana 6.


3 Š. 1. 1919. strana 347.