DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 28     <-- 28 -->        PDF

v


šumarije u Novskoj M. Sekulić sa svojim osobljem; „Slavija", d.


d. za industr. drva i nove robe u Zagrebu ; Neuberger Srećko i sin
u Kom. Moravicama; Horaček Antun u Pakracu; Dr. Đ. Dimović,
zubar u Zagrebu; Dr Hinko Blau, gradski fizik u Varaždinu; Lajer
Stjepan u Izidorovcu; Eisslera sinovi u Vinkovcima; Neuscnlossova
našička tvornica tanina i paropila i Krnoul Ivan u Mihaljevcu.
Darovateljima srdačna hvala!


„Udruženje" se obraća s usrdnom molbom na sve one, kojima
je stalo do valjane stručne naobrazbe našega šumarskoga pomlatka;
tako primjerice na šumare apsolvente viših i srednjih šumarskih
škola, da se začlane u „Udruženje" kao utemeljiteljni članovi ili da
ga daruju po mogućnosti sa što izdašnijim darom (novčanim ili
suvišnim stručnim knjigama, serijama, novinama ili skriptama) ili da
sakupljaju za nj doprinose.


Nadalje se umoljavaju oni, koji su do sada uplatili samo dio
utemeljiteljnoga doprinosa, da po mogućnosti što prije uplate i
ostatak, a svi oni, koji još nijesu povra ili uzajmljenih društvenih
knjiga, časopisa, novina ili škripata, da ih odmah povrate.


Osobne vijesti.


Imenovanja i promaknuća. Kod uprave državnih šuma
u Hrvatskoj i Slavoniji: Dragutin Mocnaj, penzionisani šumarnik
ogulinske imovne općine imenovan je šumarskim n-dzornikom


I. razreda u VII čin. razredu, te je pridijeljen na službovanje šumarskom
ravnateljstvu u Zagrebu. Nadalje su imenovani: privremeni
šumarsko-inženjerski pristav Stjepan Ni kši ć, šumarskim inženjerom
u IX. i a solvent šumarstva Bnnko Drakulić privremenim šumarsko-
inženjerskim pristavom u X. čin. razredu.
Kod imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji imenovani
su: Nadšumar upravitelj I. banske imov. općine Stjepan
Prpi ć šumarnikom upraviteljem iste imov. općine n VIII. čin. razredu,
nadšumar II. banske imovne općine Oskar Dre mil, šumarnikom
iste imov. općine u VIII. čin. razredu, akcezista I. banske
imovne općine Milan Banjana c oficijalom iste imovne općine u


X. čin. razredu. .
Prosvjeta.


1. Naredba kr. zemaljske vlade, povjereništva za
prosvjetu i vjere od 7. VI. 1920. br. 20762., kojom se uređuje
djelokrug predsjednika i dužnosti pojedinih članova
ispitnih povjerenstava zaobdržavanje šumarskih
teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom
fakultetu sveučilišta kraljevstva SHŠ u Zagrebu.
§1


Vrhovna uprava teoretskih državnih ispita u gospodarsko šumarskom
fakultetu spada u djelokrug zemaljske vlade, povjefeuištvađ
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 29     <-- 29 -->        PDF

za prosvjetu i vjere, koje predsjednicima ispitnih povjerenstava
doznačuje za ispite potrebna novčana sredstva preko sveučilišne
kvesture.


§2.


Unutrašnje poslovanje na ispitima vrše ispitna povjerenstva ;
ona rukuju ispitima, pripuštaju kandidate k ispitima, ispituju ih i
prosudjuju uspjeh ; spita.


§3.


Služba predsjednika i članova povjerenstva javna je služba, te
predsjednici i povjerenici, vršeći svoju službu, odgovaraju za svoje
čine i propuste kao i ostali javni službenici.


§4.


Sve ličnosti, koje stoje u javnoj službi na području Hrvatske
i Slavonije, dužne su primiti funkcije predsjednika ili povjerenika,
ako ih takovima ban imenuje.


§ 5.


Svaki predsjednik povjerenstva odgovara za to, da se teoretski
državni ispiti utede i provode prema dnhu i namjeri ispitnih
propisa.


§ 6.


Predsjednik svakoga povjerenstva ima pomno sibirati i u
evidenciji držati sve propise, koji se tiču teoretskih državnih ispita.


´§7.


Ako je predsjednik spriječen, zamjenjuje ga potpredsjednik; a
ako bi i taj bio spriječen, onaj član povjerenstva, koji najdulje vrši
službu povjerenika.


§8.


Čim koji član istupi iz povjerenstva ili je potrebno, da se poveća
broj povjerenika, dužan je predsjednik o tome obavijestiti profesorski
zbor gospodarsko-šum^rskog fakulteta, koji će u smislu
§ 12. ispitnih propisa staviti prijedlog, da se popuni dotično poveća
povjerenstvo.


§9.


Predsjednik će se brinut, da se shodno oglasi sve, što je potrebno,
da kandidati doznadu u pogledu pravljenja državnoga ispita.


§ io.


Svaki je predsjednik dužan odrediti mjesto i vrijeme svoga
poslovanja tako, da ga kandidati u potrebi mogu naći.
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 30     <-- 30 -->        PDF

§ H,


Predsjednik će se pobrinuti, da iz doznačenog mu paušala
nabavi potrebne rekvizite, i to suhi i mokri žig povjerenstva s grbom
kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca i natpisom: Kr. povjerenstvo
za teoretski državni ispit u Zagrebu",
zatim potrebni pisaći materijal i pctrebne tiskanice za
službeno dopisivanje povjerenstva, za pozivnice članova povjerenstva
za ispitni i urudžbeni zapisnik, za registar ispitnika i konačno blankete
za ispitne svjedodžbe.


§ 12.


Predsjednik rješava ssm sve tekuće povjerenstvene poslovne
komade. Sve nužne pisarničKe poslove obavlja sveučilišna pisama.


§ 13.


Ako predsjednik ne bi htio pod vlastitom odgovornošću riješiti
važan koji i neobičan slučaj iz poslovnoga djelokruga povjerenstva,
može sazvati sve članove, koji obitavaju u Zagrebu, da o
tome stvore zaključak. U sjednici povjerenstva izvijestit će o tome
ili sam predsjednik ili će izvješćivanje predati kojemu od članova.


§ 14.


Predsjednik rješava molbe kandidata pismeno ili usmeno, te
odredjuje dan i sat ispita i obavješćuje o tome povjerenike.


§ 15.


Predsjednik sastavlja povjerenstva za pojedine ispite, rukuje
vijećanjem i glasovanjem, pa proglašuje uspjeh ispita, sastavlja i
potpisuje s prisutnim ispitnim povjerenisima svjedodžbe i brine se
« a dostavljanje svjedodžbi


§ 16.


Predsjednik vodi ispitni zapisnik i alfabetski registar ispitnika,
drži u evidenciji reprobirane, potpisuje izvještaje i dopise pa pohranjuje
spise u registraturi povjerenstva.


Uspjeh ispita iz pojedinoga predmeta unosi u ispitni zapisnik
dotični ispitivač.


Ako je kandidat na ispitu uspio, unosi predsjednik konačnu
ocjenu u indeks kandidatov, a ako nije uspio, ima predsjednik u
indeksu konstatirati, da kandidat nije uspio, i navesti predmete, iz
koj´h nije udovoljio. Svaku takvu bilješku u indeksu potvrdjuje
predsjednik vlastoručnim potpisom i pečatom ispitnoga povjerenstva.


§ 17.


Na koncu svake godine podnosi predsjednik povjereništvu za
prosvjetu i vjere zaključni izvještaj, priklopivši mu tabelarni iskaz
s ovim rubrikama :
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 31     <-- 31 -->        PDF

1. ukupni broj ispitanih;
2. broj aprobiranih s ovim podstavkama:
a) odlično sposobnih;
b) sposobnih;
3. broj reprobiranih s ovim podstavkama:
a) iz jednoga predmeta,
c) prvi, drugi dotično treći put;
4. primjedba.
§ 18.


Ispitni zapisnik treba da o svakom kandidatu sadržava sve
podatke, što ih sadržava ispitna svjedodžba.
U registru ispitnika ima se za svakoga ispitnika zabilježiti d >tični
dan, mjesec i godina ispita pa b oj ispitnoga zapisnika.


§ 19.


Svaki put nakon dovršenoga ispita ima predsjednik dekanatu
gospodarsko-šumarskoga fakulteta priposlati popis aprobiranih s naznakom
konačnih ocjena i iskaz reprobiranih uz navodjenje predmeta,
iz kojih pojedini kandidat nije uspio, i to u svrhu, da dekanat
može u svojim imenicima uspjeh ispita ubilježiti, pa da prema
tome u slučaju potrebe može valjano izdati eventualni duplikat
indeksa.


§ 20.


članovi povjerenstva dužni su na poziv predsjednikov doći na
ispit, dotično u sjednicu i tamo preuzeti izvješćivanje, koje bi im
predsjednik povjerio.


§21.


Ako bi povjerenik bio bolestan ili spriječen važnim kojim ili
neodgodivim službenim poslom, dužan je odmah o tome obavijesti;
predsjednika, da mu taj za vremena može naći zamjenika.


§22.


Svaki je povjerenik vlastan tražiti, da ga predsjednik najmanje
jedan dan prije, nego li će se ispit obdržavati, o ispitu obavijesti ;
ali je ipak dužan odazvati se hitnom pozivu, kad treba da zamijeni
povjerenika, koji uslijed osobite zapreke ne može doći na ispit.


§ 23.


Sveučilišna kvestura isplaćivat će odmah nakon dovršenih
ispita članovima povjerenstva uz potvrdu primitka iznose ispitnih
pristojbi, koje im pripadaju.


Da kvestura može te iznose izračunati, dostavit će joj ispitni
predsjednici kratkim putem tabelarni prijegled svih u tu svrhu potrebnih
podataka i podjedno navesti imena onih kandidata, koji su