DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 17     <-- 17 -->        PDF

\


179


K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.


Napisao prof. Dr. A. Levaković.


Koliko vrijedi tvrdnja g. nadšumarnika Hajeka u- 1.
alineji njegova „Protuodgovora", da su njegove na str. 6.
ovogod. Šumar, lista u opasci uredništva navedene formule
objelodanjene bez njegove privole i proti njegovoj želji, vidi
se iz samoga teksta te opaske. Tamo naime g. nadšumarnik
izričito moli, da se ispravi „pogreška, koja se je potkrala ,


g. prof. Levakoviću," te daje u tu svrhu potanki naputak
navodeći, kako bi moje formule imale da glase. Stoga je
ta tvrdnja isto tako „ispravna", kao što su ispravni njegovi
navodi, kojima se u ovogod. Šumar, listu (str. 2 i. 3.) oborio
na g. nadzornika Puka, kao i daljnji njegovi navodi, kojima
— pritisnut o zid — svaljuje svu krivnju na „prepisivačku
pogrešku."1
Naprotiv se k tvrdnji g. nadšumarnika u 3. alineji njegova
„Protuodgovora" i ja pridružujem bez ikakova priuzdržaja,
te je izričito označujem posve ispravnom. No ta
tvrdnja ne samo da nije u stanju oboriti po meni zastupanu
teoriju ovzakruživanju promjera, već je ona uopće ni ne
obara. Šta više — ona je ovdje posve bespredmetna,
jer se u našem slučaju radi o zaokruživanju promjera,
a ne o zaokruživanju temeljnica (podnica).


Površine temeljnica pripadnih najjačem i najslabijem
stablu moraju naime biti jednako različne od površine one
temeljnice, koja pripada srednjem stablu, samo kod t. zv.
ploštinskih skalina, kakove želi šumarski savjetnik Kopezky,
2 a ne kod debljinskih skalinâ, koje su jedino
predmetom ne samo moga referata u prošlogodišnjem Šumar.


1 Vidi prošii broj Šum. lista, str. 158. Tu se g. nadšumarnik H. iz neugodna
položaja, u koji ga je doveo njegov ničim neizazvani agresivni članalc (na str.


2. ovogod. Šum. lista), nastoji izvući neistinitom tvrdnjom, da se na
navedenom mjestu radi o prepisivačkoj pogreški. Da je ta njegova tvrdnja
neistinita, proizlazi otud, što g. nadšumarnik sve do 1. alineje na 3. strani ovogod.
Šum. lista apsolutno nigdje nije spomenuo jednokračnu promjerku gosp. nadzornika
Puka, već samo svoju tetivnicu. Prema tome nije ni u toj alineji nikako
moglo biti govora o nikojoj drugoj promjerki, već samo otetivnici g. nadšumarnika
Hajeka. Dakle je g. nadšumarnik u izvornom rukopisu zbilja i namjerice napisao
bio „tu moju promjerku", a ne „tu svoju promjerku."
"Kopezk y R., Die Flâchenstufen und ihre Anwendung in der Holzmesskunde,
Oesterr. Vierteljahresschrift fiir Forstwesen 1902. U prošlogod. Sum.
listu (na stranr 346.) pogrešno sam naveo, da je tvorbu ploštinskih skalina
predložio Dr. F. Hempel, što ne odgovara činjenici, jer je tvorbu takovih
skalina predložio R. Kopezky.
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 18     <-- 18 -->        PDF

listu (str. 343—350), već i cijelog dosadanjeg Hajekovog
pisanja u ovogod. Šum. listu. Kod debljinskih skalina
može se doduše zamisliti i izvesti, da površine podnica
najjačeg i naslabijeg stabla budu jednako različne od površine
podnice srednjeg stabla, no izvedba ova nikako ne
bi bila korisna za zaokruživanje promjera, već pače vrlo
štetna. O tom ćemo se odmah i osvjedočiti.


Uzmimo, da zaokruživanje promjera fodn. tvorbu deljinskih
skalina) provađamo prema intenciji g. nadšumarnika
Hajeka, t. j. , tako, da diferencija među temeljnicom najjačeg
i temeljnicom srednjeg stabla bude jednaka diferenciji među
temeljnicom srednjeg i temeljnicom najslabijeg stabla u skalini.
Uzmimo nadalje, da se te skaline nalaze među granicama
0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 i 40 cm, kojim granicama
pripadaju temeljnice O´OOOOOOO, 0-0012566, 0-0050266,
0-0113097, 0-0201062, 0-0314159, 0´0452389, 00615752,
0-0804248, 0-1017876 i 0* 1256637 m2.


između prve dvije temlji ice iznosi 0.0006283 ..


„ druge i treće „ 9 0-0031416 »


„ treće i četvrte „ » 0-0081682


„ četvrte i pete „ » 0-0157080 »
.>
pete i šeste „ » 0-0257611 n
šeste i sedme „ n 0-0383274 n
sedme i osme „ » 0-0534071 n
osme i devete „ » 0-0710000 »
devete i desete „ » 0-0911062 »
desete i jedanajste „ 0-1137257 »


»


Ovim aritmetskim sredinama pripadni promjeri iznose
po redu: 2-828, 6-323, 10-198, 14-143, 18-102, 22-098,
26-077, 30-067, 34060 i 38053 cm.


Kod ovakovog zaokruživanja morala bi se dakle:


pa bi se


sredinau
1. deblj. skaline
^. „ ,,
označiti

sa

2*828 mjesto
o´J24 „
sa

2,
o,
3. „ „ „ „ 10-198 „ „ 10,
9.
10.
itd.,
34060
38.053 f>
„ 34,
„ 38


— što i sam g. nadšumarnik u svome „Odgovoru"
(pod B, ad. 1.) priznaje potrebnim — kod klupovanja


ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 19     <-- 19 -->        PDF

sastojine morale očitavati samo te u tisućinkama ili barem u
stotinkama centimetra izražene sredine debljinskih skalina.
No kod očitavanja ovakovih brojki bilo bi zaokruživanje
promjera uopće bespredmetno, jer bi se time ne samo potpuno
eliminisala prednost, što je u praksi ima zaokruživanje
promjera naprama nezaokruživanju njihovu, već bi se time
i sam posao sastojinskog klupovanja kao i cijelog kubisanja
zapravo još više zamrsio, nego kad uopće ne bismo promjere
zaokruživali. Ta prvoj i najvećoj potrebi zaokruživanja,


t. j . potrebi očitavanja u cijelini centimetrima, ne bi takovim
zaokruživanjem bilo udovoljeno.
Naprotiv pukoj tvrdnji g. nadšumarnika Hajeka moraju
dakle u našem slučaju razlike promjera najjačeg i
najslabijeg stabla naprama promjeru srednjeg stabla biti
potpuno istovjetne, a prema tome razlike temeljnica
najjačeg i najslabijeg stabla naprama temeljnici srednjeg
stabla ne smiju biti istovjetne, već razlika među temeljnicom
najjačeg i temeljnicom srednjeg stabla mora bra
veća od razlike među temeljnicom srednjeg i temeljnicom
najslabijeg stabla u skalini.


Šumarska praksa tome zahtjevu gledom na jednakost
razlika među promjerom najjačeg i promjerom srednjeg
stabla s jedne, te među promjerom srednjeg i promjerom
najslabijeg stabla s druge strane oduvijek faktično i udovoljava,
samo g. nadšumarnik H., kako mi se čini, toga
još uvijek nezna. Stoga ću mu ovdje pokazati, gdje i kakošumarska
praksa to provađa.


To biva kod sasvim običajnog zaokruživanja promjera
na cijele centimetre, t. j . kod zaokruživanja prema gore i
prema dolje, za koje sam zaokruživanje na strani 345—347.
prošlogod. Šum. lista pokazao, da je sasvim identično sa zaokruživanjem
prema sredini. Čim promjer kod toga zaokruživanja
prekorači na centimetričkoj skali promjerke polovicu
razmaka između dviju susjednih centimetričkih crtica
(na pr. prekorači 125 cm», uzimlje se odmah naredno više
očitanje (130 cm), a za svaki promjer, koji na toj skali
ne dostigne polovicu navedenog razmaka, uzimlje se prethodno
niže očitanje (120 cm). Dostigne li promjer polovicu
navedenog razmaka, ali ga ne prekorači, onda se uzimlje
bilo više ili niže očitanje, što je sasvim svejedno, jer je
razmak među gornjom granicom debljinske skaline (13*5 cm>
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 20     <-- 20 -->        PDF

i sredinom njezinom (130 cm) posve jednak razmaku među
sredinom debljinske skaline (13*0 cm) i donjom granicom
njezinom (12*5. cm).1


Prema tome mora se razlika među gornjom granicom
debljinske skaline i sredinom njezinom označiti posve
istom oznakom kao i razlika među sredinom debljinske
skaline i donjom granicom njezinom, dakle u našem slučaju


a


sa 2 ´ Nije dakle mene ništa zavelo, niti moglo zavesti.


G. nadšumarnik veli nešto dalje: „Ako zbrojimo te
dvije jednadžbe (kako to čini g. Dr. L.), dobijemo ....´
I ovo je — moram naročito istaknuti — jedna krupna neistina,
kakovom se g. n. H. u ovogod. Šumar, listu već
više puta poslužio. Da je to zbilja očita neistina, proizlazi
otud, što ja analognih jednadžbi sve od početka svoga
pisanja o zaokruživanju promjera (Šum. list od prošle godine,
br. 11. i 12.) nigdje nijesam zbrajao, kako to svaki
čitaoc lako može vidjeti. Ja sam doduše zbrajao izraze
4 (d +ž)2 l I (d-žT>
ali između zbrajanja izraza i zbrajanja jednadžbi golema
je razlika, koju g. nadšumarnik, ako je gornju u zagradi
navedenu tvrdnju bona fide izrekao, nije u stanju da shvati.


Pođimo još dalje ! Vanjski (najveći) i nutarnji (najmanji)
krug na slici g. n. H-a naznačuju temeljnice, koje odgovaraju
obim granicam a debljinske skaline, a srednji krug
naznačuje temeljnicu, koja odgovara sredini debljinske
skaline. Iz mojih dosadanjih razlaganja o zaokruživanju promjera
proizlazi nedvojbeno, da je kod zaokruživanja promjera
prema sredini — koje zaokruživanje, kako smo vidjeli,
i gosp. nadšumarnik H. posve usvaja — ona temeljnica,
koja odgovara sredini debljinske skaline, uvijek pogrešn
a i ujedno manja od aritmetske sredine između
temeljnica, koje odgovaraju obim granicama debljinske
skaline. Prema tome oba skrajnja kruga na slici g. n. Hajeka
naznačuju prave temeljnice, što ih imaju stabla, koja se
po svojoj debljini nalaze na granicama debljinske skaline,
a srednji krug naznačuje pogrešnu temeljnicu, koja se
dobije zaokruženjem promjera, što ih imaju ta stabla.


sravni moju sliku 3. sa slikom 2. na str. 346. i 347. prošlogod. Šum. lista.
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Tko se makar samo malko razumije u računanje, vidjet
će, da jednadžba


f (d + b)2 = | d2(l +0-op)


ne naznačuje ništa drugo, već isključivo postotni razmjer,
u kojem diferencija među ploštinom najvećeg (ispravnog)
i ploštinom srednjeg (neispravnog) kruga stoji naprama
ploštini srednjeg (neispravnog) kruga, jer iz te jednadžbe
slijedi


i(d^2db +4" 4d2+ld-4


id*+|(2db + b*) = |d* + |^ -pQ


| (2 d b + b2)


P
100


4*


Isto tako jednodžba
l (d - ej = \ d2 (l - 00p)


naznačuje jsamo postotni razmjer, u kojem diferencija
među ploštinom srednjeg (neispravnog) i ploštinom najmanjeg
(ispravnog) kruga stoji naprama ploštini srednjeg [.neispravnog)
kruga, jer iz te jednadžbe slijedi analogno


Z Id2 2 d c -4-c2 « — -ri2 -d2 P
4 \a z a c + c j _ 4 a 4 a. 100
7 d2 — - I 2 d c cA ---d2 -d2 P
4 a 4 yz a c c j _ 4 a 4 a " f0 100


1(2 de-c2) "


100


4d2


Sad se najprije pita, jesu li ti postotni razmjeri ispravni?
I u jednom i u drugom od njih postavlja se diferencija
između dvaju iznosa za jednu te istu olinu (t. j . za temeljnicu
onog stabla, koje se nalazi na granici debljinske skaline),
od kojih je jedan iznos ispravan, a drugi pogrešan,
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 22     <-- 22 -->        PDF

u odnošaj naprama pogrešnom iznosu. Prema tome su i ti
postotni razmjeri pogrešni, kako proizlazi iz moga razlaganja
na strani 7.-9. ovogod. Šum. lista, pa su stoga pogrešne
i jednadžbe


l (d + b)2 = l d2 (l + 0-0p)


I(d-c)2 = |^(l -OOpj.


Da se pak na osnovu dviju krivo postavljenih, pa prema
tome neispravnih (pogrešnih) jednadžbi nikakovim računskim
operacijama ne može doći do ispravnih formula bilo kakove
vrsti, imao sam već prilike istaknuti i to u trobroju 4—6.
ovogod. Šum. lista (str. 97—101.).


Obje su dakle jednadžbe g. nadšumarnika Hajeka neispravne
(pogrešne), a daljnja manipulacija njegova s tim
jednadžbama, kao i sama na taj način izvedena formula
(a = d. 00p) apsurdna. No druga jedna okolnost prikazuje
apsurdnost ove formule u još jačem sjetlu.


G. nadšumarnik traži, kako smo vidjeli, da se razlika
među promjerom najjačeg i promjerom srednjeg stabla u
debljinskoj skalini označuje drugačije nego razlika među
promjerom srednjeg i promjerom najslabijeg stabla u istoj
skalini, pa to sam i čini. S tim u vezi predmnijeva on dakako,
da su temeljnice najjačeg i najslabijeg stabla ti
debljinskoj skalini jednako različne od one temeljnice,
koja odgovara sredini debljinske skaline, t. j . da ova potonja
sačinjava aritmetsku sredinu između obih skrajnjih
temeljnica.
Ako se svaka debljinska skalina označi onakovom
na dvije do tri decimale zaokruženom centimetričkom brojkom,
koja odgovara ovoj aritmetski srednjoj temeljnici,
onda je uopće ludo i govoriti o kakovoj (bilo apsolutnoj ili
postotnoj) ploštinskoj pogreški, koja bi bila skopčana sa
zaokruživanjem obaju promjera, štono odgovaraju granicama
debljinske skaline, jer takova pogreška onda uopće ni ne
postoji, pa je onda svaka formula za izračunavanje
zaokružbenog iznosa (a) uopće izlišna. U takovom se naime
slučaju pozitivna kružnoplošna pogreška mora u svakoj
debljinskoj skalini ukidati sa negativnom, jer su jedna
drugoj jednake.
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 23     <-- 23 -->        PDF

No i kad bismo na mjesto neispravnih Hajekovih postotnih
razmjera upotrijebili za izvedenje zaokružbene formule
dva analogna ispravna postotna razmjera i kad
bismo ujedno, kako to u našem slučaju i mora biti, stavili
b = c, ni onda ne bismo iz ta dva razmjera nikakovim
računskim operacijama mogli dobiti ispravnu formulu za
izračunavanje zaokružbenog iznosa i to s jednostavnog
razloga, jer ti razmjeri — i svaki za sebe i oba zajedno


— nikako ne sačinjavaju ispravnu podlogu za izvedenje
zaokružbene formule. Teoretski ispravna formula za izračunavanje
zaokružbenog iznosa (a) dade se naime izvesti
samo na osnovu činjenice, da je aritmetska sredina obiju
temeljnica, koje odgovaraju granicama debljinske skaline,
veća od temeljnice, koja odgovara sredini debljinske skaline,
dakle iz jednadžbe
1 (d + bY + l (d - bY


Diferencija između navedene aritmetske sredine i
temeljnice, koja odgovara sredini debljinske skaline,
mora naime sačinjavati postotni razmjer


Ib*


^(a+b)V|(d-b) 100
2
otkud slijedi


b =d.


100
a


Jer je b = p, to za zaokruživanje promjera proizlazi


opet moja formula I. na strani 348. prošlogod. Šum. lista.


Držim, da je time pisanje g. nadšumarnika Hajeka
dosta osvijetljeno i vrijednost njegovih produkata dovoljno
prikazana, pa stoga ne smatram potrebnim, da se osvrćem i
na njegov „Odgovor", jer je ovaj — u koliko ne popušta
težini mojih u prvom trobroju navedenih razloga — sastavljen
samo od posve neosnovanih i besmislenih tvrdnja,
koje ni ne vrijedi pobijati, tim manje, jer po meni zastupanu
teoriju o zaokruživanju promjera gotovo ni ne tangišu.