DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Primjećujem, da sam zaista, ima tomu više godina, bio
informisan, kao da je g. Puk ishodio patent na „moju" promjerku,
ali sam se sam dugo prije no je članak „Moja tetivnica"
izažao, uvjerio, da je ta informacija bila osnovana
baš na nepoznavanju razlike obijuh promjeraka.


Opaska . Gosp. nadšumarnik Hajek poslao je ovom
uredništvu odgovore na kritike^g. Dra. Levakovića, uvrštene
u brojevima 1.—3. ovogod. Šum. lista, tek nakon što je
drugi trobroj (4.—6.) već odštampan bio. Stoga razloga
nijesu se njegovi odgovori mogli u drugi trobroj uvrstiti, a
ne mogu se — unatoč izričite želje gg. Hajeka i Dra. Levakovića
— radi tehničkih zapreka uvrstiti ni u ovaj broj,
već će svakako doći u naredni broj.


Za uredništvo :


Prof. dr. P e t r a č i ć


Društvene vijesti.


Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumar, društva,
održane 22./III. 1920. u 3 sata popodne u društvenim prostorijama
u Zagrebu. Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun
Turković u prisutnosti podpredsjedaika Dragutina Trotzera, vršioca
dužnosti tajnika Srećka Majera, blagajnika Sandora pJ. Lajera,
i odbornik. Jure Dražica, Dr Aleksandra Ugrenovića, ManojH Divjaka,
Milana Marinovića i urednika šum. lista prof. Petračića.


Dnevni red:


i. Ufanje i ovjeravanje zapisnika od prošle sjednice. Za overavanje
izabrani su odbornici Jure Dražić i Manojlo Divjak.
2. Izvještaj tajnika, da se za izdavanje podruma pod najam nije
moglo ništa učiniti, pošto je cijela zgrada sa nuzprostorijama izdata
zemaljskoj vladi za šumarski fakultet.
3. Na pitanje urednika zaključeno je, da se lugarski vjesnik
tiska u 15.000 primjeraka.
4.
Prima se znanju izvještaj blagajnika, po kome iznosi:
a) društvena imovina 69.898 K
b) pripomoćna „Kôrôskeniev-a" zaklada 15.920 K
c) literarna Borošićeva zaklada ... . 8.661 K
ujedno se prima znaniu izvještaj blagajnika, da je predsjednik Milan
barun Turković položio uterneljački ulog od 1000 K, da je Aibin
Leustek šum. nadzornik grada Zagreba poklonio po 25 K Kôrôskenijevoj
i Borošićevoj zasdadi, a šum. nadzornik u Djakovu Ante
Baličevic uplatio 10 K kao član Kôrôsk. nijeve zaklade.


5. Blagajnik prijavljuje 45 novih članova, većinom iz reda lugarskog
osobija, koji se svi za članove primaju.


ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 34     <-- 34 -->        PDF

6. Po predlogu podpredsjednika Trôtzera, zaključeno je, da se
prvi podpredsjednik Dr. Jovanović pozove, da podnese izvještaj, što
je do sada uredio u pogledu vodjéhja pregovora sa srpskim, slovenačkim
i bosanskim šumarskim društvom.
7. Vršioc dužnosti tajnika Majer, izvještava, da je tajnik dr.
Levaković dao ostavku na tajnički položaj. On je do sada odprav-
Jjao poslove tajnika, eji mu je to više nemoguće, pa predlaže, da se
zamoli ministarstvo, neka odredi činovnika, koga će odbor izabrati,
da odpravlja poslove tajnika, upravitelja doma, bibliotekara i urednika
lista.
Pošto donošenje ovakovih zaključaka spada u nadležnost skupštine,
to odbor do saziva skupštine bira za privremenog tajnika
Manojla Divjaka.


8. Na predlog Dr. Ugrenovića zaključeno je, da se zamoli ministarstvo
prosvjete i vjtre, da u komisiji za sastav nove čitanke za
pučke škole učestvuje i šumarsko društvo, pa kao svoga izaslanika
bira prof. Petračića.
9. Na predlog podpredsjednika Trôtzera, zaključeno je, da se
umoli ministarstvo saobraćaja za povlasticu na željeznicama, za sve
šumarsko osoblje.
10. Na pr dlog Milana Marinovića zaključeno je, da se zamoli
ministarstvo za konstitupntu za objašnjenje, da li se po novom izbornom
zakonu (zakonskom projektu) smatraju i šumari kao izbornici
sa pasivnim pravom, bez predhodnog napuštanja državne službe.
11. Zaključeno je, na predlog odbornika Marinovića, da se
stupi u pregovor sa hrv. maticom radi izdavanja popularnih šumarskih
knjiga.
12 Zaključeno je na predlog podpredsjednika Trôtzera, zamoliti
savez industrijalaca za popun šumarskog muzeja.
Time je dnevni red iscrpljen i sjednica zaključena.
Predsjednik : Ovjeravaju : Privremeni tajnik :
Milan barun Tarković Dr. Ugrenović Manojlo Divjak
Milan Marinović


Ujedinjenje svih šumarskih društava u Jugoslaviji. Koncem
svibnja održana je sjednica upravnog odbora hrvatskog šumarskog
društva, kojoj su prisustvovali delegati srpskog, slovenskog i
bosanskog šumarskog društva. Na njoj je utvrđeno, da se sva četiri
šumarska društva stope u jedno društvo pod imenom »Šumarsko
društvo Srba, Hrvata i Slovenaca", te da sjedište toga jedinstvenog
društva bude u Zagrebu


Predlog za ovakovo ujedinjenje stavio je delegat i predsjednik
srpskog šumarskog društva dr. M. Vasić izjavivši, da srpsko šumarsko
društvo stoji na stanovištu, da se sva dosadanja šumar, društva
ujedine u jedinstveno šumar, društvo, da sjedište ovoga društva
bude Zagreb, da hrvatsko šumarsko društvo kao najstarije u Jugoslaviji
i kao po broju članova i ,po imovini najjače bude matica, oko
koje će se druga društva radi ujedinjenja prikupiti, te da ovo ujedinjeno
društvo izdaje jedan društveni list, koji ima biti štampan ona