DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Slijedi to od tuda, što ne stoji njegova predpostavka
(na strani 347. dolje) : „Ova diferencija ne smije prekoračiti
određeni procenat p od zbroja spomenutih dviju temeljnica."


Nasuprot stoji, da »Ova diferencija ne smije prekoračiti
određeni procenat p od srednje temeljnice.« Prema
tomu je


, ,/


4 2 p


= JQQ~, a iz ovoga slijede gornje ispra


*.d2
4


vljene formule.


Odgovor na „ispravak" mojih formula
u raspravi „0 zaokruživanju promjera."


Napisao prof. Dr. Antun Levaković.


Na gornji „ispravak" imam da g. šumarniku Hâjéku
odgovorim ovo:


Ono, što g. šumarnik Hajek nazivlje mojom pretpostavkom
(„ne stoji njegova pretpostavka na str. 347. dolje"),
nije moja pretpostavka, već neoborivi matematski zakon.
Da je tome tako, evo dokaza.


Gosp. šumarnik Hajek postavio je gore ishodnu jednadžbu


4 2


100


4


.. a2


Uvrštenjem izraza j--^ u tu jednadžbu prihvatio je i ,on
ovaj izraz kao izraz, koji ima da naznačuje kružnoplošnu
pogrešku, skopčanu sa zaokruživanjem promjera, a time je


pokazao, da i sam uviđa, e nam izraz ^(d^ 2) ~^4 (^—
a\2


— P I daje pravi zbroj temeljnica za oba ekstremna stabla
u debljinskoj skalini, a izraz 2´i´d2 pogrešni temeljnički
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 10     <-- 10 -->        PDF

zbroj za ta dva stabla. Nadovezujuci na to moram upozoriti
na jednu važnu okolnost.


Svaki pogrešno ustanovljeni iznos za stanovitu olinu
je nestalan, promjenljiv, a diferencija između pravog a
iznosa i njega (t. j . pogreška ustanovljivanja) biva dakako
sve to manja, što je veća točnost ustanovljivanja. Uzmimo
samo npr. izmjeru kuteva i stranica (dužina) u geodeziji.
Ni kutevi ni dužine ne mogu se nijednim istrumentom apsolutno
točno izmjeriti. No točnost izmjere biva sve veća,
čim je — ceteris paribus — precizniji instrumenat i čim se
pomnije njime radi. Kakogod pak točnost biva sve veća,
tako se i pogrešni iznos sve više približuje pravom (nedostiživom)
iznosu. Isto to biva i u našem slučaju. Apsolutno
točan zbroj temeljnica kako za pojedinu debljinsku
skalinu tako i za cijelu sastojinu ne da se uopće postići,
ali mi ćemo se tome zbroju — ceteris paribus — to više
približiti, što točniju i preciznije graduisanu spravu (promjerku)
imamo, te što.pomnije njome radimo.


Dok je dakle pravi iznos stanovite oline nešto
stalnoga, nepromjenljivoga, pogrešni j-« iznos vrlo
varijabilan, a ta varijabilnost ovisi, kako rekoh, u glavnom
o točnosti samoga instrumenta i o pomnji radnika.


U običnom životu uzimlje se kao pravi iznos stanovite
oline onaj iznos, koji se može postići najtočnijom izmjerom
odnosno aritmetskom sredinom tako dobivenih podataka.
Naprama ovome svi su ostali iznosi pogrešni. Dok dakle
bilo za koju olinu postoji pod stanovitim okolnostima samo
jedan pravi iznos, koji, čim se i malo samo promijeni,
odmah postaje pogrešnim, to naprotiv pogrešnih iznosa
možemo dobiti svu silu. Stoga se samo pravi iznos
stanovite oline može uzeti kao mjerilo za točnost
u izjeri (ustanovljivanju^ te oline, a nipošto pogrešni.


U našem je slučaju pravi iznos za temeljnički zbroj
obaju ekstremnih stabala u skalini sadržan samo u izrazu


jfuN-sjj +^{đ—|V pa se prema tome pogreška zaokruži


vanja 4´ 2 mora kod izračunavanja postotnog iznosa njezinog
(p) staviti u odnošaj samo naprama tome iznosu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 11     <-- 11 -->        PDF

(odn. izrazu), nipošto pak naprama pogrešnom iznosu


2-j-d, a još manje naprama polovici ovoga potonjeg
iznosa, kako to zahtijeva gj. šumarnik Hajek.
Ovaj zahtjev g. šumarnika Hajeka, koji je sadržan u
riječima „Ova diferencija ne smije prekoračiti određeni procenat
p od srednje temeljnice," dvostruko je dakle
neispravan. S kakovim rezultatom ovakovo izračunavanja
postotne pogreške mora biti skopčano, svakom je jasno.
Ako g. šumarniku Hajeku ovaj prikaz bludnje, u kojoj
se nalazi, ne dostaje, evo mu još jednog i to markantnijeg.
Znamo, da se postotni iznos (p) bilo kakove diferencije
ili pogreške (d) izračunava po pravilu trojnom, pa to —
kako vidimo — čini i sam, g. šnmarnik Hajek. Po tom pravilu
imamo u jednoj jednadžbi četiri veličine, koje zajedno
sačinjavaju razmjer. Jednadžba ta glasi dakle
d :/=/>: 100.
Uzmemo li, da je / pogrešni (dakle varijabilni) iznos
stanovite dline, onda se ova jednadžba nipošto ne da ispravno
riješiti, jer u njoj imamo tri varijabile. Jedina mogućnost za
ispravno rijesenje njezino nastupit će samo onda, ako pod
/ uvrstimo pravi (t. j . konstantni) iznos te oline. Onda će
naime svakome d točno odgovarati jedan p i obratno.
Prema tome ne bi moje u raspravi o zaokruživanju
promjera navedene formule trebale da glase onako, kako
to želi g. šumarnik Hajek, već baš onako, kako sam ih
tamo naveo.


K članku „Moja tetivnica."


Napisao prof dr. A. Levaković


Prije nego predem na samu ocjenu ove „tetivnice,*
moram istini za volju izričito označiti neispravnom tvrdnju


g. šumarnika Hajeka, da je o n pronašao, konstruisao i u
Sum. listu od g. 1900. str. 410. opisao promjerku, koja je
poznata pod imenom „Pukova promjerka", te je po g. nadzorniku
Puku opisana u Šum. listu od g. 1904., str. 22—28.
„Tetivnica" g. šumarnika Hajeka i „jednokračna promjerka"
g. nadzornika Puka skroz su različiti instrumenti,
koji imaju samo jedno zajedničko svojstvo (vrlo sporedne