DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 57     <-- 57 -->        PDF

sa zakašnjenjem radi dugotrajnog štrajka u tiskarama. Molimo
gospodu šumare diljem cijele Jugoslavije, za suradnju,
kako bi list bio pravo ogledalo duševnog rada na polju šumarstva
cijele Jugoslavije.


Honoriranje članka. Za članke (rasprave) i ine sastavke
(Vijesti i crtice) u Šumar, listu i Lug. vijesniku plaća se u ime
konora po jednoj stranici:


a) za izvorne sastavke 15 K.


b) za prevode 9 K.


c) za prepisane stvari 5 K


d) za kombinovane članke plaćat će se 12 odnosno 7 K., a na
članke osobite vrijednosti dopitat će se po društvenoj upravi na
predlog uredništva posebna nagrada.


Ogrijevni deputat za hrvatske zemaljske šumare. Ministar
za šume i rudnike dozvolio je, da se kao i svim ostalim šumarima
u državnoj službi daje ili isplaćuje odšteta za deputatno ogrijevno
drvo i zemljište.


Broj. 6485 — 1919


Oglas.


U smislu naredjenja ministarstva šuma i rudnika od II. decembra
1919. broj 20.424 ne smije preduzimač (poduzetnik) za palenje kreča
da započne sa palenjem krećane, prije dok se od strane nadležnog
državnog šumarskog organa koniisionalno neutvrdi, da je kod dotične
krečane priredjen toliki kvantum gorivog materijala (drva ili
ugljena) koji će biti potpuno dovoljan, da se dotična krečana
(vapnenica) može da ispali, te da je sav gorivni materijal kao i
kamen nabavljen legalnim putem. Za pojedinu vrst vapnenice (krečane)
ima da se prema kubičnoj sadržini propiše potrebita količina
gorivog materijala.


Podjedno se odredjuje, da se kamen za kreč (vapno), može
kopati samo na onim mestima, koja su u tu svrhu oblasnim putem
odredjena, tako da se stane na put samovlasnom raskopanju kulturnog
zemljišta.


U Zagrebu, dne 31. prosinca 1919.


Predstojnik šumarskog odsjeka
Ministarstva šuma i rudnika


i
\