DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Iste poslijedice i kazne stići će i one, koji se ne budu
držali izdanih odredaba glede pobiranja stelje.
Odluke u stvarima kazna izriče u prvoj molbi županijski
upravni odbor u sporazumu sa glavnim povjerenikom
ministarstva za agrarnu reformu za dotičnu županiju, a u
drugoj i zadnjoj molbi po ovlasti ministra za agrarnu reformu
glavni povjerenik za agrarnu reformu za Hrvatsku
i Slavoniju u sporazumu sa šumarskim odsjekom ministarstva
šuma i rudnika u Zagrebu.


Utočni rok traje 8 (osam) dana.
Članak 14. Ova naredba stupa na snagu danom njezinog
proglašenja u službenom dijelu „Narodnih Novina".
Članak 15. Sve u tom pogledu do sada izdane odredbe
stavljaju se van snage.


* *


U svom zvaničnom položaju dobio sam zadaću, da priredim
naredbu glede postepenog prelaza većih šumskih
kompleksa u svojinu države u smislu ustanova §-a 17.
predhodnih odredaba za pripremu agrarne reforme.


Uvaživ savremeno naziranje pojedinaca pa i cijelih skupina
o velikim posjedima i imućtvu; uvidjajuć neophodnu
potrebu socijalnih reforma u ljudskom društvu; osudjujuc
ustezanje nekih šumskih prihoda kod nekih veleposjeda
pravodobnom užitku samo zato, jer je kolajući novac u vrijednosti
pao, izradio sam niže navedeni nacrt naredbe, u
smislu koje imali bi svi veći šumski kompleksi doći pod
javni nadzor, upravu i izkorišćivanje, a raspoložba sa šumskim
užitcima uredila bi se sa altruističkog stanovišta.


Iznosim taj nacrt pred svoje drugove sa molbom, da ga
u savremenom duhu ocijene i svoje primjedbe stave, nebi li
ga time tako dotjerali, da ga, kad dodje vrijeme, bilo uslijed
poticaja od sgora (vlade), ili od s dola (naroda), predamo
provedbi,


Osobne vijesti.


Novi ministar šuma i rudnika. U novom kabinetu Stoj. M.
Protića, postavljenom ukazom Njeg. Visočanstva Regenta od 22. februara
1920 imenovan je g. Ivan Kovačević ministrom šuma
i rudnika.


Imenovanja, a) Iz Hrvatske: Ukazom Njegovog Kraljevskog
Visočanstva Regenta od 12. novembra 1919. imenovan je zemaljskim
šumarskim nadsavjetnikom u V. č. r. Marino de Bona, šef šu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 28     <-- 28 -->        PDF

26


marskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu. Ovo je
prvo imenovanje jednog šumara u V. č. r. i to prema novom zakonu
od 25. novembra 1918. kojim se uređuje šumarska tehnička služba
kod političke uprave u Hrvatskoj.


Ukazom Njegovog Veličanstva Kralja od 14. februara 1920.
imenovao je v. d. pomoćnik glavnog direktora u ministarstvu šuma
i rudnika Vi lim´ Čmelik zemaljskim šumarskim nadsavjetnikom
u „V. č. razredu kod šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika
u Zagrebu; šumarski nadzornik I. r. u VII. č. r. Anto n Jova n ovac
zemaljskim šumarskm savjetnikom u VI. č. r. i upraviteljem
šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu; šumarski
nadzornik I. r. u VII. č. r. Aleksander Havliček zemaljskim
šumarskim savjetnikom u VI. č. r. kcd šumarskog odsjeka ministarstvo
šuma i ruda u ^agrebu.


Ukazom ministarskog saveta od 8. prosinca 1919. imenovan je
profesor šumarske akademije i suplent na gospodarsko šumarskom
fakultetu kr. sveučilišta S H S u Zagrebu Dr. Đuro Nenadić šefom
šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu u VI. č. r.
Ovo mjesto otklonio je dr. Nenadić, motivirajuć otklon, da želi ostati
na gospodarsko šumarskom fakultetu kr. sveučilišta SHS u Zagrebu.


Ministar šuma i rudnika imenovao je: šumarske nadpovjerenika
Josipa G u li na, dodijeljenog kr. kotarskoj oblasti u Zagrebu, Šan.
dora Kôrôskeny-a kod kr. županijske oblasti u Varaždinu, Ivan.
Odžića kod kr. kot. oblasti u Čazmi, Milana Žibrata kod kr
županijske oblasti u Zagrebu, Rafaela Dvoržak a kod kr. kot
oblasti u Križevcima i Josipa Heckner a dodijeljenog šumarskom
odsjeku ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu, šumarskim nadzornicima
II. razreda u VIII. činovnom razredu, a šumarske povjerenike
Milana Pichlera kod kr. kotarske oblasti u Požegi. Slavka Zastavnikovića
kod kr. kot. oblasti u Delnicama, Vladimira Š korica,
dodijeljenog gospodarsko-šumarskom fakultetu univerze u Zagrebu,
i Branka Manojlović a kod kr. kot oblasti u Crikvenici,
šumarskim nadpovjerenicima u IX. činovnom razredu, ostavljajući ih
sve na dosadašnjem mjestu službovanja; šumarskog nadzornika II.
razreda Levi na Haueise u Oospiću šumarskim nadzornikom I.
razreda u VII. č. r.; kotarskog šumara Milana Dudukovića nadšumarom
u IX. Č. r. kod II. banske im. općine; apsolventa kr. šumarske
akademije zagrebačke Gjuru Kneževića privremenim
šumarskim povjerenikom u X. Č. r. dodijeljujuć ga kr. županijskoj
oblasti u Požegi; protustavruka X. č. r. Nikolu Vilovića protustavnikom
u IX. č. r. kod gradiške im. općine; šumarskog nadpovjerenika
Gjuru Grl i ća šumarskim nadzornikom II. r. u VIII. č. r.
kod kr. kot. oblasti u Novom Marofu; nadšumara Josip a Ruka vinu
šumarnikom u VIII. č. r. kod ogulinske imovne općine, nadšumara
Henrik a Begn u šumarnikom u VIII. č. r. kod križevačke
imovne općine; kotarske šumare Vilka Vidmara, Milorada
Sekulića i Andriju Frušića nadšumarima u IX. č. r. kod
gradiške im. općine ; zamjenika upravitelja gospodarstvenog ureda
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Gustava Lâcha nadšumarnikom u VII. č. r., kod gjur. i. o.;
kotarskog šumara Ivana Čeovića nadšumarom u IX. č. r. kod
gjur. im. o.; akcesistu Andriju Puhača oficijalom u X. č. r kod
gjur. im. o. ; akcesistu Nikolu Bošnjasa oficijalom u X. č. r.
kod slunjske im. o.; nadlugara Stevu Vukovića i Nikolu Rad
ako vica akcesistima u XI. č. r. kod križevačke im. op.; kotarske
šumare Dragutina Brnjasa i Svetozara Drenovca nadšumarima
u IX. č. r. kod ogulinske im. opčine ; šumarskog vježbenika
Ferdu Brajdića privremenim kot. šumarom u X. č. r. kod
gjur. im. o.; šumarskog vježbenika Zvonimira Slovi ča kot.
šumarom u X. č. r. kod gradiške im. općine; blagajničkog pristava


II. b. im. općine G j uru Babica protustavnikom u X. č. r. ; apsolvente
kr. šumarske akademije zagrebačke:- Martina Bec k era
privremenim šumarskim povjerenikom u X. č. r. kod kr. kot. oblasti
u Slatini; Tomu Bjegovića privremenim šumskp-inženjerskim
pristavom, povjerivši mu upravu državne šumarije u Škarama.
Premještenja. Ministar šuma i rudnika premjestio je iz službenih
obzira šumarskog nadpovjerenika Nikolu Plešu od kot.
oblasti u Gračacu županijskoj oblasti u Zagrebu ; šumarskog nadpovjerenika
Marka Sebe ti ča od kr. kot oblasti u Križevcima
k onoj u Slatini; šumarskog nadzornika I. r. Aleksandra Havličeka
od kr. žup. oblasti u Požegi šumarskom odsjeku ministarstva
šuma i rudnika u Zagrebu; šumarskog nadpovjerenika I. r. dra
Vašu Vučkovića od šum. odsjeka ministarstva šuma i rudnika
u Zagrebu kr. žup. oblasti u Požegu; šum. akcesistu Jurja Barca
od kr. kot. oblasti u Udbini onoj u Crikvenici sa sjedištem u Bribiru;
šumarskog nadpovjerenika Petra Kovačevića od kr. kot.
oblasti u Slatini ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu.


Prvi profesori na gospodarsko — šumarskom fakultetu
sveučilišta SHS u Zagrebu. Ukazom Njegovog Visočanstva Nasljednika
Prijestolja od 27. siječnja 1920. imenovani su profesori bivše
kr. šumarske akademije Dr. G j uro Nenadić i Dr. Andrjja
P et račić javnim redovitim sveuč. profesorima u VI. č. r.


Ban Hrvatske i Slavonije povjerio je u gospodarsko šumarskom
fakultetu sveučilišta kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu
u svojstvu docenta obuku iz nacionalne ekonomije odsječnom savjetniku
zemaljske vlade dru. Nikoli Kostrenciću. iz privatnoga i
upravnog prava j. red. sveučilišnom profesoru dru. Milodaru Stražnickome;
iz opisnoga mjerstva profesoru Jurju BožiČeviću,
suplentu kr. tehničke visoke škole u Zagrebu, iz graditeljstva arhitektu
Janku Hol je u.


Umirovljenje: Ukazom od 8. prosinca 1919. stavljen je nakon
40 god. službovanja u stanje mira nadsavjetnik Marino de Bona,
šef šumarskog odsjeka ministarstva šuma i ruda u Zagrebu.


b) Iz Srbije.* Ukazom Njegovog Kraljevskog Visočanstva
Regenta od 31. augusta 1919. postavljeni su: za inspektora druge


Ova imenovanja donašamo u ovom broju, jer do sada nieu u Š. L.
bila oglašena.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 30     <-- 30 -->        PDF

klâse pri,šumskom inspektoratu na Oetinju Ljubivoja Maletić,
viši šumarski inženjer glavne šumarske direkcije.


U glavnoj šumarskoj direkciji: za sekretara četvrte
klase Svetozar Ranitović, okružni šumar pete klase okružne
šumske uprave u Prizrenu; za pisare prve klase Dragoljub Milbvanović
, podšumar druge klase okružne šumske uprave u Bajinoj
Bašti i Nikola Radulović, bivši policijski pisar i dijurnista
glavne šumarske direkcije. ;


U šumarskom Inspektoratu u Skoplju: za inspektora
druge klase jov.an M. Jekić, okružni šumar prve klase okružne
šumske uprave u Kraljevu. ´ f .


U okrružnim šumskim upravama: za okružnog šumara
treće klase okružne šumske uprave u Kraljevu Milan Dr. Markovi
ć, okružni šumar iste klase okružne šumske uprave u Čačku, po
službenoj potrebi; za okružnog šumara četvrte klase okružne šumske
uprave u Donjem Milanovcu Aleksandar M.. Antić, okružni šumar
iste klase okružne šumske uprave u Brzoj ( Palanci, po službenoj
potrebi; za okružnog šumara pete klase okružne šumske uprave u
Kragujevcu Milo š N e š k o v i ć, sekretar glavne šumarske direkcijepô službenoj potrebi; za okružnog šumara pete klase okružne šumske
uprave u Loznici Mih ail So kič, sekretar peté klase glavne šumarske
direkcije, — po s´užbenoj potrebi : za okružnog šumara pete
klase okružne šumske uprave u Leskovcu Lazar Petrovič, šumarski
inženjer i upravitelj u Krasnom; za podšumara prve klase
okružne šumske uprave u Nišu Lazar Mjrčić, pisar prve klase
glavne šumarske direkcije, po službenoj potrebi ; za podšumara
druge klase okružne šumske uprave u Aleksincu Roko Kovaćević,
apsolvent šumarske akademije u Zagrebu; za podšumara treće klase
okružne šumske uprave u Plevlju, Petar Mi j ušković, svršeni
djak šumarske škole u Pisku i predjašni šumarski činovnik u Crnoj
Gori ; za podšumara treće klase okružne šumske uprave u Bitolju
Ivan Simčič, svršeni djak zagrebačkog univerziteta* i šumarski
dijurnista iste uprave, za podšumara četvre klase okružne šumske
uprave u Skoplju Branko Živanović. svršeni djak šumarske
škole u Pisku ; za privremenog podšumara treće klase okružne šumske
uprave u Belopolju Gligorije Sljerović, svršeni djak višeg
kursa praktične šumarske škole i šumarski dijurnista okružne šumske
uprave u Brusu; za privremenog podšumara treće klase okružne
šumske uprave u Prizrenu Kosta; joksimović, svršeni djak višeg
kursa praktične šumarske škole i dijurnista okružne šumske uprave
u Arandjelovcu ; za privremenog, podšumara treće klase okružne
šumske uprave u Peći Ljubo mir Badžović, svršeni djak višeg
kursa praktične šumarske škole i šumarski dijurnista okružne šumske
uprave u Prokuplju; za privremenog podšumara treće klase okružne
šumske uprave u Beranima, Aleksandar Košić, svršeni djak
višeg kursa praktične šumarske škole i šumarskog dijurnistu okružne


* Znatiželjni smo, kakove studije je g: Simčić svršio, jer šumarstvo nij«
studirao u Zagrebu. Op. ur


ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 31     <-- 31 -->        PDF

2.


umske uprave u Beogradu; za privremenog podšumara treće klase
ikružne šumske uprive u Prištini, Petar Bunić, svršeni djak
išeg kursa praktične šumarske škole i šuma ski dijurnista okružne
umske uprave u Loznici; za privremenog podšumara treće klase
»kružne šumske uprave u Xetovu, Antu n Kalinić , šumarski dij-urlis´a
iste uprave i raniji šumarski službenik u Dalmaciji; za privrenenog
podšumara treće klase okružne šumske uprave u Brzoj Paanci,
Pavl e Po p ovi ć, svršeni djak višeg kursa praktične šumar:
ke škole i šumarski dijurnista okružne šumske uprave u Kragujevcu;
a privremenog podšumara treće klase okružne šumske uprave u
^ačku Aćim Košić, svršeni djak višeg kursa praktične šumarske
ikole i šumarski dijurnista okružne šumske uprave u Kraljevu; za
»rivremenog podšumara treće klase okružne šumske uprave u Bajinoj
iašti Dragić Radovanević, svršeni djak višeg kursa praktične
iumarske škole i šumarski dijurnista okružne šumske uprave u
(raljevu ; za privremenog podšumara treće klase okružne šumske
iprave u Kraljevu Jank o Bojani ć i Nićifor Stpjaković, svršene
ljake višeg kursa praktične šumarske dijurniste iste uprave; za privremenog
podšumara trtće klase okružne šumske uprave u Valjevu 3etar Vasić, svršeni djak višeg kursa praktične šumarske škole
šumarski dijurnista iste uprave; za privremenog podšumara tieće
:lase okružne šumske uprave u Užici Kusta M. Sar čev ić, svršeni
[jak višeg kursa praktične šumafske škole i šumarski dijurnista
>kružne šumske uprave u Gornjem Milanovcu ; za privremenog podiumara
treće klase u Raškoj Milutin Dašljanović svršeni djak
išeg kursa praktične šumarske škole i šumarski dijurnista iste uprave.


Ukazom od 12. novembra 1919. imenovani su : za vršioca
lužnostj pomoćnika glavnog direktora u glavnoj šumarskoj direkciji
ninistarstva šuma i rudnika, u rangu inspektora ministarstva prve
:lase, Vilim Čmelik inspektor druge klase odeljenja za komulalne
i privatne šume iste direkcije. , ;\,. ..„


U glavnoj šumarskoj direkciji ministarsva šuma


rudnika: za sekretara prve klase Manojlo Divjak, okružni
umar treće klase okružne šumske uprave u Valjevu; za sekretara
>rve klase Mihailo Ljuština , sekretar četvrte klase iste direkcije;
a knjigovođu, u rangu sekretara treće klase VJadimi r Marko rić,
dosadašnji knjigovođa u rangu sekretara četvrte klase ; za sekreara
pete klase Jovan Kraljević, podšumar prve klase okružne
umske uprave u Beogradu.


U okružnoj šumskoj upravi u Beogradu: za okruž10g
šumara prve klase Duša n Popov i ć, sekretar iste klase glavne
umarske direkcije; za podšumare prve klase Mihail o Markovi ć


Đorđ e Janković , jsvršeni đak velike šumarske škole u Nansiju
dosadanji državni pitomac. — Nadalje su imenovani,: za privr.enenog
podšumara treće klase okružne šumske uprave u Loznici
´etar Bunić, privreme podšumariste klase: okružne šumske
iprave u Prištini, — po službenoj potrebi; za privremenog podšunara
treće klase okružne šumske uprave u Brusu* Stevan Vran
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ković, šumarski dijurnista okružne šumske uprave u Čačku i pređašnji
podšumar; za privremenog podšumara treće klase okružne
šumske uprave u Nišu Andrija Mladenović, šumarski dijurnista
iste uprave i svršeni đak višeg kursa praktične šumske škole; za privremenog
podšumara treće klase okružne šumske uprave u Golupcu
Vladimir St. Živojinović, šumarski dijurnista iste uprave i svršeni
đak višeg kursa praktične Šumarske škole; za privremenog podšumara
treće klase okružne okružne šumske uprave u Aleksincu Živojin
Petrovič, šumarski dijurnista iste uprave i svršeni đak višeg
kursa praktične šumarske škole; za privremenog podšumara treće
klase okružne šumske uprave u Parađinu Simo Ljubisavljević,
šumarski dijurnista iste uprave i svršeni đak višeg «kursa praktične
šumarske škole, i za privremenog podšumara treće klase okružne
šumske uprave u Prištini Živojin Jevtić, šumarski dijurnista
okružne šumske uprave u Kruševcu i svršeni đaka. višeg kursa
praktične šumarske škole.


Umirovljeni: Dimitrije Josimović, okružni šumar druge
klase okružne šumske uprave Loznici, na osnovu § 70. zakona o
činovnicima građanskog reda.


^Imenovanja kod šumskog odelenja zemaljske
vlade za Sloveniju.


Šum. nadsavjetni inž. los. Rustia, za šefa i dvorskog savjet,
gozd. odelka v Ljubljani u V. č. r.; nadkomesar inž. Vinko TravirkavCelju
šum. savjetnikom; nadkomesar inž. Ant. Šivić u
Ljubljani šum. savjetnikom; šum. komisar inž. Franc Jenčić
v Kranju i Emil Puppis v Velikovcu šum. nadkomisarima; šum.


. komisari II. r. inž. Anton Sodnik i inž. Ante Ružić v Ljubljani
šum. komisarima I. r.; šum. asistenti ing. Zmajo Ziernfeld v Snežniku,
ing. Franc Šulgaj u Soteski i ing. Cvetko Božić v Grebinju
šum. upraviteljima. Ing. Jakob Ko z jek je iz Klane u Kostanjevicu
i imenovan oskrbnikom tamojšnjega veleposestva.


/


Društvene vijesti.


Društveni oglas. Pošto društvena uprava imade svoj pretinac
kod kr. poštanskog ureda „Zagreb, gornji grad," to se g. g. članovi
umoljavaju, da odsele sve novčane pošiljke (poštanske doznačnice)
izvole slati jedino na naslov:


Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, gornji grad
poštanski pretinac, nipošto na uredništvo „Šumskog lista"
ili na osobu društvenog blagajnika. —


Na osobu potonjeg Zagreb, gornji grad, šumarski odsjek: neka
se izvole upravljati jedino pisma odnoseća se na njegov djelokrug
(uplata članarine, darovi društvenim zakladama i t. d.) —


U Zagrebu mjeseca ožujka 1920.


Aleksander Layer,


blagajnik :
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Pripomoćnoj Kôrôskenijevoj zakladi darovao je Albin
Leuste k šumar grada Zagreba svotu od 25 K. t. j . polovicu honorara
za članak Šume malih sastojina u broju 11/12 1919.


Literarnoj Borošićevoj zakladi darovao je g. Albin Leustek
šumar grada Zagreba svotu od 25 K., kao drugu polovicu honorara
za članak Šuma malih sastojina u broju 11/12 1919.


Stari utemeljni članovi koji su nadopunili prijašnji utemeljitelji
prinos na sadanju visinu.


Hrvatska ektskomptna banka, šumski odio Zagreb
nadqplacuje .. u god. 1919 položenih 1000 K još 1000 K. Mark o
grof Pejačević Našice 800 K;


Novi utemeliteljni članovi u god. 1920. Drvorezbarska
tvornica d. d. Vrbovsko; Tvrd ka Eissltra sinovi Vinkovci;
Kopsteini Klein pafopila, Slatina; Mitrovačka paro pila


d. d. Mitrovica ; Našičkod. d. za industriju i trgovinu drva,
Našice; Bothe i Ehrmann d. d. Zagreb; I. Frank et Ćomp. poduzetnik,
Osijek; Sla veks d. d. Zagreb, Narodna šumska industrija
d. d. Zagreb, Neuschlosova našička tvornica tanina i
parapila d. d. Zagreb.
Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva,


održane dne 26 listopada 1919. u 10 sati prije podne u društvenim
prostorijama u Zagrebu.


Prisutni: Predsjednik Milan barunTurković, II. podpredsjednjk
Drag. Trotzer, tajnik Dr. A Levpković, blagajnik Šandor pi. Lajer, te
odbornici Rudolf Erny, Dionis Sever, Jure Dražić, M ne Divjak, Jovan
Lazić, Slavoljub Slapničar, Andrija Perušić, Rudolf Pilepić, Dr. A
Ugrenović, Josip Griinwald, Dr. V. Vučković i Milan Marinović.


Jer je društveni predsjednik morao brzo ostaviti sjednicu, te
otići na zastupanje društva pri proslavi 100 godišnjice Vatroslava
Lisinskoga, to je sjednici predsjedao II. potpredsjednik Dragutin
Trôtzer.


Dnevni red:


I. Predsjedatelj otvara sjednicu, te pozivlje tajnika, da pročita
pređašnja dva sjednička zapisnika. *
Pošto na oba zapisnika nisu stavljene nikakove primjedbe, to
su za ovjerovljenje pretprošloga zapisnika delegirani odbornici
Rudolf Erny i Dr. A. Levaković, a na ovjerovljenje zapisnika od
zadnje sjednice odbornici Srećko Mayer i Rudolf Pilepić.


Nakon toga prelazi se na II Izvješća, a.) Tajnik izvješćuje, da
je odmah nakon zadnje odbor, sjednice tajničke agende od pređašnjeg
tajnika u redu preuzeo, zatim da je u smislu IV. predloga,
iznešenoga u prošloj sjednici po podpredsjedniku g. Drag. Trôtzeru,
proveo sa profesorima Drom. Andrijom Petračićem i Drom. Gj.
Nenadićem pregovore glede uređivanja Šum. lista. Prof. dr. Petračić
da je odlučio ne prihvatiti se više pod nikakovim uslovima daljnjeg
uređivanja šumarskog lista, a slične dojmove da je dobio i iz
razgovra sa prof. Drom. Nenadićem.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pošto se boji, da bi obzirom na to počevši od 1. I. 1920.
uređivanje Šumarskog lista moglo pasti samo njemu na teret, a jer ga
s druge strane sami tajnički poslovi vrlo zaokupljaju — više nego
što njegovo zvanje može doprinjeti —, to moli, da ga se obzirom
na to riješi tajničkih agenta.


Nakon svestrane rasprave zaključuje odbor na predlog odbornika
Slapničara, da se do naredne glavne skupštine uredi pitanje
tajništva i ured.vanje šumskoga lista ovako:


Tajnik Dr A. Levaković vodi tajničke agtnde do konca 1919.
Zatim u slučaju, da pregovori sa profesorima Drom. Andr. Petračićem
i Drom. Gj. Nenadićem ostanu zbilja bezuspješni, preuztmlje
uredništvo Šum lista, a tajničke agende predaje dosadanjem tajniku
Srećku Mayeru. Jer su tajničke agende vrlo opsežne, pa da se tajnik
po mogućnosti što više odtereti — barem koliko se tiče raznih
mehaničkih poslova —, dozvoljava se tajniku, da si za obavljanje
ovakovih poslova potraži pomoćnika uz mjesečnu nagradu do najviše
300 Kr.


b.)´Predsjednik i ostali članovi odbora, kao i članovi financijalnog
odbora izvješćuju o svojem djelovanju u pogledu zadataka,
stavljenih im na prošloj odborskoj sjednici. —


Sva ova izvješća uzimlju se na znanje.


III. Čita se podnesak upravljen na ministra šuma i rudnika u
pogledu organizacije šumarske službe u Hrvatskoj i Slavoniji.
Nakon malih ispravaka podnesak se prima u cjelosti sa zaključ
kom, da predsjedništvo sa- upravnim odborom korporativno što
prije pođe u Beograd, te ovaj podnesak izravno izruči gosp. ministru
šuma i rudnika uz zamolbu, da gosp. ministar kod predstojeće
organizacije šumarske službe posluša glas onih, o kojima se kod
te organizac je najviše radi, a to je velika većina šumara u Hrvatskoj
i Slavoniji, koja je skupljena u ovom šumarskom društvu.


Nakon toga prelazi se na


IV. E ven tua li a a.) Dr. Ugrenović traži, da se predsjedništvo
kod povje enika za prosvjetu u Hrvatskoj i Slavoniji upita, s kojeg
razloga nije hrv. šumarsko društvo pozvano, da izašalje svoga delegata
na sjednicu povjerenstva za izdanje riječnika „znanja i umjeća."
Zaključuie se, da se povjereništvu za prosvjetu imade spomenuti
upit odaslati, a za delegata u spomenutom povjerenstvu izabire
se Dr Ugrenović s´ razloga, jer je njemu i inače već povjerena izradba
hrv. stručne terminologije.


b.)Predsjedatelj predlaže da se kao novi članovi prime u društvo:


Inž. K. Grubić, šum. nadz. povjerenik, Split ;


„ M. Kelez, Dubrovnik.


Antun Abrama kotar, šumar, Vrgorac (Dalm.)


August Martinčić, , „ Split


Stjepo Pavličević, „ „ Supetar na Braču


,
Karlo Hanus, „ „ Makarska
Josip Crkvenac nadšumar Belovar, Viktor B<3hm kot. šumar,
Grubišno polje Gjuro Grlić šum. nadpovjerenik Varaždin, toplice
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 35     <-- 35 -->        PDF

3č$


Josip Andrić, šumar. Vareš (Bosna) Dane Bulut, šum. asistent,
Vareš, (Bosna)


August ....., šumar, Vareš, Bosna.


Alojzije Jeli en, „


Josip Gelić, , , „


Jng. Salih Omanović, šum. referent, Cazin (Bosna) Vaclav
Nova.k, nadšumar u Kamenskom (Buč) Ernest Pixa, šum. upravitelj
u Buču, Rudolf Korber, šum. upravitelj u Dragoviću (Spanovica)
Adolf Terrer, šum. pristav u Pakracu, Oskar Sauer, trgovac drvom,
Zagreb, Janfco Šušterčić šumar u Platku, pošta Čavle (Lokve), Damjan
Muždeka, kr. šumar, inžinir, Novaka, Stanko Bilinski šumar, inžinir,
Vinkovci, Joso Ambrinac, kr. šumar. inž. pristav, Vrbanja. Svi ovi
primaju se jednoglasno za društvene članove.


c) Predsjedatelj saopćuje, da gremij zagrebačkih knjigotiskara
opet povišuje cijene tiskarskim proizvodima dopisom svojim od 29.
rujna 1919.


. Odstupa se financijalnom odboru, da on tu stvar u interesu
društva uredi :


d) Dr. Ugrenović kao zastupnik vlastelinstva Pakrac traži informacije
o tome, gdje bi se dalo nabaviti primjerena množina sjemena
jele i crnog bora na području našega kraljevstva.


Zaključuje se, da se društvo obrati na trgov, obrtničko komoru,
da ova saopći imenik trgovaca, koji se bave kupovanjem i prodavanjem
sjemena od listača i četinjača.


e) Predsjedatelj čita molbu kotarskog šumara na suspenziji
Josipa Schmidta u Perušiću, neka bi se društvo zauzelo, da se postupak
protiv njega već jednom kraju privede, jer on u stanju, u koje
je uslijed suspenzije zapao, već ne može duže izdržati.


Zaključeno je, d? se na mjerodavnom mjestu ima u tom smislu
što prije intervenirati.
Pošto daljnjih predmeta nije bilo, zaključuje predsjedatelj sje


dnicu. Ovjerovljenjesjednici.
ovoga zapisnika obavit će se na narednoj
Predsjedatelj : Tajnik :
DragutinTrotze r Dr. Levakovićv . r.
II. podpredsjednik
Rudol f Erny v. r.
Jur e Draži ć v. r.


Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog društva,
održanoj dne 20. prosinca 1919. u 3 sata popodne u društvenim
prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun Turković u
prisutnosti tajnika Dra. A. Levakovića, blagajnika Š. pl. Lajera, te
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 36     <-- 36 -->        PDF

J?4


odbornika R. Ernya, J. Dražica, Mane Divjaka, Rudolfa Pilepića,
Dra. A. Ugrenovića i Dra. V. Vučkovića.
Nakon kratkog pozdrava od strane predsjednika prešlo se na
dnevni red i to :


Točka I.


Čitanje i ovjerovljenje zapisnika od prošle sjedni
c e.
Nakon pročitanja ovoga zapisnika izabrani su za.ovjerovljenje
istoga odbornici R. .... i J. Dražić.


Točka II.


Izvješće o tekućem poslovanju


Blagajnik izvješćuje, da je od početka poslovne godine 1919./20.
stanje društvene blagajne ovo:
Ukupni primici u gotom K 11313-19, u efektima K 53387-90,
„ izdatci „ „ „ 11190-—,
Ostatak u gotovom K 123-19, u efektima K 53387-90. Efekti sastoje
iz :
2 vinkul. 4-5°/o komunalne zadužnice hr. slav. zem. hipot. banke


u Zagrebu u nominalnom iznosu od .. . K 3,000—,
6 vinkul. 4-5% založnica I hrv. štedionice u Zagrebu u
ukupnom nominalu od . K 10,000.—,


37 drž. zadužnica ratnog zajma u ukup. iznosu od K 4 600.—,
1 blagajničke priznanice mjenjačnice I. hr. štedionce na sup


skrib. ratni zajam, koja glasi na -.-.. K 500 —,
Čekovnog računa mjenjačnice I. hrv. šted. na K 32,989 90,
tek računa hrv. eskomp. banke u Zagrebu na K 2,000-—,
državnog bona na . . . K 298"—,


Ukupno K 53,387 90,
Stanje Kôrôskenyeve :
primitak ....-.. K 17,418-95,
izdatak . . ..... ...... K 1,270-.
Ostatak ....-... K 16,14895,
Ovaj ostatak sastoji se iz:
8 vinkul. 4´5°/o komunalnih zadužnica hrv. slav. zem. hipot.


banke u Zagrebu u ukupnom iznosu od K 7200-—
13 vinkul. 4-5% založnica I. hrv. štedionice u Zagrebu u ukup.
nomin. iznosu od K 7200—,
Vinkul. uložnice I. hrv. štedionice u Zagrebu sa K 1,748-95,
Ukupno K 16,148-95,


Stanje Borošičeve zaklade :
primitak K 9686-81,
izdatak ... -K 1197-93,
Ostatak . 8488-88,
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 37     <-- 37 -->        PDF

S3


koji se sastoji iz :
16 vinkul. 4-5% založnica I. hrv. štedionice u Zagrebu
u ukupnom nominalu od K 690O—,
Vinkul. uložnice I. hrv. štedionice u Zagrebu sa


stanjem od ´ K 1434-78,
gotovine od .. K 154-10,
Ukupno K 8488.88,


Novo ustanovljenu članarinu sa 60 Kr. na godinu uplatilo je do


sada 16 starih članova i 1 novi. ,
Utemeljiteljni prinos uplatilo je :
11 novih članova po K 1000-—. 4 nova člana po K 2000—,


a 4- stara člana nadoplatila su po 800 Kr. što čini ukupno K 22,200.


Revizori Dr. Vučković i R .... izvješćuju, da su 17.XII. t. g.
preispitali blagajničko rukovanje i pronašli sve u redu i to kako je
gore navedeno.


Sva se ova izvješća uzimaju na znanje.
Tajnik izvješćuje ovo:
U izvršenju odborskih zaključaka, stvorenih na sjednicama od


14.IX. i 26... o g. poslano je:
1. Na ministarstvo šuma i rudnika u Beogradu, te na šumarski
odsjek ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu pod br. 82 .. 1919.
molba za novčanu pripomoć u svrhu, da se omogući nesmetano
izlaženje Šumarskog lista ;
Uzimlje se na znanje.


2. Na ministarsvo šuma i rudnika u Beogradu, na šumarski odsjek
u Zagrebu, te na šumsko - gospodarstvene urede svih imovnih općina
u Hrvatskoj i Slavoniji pod br. 83. .. 1919. zamolba glede oglašivanja
svih dražba, jeftimba i t. d. u Šumarskom listu.
Uzimlje se na. znanje.


3. Poziv članova glede podmirenja zaostale članarine i oglas
glede povišene članarine počam od l.X. t. g. učinjen je u šum.
listu br. 9. i 10.
Uzimlje se na znanje.


4. Šum. industrijalci i trgovci drvom pozvani su posebnim dopisima,
da
kao utemeljitelji pristupe šum. društvu.
Uzimlje se na znanje.


5. Isto tako pozvani su stari utemeljiteljni članovi, da uplate
diferenciju između sadašnje i prijašnje pristojbe za utemeljiteljno
članstvo.
Uzimlje se na znanje.


6. Svi veliki šumovlasnici umoljeni su dopisom pod br. 84 ..
1919., da svoje nadlugare o vlastitom trošku začlane za redovite
članove.
Uzimlje se na znanje.


7. Imovne općine zamoljene su skupnim oglasom u šum. listu,
br. 9. i 10., neka bi od svojeg činovničkog i lugarskog osoblja


ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 38     <-- 38 -->        PDF

društvenu članarinu i nadalje ubirale, te je društvenoj upravi kumulativno
dostavljale. ,
Uzimlje se na znanje.


8. Na ministarstvo saobraćaja upravljena je pod br. 85. ex 19i9.
zamolba, neka bi vanjskim članovima upravnog odbora jedanput za
svagda dalo pogodnost, da na sjednice upravnog odbora mcgu dolaziti
uz uplatu polovične vozne pristojbe na drž. željeznicama.
Uzimlje se na znanje.


9. Poziv članova na prikupljanje i dostavljanje materijala u
svrhu sastavka jedinstvene šumarske i drvarske terminologije dostavjen
je pod broj. 86. uredništvu šumar, lista, te ´će biti odštampan
u dvobroju 11. i 12. Is o tako obavješteno je uredništvo pod br. 87.
o zaključku odbora, da se u šum. listu ima otvoriti posebni stupac
za pitanje
i odgovore, te za razne stručne rješidbe.
Uzimlje se na znanje.


10. Pod br. 66. i 67. .. 1919. odaslan je na ministarsto šuma
i rudnika memorandum obzirom na velike pljačke, koje su se prošle
zime u našim šumama desile, kao i gledom na oštar i brz progon
svih šumskih prestupaka, te strogo utjerivanje šumsko odštetnih
iznosa.
Uzima se na znanje.


11. Na povjereništo , za prosvjetu u Hrvatskoj i Slavoniji odaslana
je pod broj 64. .. 1919. zamolba, da u buduće na sjednice
povjerenstva za izdanje riječnika „znanja i ......" pozivlje i hrv.
šumar, društvo.
Uzima se na znanje.


12. Novo-primljeni članovi obavješteni su o tome pod br. 75.
.. 1919., te su im ujedno dane neke informacije o dužnostima
redovitih članova.
Uzima se na znanje.
13 Pod br. 59. .. 1919. zatražene su od trg. obrtničke komore
u Zagrebu informacije glede trgovaca u našem kraljevstvu, koji se
bave kupnjom- i prodajom šum. sjemenja.
Dobiven je odgovor, da takovih trgovaca u našem kraljevstvu
nema.
Uzimlje se na znanje.


14. Pod br. 48. .. 1919. odaslana je na šumarski odsjek u
Zagrebu zamolba, da disciplinarnu istragu protiv kot. šumara Jos.
Schmidta što prije kraju privede.
Uzimlje se na znanje.


15. Na zamolbu slovenskog šumar, društva zaprimljen pod br.
37. .. 1919. za informacije u pogledu osoba, koje mogu biti članovima
našega društva, odgovoreno je pod istim brojem, te je rečeno,
da redovitim članom hrvat, šumar, društva može biti svatko, koga
odbor većinom glasova za člana primi.
Uzimlje se na znanje.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 39     <-- 39 -->        PDF

37


16. Molbi Vinka Pleše, slušača šumarstva u Zagrebu, zaprimljenoj
pod br. 38. .. 1919., da mu se ponovno u tečaj stavi jubilarni
štipendij društva, jer se je povratio iz vojništva, udovoljeno je obzirom
na zaključak upravnog odbora, stvoren na sjednici od 19. XII.
1919., pod toč II., 2, h.
Uzimimlje se na znanje.
17 Pod br. 57. .. 1919. poslana je ministarstvu šuma i rudnika
u Beogradu predstavka za poboljšanje položaja lugara z. z. (u izvršenju
zaključka, stvorenog na redovitoj glavnoj skupštini od 26.IX. 1919.)
Uzimlje se. na znanje.


18. U izvršenju zaključka, stvorenog na redov, glavnoj skupštini
od 13. IX. 1919. gledom na promjenu društvenih pravila poslana je
pod br. 81. .. 1919. kr. zemalj. vladi, povjereništvu za unutarnje
poslove u Zagrebu, molba za potvrdu novih pravila.
Uzimlje se na znanje.
1-9. Na zamolbu Iv. Sigotta, tvorničara oružja u Borovlju, upravljenu
na uredništvo šum. lista za informaciju o visini pristojbe za
oglašivanje u šum listu, odgovoreno je na predlog uredništva pod
br 112. .. 1919., da pristojba za oglašivanje kroz cijelu godinu
stoji 840. Kr.
Uzimlje se na znanje.


20. Na zamolbu Pere Trputca iz Clevelanda u Sj Americi za
informaciju glede godišnje pretplate za šum list, te za obavijest, dali
bi mu se mogla i uz koju cijenu prodati zaostala potpuna godišta
od god 1914 do 1919., odgovoreno je pod br. 113. .. 1919, da
godišnja pretplata za Ameriku iznosi 2-5 dolara na godinu, te da
zaostala godišta od god. 1914 do 1919. može dobiti za ukupni iznos
od 15. dolara
Uzimlje se na znanje.


21. Na zamolbu Ing. A. Odlaseka u Boravlju, da mu se dostavlja
šum. list, za koji je voljan odmah preplatu priposlati, odgovoreno
je pod br. 136. .. 1919. sa upitom, da li je voljan biti redovitim
članom šum. društva, te mu je odmah priopćena visina godišnje
članarine naprama visini godišnje pretplatnine za nečlanove.
Uzimlje se na znanje.


22. Valovnica o kućnoj najamnini za godinu 1920. predana je
kod gradskog poreznog ureda dne
6. XII. 1919. (exh. br. 124. .. 1919.)
Uzimlje se na znanje.


Točka III.
Rješavanje prispjelih podnesaka.


Î. Slov. šumar, društvo u Ljubljani moli, neka se podpredsjednik
našega društva Dr. Gj. Jovanović, koji je ovlašten na pregovaranje
sa bosanskim i srpskim šum. društvom oko-sjedinjenja,
ovlasti, da i sa slov. šum. društvom u tom predmetu stupi prigodicc
u usmeni saobraćaj. ( br. 62. .. 1919.)ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Zaključeno je, da se najprije Dr. Jovanović ima pozvati, neka
pismeno izvjesti o rezultatima svoga pregovaranja sa bosanskim i
srpskim šumar, društvom, a onda će se tek event. i sa slov. šum.
društvom stupiti u usmeni saobraćaj.


2. Kr sudb. stol u Petrinji umoljava, da se u prijeporu između
grada Petrinje i Hrv. eskomptne banke u Zagrebu za obavu pretečnog
očevida priopće imena osoba koli sa teoretskom toli i praktičnom
naobrazbom, koje bi se u svrhu navedenog očev da imale
imenovati sudbenim vještacima.
Predsjedništvo priobčilo je pod br. 92. .. 1919. imena ove
četvorice šumarskih stručnjaka: 1. Josip Heckner, šum. nadzornik,
Zagreb; 2. Dr. A. Levaković, profesor, Zagreb; 3. Velimir pi. Kôrôskeyi,
šum. nadpovjerenik, Zagreb; 4. Jovan Lazić, šumarnik. Petrinja.


Zaključuje se, da se navedenom sudbenom stolu predlože u
istu svrhu još 4 druga vještaka uz izričitu zamolbu, da sudb. stol
još i sa ovom drugom četvoricom izvoli raspolagati samo u slučaju,
ako mu ne stigne slični prijedlog od strane trgovačko-obrtničke
komore ili kojeg drugog trgovačkog gremija, imena ove druge četvorice
jesu ova :


1. Rudolf Pilepić, trgovac drvom, Zagreb; 2. Milan Prpić, trgovac
drvom, Zagreb; 3. Josip Kohn, trgovac drvom, Zagreb; 4. A.
Turčić, st. trgovac drvom, Sisak.
3 Dr. A. Ugrenović upravio je na predsjedništvo podnesak, u
kojem traži, neka se na mjerodavno mjesto upravi: a.) Predstavka
za što skoriji osnutak instituta za šumske pokuse, b.)- Predstavka,
da se zaprisegnutom šumarskom i lugarskom osoblju dozvoli posjedovanje
vojničke puške i nolnje iste u službi, te neka se dozvoli, da
se to oružje može ili kupom nabaviti od državnog arsenala ili da se
ono za vrijeme potrebe iz ovoga arsenala jednostavno izda rečenim
zaprisegnutim organima na porabu, dakako uz jamstvo službodavca
(br. 93. .. 1919.)


Zaključeno je, da se obje predstavke imaju na mjerodavna
mjesta dostaviti, te da predlagač za prvu predstavku izradi koncept,
dočim je ovaj za drugu predstavku već izrađen.


4. Istup iz društva najavljuju ova g. g. članovi:
Stjepan ......, šum. nadzornik u nu, Valpovo ; Rudolf Brosig,
nadšumar u m., Milovi Češka; Vilim Tôlg, šum. nadsavjetnik u m.,
Zagreb; Tomo Bogojević, protustavnik, Belovar.


Uzimlje se na znanje.


5. Dragutin Czernitzky, nadšumar u Skradu, moli, da ga se primi
za
člana. Exh. br. 101. ... 1919.
Prima se za člana


6. Andrija Perušić, kr šum. nadinžinir u Beogradu, moli, da ga
se radi znatne udaljenosti od Zagreba, radi skupoće putovanja i radi
opterećenosti u službi riješi dužnosti društvenog odbornika. Exh. br.
121.
.. 1919.
Molba se ne uzimlje na znanje obzirom na to, što je molitelj
radi svoga stalnog boravišta u Beogradu u stanju, da ondje kao