DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Prigovoriti se može Homburgovom uzgoju, što je grupe
osnovao previše pravilno, te što ih je pomlađivao samo
sjemenom, a ne i biljkama.


Ovaj intenzivni način gospodarenja može se provađati
tamo, gdje je dobra proda drva.


Zaokruživanje promjera kod klupovanja
sastojine.


Napisao prof. Dr. Antun Levaković.


Klupovanje sastojine ima, kako znamo, svrhu, da ustanovimo
ukupni broj stabala u sastojini i zbroj svih stabalnih
temeljnica (kružnih ploha u prsnoj visini). Osim toga imaju
se ovi podaci ustanoviti i za svaku pojedinu u sastojini zastupanu
debljinsku skalinu (Stârkestufe) napose.


Kad bismo htjeli, da za svaku debljinsku skalinu i cijelu
sastojinu dobijemo posve točan zbroj temeljnica, morali bismo
prsni promjer na svakom stablu mjeriti milimetričkom točnošću
i unakrst. No tolika točnost skopčana je s prevelikim
potroškom vremena, a s druge strane nije u običnoj praksi
ni izdaleka potrebna, pa se stoga preporuča samo iznimno
i to kadšto kod klupovanja sastojine u šumarsko-znanstvene
svrhe. Inače se prsni promjeri već prema prilikama do stanovite
mjere zaokružuju, a to zaokruživanje promjera ima
jednu veliku prednost, koja leži u preglednosti, jednostavnosti
i brzom provađanju cijeloga obračunavanja drvne mase.


Zaokruživanje može se obavljati na četiri načina: ili se
naime zaokružuje samo prema gore ili samo prema dolje ili
samo iz sredine (t. j . djelomice prema gore i djelomice prema
dolje) ili napokon samo prema sredini. Prva tri načina upotrebljuju
se kod zaokruživanja na cijele centimetre, a najčešći
je od njih drugi način. On i prvi način daju nam apsolutno
pogrešne rezultate. Pogreška dostigne često vrlo znatni iznos,
a naročito ako se kod velike množine stabala sva stabla
klupuju unakrst, pak se od oba tako dobivena i zaokružena
promjera uzme aritmetička sredina, koja se također na isti
način zaokruži. Treći način zaokruživanja sastoji se u tome,
da se za svaki promjer, koji na centimetričkoj skali promjerke
prekorači polovicu razmaka između dviju susjednih centime
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 8     <-- 8 -->        PDF

tričkih crtica, uzme slijedeće više očitanje, a za svaki promjer,
koji na toj skali ne prekorači polovicu navedenog
razmaka, uzme se prediduće niže očitanje.


Ovaj način zaokruživanja daje također uvijek nešto
manji zbroj temeljnica, no on unatoč toga gledom na točnost
vrlo zadovoljava. Kod njega je ali prigodom očitavanja
na promjerki vrlo lako moguća zabuna, pa se kod takovog
zaokruživanja faktično i griješi vrlo mnogo, naročito ako
promjere očitavaju manje vješte i pomnjive osobe (radnici).
Stoga nije dobro, da se posao zaokruživanja povjeri takovom
osoblju, pa je potrebno, da se za klupovanje upotrebljava
promjerka sa razdjeljenjem, koje samo po sebi (automatski)
sve promjere zaokružuje, tako da radnik ima na
promjerki samo očitavati, a ne ujedno i zaokruživati. To su


t. zv. zaokružbene promjerke, čija se konstrukcija
osniva na t. zv. zaokruživanju prema sredini debljinske skaline.
Uporabu ovakovih promjeraka predložio je u literaturi
najprije Eduard ......1 Kod takovih promjeraka nije
ravnalo proviđeno centimetričkim razdjeljenjem, već su većinom
po 2 ili po 4 centimetra zaokružena u jednu dužinsku
jedinicu (t. zv. debljinsku skalinu), pa se stoga na ravnalu
očitavaju samo takove zaokružene jedinice. Takovim promjerkama
ne mjere se dakle pravi promjeri, već se njima
samo ustanovljuje, kojoj debljinskoj skalini pojedina stabla
pripadaju.
Razdjeljenje takove promjerke počinje sa polovicom
debljinske skaline, a zatim slijede cijele skaline. Ravnalo
je na taj način razdijeljeno u pojedina polja, od kojih svako
(si. 1.) odgovara po jednoj skalini, a oznaka dotične skaline
nalazi se na početku svakoga polja t. j . odmah iza svake
crte. Zauzima li n. pr. na ravnalu svaka skalina dužinu od
4 cm, to će prva jedinica razdjel j enjavbiti (si. 1.) 2 cm duga,
a svaka slijedeća iznosit će 4 cm. Čim pomični krak kod
klupovanja pređe prvu crtu, odmah se čita brojka 4 i to sve
dotle, dok taj krak ne prekorači drugu crtu razdjeljenja.
Kad se to zbude, onda se sve do prekoračenja treće crte
čita broj 8 itd. Prema tome se u našem slučaju za sva
stabla, kojih je promjer veći od 10 cm, a manji od 14 cm,
uzimlje, da im promjer iznosi 12 cm. Razlog tome leži baš


1 AUgemelne Fpst- und Jagdzeitung 1860., str. 210.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 9     <-- 9 -->        PDF

u okolnosti, da je svaka debljinska skalina zaokružena prema
svojoj sredini.


No takova promjerka može se urediti i za zaokruživanje
na cijele centimetre, samo onda mora njezino razdjeljenje
početi sa polovicom centimetričkog razmaka, t. j. prva crtica
razdjeljenja (označena sa 1) mora od nepomičnog kraka biti
udaljena za 0´5 cm, druga (označena sa 2) mora od prve


/1 .


fa « St 13 ?V f*n<


SI. 1. Crtkani potezići i brojevi ispod ravnala naznačuju centimetre. Inače
se oni na zaokružbenoj promjerki ne nalaze.


biti udaljena za 1 cm, treća (obilježena sa 3) od druge za
1 cm itd. (si. 2.) Zaokruživanje na cijele centimetre potrebno
je samo u mladim sastojinama sa tankim stabalcima. U starijim
sastojinama može se bez uštrba za točnost zaokruživati
i na 2 cm, a u starim (sječivim) sastojinama dapače na 4
ili 5 cm.


Ako zaokruživanje prem a sredini pozornije sravnimo
sa zaokruživanjem i z sredine (t. j . prema gore i prema dolje),
opazit ćemo, da su obje te vrsti zaokruživanja u bitnosti
identične, a razlikuju se samo po vanjskoj formi (t. j . po
razdjeljenju skale1) kao i po tome, da radnik kod zaokruži


1 Sravni sliku 3 sa slikom 2.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 10     <-- 10 -->        PDF

vanja prema sredini mora samo mehanički očitavati, a kod
zaokruživanja iz sredine mora on osim očitavanja obavljati
i posao zaokruživanja. Stoga mora dakako i zaokruživanje
prem a sredini davati uvijek nešto manji zbroj temeljnica,
koji ali gledom na točnost može vrlo zadovoljavati.


Da se postanak ovakove pogreške uopće zapriječi,
predložio je Dr. F. H e m p e l1, neka bi se zaokruživanje
provađalo prema sredini kružnih ploha, a ne prema sredini
promjera, pa prema tome neka bi se zaokružbene
promjerke providjele ploštinskim, a ne linearnim razdje-
Ijenjem, što bi i obzirom na neke druge važne momente


I t ŠT ff E"


SI. 2. Centimetrička skala kod zaokruživanja prem a sredini (1, H, III, IV
i V jesu debljinske skaline).


bilo zgodnije. No šumarska je praksa u direktno očitavanje


promjera već tako zagrezla, da se na direktno očitavanje


temeljnica već ne može više priučiti.2


Za iznos zaokružen j a odnosno za širinu pojedinih
debljinskih skalina mjerodavan je zahtjev, da se zbroj temeljnica
u svakoj debljinskoj skalini, koji se izračuna iz
zaokruženih promjera, mora posve slagati sa faktičnim zbrojem
svih temeljnica u tim skalinama ili se barem od ovoga
ne smije znatno razlikovati.3 Stoga se zbroj dviju temeljnica,
od kojih jedna pripada najslabijem stablu stanovite
debljinske skaline (t. j . stablu, koje gledom na svoj
prsni promjer stoji na donjoj granici debljinske skaline), a
druga najjačem stablu iste skaline (t. j . stablu, koje gledom


1 Ober die Théorie der Abfundungskluppen und eine den Abrundungsfer.ler


ausgleichende Kluppenteilung, Oesterr. Vierteljahresschrift fur Forstwesen 1909.,


strana 241.


´Ovim pitanjem zabavio te i Kunze (Tharander forstliches Jahrbuch 1884,


str. 116.), Griinau (Oesterr. Forst- und Jagdzeitung 1907., br. 30), Kreibich


(Oest. Forst- und Jagdzeitung 1908., br. 1.) i drugi neki.


* Kunze, Anleitung zur Aufnahme des Holzgehaltes der Watdbestande,
BerliH 1916., str. 11—13.
Millier, Holzmesskunde, Berlin 1915., str. 256.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 11     <-- 11 -->        PDF

na promjer stoji na gornjoj granici skaline), ne smije znatno
razlikovati od dvostruke temeljnice, koja odgovara sredini
dotične debljinske skaline. Ovom zahtjevu bit će udovoljeno,
ako diferencija između zbroja spomenutih dviju temeljnica
i dvostruke temeljnice, koja odgorara sredini debljinske
skaline, ne bude prekoračila određeni (t. j . dopustivi)


. T Y W T


«y* » ""V -I 4Yr* ""^sfh "V^ "V7


1


Ç /C/m*


3 5


SI. 3. Centimetrlčlta skala kod zaokruživanja i z sredine (I, II, III i IV jesu
debljinske skaline).


procenat p od zbroja tih dviju temeljnica. Uz ovaj uvjet
može se za svaki prsni promjer (d), koji odgovara sredini
debljinske skaline, izračunati veličina dopustivog zaokruženja
(a).


Ako zaokruženje iznosi a cm, dočim prsni promjer, koji
odgovara sredini debljinske skaline, iznosi d cm, to će prsni


promjer najjačega stabla u toj skalini iznositi l d + -Jcm, a


prsni promjer najslabijega stabla u istoj skalini l d—^. cm.


Temeljnica najjačega stabla bit će jednaka izrazu ^ (d + -V


a temeljnica najslabijeg stabla jednaka izrazu ~ i d — -V
Diferencija između njihova zbroja i dvostruke temeljnice, koja
odgovara sredini zaokruženja (sredini debljinske skaline), bit će


.. a2


. i eV, *{, a\2 ud2 ..


Ova diferencija ne smije prekoračiti određeni procenat p od
zbroja spomenutih dviju temeljnica. Stoga ona naprama tome
zbroju mora stajati u razmjeru


* a2
4´ 2


IOO´


i(«+îîn(«-îî
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 12     <-- 12 -->        PDF

iz kojeg slijedi 2


a2 p
2(PJré 100


a400 = 4d2p + a2p
a2100 --a2p= 4d2 p
a2 (W0 — p) = 4d2p


4(P p


a


100


a = 2d


100-pKako brojka p mora biti tako malena, da naprama brojki
100 upravo posve iščezava, to se ona u nazivniku formule
/. može mirne duše brisati, te ćemo tako za veličinu dopustivog
zaokruženja dobiti vrlo približnu formulu


a=2d P =2d ´ P —d \.7.* IT
100 M~l0~-~5 . P 1L


S druge strane opet, ako smo vezani na jednu konstantnu
veličinu zaokruženja (a), možemo za svaki promjer, koji
ima odgovarati sredini debljinske skaline, izračunati maksimalno
moguću postotnu pogrešku, koja je skopčana sa
zbrojem temeljnica dotične debljinske skaline, i to po obrnutoj
formuli


100. a2
p = _f^_^ i. a.


4d2 + o2
odnosno vrlo približno po formuli


...//. a.


>-($


Ako dakle sredini zaokruženja pripadni promjer d iznosi 20
cm, a dopustiva procentualna pogreška p iznosi 0*5%, to će
dopustivo zaokruženje (a) iznositi


* Ovu formulu postavio je najprije prof. Kunze u drugom izdanju svojega
djela Anleitung zur Aufnahme des Holzgehaltes der Waldbestande (1891),
no način, kojim je on do nje došao, nije ispravan. U istu teoretsku pogrešku
zapao je i prof. Millier u svojoj dendrometriji, koji je jednostavno prihvatio
cijeli izvod prof. Kunzea.
Po njihovom izvodu imala bi navedena formula vrijediti kao prvotn a i
apsolutn o točn a formula za zaokruživanje promjera, a po mojem izvodu
proizlazi ona kao drugotn a i približn a formula za zaokruživanje promjera.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 13     <-- 13 -->        PDF

po formuli /. a = 2-90 cm


„ //. a = 2-83 cm.


Kako su za zaokruživanje uporabivi samo cijeli centimetri,


to ćemo mjesto navedenih iznosa moći lako uzeti a = 3 cm,


pri čem će p iznositi 0-56%.


Uzmemo li pak, da je d = 30 cm, p = 0´5%, to će do


pustivo zaokruženje (a) po formuli //. iznositi 4´24 cm ili


okruglo 4 cm.


Kode? = 40 cm i p = 0´5 bit će a = 566 ili okruglo 5 cm,


kod d = 50 cm i p = 0*5 bit će a = 7´07 ili okruglo 7 cm.


Naprotiv, ako a iznosi 4 cm, iznosit će postotna po


greška gledom na zbroj temeljnica po formuli //. a. ovoliko :


Za skalinu sa sredinom od 20 cm p = 1 "/„,


za skalinu sa sredinom od 30 cm p = 0-44%,


za skalinu sa sredinom od 40 cm p — 0-25%,


za skalinu sa sredinom od 50 cm p == 0-16%.


Iz navedenih izraza i iznosa vidimo, da veličina dopu


stivog zaokruženja stoji u upravnom razmjeru sa veličinom


prsnoga promjera, koji odgovara sredini debljinske skaline,


i sa veličinom dopustive postotne pogreške. Zaokruženje


promjera smije dakle biti tim veće, čim je veći prsni


promjer, koji ima odgovarati sredini debljinske ska


line, i čim se zahtijeva manja postotna točnost gle


dom na zbroj temeljnica.


Kako u svakoj sastojim ima stabala razne debljine, to
bismo za postignuće istoga stupnja točnosti (p) u svim debljinskim
skalinama morali svakoj višoj debljinskoj skalini
dati veću širinu, t. j . u jednoj te istoj sastojini morali bismo
upotrebljavati više zaokružbenih promjeraka i to svaku sa
drugom veličinom zaokruženja, a to je praktički apsolutno
neprovedivo. S druge strane nije nam ni stalo, da zbroj temeljnica
za sve debljinske skaline u sastojini ustanovimo
istom točnošću. Jače (više) debljinske skaline imaju naime
mnogo više udjela na ukupnom temeljničkom zbroju cijele
sastojine, pa stoga moramo ići za tim, da njihove temeljnicke
zbrojeve točnije ustanovimo nego temeljnicke zbrojeve sla´
bijih (nižih) debljinskih skalina. To se postizava baš uporabom
jedne jedine zaokružbene promjerke za klupovanje
svih stabala u sastojini bez obzira na njihovu debljinu»
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 14     <-- 14 -->        PDF

samo se u tu svrhu ima veličina zaokruženja izračunavati
pomoću najmanjega u sastojini zastupanoga prsnoga promjera.
Obzirom na to dozvoljeno je u starim sastojinama,
da se uzme p — 1, pak nam onda formula //. prelazi u još
jednostavniju formulu


Želimo li sastojinu kubisati pomoću koje skrižaljke
obličnih brojeva ili drvnih masa, to ćemo se kod zaokruživanja
promjera prigodom klupovanja ravnati po graduisanju
prsnih promjera u dotičnoj skrižaljki. Budući da zaokružbene
promjerke same po sebi nisu uporabive za izbor i klupovanje
primjernih stabala, to bi dobro bilo, kad bi se one
konstruisale tako, da se na jednoj (gornjoj) strani ravnala
nalazi zaokružbeno razdjeljenje, a na drugoj (donjoj) strani
obično centimetričko razdjeljenje.


v


Suma malih sastojina,


t.
j. prijedlozi za gospodarenje šuma, koje će
više odgovarati prirodnim zakonima i renti.
Iz Mayrovog djela „Waldbau", preveo A. Leustek, šumar grada Zagreba.


Praksa imade previše samopouzdanja u sebe, što očituje
riječima „pokusi u struci vrijede više nego li ikakova
teoretska istraživanja i zaključci", te sa nekim prijezirom s
visine gleda na svaku teoriju uzgoja, koja se temelji na prirodnim
zakonima.


Ovo je uzrok, što još mnogi stručnjaci zapadnu u pogriješke,
čim ih sudbina sastavi sa novim djelokrugom, novom
vrsti drveća i stojbine, počinjuć opet od početka, t. j .
pokusima, što je samo posljedica nepoznavanja teorije uzgoja
šuma ili predrasuda naprama predšasniku ili susjedu,
ili protiv teorije i prakse susjednih zemalja, protiv drugih
vrsta drveća, bile one domaće ili strane.


Samo u teoretskom uzgoju šuma, koj imade svoj temelj
u prirodnim zakonima, udružuju se svi pojavi i uspjesi znanstvenog
istraživanja i prakse u jednu harmoničnu i logičnu
cjelinu ; njegovim razvitkom podiže se cijena šumi, umanjuju