DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj 4453—1919.


Naredbe.


Naredba ministarstva šuma i rudnika o Iskorištavanju velikih
šumskih kompleksa.


Ministarstvo šuma i rudnika svojim naredjenjem od 20. septembra
1919. broj 12.939 stavilo je van snage naredbu o zabrani sječe u
velikim šumskim kompleksima sa slijedećim ograničenjem:


Sječa i iskorišćivanje privatnih šuma dozvoljava se u buduće
uz uvjet, da za sječu opredijeljena površina ne prekoračuje redoviti
godišnji etat dotičnog šumskog posjeda.


Radi toga ima svaki sopstvenik velikog šumskog posjeda da
pravodobno predloži obrazloženi drvosječni predlog, kojega ima da
ispita i odobri nadležni županijski upravni odbor na temelju strukovnog
mišljenla nadležnih drž. šumskih organa.


Sječine ima da se prethodno polažu u takove šumske predjele,
koji leže podalje od selišta, tako da se ne sijeku one šumske površine,
za koje se može pretpostaviti, da će kod eventualne potrebne
revizije segregacije pripasti u dio obližnjim zemljoradnicima.


O tome je odlučno mišljenje nadležnih državnih šumskih organa.
Iznimno može da se iz osobitih ekonomskih razloga dozvoli
sjeća i na takovim mjestima vlastelinskih šuma, koje se nalaze blizu
selišta, i to onda, ako postoji pogibelj, da će stabla u dotičnom
djelu šume u sijed zaraze ili sušenja naglo izgubiti na vrijednosti ili
posve propasti.
Manje kvantume drva, koji su potrebni za gradju ili obrtnu
porabu, može uprava dotičnog šumskog posjeda da posijeće ili


proda izvan redovitog godišnjeg drvosjeka, ali se to drvo ima uvijek
da zaračuna na račun redovitog etata za buduću gospodarsku godinu.
Ovakovo drvo može se doznačivati i prodati jedino za sop


stvenu porabu dotičnih malih posjednika (zemljordnika) ili obrtnika
(zanatlija), a pojedinom licu ne može da se proda i doznači više
od 10 (deset) kubičnih metara.
Posumljenju za sječu opredijeljene površine neka se obrati
najveća pažnja. Po mogućnosti neka se uvijek osigura naravno naplođivanje,
posredstvom oplodne sječe.
Za one sječe, koje znatnije prekoračuju redoviti godišnji etat
dotičnog šumskog posjeda, ima da se i u buduće zatraži dozvola
od Ministarstva Suma i Rudnika prema dosadanjem načinu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Radi bržeg rješavanja molba neka se istoj priloži mišljenje
nadležnih državnih šumskih organa, kao i pregledna skica dotičnog
šumskog posjeda.


Molbé se predlažu Ministarstvu putem ovoga odsjeka.


Zagreb, dne 3. studenoga 1919.


Šumarski odsjek ministarstva šuma i rudnika


u Zagrebu.


Broj 25. E. D. C.


Oglas.


Ministarski savjet riješio je pod S. br. 2559 od 12. novembra
tek. god. da je:


Za sve slučajeve izvoza ogrjevnih drva i drvenog
uglja iz našeg kraljevstva u iuostranstvo, za koje je Šumarska industrijska
centrala dala odobrenje prije publikovanja riješenja ministarskog
savjeta IV. br. 679 od 5. novembra 1919. g., izvoz dozvoljen
s tim, da se osigura valuta i plati carina i to: za I. vrstu ogrjevnih
drva 6 dinara od 100 kgr., za II. vrstu ogrjevnih drva od 100 kgr.
4 dinara, za III. vrstu ogrjevnih drva 2 dinara od 100 kg., a za
drveni ugalj bez obzira na vrstu drveta, od koje je izradjen, 6 dinara
od 100 kgr,


I. vrsta ogrijevnih drva:
bukove, grabove i cerove cjepanice sa 25"/. rez. oblica od najmanje
8 em. debljine.


II. vrsta ogrijevnih drva:
hrastove i jasenove cjepanice sa 25% rez. oblica od najmanje
8 cm. debljine.


III. vrsta ogrjevnih drva:
cjepanice brestove i jovove-jalševe sa 254» rez. oblica od najmanje
8 cm. debljine.
Expositura Devizne Centrale.
U Zagrebu, 25. studenoga 1919.


(M. P.) Cvjetićanin v. r.
Uređuje prof. dr. Andrija Petračić. Tiekara C. Albreht, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 58     <-- 58 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Obavijest 339
Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga. Napisao prof.
Dr. A. Petračć- 339-343
Zaokruživanje promjera kod klupovanja sastojine. Napisao profesor đr.
Antun Levaković 343—350
Šuma malih sastojina. Iz Mavrovog djela „Waldbau," preveo A. Leustek,
šumar grada Zagreba ....... . o50—357


Osobne vijesti: Promjene u šumarskoj struci. — Premještenja. — Novi


nastavnici na gospodarsko šumarskom fakultetu sveučilišta SHS


u Zagrebu 357- 358
Društvene vijesti: Uplata pripomoćnoj Kôrôskenijevoj zakladi. — Dar.


— Darovi literarnoj Borošićevoj zakladi. — Novi utemeljiteljni
članovi. — Društveni oglasi 358 365
Stališke vijesti: Važniji članci o našem šumarstvu n drugim časopisima:


— Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi. —


Otvorenje gospodarsko-šumarskog fakulteta. — Nacionalizacija


bosanske šumske industrije i članak Šumske industrije. — Štete


Jugoslavije u šumarstvu u vreme austrougarske uprave. —


Šumska politika kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca ... . 3f36—385
Iz šumske trgovine: Uspjeh dražbe. — Carina na drvo. — Novi pro


pisi o izvoznoj trgovini drvom 386—390
Prosvjeta: Šumarska škola u Sarajevu. — Novije stručne knjige 390—391
Različito : Nagrade za pošumljenje Krasa. — Šumarsko-lovački kalendar


za godinu 1920. 391
Oproštaj 391
Naredbe:- .. . 392—393
Oglas 393


Sadržaj „Lug. Vjesnika."


Šume zemljišnih zajednica. — Duhan — Razne vijesti: Imenovanja. Mazanje
obuće. — Natječaj.