DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 54     <-- 54 -->        PDF

§ 8. Diferencija u cijenama za naplatu carine utvrdjuje se,
kao što je pomenuto u § 7., na taj način, štojće se odbijati kupovna
cijena, kojoj se dodadu troškovi do granice (§ 2.), od prodajne cijene
Po sebi se razumije, da se, kad se carina naplaćuje na diferenciju
(§ 7.), ne će ova naplaćivati i po vrijednosti po odredjenoj
stopi carinske tarife.


Za proizvode plaćati će se:


Novi propisi o izvoznoj trgovini drvom. Drvo za gradju:


Drvo za gorivo 30% od vrijednosti
Drvo za gradju:
1. U oblicama:
a) tvrdo drvo
b) meko drvo
35% od vrijedno .ti
350/o od vrijednosti
2. Preradjeno:
a) prosto tesane grede, pragovi, šliperi 30% od vrijednosti
b) piljeno u svim dimenzijama (daske)
30% od vrijednosti


a) u oblicama preko 30 cm. srednjeg promjera. 1. Tvrdo Din. 16.—
od 100 kg. 2. mehko Din. 8.— od 100 kg. b) U oblicima ispod 30
cm srednjeg promjera. 1. Tvrdo Din. 8.— od 100 kg 2. Mehke Din.
4-— od 100 kg. c) motke ispod 15 cm debljine, vinogradsko kolje,
pritke, palice okrugle ili četvrtaste, neobradjeni štapovi, pruće, kolarska
gradja i tome podobno od svih vrsta drveća, kao i kora za
štavljenje Din. 2.50 od 100 kg. Napomena. Izvoz telegrafskih, telefonskih
stupova i rudarskog drveta (materijal) zabranjuje se. Drvo
preradjeno: a) prosto tesano, izuzev željezničke pragove i rudarsko
drvo, čiji se izvoz zabranjuje, piljeno u svim dimenzijama, kao pritke,
daske, letve, bačvarska gradja, vesla i vratila: 1 od četiniara Din.
4 od 100 kg, 2. od ostalog drveta Din. 6.— od 100 kg. b) Kocke za
kaldrmisanje ulica, daščice za sanduke i za burad, u kojima se pakuje
roba, daščice za krovove, obodi za sita Din. 2.50 od 100 kg.


Potpuno izradjeni predmeti od drveta — gotova roba : a) Furnirska
roba Din. 8.— od 100 kg. b) Predmeti namještaja ili dijelovi,
parketi, tanin, katran, katranovo ulje, drveni kiseli kreč i ovima
slični predmeti dobiveni suhom destilacijom, osim sirčetne kiseline
j acetona, čiji se izvoz uopće zabranjuje, Din., 5.— od 100 kg. c).
gotove bačve i burad, drvorezbarski predmeti, vile, lopate, kolica i
tome slično Din. 1.50 po 100 kg.


Prosvjeta.


Šumarska škola u Sarajevu. Dne 1. prosinca o. g. otvorena
je u Sarajevu dvogodišnja šumarska škola, kojoj je svrha, da odgoji
šumsko osoblje za eksekutivnu šumarsku službu, Od kandidata se
traži, da su svršili četiri razreda srednje škole,