DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Velimira Kosa privremenim šumarsko-inzenjerskim pristavom kod
uprave državnih šuma Hrvatske i Slavonije u X. činovnom razredu.
Franjo Ivić, kot. šumar brodske im. općine, upravitelj šumarije
br. IV. u Rajevom selu imenovan je šumarskim nadzornikom i gospodarskim
izvjestiteljem grada Varaždina u 2. plaćevnom stepenu
VIIIV-C. r.


Premještenja. Ministar šuma i rudnika premjestio je iz službenih
obzira šumarske nadzornike Levina Haueise od kr. županijske
oblasti u Gospiću šumarskom odsjeku ministarstva šuma i
rudnika, a Slavka Sutlića od kr. kotarske oblasti u Karlovcu kr.
županijskoj oblasti u Gospiću.


Novi nastavnici na gospodarsko šumarskom fakultetu
sveučilišta SHS u Zagrebu. Ban Hrvatske i Slavonije povjerio je
suplenture i to : iz tloznanstva srednjoškolskom profesoru Franji
Šandoru; iz nauke o upravi i čuvanju šuma dru Antunu Leva
k o v i ć u, a iz nauke o vodnim građevinama inž. Viktoru S e t i n s
ko me, profesorima bivše šumarske akademije u Zagrebu; iz bilinogojstva,
opće botanike, gosp. botanike i vrtljarstva honoriranom
sveučilišnom privatnom docentu dru Franu Jesenku; iz gospodarstva
planinskih pašnjaka suplentu gosp. šum. fakulteta dru Savi
Ulmanskom; iz livadarstva i bolesti bilja suplen´u gosp. šum
fakultetu dru Vinku Mandehiću; iz strojarstva i elektrotehnike
nadinženjeru Rajmondu Fantoniju.


Ban Hrvatske i Slavonije povjerio je honoriranu docenturu: iz
anorganske kemije jav. red. prof. tehničke visoke ško´e dru Vladimiru
Njegovanu; iz šumarske i lovne zoologfje te ribogojstva sveuč.
privatnom docentu dru Ervinu Rôssleru; iz geodezije i gradnje
šumskih prometila jav. red. profesoru teh. visoke škole inž. Pavlu
Horvatu; iz šumskog i lovnog zakona banskom savjetniku dru Antunu
Gogi i a; iz gospodarske i šumarske entomologije jav. red. sveuč.
prof, dru Augustu Langhoferu; iz matematike jav. red. profesoru
tehničke visoke škole dru Mariju Kiseljaku; iz tehničkog crtanja
i geodeziji za gospodare suplentu tehničke visoke škole Vladimiru
Filkuki; iz agrikulturne kemije suplentu gosp. šum. fakultetu Franji
Šandoru; iz meteorologije i klimatologije pomoćniku u zem. zavodu
za meteorologiju i geodinamiku dru Andriji Giliću; iz osnova
socijalne filozofije jav. red. sveuč. profesoru dru Albertu Bazali;
iz zoologije za gospodare i svilogojstvu sveuč. privatnom docentu
dru Jovanu H a d ž i u ; iz geologije čuvara u geološko-paleontološkom
odjelu hrv. narodnog muzeja dru Marijanu Salo peku.


Društvene vijesti.


Pripomoćnoj Kôrôskenijevoj zakladi uplatili su u ime pri


stupnine po 10 K: Juraj Franješ nadšumar gjurgjevačke im. op


ćine u Bjelovaru i kr. šumarski nadzornik Josip Grunwald ml.


iz Našica.


Dar. Mjesto vijenca na odar pokojnog zem. šum. nadz. Jakopca


darovao je zakladi nadšumar Juraj Dražić iz Zagreba 25 K.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Literarnoj Borošićevoj zakladi darovali su : nadšumar Juraj
Draži ć iz Zagreba 25 K mjesto vijenca na odar pokojnog zem.
šum. nadzornika Jakopca, a činovnici križevačke im. općine 154 K
10.fil. u mjesto vijenca na odar pokojnoj supruzi nadšumara Stjepana
Csikoša.


Novi utemeliteljni članovi. Sa uplatom od 2000 K: „Ugar"
šum. industr. d. d. u Sarajevu, „Slavonija" d. d. za industriju drva
Zagreb; sa uplatom od 1000 K: Ing. Bogdan Babić Sarajevo,
Ervin Weiss veletržac Zagreb, Milan Prpić trgovac Zagreb, Janeković
trgovac drvom Zagreb, Oskar Egersdorfer, ravnatelj tvornice pokućtva
u Karlovcu, MiHvoj Ibler ravnatelj d. d. za impregniranje drva Karlovac,
Srećko Neuberger, Kom. Moravice, S. H. Gutmann, Bjelišće.
Prijašnji članovi utemeljitelji koji su nadoplatili utemeljiteljni prinos
na sadanju visinu: Gustav vitez Pongratz veleposjednik Zagreb
sa 800 K, Teodor grof Pejačevič veleposjednik, Našice
sa 800 K, Mavro Dr a eh, Caprag sa 800 K, Hrvatska eskomptna
banka u Zagrebu sa 1000 K, Bela Maier, vlastelinski
šumarnik u Donjem Miholjcu sa 800 K, Tvornica hrastovog
ekstrakta (Cerich L.) u Mitrovici sa 2000 K.


Novi redoviti član : Oskar Sauer-, trgovac drvom Zagreb uplatio
60 K članarine i 10 K pristupnine.


Društveni oglasi.


I.
Pozivlju se svi šumarski uredi, da što prije, a najkašnje do
15. siječnja 1920. prijave društvu, Šumarski dom, Mažurićev trg, broj
lugara, za koje će se slati Lugarski vijesnik uz novu predplatu od
16 K godišnje, a napose, da u iskazu najave one lugare, koji će
pristupiti kao članovi Šumarskom društvu uz članarinu od 60 K godišnje,
te koji će dobivati kao svaki član Šumarski list i Lugarski
vijesnik. Nužno je to znati, da se može odrediti naklada Šumarskog
lista i Lugarskog vijesnika. Uredništvo.
II.
Upravni odbor hrv. šumar, društva zaključio je u svojoj sjednici
od 14. IX 1919., da pozove svoje članove, neka bi svaki po
mogućnosti prikupio i gosp. Dru Aleksandru Ugrenoviću, ravnatelju
vlastelinstvu u Pakracu, na daljnju obradbu priposlao što više čistonarodnih
izraza iz raznih područja šumarske znanosti i šumskoga
gospodarstva, te drvarske struke. Sa prikupljanjem ovakovih izraza
sad je nadošao pravi čas, jer nam je nakon oslobođenja našega
ispod dosadanjega jarma pružena mogućnost, da se gospodarski
potpuno razvijemo, a tome razvitku ima u velike da posluži jedinstvena
terminologija na pol, u šumarske znanosti i drvarske struke.
U provedbi zaključka: Dr. Levaković, tajnik.


III.
Upravni odbor hrv. šum. društva zaključio je u svojoj sjednic
od 14. IX. o. g., da se u Šum. listu ima otvoriti stupac za pitanja


§
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 24     <-- 24 -->        PDF

.&.


i odgovore kao i stupac za razne stručne rješidbe. Za provedbu zaključka:
Dr. Levaković, tajnik.


IV.
Računarski ured zemaljske vlade u Zagrebu.
Broj 16751 — 1919.


šumarskom odsjeku ministarstva Šuma i Rudnika


u Zagrebu.


Zaklada je za uzgoj djece šumarskih činovnika u Hrvatskoj i
Slavoniji imala je u razdoblju od 1. srpnja 1918. do konca lipnja 1919.
slijedeće prihode :


1. Na 0*2% pristojbama dostalaca prodanih stabala poduzetnika
raznih radnja i dobava te zakupnika objekata imovnih općina i zemljišnih
zajednica K 19-229-29
2. Na kamatama temeljne glavnice
K 4-101-50
3. Na kamatama uložnice hip. banke br. 1418 K 1.675-71
4. Na nepodjeljenim, propalim i povraćenim potporama
u navedenom razdoblju i prvašnjih godina . . K 12.860 09
5. Na gotovini za izžrijebanu založnicu I. hrvat.
štedione K 1.000-—
6.
Ostatak koncem lipnja 1918. . K 3.038-59
Ukupno K 41.905-15
Odbiv od gornjega troškove režije u navedenom
razdoblju i to:


1. troškove oglasa sa ..-.. . K 109-75
2. rač. kontrol, poslovanje ..-. . K 213*—
3. naplata pri nabavi efekata . K 8-10 K 330-85
ostaje čisti prihod ................ K 41.57430
navedeni je prihod sadržan u iznosu:
a) ostatak u gotovu K 6.754-33
b) uložnici hip. banke br. 1418. po
stanju 30. lipnja 1919. od K 45.289 97 K 52.044*30


odbiv pasivne tražbine sastojeće iz još
neisplaćenih potpora u navedenom razdoblju
sa ..-.... . K 10.470 —


ostaje čistih kao gore .-... . K 41.57430
Od prihoda odpada prema zakladnici


I. Na potpore za godine 1919/20.
1. tri četvrtine prihoda pod toč. 1. sa K 14.421 93
2. kamati pod točkom 2. sa ... . K
4.101 50
3. kamati pod točkom 3. sa . . K 1.675-71
Ukupno K 20.199-14
: odbiv režijske troškove sa . K 33085
ostaje za potporu ...*>.,., . K 19.868-29
ili zaokruženo 19.800 K.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 25     <-- 25 -->        PDF

II. Na temeljnu glavnicu:
1. Ostatak polučen zaokruženjem tangente za pot
pore sa- ........... K 68-29
2. jedna četvrtina prihoda točka 1. sa
. . K 4.807-33
3.
prihod točki 4. do 6. sa . K 16.898-68
ukupno K 21.774-30
Na potpore odpadajučih . K 19.800-—


na temeljnu glavnicu daje . . . K 21.774-30


ukupni čisti ostatak .-.. K 41.574-30


Prema tome imao bi se iznos od 19.800 K upotrebiti za po~
djeljenje podpora u školskoj godini 1919./20. dok bi se za neprekoračivi
iznos od K 21.774-30 imalo nabaviti vrijednostne papire
domaćih novčanih zavoda uživajućih pupilarnu sigurnost.


Iznos preostao nakon nabave vrijednostnih papira ima se pripojiti
temeljnoj glavnici kod razdiobe zakladnog prihoda u godini
1920./21.


Temeljem normativne naredbe od 18. prosinca 1912. br. 5474/Pr.
imaju se papiri nabaviti putem Činovničke štedionice, zadruge
za štednju i predujmove u Zagrebu, bez zaračunanja kakovih provizornih
troškova.


Odnosni se nalog ima prema naredbi od 14. ožujka 1910 broj
1011/Pr. predložiti na potpis gospodinu banu ili njegovom zakonitom
zamjeniku.


Zaklada je koncem lipnja 1919. imala vrijednostne papire slijedeće
:


1. 4% ugarska krunska renta .-.-
. K 36.700 —
2. 4Vg% zadužnice zajma grada Zagreba K 38.300*—
3. 4V,7e založnice I. hrv. štedionice . . K 3.900 —
4. 47s% založnice hipotekarne banke . - K 18 800 —
5. 6% obveznice ratnog zajma ... . . . . K 10.000-—
6. 4°/0 zajam na državnim bonovima . . K 8.500-—
7. na uložnicu hip. banke br. 1418 . . K 45.289-97
Ukupno K 161.489 97
koji je iznos suglasan sa onim iskazanim u blagajničkom dnevniku
vodjenom
kod kr. državne blagajne u Zagrebu koncem lipnja 1919.
U Zagrebu, dne 15. kolovoza 1919.


Računarski ured zemaljske vlade.


Potpisi nečitljivi v. r.
Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog društva,
koja je održana dne 14 rujna 1919. u 9 sati prije podne u prostorijama
društva u Zagrebu.
Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun Turković u


prisutnosti I. podpredsjednika Dra. Gj. Jovanovića, II. podprt dsjednika
Dragutina Trôtzera, tajnika Dra. Antuna Levakovića, blagajnika
Šandora pl. Lajera te odbornika Rudolfa Ernya, Jure Dražica, Mane
Divjaka, Žarka Miletića, Rudolfa Pilepića, Dra: Vase Vučkovića, Dra,


Al, Ugrenovića, Josipa Grunwalda i Srećka ......,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 26     <-- 26 -->        PDF

s


Tečaj sjednice.


Predsjednik pozdravljajući prisutne otvara sjednicu i podjeljuje
riječ II. podpredsjedniku Dragutinu Trotzeru, koji stavlja ove predloge:


I. Da se izmedju članova upravnog odbora izabere jedan za
upravitelja
društvenoga doma.
Odbor izabire za to tajnika Dra. Antuna Levakoviča.


II. Da tajnik što prije preuzme od dosadanjeg tajnika Srećka
Majera tajničke agende, pa da o tom u narednoj sjednici izvješće,
podnese.
Prima se.


III. Da se društvena blagajna barem jedanput mjesečno škont
ira i to svaki puta prije odborske sjednice, kako bi upravni odbor
o stanju blagajne što bolje mogao biti informiran.
Prima se, te se pregledavanje blagajne za stalno povjerava
društvenim odbornicima Rudolfu Ernyu i Dru. Vasi Vučkoviću, koji
na svakoj odborskoj sjednici imaju o rezultatima pregledbe izvješće
podnijeti.


IV. Da se uredništvo šumarskog lista povjeri profesorima Dru.
Andriji Petračiću, Dru. Gjuri Nenadiću i Dru. Antunu Levakoviću,
koji bi se imali sporazumjeti o tome, tko da nosi glavnu (političku)
odgovornost za uredjivanje lista. O rezultatu sporazuma imao bi
tajnik u narednoj sjednici izvješće podnijeti.
Prima se, te se ujedno izrazuje želja, da dosadanji urednik
Dr. Andrija Petračić ostane i nadalje glavni urednik, jer je on i do
sada šumarski list vrlo dobro uredjivao.


V. Da se na vladu kao i na ministarstvo šuma i ruda upravi
molba za doprinos u novcu, koji bi omogućio nesmetano izlaženje
Šumarskog lista.
Prima se.


VI. Da se vlada i ministarstvo šuma zamole, neka bi odredili,
da se sve dražbe raspisuju u Šumarskom listu. S istog razloga valjalo
bi se obratiti i na sve imovne općine, pa i na razne drvarske
firme.
Na to nadovezuje odbornik Srećko ....., da bi dobro bilo,
kada bi i pojedini članovi odbora prikupljali oglašivače za Šumarski
list, a zato bi im se kao nagrada i poticaj za što revnije prikupljanje
imalo isplatiti 20% od ubrane pristojbe za oglasivanje.


Sve ove predloge odbor vrlo pripravno usvaja.


VII. Da se članovi pozovu, neka podmire zaostatke na članarini,
te da se u prvom narednom broju Šumarskog lista oglasi, da
je počevši, od 1. listopada o. g. članarina povišena od 110 K na
60 K godišnje.
Usvaja se.
Nato podjeljuje predsjednik riječ odborniku S. Majeru, koji upozoruje
na dopis povjereništva za bogoštovlje i nastavu glede iznajmljenja
daljnjih prostorija u Šumarskom domu za novo ustrojeni
gospodarsko-šumarski fakultet


i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Odbor zaključuje, da se izabere posebni odbor od tri lica, koji
će s povjereništvom za bogoštovlje i nastavu o toj stvari povesti
pregovore. Izabiru se II. podpredsjednik Dragutin Trôtzer, tajnik
Dr. A. Levaković i odbornik S. Majer.


Odbornik Dr. Vučković predlaže, neka bi šumarsko društvo
stupilo u uži dodir sa svim drvotršcima i šumskim industrijalcima,
te neka ih pozove, da pristupe društvu kao utemeljiteljni članovi.
Predsjednik barun Turković izjavljuje na to, da je baš i on sam htio
da podnese ovaj predlog, pa mu je predgovornik nehotice — štono
reći — baš uzeo riječ iz ustiju. Toplo zagovara zajedničko djelovanje
odgajatelja šume sa njenim eksploatatorima, jer će samo pod
tim uvjetom narodno gospodarstvo našega mladog kraljevstva potpuno
procvasti.


Odbor prihvaća ovaj predlog time, da se ima što prije provesti.


Odbornik R. Pilepić predlaže, da se ustroji financijalni odbor,
koji će imati zadaću, da neprestano nastoji, kako bi se povećali pri
hodi društva.


Usvaja se, te se u taj odbor izabire predlagač zajedno sa odbornicima
S. Majerom i Jurom Dražićem.


Predsjednik barun Turković predlaže, neka bi društvo kod
državnih šumarskih oblasti kao i privatnih šumoposjednika poradilo
cko toga, kako bi se svim nadlugarima kao najinteligentnijim predstavnicima
lugarskog stališa omogućilo, da zbilja budu članovi I. razreda.
Stoga predlaže, neka bi društvo sve šumovlasnike u državi
zamolilo, da za svoje nadlugare stalno plaćaju članarinu ovome
društvu iz vlastitih sredstava.


Prima se.


Predsjednik Milan barun Turković i odbornik R. .... predlažu


dalje, neka se pozovu stari utemeljiteljni članovi (neobvezatno dakako),


da uplate diferenciju izmedju nove i dosadanje pristojbe za člana


utemeljitelja.


Prima se i odmah ustupa financijalnom odboru na provedbu.


U. podpredsjednik Dragutin Trôtzer predlaže, neka se pozove
financijalni odbor, da se pobrine za tiskaru šumarskog lista.
Usvaja se.


I. Podpredsjednik Dr. Gj. Jovanović predlaže na to, neka bi se
uzradilo oko osnutka vlastite tiskare, koja će obzirom na netom
provedenu promjenu pravila imati dosta posla, jer će se osim šumarskog
lista štampati u njoj i sva ona naučna djela, što ih šumarsko
društvo kani izdavati.
Usvaja se i povjerava na provedbu financijalnom odboru.


II. Podpredsjednik Dragutin Trôtzer predlaže, neka se društvo
po trojici izaslanika zahvali povjereniku za bogoštovlje i nastavu M.
Rojcu radi toga, jer je on najviše doprineo tome, da je naša šumarska
akademija ipak jednom konačno uredjena i to u obliku gospodarsko
šumarskog fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
Usvaja se, te se u tu svrhu izabiru predsjednik, II. podpredsjednik
i tajnik,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 28     <-- 28 -->        PDF

384


Odbornik Dr. Ugrenović predlaže na to,vneka se I. podpredsjednik
Dr. Gjoko Jovanović i odbornik V. Čmelik ovlaste, da se
radi pretvorbe naše šumarske akademije u gospodarsko šumarski
fakultet osobno zahvale bivšem ministru šuma i ruda, a sadanjem
ministru prosvjete Pavlu Marinkoviću.


Usvaja se.


Blagajnik Š. pl. Lajer reflektira na VII. predlog podpredsjednika
Trôtzera, te veli, da nebi bilo dobro kad bi se dužnici članarine
pozvali na uplatu dugovine samo u šumarskom listu, već neka se i
svaki dužnik napose pozove.


Odbor zaključuje, da se ima učiniti i jedno i drugo i da se
osim toga imaju zamoliti imovne općine, neka bi — kao dosada —
od svojeg činovničkog i lugarskog osoblja društvenu članarinu ubirali
i nadalje, te je onda kumulativno dostavljali društvenoj upravi.


Podpredsjednik Trôtzer predlaže nadalje, neka bi se članovi
upravnog odbora svakog tjedna barem jedanput sastali u društvenim
prostorijama .. prijateljski razgovor i izmjenu misli gledom na razna
stručna pitanja. Predlaže u tu svrhu subotu od 5—7 sati popodne
moli, neka se ovo dade oglasiti u šumarskom listu. i


Odbor potpuno usvaja ovo, te ujedno zaključuje, da se ministarstvo
saobraćaja ima zamoliti, neka bi vanjskim članovima upravnog
odbora jedanput za svagda dalo pogodnost, da na sjednice
upravnog odbora mogu dolaziti i odlaziti uz uplatu polukartne pristojbe.


Podpredsjednik Dr. Gj. Jovanović saopćuje, da će ovih dana
poći po službenom poslu u Bosnu, pa bi usput mogao odmah u ime
hrvatskog šumarskog društva povesti pregovore sa bosansko-hercegovačkom
organizacijom šumara gledom na ujedinjenje svih šumarskih
društava u Jugoslaviji na tom temelju, da se mimoidje likvidacija
hrvatskog šumarskog društva. Moli, da mu se dade ovlast za
takovo pregovaranje.


Upravni odbor prihvaćajući ovaj predlog izdaje mandat Dr.Gj.
Jovanoviću za pregovaranje sa bosansko-hercegovačkim i srpskim
šumarskim društvom, a odborniku Mani Divjaku za pregovaranje sa
slovenskim šumarskim društvom.


Odbornik Majer predlaže, da se financijalni odbor ovlasti za
poslovanje oko izdavanja šumarskih stručnih knjiga.
Usvaja se.


Podpredsjednik Dr. Jovanović i odbornik ..... predlažu nadalje,
neka se izabere odbor za pregledavanje i ocjenu knjiga, što
bi ih imalo šumarsko društvo izdati u vlastitoj nakladi.


Prima se, te se u taj odbor izabiru Dr. Gjuro Nenadić, Dr. Andrija
Petračić, Dr. Antun Levaković, Dr. Gjoko Jovanović, Dr. Aleksandar
Ugrenović, Dr. Vaso Vučković i Josip Griinwald ml.


Podpredsjednik Dr. Jovanović predlaže još, neka se u šumarskom
listu oozovu svi članovi, da priopćuju stručne izraze u svrhu
sastavka šumarske terminologije.


Prima se, a izradba terminologije povjerava se Dr. Ugrenovicu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Odbornik Mayer predlaže, neka se sa izdavačima hrv. šumarskolovačkog
kalendara provedu pregovori glede prekupa autorskog prava.


Prima se i povjerava financijalnom odboru.


Predsjednik barun Turković predlaže, neka se poduzmu koraci


oko sastavka jedinstvene drvarske terminologije za cijelo kraljevstvo.
Prima se, a izradba ove terminologije povjerava se takodjer
Dru Ugrenoviću.
Podpredsjednik Trôtzer predlaže, neka se pozovu zvani faktori
(drvarski odsjek, burza) neka bi poradili oko sastavka trgovačkih
uzanca, koji bi bili najprikladniji za naše prilike.
Prima se, a predsjednik izjavljuje, da će tu stvar povući u raspravu
u drvarskom odsjeku i u savezu industrijalaca.
Podpredsjednik Trotzer predlaže nadalje, neka se u šumarskom
listu otvori stupac za „pitanja i odgovore" i za razne stručne rješitbe.


Prima se.


Odbornik Dr. Ugrenović izjavljuje, da bi šumarsko društvo
moralo što prije kod ministarstva šuma i ruda zauzeti stanovište
obzirom na velike pljačke, koje su se prošle zime desile u našim
šumama. Traži, neka Šumarsko društvo u prvom redu zamoli, da se
šumsko-odštetni iznosi nikom ne praštsju, da se svaki šumski prestupak
oštro i brzo progoni i da se u tu svrhu svakcm političkom
kotaru dodijeli na trošak države po nekoliko žandarma za suzbijanje
napadaja na šume.


Predlog se usvaja time, da će se što prije u tom smjeru upraviti
na ministarstvo točno obrazloženu predstavku.


Odbornik ..... predlaže, neka se šumarsko društvo ponovno
obrati sa predstavkom na ministarstvo šuma i ruda radi toga, da se
zemaljskim šumarskim činovnicima podijele jednaka deputatna beriva,
kao što ih imaju erarski šumarski činovnici, odnosno relulum u istom
iznosu, kao što ga imaju navedeni erarski činovnici.


Prima se na provedbu.
Podpredsjednik Dr. Jovanović izjavljuje se protiv toga, da je u
nekim krajevima našeg kraljevstva šumarska služba vezana sa političkom
upravom. Moli, neka šumarsko društvo što prije poduzme
korake, kako bi se ukinule šumarske referade kod kotarskih i županijskih
oblasti i ustrojili samostalni šumarski uredi.
Odbor zaključuje da se predstavka o organizaciji šumarske
službe ima predložiti ministarstvu šuma i ruda i to u smislu predloženog
već pravilnika, kojim se predlaže osnutak šumarske direkcije
u Zagrebu.
Pošto daljnjih predloga nije bilo, zaključuje predsjednik sjednicu.
Ovjerovljenje ovoga zapisnika obaviti će se na slijedećoj sjednici.


Predsjednik : Tajnik :
Milan barun Turković v. r. Dr. Ante Levaković v. r.
Srećko ..... v. r. Dionis Sever v. r.