DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Društvene vijesti.


Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šumarskog društva, koja
je obdržavana dne 3. kolovoza u 9 sati prije podne u Šumarskom
domu u Zagrebu.


Predsjedao je prvi podpredsjednik Dragutin Trôtze r u prisutnosti
tajnika Srećka Majera, blagajnika Šandora pl. Lajeia i odbornika
dr. Gjure Nenadića, dr. Andrije P et račića, dr. Antuna
Levakovića, Mihovila Markića, Stjepana Ferenčića, Andrije
Perušića, Josipa Hecknera.


Pošto je za stvaranje zaključaka prisutan dovoljan broj odbornika,
to predsjednik otvara sjednicu.


Prije prelaza na dnevni red saopštuje predsjednik, da je dne


25. svibnja preminuo kr. zemaljski šumarski savjetnik Qjuro Cesaric
nakon duge i teške bolesti, dne 8. srpnja preminuo je nakon kratkog
akutnog obolenja kr. zemaljski šumarski nadzornik Josip Jakopec,
a dne 4. srpnja nadšumar i upravitelj I. banske imovne općine
Radivoj Dmitrović. Svi ovi naši dragi pokojnici bili su vrstni
stručnjaci i marljivi radnici na polju naše zelene struke. Šumarsko
društvo gubi u njima ne samo vr jedne i požrtvovne članove, nego
i iskrene drugove i vrijedne prijatelje. „Slava našim drugovima"!
´ Prisutni ustaju u znak štovanja uz poklik „Slava im."


Točka 1.
Čita se ovjerovljeni zapisnik sjednice od 3. svibnja 1919.


Točka 2.
Saziv glavne skupštine i sastav programa za glavnu skupštinu.
Predsjednik saopštuje, da se po pravilima skupština u kolo


vozu ili u rujnu sazvati ima, stoga predlaže, da se glavna skupština
sazove nakon ustanovljenoga roka na dan 13. rujna 1919. u 9 sati
prije podne, da se taj poziv oglasi u novinama i da se pozovu sva
strukovna i prijateljska društva.


sović nakon povratka iz Beograda, gdje je bio sa šumarskim


Odbor zaključuje u smislu predloga predsjednika. ,
Točka 3.
Zahvala upravnoga odbora društva.
Tajnik izvješćuje, da je gospodin predsjednik Bogoslav Ko


savjetnikom
Vilimom Čmelik u zastupanju šumarskog društva na
anketi za agrarnu reformu izjavio, da je Ministarstvo Suma i Rudnika
stvorilo odluku, da upravu državnih sure a odjeli od šumarskog
odsjeka u Zagrebu.


Odbor zaključuje jednoglasno, da se predsjedništvo i odbor
zahvale na povjerenoj im časti, te da se na dnevni red glavne
skupšt´ne šumarskog društva stavi izbor novoga predsjedništva i
odbora. Razlozi ovoj odluci leže u tom, što ministarstvo mimo
sviju nastojanja društva cijepa jedinstvenu upravu šuma, te time
onemogućuje uspostavu jedinstvenoga statusa sviju Šumara i što
ministarstvo mišljenje društva nikako ne usvaja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Točka 4.


Eventualija.
a) Predsjednik predlaže* da bi se obavila revizija blagajne i
društvenih računa u godini 1919.
Odbor prihvaća predlog i izabire u tu svrhu Rudolfa Ernya i
Josipa Hecknera.


b) Urednik lista predlaže da bi se glede neisplaćenog računa
za 1. i 2. broj šumarskog lista stvorio zaključak, da se taj račun ne
će isplatiti, dok tiskara ne ispuni svoju obvezu i dostavi družtvu 40
ekzemplara lista iz godine 1918.


Odbor predlog jednoglasno prihvaća.
c) Tajnik čita dopis šumarskog odsjeka ministarstva u Zagrebu
glede predloga ispitnih povjerenika za šumarski državni ispit.


Odbor zaključuje, da će predložiti za zamjenika predsjednika
ispitnog povjerenstva kr. zemaljskog šumarskog savjetnika Stevana
Petroviča, a za povjerenike 2 šumara iz Srbije, 2 iz Bosne, 2 iz
Slovenije i 6 iz Hrvatske i Slavonije. Podjedno odbor zaključuje,
da se indentificira sa mišljenjem profesorskog zbore šumarske aka
demijeglede promjene naredbe o državnim ispitima sa dodatkom,daše
od bivših mobilizovanih šumara zahtjeva najviše jednogodišnja praksa.


d) Dr. Nenadić saopštuje, da je dovršio svoje djelo: „Računanje
vrijednosti šuma" te isto stavlja na raspolaganje šumarskom
društvu radi naklade.


´ Odbor zaključuje, da ponudu u načelu prihvaća, te da se glede
tiska nužne predradnje poduzmu.
Pošto dalnjih predloga stavljeno nije, to predsjednik zaključuje
sjednicu. Ovjerovljenje obavit će se na idućoj sjednici.
Predsjednik; Tajnik:


u. z.
Dragutin Trotzer v. r. Srećko Majer v. r.
Dr. A. Petračić v. r., Josip Heckner v. r.
Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šumarskog društva,
koja je obdržavana dne 31. kolovoza u 10 sati prije podne u Šumarskom
domu u Zagrebu.
Predsjedao je I. podpredsjednik Dragutin Trotzer u prisutnosti
tajnika Srećka Maj era, blagajnika Šandora pl. Laj era i odbornika
Rudolfa Ernya, dr. Andrije Petrač ića, Josipa Hecknera, dr.
Aleksandra Ugre novica, Stjepana FerenČića, Mihovila Marki
ća i dr. Antuna Levakovića.
Pošto je za stvaranje zaključaka prisutan dovoljan broj odbornika,
to predsjednik pozdravlja prisutne i otvara sjednicu.


Točka 1.
Čita se i ovjerovljuje zapisnik sjednice od 3. kolovoza 1919.


Točka 2.


Predsjednik čita tekst promjenjenih pravila, koja se imadu predložiti
glavnoj skupštini (vidi tekst novih pravila u prilogu ovog zapisnika).
Odbor prima novi tekst pravila.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Točka 3.


Predsjednik predlaže da se ustanovi osnova proračuna za godinu
1919./20. prema novim pravilima. (Osnovu proračuna vidi u
prilogu ovog zapisnika).


Odbor prihvaća osnovu proračuna kao predlog za glavnu
skupštinu.
Točka 4.
Eventualije.


Predsjednik predlaže, da se stvori zaključak, glede isplate
putnog računa izaslanika šumarskog društva na anketi o agrarnoj
îeformi u Beogradu.


Odbor zaključuje da se predloženi račun isplati.
Pošto dalnjih predloga stavljeno nije, to predsjednik zaključuje
sjednicu. Ovjerovljenje ovog zapisnika obavit će se na idućoj sjednici.
Predsjednik : Tajnik :
u z. Dragutin Trotzer v. r. Srećko Majer, v. r.
Dr. Andrija P et račić v. r., Rudo fo Erny v. r.


Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šumarskog društva, koja
je obdržavana dne 12. rujna u 9 sati prije podne u Šumarskom
domu u Zagrebu.


Predsjedao je I. podpredsjednik Dragutin Trôtzer u prisutnosti
tajnika Srećka Ma jer a i blagajnika Šandora pl. Laj era i
odbornika: Dr. Andrije Petračića, Dr. Antuna Levakovića,
Rudolfa Erny a, Hinka Begne, Stjepana Šimića i Dr. Aleksandra
Ugrenovića.


Pošto je za stvaranje zaključaka prisutan dovoljan broj odbornika,
to predsjednik otvara sjednicu pozdravljajući prisutne.


Prije prelaza na dnevni red saopštuje predsjednik, da je dugogodišnji
član našega društva Ivan Madjarević državni šumarnik u
miru dne 18. kolovoza ove godine u starosti od 88 godina preminuo.
Ovom vrijednom našem članu kliknimo „Slava"! Prisutni ustaju uz
poklik „Slava mu" !


Podjedno predsjednik saopštuje, da je Ministar Šuma i Rudnika
Anton Kristan poslao brzojavni pozdrav skupštini, što odbor
sa veseljem uzima na znanje.


Točka 1.


Čita se i ovjerovljuje zapisnik sjednice od 31. kolovoza 1919.


Točka 2.


Čita se izvještaj tajnika za glavnu skupštinu.


Uz neke promjene uzima odbor izvještaj tajnika na znanje.


Točka 3.


Čita se izvještaj blagajnika za glavnu skupštinu.


Uzima se na znanje.


Točka 4.


Odbornik Erny čita izvještaj o preispitanju blagajne i računa.


Uzima se na znanje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Točka 5.


Cita se tekst novih pravila.


Odbor prihvaća nova pravila.


Točka 6.
Čita se „Pravilnik" o organizaciji šumarske službe kako je
otisnut u šumarskom listu broj 3. i 4.
Odbor zaključuje ovaj pravilnik predložiti glavnoj skupštini na
pretres i prihvat.


Točka 7.


Blagajnik čita proračun za godinu 1920.


Odbor prihvaća osnovu proračuna za godinu 1920.


Točka 8.
Eventualije.
a) Dr. Petračić predlaže da se Njegovom Visoćanstvu Regentu
Aleksandru sa glavne skupštine pošalje brzojavna zahvala, što je
visoka šumarska škola konačno uredjena u smislu davnih želja sviju
šumarskih krugova, t. j . osnovan posebni fakultet za šumarstvo i
gospodarstvo na sveučilištu. Isto tako da se društvo brzojavno zahvali
ministru prosvjete Pavk Marinkoviću, a usmeno po posebnom
izaslanstvu povjereniku za bogoštovje i nastavu dru. Rojcu.
Odbor jednoglasno prihvaća ovaj predlog.
b) Tajnik saopštuje, da je kr. zemaljska vlada, povjereništvo
za bogoštovje i nastavu zatražilo, da se prostorije Šumarskoga doma,
u kojemu se nalazi društveni muzej i društvena uprava ustupe vladi,
radi smještenja gospodarsko-šumarskoga fakulteta.
Odbor zaključuje, da stavi skupštini slijedeći predlog:
Odbor predhže, da se odstupe sve prostorije uz uvjet, da
vlada preuzme sve obveze prema gradu, da nam ustupi podesne
prostorije na prikladnom mjestu u društvene svrhe i da društveni
Šumarski muzej smjesti u blizini Šumarskog doma, te da obzirom
na vanredne troškove za uzdržavanje zgrade povisi stanarinu.
c) Predsjednik predlaže, da se kao novi članovi prime u društvo
i to kao utemeljitelji: Rudolf Pilepić veletržac drvom u Zagrebu,


R. K. Bačić veletržac drvom na Sušaku, Josip pl. Neuberger veletržac
drvom na Rijeci, Hinko Falter veletržac drvom na Rijeci, Grga
Ratković veletržac drvom u Senju kao redoviti člaia I. razreda: dr.
Milivoj S. Vasić generalni direktor ministarstva šuma i rudnika u
Beogradu.
Svi predloženi članovi primaju se jednoglasno u društvo.


Predsjednik konstantira, da je time dnevni red iscrpljen, te si
smatra dužnošću, da se samo članovima odbora zahvali na najizdašnijoj
potpori, koju su mu pružili svakom zgodom, kada se je
radilo o promicanju društvenih interesa „Hvala Vam gospodo na
potpori i radu", zaključio je predsjednik. Cijeli je odbor burno pozdravio
predsjednika sa živim klicanjem „Živio Predsjednik" !


Dr. Petračić u ime dbora uzvraća hvalu predsjedniku i ističe,
da je sav rad bio svaljen na I. podpredsjednika Dragutina Trôtzera,