DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 51     <-- 51 -->        PDF

31Š


Osobne promjene u bivšem profesorskom zboru kr. šumarske
akademije. Ukazom Njegovog Kraljevskog Visočanstva
Nasljednik Prijestolja imenovan je u tehničkoj visokoj školi u Zagrebu
javnim redovitim profesorom i to: za geodeziju ing. Pavle
Horvat, profesor šumarske akademije u Zagrebu, za matematiku
dr. Marijo Kiseljak, profesor šumarske akademije u Zagrebu;
dr. Ladislav Stjepanek, srednjoškolski profesor, učitelj fizike na
kr. šumarskoj akademiji, javnim izvanrednim profesorom teoretske
fizike u mudroslovnom fakultetu sveučilišta kraljevstva Srba, Hrvata
i Slovenaca u Zagrebu; Milan Hržić zem. gospodarski nadzornik i
učitelj iz voćarstva i vinogradarstva za zem. gosp. savjetnika u VI.
čin razredu. Ban Hrvatske i Slavonije postavio je Vladimira Filkuku,
učitelja teh. risanja na kr. šumar, akademiji, suplentom profesorske
stolice za primijenjenu geodeziju u kr. tehničkoj visokoj
školi u Zagrebu, a dr. Josipa Belobrka, tajnika zemaljske vlade i
učitelja nacionalne ekonomije na kr. šumar, akademiji suplentom
profesorske stolice za pravne znanosti u kr. tehničkoj visokoj školi
u Zagrebu.


Prvi nastavnici na gospod, šumarskom fakultetu sveučilištu
SHS u Zagrebu. Ban Hrvatske i Slavonije povjerio je u
novo osnovanom gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva
Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu suplenture, i to : iz
uredjivanja šumskoga gospodarstva profesoru kr. šumarske akademije
zagrebačke, dru. Gjuri Nenadiću; iz uzgoja šuma profesoru
kr. šumarske akademije zagrebačke, dru. Andriji Petračiću; iz
gojenja bilja profesoru kr. višeg gospodarskog učilišta križevačkog,
dru. Vinku Mandekiću i iz živinogojstva privatnom docentu bečke
visoke škole za kulturu tla, dru. Savi Ulmanskome.


Školske vijesti.
U ime Njegovog Veličanstva Petra I. po milosti Božjoj i volji
Narodnoj Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca Mi Aleksander Naslednik
Prestola. Na predlog Našega Ministra Prosvete, a po saslušanju
Našeg Ministarskog Saveta, rešili smo i rešavamo: da se na sveučilištu
kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu, do kasnijega
uredjenja ustavnim putem, ustroji fakultet za gospodarstvo
i šumarstvo. Naš Ministar Prosvete neka izvrši ovaj ukaz


31. Avgusta 1919. godine u Beogradu.
Naredba povjereništva za prosvjetu, izdana u sporazumu s
povjereništvom za narodno gospodarstvo, od 26. rujna 1919. broj
34597, kojom se u red ju je otvorenje gospodarsko-šumarskog
fakulteta u sveučilištu kraljevstva Srba
Hrvata i Slovenaca u Zagrebu.


§ L


Ukazom Njegova Visočanstva Nasljednika Prijestolja od 31.
kolovoza 1919. ustrojen je u sveučilištu kraljevstva Srba, Hrvata i
Slovenaca u Zagrebu do kasnijega uredjenja ustavnim putem fakultet
za gospodarstvo i šumarstvo.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 52     <-- 52 -->        PDF

316 I


§2.


Gospodarsko-šumarski fakultet otvara se na početku zimskeg
semestra naučne godine 1919./20., i to u gospodarskom odjelu sa
prva tri, a u šumarskom odjelu sa sva četiri godišta.


§3.


Slušači višega gospodarskog učitelišta u Križevcima, koji su
propisno načinili oba semestralna ispita prve školske godine, mogu
se upisati u II., a koji su s uspjehom načinili propisani konačni
ispit, u III. godište gospodarskoga fakultetskog odjela.


Slušači šumarske akademije u Zagrebu, koji su propisno načinili
oba semestralna ispita I. dotično II. ili III. godišta, mogu se i
upisati u II. dotično III. ili IV. godište šumarskoga fakultetskog odjela.


§4.


Propisi i pristojbe, koji su na snazi za upis slušača u ostale
sveučilišne fakultete, vrijede jednako i za upis slušača u gospodarsko-
šumarski fakultet.


Od pridonešenja svjedodžbe zrelosti opraštaju se izuzetno za
naučne godine 1919./20. i 1920./21. oni slušači križevačkoga višeg
gospodarskog učilišta, koji su u taj zavod bili primljeni na osnovi
položenoga prijamnog ispita.


§5.


Upis u jedan i drugi fakultetski odio započinje se 1. listopada
1919., a preduzimat će ga za zimski semestar naučne godine
1919./20. dekan mudroslovnoga fakulteta.


§6. ´


U svezi s otvorenjem gospodarsko-šumarskoga fakulteta u zagrebačkom
sveučilištu ukida se više gospodarsko učilište u Križevcima
i šumaiska akademija u Zagrebu.


Slušači, koji bi u kojem od ovih ukinutih zavoda imali na početku
naučne godine 1919./20. praviti popravne, ponovne i naknadne
ispite, moći će te ispite polagati u gospodarsko-šumarskom fakultetu
prema propisima ukinutih ovih zavoda.


U Zagrebu, dne 26. rujna 1919.


Za bana: M. Roje v. r.


Nakon 21 godinu opstanka (1898.—1919.) dokinuta je kr. šumarska
akademija zagrebačka, a šumarska obuka prenesena je na
novo ustrojen fakultet za gospodarstvo i šumarstvo na sveučilištu
kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu. Tim aktom je konačno
udovoljeno davnom zahtjevu cijelog našeg šumarskog staleža.