DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 31     <-- 31 -->        PDF

binu) prema 55—60% na slobodnom terenu.1 Ipak je
pogrešno misliti, da šumama pripada kakva važnost kad se
radi o vodenim katastrofama. Jer šume jedva ako izazivaju
kakvu razliku od nekoliko milimetara padanja, a to jevkad
se radi o velikim vodenim prolomima neuračunjivo. Sume
štite više mehanički. One vežu korjenjem i pokrovom gornji
plodni sloj zemlje, da ga ne odnese voda. Štite tako od bujica,
erozivnog djelovanja vode, da ne odroni i ne odplovi
zemlju. Jednako štiti šume od živog pjeska, a kulture i naselja
od lavina i bura. U takome slučaju postaju šume zaštitne,
a zemljišta na kojima su takove šume apsolutno
šumska zemljišta.


Higijensko i estetsko značenje šuma je u doba sveopće
industrijalizacije i svuda uvaženo. (U higijeni se šume cijene
poradi čistoće zraka, a ne poradi ljekovitosti.)


Prema gornjemu je imaterijalna važnost šuma svedena
u dosta umjerene granice. Uza sve to podiže se njezina cijena
i kad je posmatrana i samo sa ovog gledišta stalno
i rapidno; osobito u kulturnom svijetu, koji je osjetio šta
znači doista biti bez šuma. Pokret za restauraciju i konserviranje
šuma dobio je tako značaj jednog sveopćeg međunarodnog
kulturnog pokreta.2 Pitanje materijalne koristi šuma
postaje zato jedan pozitivan kriterij i za nas.


Bitna korist od šuma je materijalne naravi: korist od
drveta i izvjesnih sporednih produkata iz šume.
Korist od drveta je raznostruka : u tehničkom i privrednom
smislu.


U modernoj tehnici je drvo mnogo izgubilo od svoje
cijene. Ugljen i željezo su ga potiskivali sve više natrag.
Ovo osobito vrijedi za gorivo drvo. Tehničko drvo zadržaje
međutim i dalje svoju vrijednost i ona stalno raste, jer je
potreba tehničkog drveta sve veća i vrlo teško je nadoknadiva.
To je očito prema cijenama drveta, koje rastu ne samo


´ Usporedi: Wang: Wildbachverbauung S. 95. — Vidi Tolsky´ Uber En
fluss des Waldes an Bodenfeuchtigkeit. Prema Cieslaru. Zentr. Blatt f. d. gesamte
Fcrstwesen. 1916.—3/4.


2 Na zadnjem internacionalnom šumskom kongresu u Parizu izneseni su
napose zahtjevi za pošumljivanjem, internacionalnim izučavanjem influenciie
šuma na režim voda, osnivanjem narodnih parkova i dr. Ministar Klemantel czoznačio
je tom prilikom nerazunamo iskorišćivanje šuma, kome su one postale
velike žrtve jedne rđavo shvaćene civilizacije, svjetskom opasnošću. (Doslovno:
Le monde périra faute de bois!) — Vidi: Revue des eaux et forets Le congres
forestier international). Paris 1913. P. 395.