DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 13     <-- 13 -->        PDF

zahtjeve sve do granice, gdje počinje šteta "po zdravlje i sve
dotle, dok se prilike u toliko ne srede, da će se iz povećanog
prihoda šuma moći žrtvovati i u te svrhe. Jedno mora međutim
odlučno zahtijevati, da se ne bi u novoj državi prihvatila
stara praksa bivše ugarske vlade, koja je ovo pitanje
barem za hrv. erarske šume tretirala sa silnom štedljivošću
i tjesnogrudnošću.


Nema sumnje, da će investicije uložene u gradnju
zdravih činovničkih, podčinovničkih i radničkih stanova uroditi
zdravim plodom, koji će doći do izražaja u povećanoj
volji i sposobnosti za rad, što će sve dolaziti do izražaja
u povećanju prihoda naših šuma, što nam je konačni cilj
i svrha.


Pitanje šumarske terminologije.


Napisao; Z. Turkalj, kot. šumar.


Poradi rata zaspalo je i pitanje šumske terminologije, potaknuto
u ovome listu god. 1912. Uređenjem države SHS.
postaje to pitanje opet aktuelnim, pogotovo kad se radi o
jedinstvenoj šumskoj terminologiji na čitavome teritoriju kraljestva
SHS.


Jedinstvena terminologija imade uzeti svoje mjesto kako
u šumarkoj književnosti i nastavi, tako i u službenoj, trgovačkoj
i privatnoj praksi.


Dok se to provede trebati će mnogo rada i mnogo radenika,
a uzato proći če i dosta vremena. Baš zato, što će
trebati mnogo rada, valjaš njime odmah započeti. Ani bene
coepit, dimidium facti habet.


Slobodan sam s toga, da o početku i načinu toga rada
iznesem ovdje nekolika svoja mnijenja. Sa svim onim, kako
je to pitanje u Š. L. god. 1912. broj 2. i 3. načeto, ne
slažem se. Poglavito ne slažem se time, što se kao prilog
Š. L. te godine počeli odmah tiskati „Podaci za terminologiju,
t. j . iz njemačkih djela, a iz različitih oblasti šumarske
znanosti, povađeni njemački stručni šumarski nazivi. Ja držim
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 14     <-- 14 -->        PDF

da na taj način nećemo doći do podataka za našu terminologiju.
Ti izvaci njemačkih stručnih naziva sile nas u neku
ruku na prijevode, a to je ona poglavita pogrješka, koju ja
u tome prevođenju nalazim. Duh njemačkoga jezika protivan
je naime vrlo duhu našega jezika ; gotovo svi stručni njemački
izrazi su složenice od dviju, paće i više riječi, a takovih
složenica naš jezik nikako ne trpi. Prevođenjem njemačkih
složenica dakle ne možemo doći do podataka, koje
trebamo za našu terminologiju.


Ti izvaci (a ne „podaci) mogu nam poslužiti tek u toliko,
da držimo pred očima (u evidenciji) sve moguće izraze,
koji bi nam za pojedine oblasti naše znanosti trebali, i da
ih prema njima a na temelju naših podataka u našoj terminologiji
popunjuje.


Jedini put, kojim možemo doći do podataka za našu
šumsku terminologiju, jest naš narod i živi narodni a i uporedu
s time i književni jezik. Živi narodni jezik je naš najveći
učitelj, to je vrelo iz kojega vriju i ključaju najljepši
i najrazgovjetniji izrazi i riječi, koje né možemo zamijeniti
niti sa kakovim prijevodima, niti složenicama niti kovanicama.
Valja dakle te izraze i riječi u narodu potražiti, pobilježiti
i znanosti ih primjeniti, to u prvome redu. U drugome mogu
učenjaci i majstori u jeziku i na temelju tako sabranih
o.snovnih riječi sastaviti i složiti nazive za sve predmete
i radnje, koje spadaju u šumarsku znanost. U trećem redu
mogu stručnjaci, a poznavaći drugih srodnih slavenskih jezika,
na priliku ruskoga (koji od svih slavenskih imade najčišći
i najsavršeniji književni jezik), potražiti u njima stručne
nazive, koji nam manjkaju, pa ih uvrstiti u našu terminologiju.
Držim da ne bi bilo na odmet u tome, da se pregledaju
i francuska stručna djela i njihovi stručni nazivi, pa da
se prema njima pokuša eventualno prijevod u duhu našega
jezika, jer kako je poznato duh svih romanskih jezika bliži
je našem od njemačkoga.


U svakom drugom slučaju bolje jest, ako se za pojedine
pojam ili radnju ne može pronaći zgodna riječ, da se
taj pojam opiše, nego da se upotrijebi kakova nezgrapna
kovanica ili loš prijevod.


Dakako, da uporedo s time moraju i ostale šumarske
pomoćne znanosti, u prvome redu prirodn e usavršiti i uje^
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 15     <-- 15 -->        PDF

27g


diniti svoju nomenklaturu, kako je to uostalom istakao i Dr.
Langhoffer u Š. L. br. 3. od 1913.


U prvome redu dakle leži na nama šumarima, da šumarske
nazive, koji već u narodu postoje pobilježimo. Glede
toga posla, t. j . bilježenja riječi upozoriti ću, da i tu treba
imati načina. Jednostavnim pitanjima na našega seljaka:
kako se zove to, kako bi ti krstio ono, nećemo daleko doći.
Bolje je, da prisluškujemo narodnom razgovoru sa strane
i ako je moguće neopazice, jer je poznato, da naš seljak,
ako razgovara sa gospodinom, već bira riječi i mijenja izraze,
pače, kako je naučen od gospode, upotrebljava izraze
iz tuđih jezika. Uopće mogu reći, da za prave narodne izraze
treba imati fino uho.


Od šumskih radnika, seljaka, lugarskog osoblja u gorskim
krajevima Gornje Hrvatske može se čuti lijepih šumskih
naziva i to će biti držim glavno vrelo naših podataka.
Dakako, da se na sabiranju te građe mora raditi po svim
krajevima našega prostranog kraljevstva.


Kad smo već tu spomenuti ću, da se od braće Srba
iz bivše kraljevine s te strane ne možemo bogzna čemu
nadati ; njihov jezik imade dosta arhaizama i provincijalizama
(Vidi govor Dr. Andrića, predsjednika D. H. K. Savremenik
br. VU. i VIII. str. 307.) Savezno s time ističem, da ćemo
se i mi šumari idući uporedo sa lijepom književnosti morati
privoljeti ekavskom dijalektu u stručnoj literaturi prema tome
i u terminologiji.


Vraćajući se na stvar predlažem i preporučam gg. kolegama,
da sakupljajući i bilježeći šumske nazive ukratko
opisuju pojedine radnje n. pr. iz uporabe, uzgoja ili čuvanja
šuma, a stručne riječi i izraze neka potcrtavaju. Iz tog
kratkog opisa najbolje će se vidjeti značenje tih riječi i
izraza i neće ih trebati zasebno tumačiti, dok sporedan naziv
ili eventualno tumačenje može se navesti u zaporci do potcrtane
riječi.


Na priliku iz discipline „Uporaba šuma," izrađivanje
ogrijevnoga drva.


Bukve se najprije ruše, podsjećaju ili podpiljuju.
Zatim se spiljuju na trupce od lm dužine. Onda se trupci
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 16     <-- 16 -->        PDF

-.


cijepaju. Cijepaju se sa sjekirom i u tu svrhu napravljenim
drvenim batom ili mačugom. Ako dobro pucaju
iscijepaju se najprije na pole zatim četvrti, konačno
na plohe.


Ako trupac neće da puca na pole, cijepa se na pas


Cijepanice su bolje kad se cijepaju na plohe nego
kad se srče.


Prema tome, ako nije potreba drva ne smiju se srčiti
nili sitniti.
Kod bukve izvana bijel, unutra o s r č i n a (crljen)
Iz srčikovine je duga šarena.


Bukva bjelica (sa bijelom korom) ili crnica. Dešnjakinja
bukva, koja ima po sebi brazdu, jarak ili
žlije^b na desno bolje puca, dok jela Ijevakinja bolje
puca.


Mjesto u šumi, gdje se izrađuju ogrijevna drva, zove
se cjepalište, dok se vesla izrađuju» na tesalištu, a
duge na pođelištu.


Vesla, vratila, bati kratki i dugi.


Stablo je golostubo (bez grana), samo u vrhu ima
kitu (malena krošnja)


Voz drva, naramak drva. Svi koji nose drva ogrijevna
zovu se nara m čari.


Breme drva (naramak), t o v a r drva (na konju). Lisa,
z al i sati stablo znači na stablu sa jedne ili više strana
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 17     <-- 17 -->        PDF

*


m


skinuti koru ili ga zatesati, da se kod konsignacije znade,
koje je stablo već uzeto.


Za konsignaciju jedino je ispravan izraz o bil jezen
je stabala, dok je doznaka (uručenje) drugo. Obilježenje
i doznaka mogu se u isti mah obaviti.


Za „listinac", bolje je reći sušanj.


Nizak (kržljav) grm zove se šišljaga.


A kakovih krasnih naziva ima naš narod za kola i ostalo


šumsko oruđe ne trebam spominjati. Ta samo na volovskom
jarmu jest: šija, podbradnja, kuč, preslice (široke
kuci), krčel (zavoranj) trta (gužva).


Bačvari, kablari, naćkari, sitari imaju opet svoj
alat i svoje nazive.


Svi produkti domaćega obrta najzad do javorovih gusala
i tambura, što se i danas izrađuju na Kordunu, i zadnji
klinac u njima ima svoj osebujan i lijep naziv.


U mojoj praksi čuo sam i ovu prostonarodnu :


„Provrti brestovo, zaprdi rastovo, okolo bukovo, kolo
gotovo!" T. j . brestova trupina, hrastovi palci i, bukove
gobelje


To sam onako letimice i exempli causa -naveo.


Kako za uporabu šuma, tako bi se i za ostale discipline
kao uređenje i uzgoj mogli sakupiti izrazi dijelom iz naroda,
a dijelom iz naše literature o tim granama, od kojih
bi valjalo najbolje i najpodesnije primiii i utvrditi ih kao
jedinstvene.


Tako sakupljenu građu valjalo bi poslati jednom posebnom
odboru, koji bi je proučio, izlučio što valja i svrstao
najprije po pojedinim šumarskim naukama, a kasnije
bi se mogao izdati i jedinstveni šumsko tehnički rječnik.


Prema tome glavna zadaća i glavni posao leži na nama
šumarima. Drugo je pitanje, da li se mi kraj naše teške, odgovorne,
a višeputa jako šablonske. i fizički naporne službe
dospijevamo i tim stvarima baviti. Bit će eventualno odgovor
: pa to bar nije teško, kaki izraz i naziv pobilježiti.


Na to odgovaram, ako se i najjednostavnija stvar hoće
da napiše, a pogotovo ako se hoće nešto da kritički i književno
obradi, tu treba sjesti i stvar dobro razmisliti, to je
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 18     <-- 18 -->        PDF

28â _ a-~ __


već jedan studij, a za taj se hoće vremena.


Ja sam već jednom javno istaknuo, da šumar ne dospijeva
biti lovac niti se uzgojem divljači baviti, a sada
dodajem, da još manje na književnost dospijeva.


Za književni rad treba uopće mnogo volje, a što i još
glavnije raspoloženja i vremena.


Bilo mi je u dužnosti, da o gornjem pitanju svoje
mnijenje istaknem, jer sam to još bivšem uredniku ovoga
lista sada nadsavjetniku gospodinu Kosoviću obećao.


Uređenje vlasništva, gospodarstva i uprave
sa sumama na području kraljevstva SHS.


A. Vlasništvo.
Uređenje šumskog vlasništva, gospodarstva i uprave u
kraljevstvu SHS. kao pitanje od eminentne važnosti, jest u
uzročnoj svezi sa rješenjem agrarnog pitanja. Rješavajući
kod nas pitanje zemlje mora se istodobno rješiti i pitanje
šume t. j . pitanje potreba državljana, napose poljodjelskog
stališa na drvu, paši te žirenju svinja. Nužno je, da kod
rješavanja agrarnog pitanja sudjeluje i nekoliko šumarskih
stručnjaka te izaslanici šumskog vlasništva.


Naš urođeni narodni elemenat, gospodari danas još
dosta ekstenzivno, te su mu potrebne prostrane šumske
površine za pokriće dnevnih potreba na drvu, paši i žirenju
u blizini njegovih obitavališta.


Kod rješenja šumskog pitanja u nas mora se uzeti
veliki obzir na te okolnosti, te narodu udovoljiti današnjim
njegovim potrebama.


Svuda na svijetu jest poljodjelski stališ najkonservativniji
narodni elemenat. Naš poljodjelski narod jest uz to
individualno sebičan. Nema u njega ni malo altruizma, a vrlo
malo smisla i svijesti o zajednici interesa, pa povodom rješenja
toga pitanja moramo uzeti veliki obzir na to njegovo
shvaćanje to prije, što sačinjava 80% svih državljana,
dakle veliku većinu žiteljstva. Mi za danas još prema omjeru
pojedinih stališa nismo država industrijalna nego skoro
čisto poljodjelska, pa valja da uzimljemo veliki obzir na