DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 53     <-- 53 -->        PDF

33E


Proglas


za ujedinjenje i rad šumara, šumovlasnika, šumskih
trgovaca i industrijalaca, kraljevstva Srba, Hrvata i
Slovenaca.


Drugovi !


Doživili smo čas slobode. Sloboda nas približuje i ujedinjuje.
Ali to ujedinjenje ne smije da bude samo političko, to mora da
bude kulturno, privredno i socijalno. To nije više vizija naših davnih
sanja, to je danas zbilja. Ovu zbilju pozdravila je sa velikim oduševljenjem
i zadnja skupština hrv. slav. šumarskog društva u Zagrebu
svojim zaključkom, koji je proklamirao potrebu ujedinjenja
cijele naše šumarske struke u kraljevstvu. Samo složnim i ujedinjenim
radom možemo povećati šumsku produkciju i pružiti narodu
one blagodati, ono žudjeno zadovoljstvo koje je zapravo konačna
svrha našega narodnog ujedinjenja.


Ovaj cilj, ovu svrhu želimo da privedemo u djelo na glavnoj
skupštini hrv. slav. šumarskog društva, koja će se obdržavati dne


13. septembra o. g. Tu ćemo dokumentirati naš patriotski i nesebični
osjećaj svoje stručne dužnosti, ne samo mi šumari po zanatu,
nego i svi drugi interesenti, koji su bilo kakovim osjećajem vezani
za šumsku produkciju.
S veseljem konstatujemo, da su pregovori, koji su se vodili
sa bratskim srpskim i slovenačkim društvom, učvrstili samo činjenicu,
da je ustrojenje jedinstvenog društva bezuvjetni diktat sadašnjosti.
Suvišno je nabrajati razloge. Tehnička pak provedba ovoga
društvenog ujedinjenja uz dobru volju isto tako je posve jednostavna.


Računajući sa zbiljpm i postojećim prilikama, istupamo iskrena
srca i otvorenih grudi, te Vas bratski pozivamo, da se svi uhvatimo
u jedno kolo i izgradimo čvrstu i snažnu jedinstvenu organizaciju,
a kao matica neka nam bude naše hrv. slav. šumarsko društvo. A
evo zašto. Naše društvo postoji već 50 godina, ono imade svoj
veliki šumarski dom, svoju obilnu strukovnu biblioteku, svoj muzej,
oko 500 članova i veliku šumarsko strukovnu literaturu, sabranu u
društvenom glasilu, koje neprekidno izlazi 43. godinu. Ovdje je nadalje
već 20 godina visoka šumarska škola, dakle centar svega
onoga, što je po dalnji naš stručni i društveni napredak uvjetovano.
Ne trebamo graditi iz temelja, zgrada je već potpuno izgrađena,
samo zavisi od ukusa i od snage nas sviju, kakovom fasadom da
je uresimo.


Stoga, da bude proces ujedinjenja naših svih šumarskih društava
u kraljevstvu što jednostavniji, pozivamo glavnu skupštinu hrv.
slav. šumarskog društva, da stvori ovaj zaključak:


„Glavna skupština zaključuje, da će se hrv. slav. šumarsko
društvo od sida zvati: „Udruženje šumara, kraljevstva Srba, Hrvata
i Slovenaca" si sjedištem u Zagrebu, te poziva sva bratska šumarska
društva, i to: srpsko šumarsko udruženje u Beogradu, slovensko
društvo u Ljubljani, te bosansku organizaciju u Sarajevu,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 54     <-- 54 -->        PDF

soe


kao i sve šumarske stručnjake, vlasnike šuma, šumske trgovce i
industrijalce, koji nisu bili članovi do sada niti jednoga šumarskog
udruženja, da se združe s ovim udruženjem, odnosno pristupe kao
članovi ovoga udruženja, koje će u buduće postojati kao jedinstvena
organizacija u cijelom kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca.


Skupština stoji ali na stanovištu, da se kao ekspozitura ovoga
udruženja, ako to zaključi barem 12 članova mogu osnivati još pojedine
lokalne stručne organizacije, koje će bilo same, bilo preko
društvene uprave zaštićivati, odnosno promicati svoje posebne
šumsko-gospodarstvene, stručne, stališke i socijalne interese.


U predpostavi, da će glavna skupština prihvatiti predloženi
zaključak, pozivamo sva tri bratska udruženja, da na skupštinu izašalju
sa punomoćima dva svoja izaslanika, koji će odmah moći
izjaviti svoj pristanak na stvoreni zaključak, te da istodobno svako
udruženje designira dva svoja člana, koje želi, da budu u upravu
opcijom novoga odbora izabrani.


Ovaj novi upravni odbor izabrati će između sebe uži odbor,
koji će prema savremenim potrebama Udruženja izraditi nova pravila
i predložiti ih na pretres prvoj glavnoj skupštini. Dotle pak
ostaju na snazi pravila bivšeg hrv. slav. šumarskog društva sa svim
promjenama i nadopunama prihvaćenim po glavnoj skupštini.


A da naša stručna organizacija bude u skladu i sa današnjim
duhom vremena, to želimo, da je i moderno demokratizujemo, pa
stoga pozivamo glavnu skupštinu da stvori zaključak, da se ustanova
članova II. razreda briše, a u koliko ovi nisu ili nemogu radi visoke
članarine biti članovi udruženja, to neka budu pretplatnici
„Lugarskog Vijesnika" koje će društvo i dalje izdavati uz godišnju
pretplatu od 16 K. Na taj će način naše udruženje moći podržavati
vezu i sa dosadanjim svojim članovima II. razreda.


Podjedno predlažemo da se članarina radi većih troškova, koji
su proračunom predvidjeni, a u interesu unapređenja našega udruženja
povisi na 60 K ili 20 Dinara godišnje. Isto tako da se povisi
upisnina na 10 K za one članove, koji nisu dosada bili niti u jednoj
društvenoj organizaciji, te da se za utemeljitelje digne jednokratna
uplata od 200 K na 1.000 K, odnosno 300 Dinara.


Drugovi !
Time bi bila rješena glavna zadaća našeg društvenog ujedinjenja
sa formalne strane, a držimo potrebnim, da u kiatkim crtama
iznesemo i naš pravac unutarnjeg društvenog poslovanja.
Društvena uprava izdavati će i nadalje svoj strukovni list pod
naslovom „Šumarski list" svakoga mjeseca najmanje po jednu
svezku, koji će biti ogledalo naše duševne snage i naše kulturne
visine. Prema potrebi pak izdavati će se i posebna izdaja. Nadalje
će uprava izdavati za lugarsko osoblje „Lugarski vijesnik". Time ali
nije niti iz daleka podmirena naša duševna stručna potreba, niti kao
društva, a niti pojedinca. Gdje nam je stručna literatura na našem
srpskom, hrvatskom i slovenskom jeziku? Tu smo daleko zaostali
iza drugih kulturnih naroda.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 55     <-- 55 -->        PDF

361


Širom našega prostranog kraljevstva naći će se sigurno ljudi,
naći će se stručnih pregaoca, koji će svoje duševne sposobnosti i
svoje iskustvo vrlo rado žrtvovati općem interesu. Mi im kao najpoznatiji
forum moramo pružiti sredstva, da njihovim duševnim težnjama
udovoljimo, a sebe i struku u svijetu uzdignemo. Po tim
mislimo izdavanje stručnih knjiga u prvom redu već onih, koje su
za štampu gotove. Do izdavanja strukovnih knjiga tim je prema
novim našim prilikama nužnije, jer hoćemo da se emancipiramo
potpuno od strane literature na tuđim jezicima Za sada su gotovi
slijedeći rukopisi i to: Dr. Nenadić: »Računanje vrijednosti šuma,
Dr. Levaković. „Dendometrija, Ing. Hlavinka: Geodezija, Oskar
pl. Agić: Bilinstvo za šumarsko pomoćno osoblje, a u pripremi
jesu: Dr. Petračić: „Sadnja i uzgoj šuma", Dr. Nenadić:
„Uredjenje šuma i Majer: „Enciklopedija šumarstva. Isto tako dužnost
nam je, da sabiremo građu za stručno šumarski riječnik, pri kojem
poslu dužni su sudjelovati svi stručnjaci i interesenti bez iznimke. *
Preuzeće dosadanjeg šumarskog kalendara imademo takodjer na utr u.


Osim ovih knjiga raspisalo bi društvo odmah natječaj i za
druge šumarske discipline, koje ovdje navedene nisu. U tu svrhu
stavljeno je u izgled u proračunu osiguranje svote od 100.000 K.


Daljna naša nastojanja i naš program nalazi svoj izražaj u
pror ačunu, kojega glavnoj skupštini predlažemo na prihvat. Ovaj bi
proračun imao stupiti na snagu već 1. oktobra o. g. i to kao proračun
predviđen već za ujedinjeno udruženje, dok bi staro društvo
zaključilo svoje račune sa koncem mjeseca septembra.


Nacrt proračuna za društvenu imovinu imao bi za godinu
1919./20. sadržavati slijedeće stavke :


Prihod.
Godina Godine
Predme t 1919 Pred- ´JJJff"


vidJen0


laže se
Kruna Kruna


1. Stanarina Šum. Doma 17.036 17.036
2. Potpora države društvu 1.200 1.200
3. Potpora države za izdavanje Lug vijesnika 400 400
4. Članarina za 400 čl. po 60 K 2.500 24.000
5. Prinosi poduDir. članova 2 190 —.—
6. Prebroj. na Šum. List 400 2.000
7. Upisnine . 50 100
8. Kamati društvene imovine 1.350 1.000
9. Uplate utemeljitelja —. — 20.000
10. Oglasi 300 5.000
11. Utržak od knjiga i njihova vrijednost —.— 120.000
12. Potpora Ministar, i drugih za nakladu knjiga —.— 12.000
Ukupno: 202.736
Prema tomu razhod 191.000
Pokazuje se prihod 11.736
koji se stavlja odboru u svrhu agitacije i promicanja staleških
interesa na raspoložbu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

aes


Rashod.
r, ,. Godine


Godme 1019,20


Predmet
1919. Pred- ´gffif


TidJ´eno


laže se
Kruna Kruna


1 a) Otplata zajma brod. im. općini 3.392 3.392
b) Porez i namet 2.550 3.000
c) Plin 50 100
d) Vodovodna pristojba 25 50
e) Uzdržavanje društvene zgrade 3.500 3.500
f) Nagrada pazikući 240 480
g) Osiguranje zgrade 200 200


2. Nagrada tajniku
900 4000
3. Nagrada blagajniku
900 3.000
4. Nagrada uredniku Šum. listai Lugar, vijestnika 1.800 6.000
5. Nagrada suradnicima Š. L.
3.000 10.000
6. Nagrada suradnicima L. V. —. — 2.000
7- Tisak, vez i otprema Š. L. 5.570 25.000
8. Tisak, vez i otprema L. V. . —. — .....
9. Nabava strukovnih časopisa 200 1.000
10 Pisaće potrebe uprave 350 1.000
11. Nagrada stalnom pisaru
—.— 3.600
12. Poštarina i biljegovina
400 1.000
13. Potpore
1.000 2.000
14. Trošak glavne skupštine
250 250
15. Jubilarni štipendij
800 2.400
16. Prinos literarnoj zakladi društva
2.000 2.000
17.
(Potreba za nakladu strukov. knjiga) ima se
namiriti prema potrebi putem kredita —.— 100.000
18. Troškovi reprezentacije i nepredvidljivi izdatci — — 8.328
Ukupno: - 191.000


Druga markantna tačka našega programa jest rad. A uspješan
rad je moguć samo onda, ako se prevede sistematska dioba rada
i u našoj struci, kao i u svojoj drugoj organizaciji.


Konačni cilj naših težnja gledom na organizaciju šumarske
službe ispoljava se u jednodušnom zahtjevu, da se provede u
cijelom kraljevstvu jedinstvena organizacija javne šumarske službe,
da se dokinu sve staleške razlike, da se stvori jedinstvena uprava
sa jedinstvenim statusom svih šumarskih činovnika, državnih, imovinskih,
te političke uprave. Svi sa jednakim pravima i jednakim
dužnostima.


Sve šumarske oblasti posve emancipovane od svakog političkog
utjecaja, kao i političkih oblasti imadu se usredotočiti izključivo u
našem ministarstvu šuma i rudnika. Time ćemo oupiti oštricu stranačkih
naših borbi ne samo u javnom Životu, nego i u našim
društvenim organizacijama. Svaki će moći bezbrižno posvetiti sve
svoje sile jedino unapredjenju šumarske struke, jer će biti bezbijedjen
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 57     <-- 57 -->        PDF

od političkih upliva. Imati će se nagradjivati samo stručni rad i
stečene zasluge pojedinaca, a uložit ćemo odlučni protest da dodje
do honoriranja političko strančarstvo pojedinca.


Drugovi!
Ne obmaiHljujino se, da je ovaj naš cilj blizu i daje provedbom
naše organizacije ostvaren, on je još daleko od ovih naših idealnih
težnja. Za to su uv|etovanifojoš mnogi preparatorni čini, kako državno
politički, tako i naši stručnih Naša je ali dužnost predhodno najpreča,
da prema postojećim prilikama stvorimo naše službene
odnose osnosljivima, da prikupljamo sav potrebni materijal za ovo
prelazno doba do konačnog uredjenja, da iskoristimo sve momente,
koji će nam moći podati osnovu za uspješan rad, da nastojimo
svojim djelovanjem preživjeti što brže sve faze, koje nas čekaju, a
time ćeme skratiti vrijeme za postignuće našeg konačnog cilja.
Za sada ne tražimo drugo, nego da se na osnovu i po sistemu
ministarske uredbe, kojom je provedena organizacija šumarske
službe u ministarstvu samom, provede analogno i u postojećim pokrajinskim
teritorijama i to po zakonima i propisima, koji su još
danas do uvedenja jedinstvenog zakona na snazi. Ta je međutim
želja našla izražaja već ranije od svih naših interesovanih službenih
i neslužben h šumarskih krugova, ta je želja izražena na skupštini
svih bosanskih šumara, a koliko nam je poznato i slovenački šumari
dijele isto mišljenje.
Ne ispitujemo razloge zašto to istodobno sa spomenutom uredbom
učinjeno nije, ali izgleda čudno, da naši drugovi u ministarstvu, ne
obzirući se na ove želje naše, izgradiše najprije krov za zgradu, a
sa izgradnjom same zgrade još nisu ni počeli.
Na nama je drugovi, da predusretnemo iskorišćivanje općih
interesa u svrhu ličnih ambicija, a to ćemo postići samo složnim
i nesebičnim radom bez ikakovih ličnih obzira, putem naše jedinstvene
i zdrave organizacije.
Konkretni pak izražaj naših momentan h želja sastoji se u tome
da ponovno dademo izražaja svome stanovištu, koje je izneseno u
nacrtu pravilnika za privremenu organizaciju naše šumarske struke.
Ovaj je pravilnik već predložio šumarski odsjek kr. zemaljske vlade,
koji je pretresen i prihvaćen po anketi šumarskih stručnjaka kao i
po odboru šumarskog društva iz odborske sjednice. Kao konačna
nadopuna još tome pravilniku imala bi se uvrstiti ustanova: »Šumarska
direkcija se poziva, da u najkraćem vremenu izradi statut za imovne
općine, po kojemu bi svi činovnici i službenici imovnih općina


postali javni državni organi Isto tako imade se izraditi statut za
upravu državnih šuma, te statut za uredjenje političko šumarske struke."
U ovim crtama iznjeli smo naše najvažnije misli i želje kako
da provedemo zamišlenu jedinstvenu šumarsku organizaciju. A da
se nadjemo složni u radu i u zajedničkom kolu sa svim onima,
koji imadu bilo kakovi osjećaj i interes na šumskoj produkciji, i
koji su voljni založiti se za procvat i napredak naše šumarske
struke, pozivamo i Vas sve vlasnike šuma, šumske trgove«,