DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Adam Dukić, Miloš Škiljo ; državni lugarski zamjenici : Rade Vujnović,
Emil Tomić, Pavao Gjanković, Pavao Hodanović, Janko Staničić,
Rade Mamula, Stjepan Svilić, Matija Kadiš, Milan Dotlić, Jovo Boroević,
Simeon Stenic, Lazo Opačić, Mato Križan, Jovo Radović,
Stevo Tepšić, Maro Eremić, Gjuragj Sučević i lugari križevačke i. o.:
Josip Dončević, Jovo Petro ić i Đuro Šiljak.


Svi predloženi primaju se jednoglasno kao člaonvi društva.
Pošto dalnjih predloga stavljeno n>je, to predsjednik zaključuje
sjednicu,
Predsjednik: Tajnik:
Dragutin Trôtzer v. r. ´ Srećko Majer v. r.


Andri j a Koprić v. r.


Mihovil Markić v. r.


Stjepan Ferenčić v. r.


StaliSke vijesti.


Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima.*


Nova država i naše šume. Napisao V. D oj k ovi ć kr. zem.
šum. nadzornik u m. u Jugoslavenskom Lloydu br. 64—66.


Pisac članka iznaša svoje misli o najaktuelnijim pitanjima današnjeg
šumarstva u državi SHS, koje u kraćem izvadku donašamo.


a) Podržavljenju svih naših šuma u najširem smislu
riječi, protivi se pisac s razloga, što se seljaku, ekonomskom maloposjedniku
mora njegova šuma ostaviti na nesmetanu uporabu, jer
mu ona služi kao nadopunjak njegovog gospodarstva. Državna vlast
neka kod tih šuma dozvoli najveći gospodarstveni extenzitet, a pridrži
si samo šumsko redarstveni nadzor.


b) Općinske, gradske i imovno općinske šume nije potrebno
podržavati, jer već posto´e posebni zakonski propisi o uređenju tih
šuma, jer je na te objekte vezano vrlo mnogo zasebnih namjera,
posebnih interesa i koristi. Tu je blagotvorniji utjecaj samouprave
za kojom svi težimo, nego propisi i nazori fisca, koja može i nehotice
povrijediti probitke cijele jedne zajednice.


c) Veleposjedničke šume neka se podržave, jer je taj zahtjev
naravna posljedica agrarne reforme. Kod toga podržavljenja treba
urediti i pitanje otkupa, gdje je takovome mjesto. Taj bi otkup
trebao puno novaca, pa bi se mogao provesti ili izdanjem ukamativih
državnih zadužnica ili emisijom zasebnih unutarnjih državnih
bonova, čije bi ukamačenje osjeguravao državni preračun, ali uz takovo
ograničenje, da bi se dosadanjem šumovlasniku isplaćivali
potpuni kamati vrijednosne glavnice te eventualno amortizacioni


* Bilježit ćemo takove članke kao kroničari na zahtjev većine odbornika
iz sjednice od 3. kolovoza o. g. bez obzira, dali se sa sadržajem slažemo
ili neslažemo,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 45     <-- 45 -->        PDF

obroci samo u onom opsegu, u kojem bi državna šumska uprava,
uz predpostavku racionalnog gospodarenja, iz redovitih etata tih
šuma dotično ukamaćenja mogla i postići,


d) Zahtjevu za revizijom segregacija u svim vlastelinskimdržavnim šumama protivi se pisac, jer je ekonomski skroz neumjestan,
pravnički jedva provediv, a osim toga bi bio to skup podhvat.
Segregacija je danas u vlastitoj državi i suvišna, ako si državno
šumsko gospodarstvo postavi ispravni zadatak, a taj je, da se iz državnih
šuma imade podmiriti sva faktično te inim možda načinom
nepodmirena potreba ratarskog pučanstva na ogrijevnom i građevnom
drvu, uz predpostavku potrebne štednje, naravno uz stanovite pristojbe.
To znači, da se u našim državnim šumama neće zavesti nove služnosti,
nego da će se samo promjeniti njihova gospodarstvena svrha
i uporaba. Tim će se postići : prvo, da seljak ne bude u buduće primoran
iz prijeke nužde praviti šumske štete, drugo, da ne bude
primoran potrebno drvo skupo kupovati iz treće ruke i treće, da se
onim stranim nazovi interesentima, koji s raznih naslova već svoje
ruke podižu za našim »državnim* šumama upre prstom u sasma
zasebni zadatak, kojemu te šume imadu da u prvom redu služe.


Segregacija osim toga nebi se mogla provesti u svim onim vlastelinskim
šumama, u kojima su bivši pravni odnošaji između vlastelina
i kmetova vtć pravomoćno razriješeni, jer se i šuma vlastelinska
i ona segregirana seljačka danas nalave u skroz inom gospodarstvenom
stanju nego su bile onda, dok su još zajednički uživane. Nadalje je
posve nemoguće tu reviziju provesti ondje, gdje su takova vlastelinstva
prešla kupom u ruke trećih posjednika ili gdje su. vlastelinske
šume posjećene ili rasparcelirane.


e) Da podmirimo orijaške ratne troškove, morat će država nastojati,
da naš izvoz što više uveća. Od svega imat ćemo najviše
drva za izvažati. Činjenica je, da se kod nas godim´ce iz ovlašteničkih
šuma na tisuće kubnih metara najvrednije krastovine upotrebi
bud za ogrijev, budi za manje vrijednu građu, a tim se umanjuju
pozitivne i znatne vrijednote. Država će se morati pobrinuti, da
se njoj u svim onim slučajevima osjegura pravo prekupa takovih
drvnih gromada, gdje će ona moći tu hrastovinu zamjeniti sa inim
u tehničke svrhe manje uporabivim materijalom iz svojih šuma (hrastove
piljenice bukovima, hrastovu gornju građu inim vrstima drva
i t. d). Na taj način spasila bi se za izvoz i za industriju znatna
količina naše vrijedne i sve to rijeđe hrastovine. Što je glavno,
država bi na taj način dovoljno unovčila i svoje bukove, brijestove
i jasenove i t. d. sastojine, te tako uvela ravnovesje u uporabu raznih
svojih vrsti drveća.


f) Nadalje raspravlja pisac o šumskoj paši slično kao u njegovomu
članku „O postupku pri izradbi novog šumskog zakona"
(vidi šumarski list broj % ltl9).


g) Pisac se nikako ne slaže sa onima, koji predlažu, da se
sve općinske i imovno općinske šume podijele na seljaka. (Mi ne
znamo ma i za jedan predlog, koji bi išao za individualnom diobom
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 46     <-- 46 -->        PDF

šuma, ali znamo za predloge, koji su išli za tim, da se šume imovnih
općina podijele na pojedina sela ili upravne općine, a na te se
predloge nije pisac ovog članka osvrnuo. Ur.)


h) U ovom odsjeku zagovara pisac podržavljenje uprave svih
šuma, a to zato, da dosadanju rascjepkanu i skupu upravu naših
šuma zaokružimo i tim pojeftinimo. Ako ijedan centralizam isto vri
jedi, to je ovaj u šumarstvu vrijedniji od zlata, pa se pisac ne može
načuditi, da sve to nije do danas već provedeno. Proti podržavljenju
uprave ne može biti prigovora niti s financijalnih razloga, pošto se
oni izdaci, što ih danas plaćaju za svoju stručnu upravu zem. zajednice,
imovne općine, gradovi, vlastelinstva mogu vrlo lahko kao
odštetna tangenta uplaćivati u državnu blagajnu.


i) Nema dvojbe, da će naša država sada — u svojim pelenicama
— biti izvrgnuta kušnji, da si puno toga u svojem kućanstvu
uredi i namakne pored redovitog šumskog gospodarednja i putem
eksploatacije šuma u što većem opsegu. Takovo izvanredno uživanje
šuma vrlo je dvobritak nož, jer se osim časovite novčane koristi
njime mogu proizvesti trajne šumsko gospodarstvene smetnje i pasivni
narodno-gospodarstveni posljeci, osobito sada, ako se pri tome
sasma puste s vida obziri, koji se imadu u prvom redu posvetiti
dotičnoj stojbini i vrsti drva. Mogu se pri tome počiniti i posvema
nepopravljive pogrješke (kras!).


Spremni, da u svakom nastojanju državu podupremo prilježnim
publicističkim radom i čestitim savjetom, želimo, da se, budu li ma
s kojeg razloga morali nastupiti takovi prolazni načini uporabe naših
šuma, k tome prije ikojeg tudjina na suradnju prizove u prvom redu
i isključivo domači naš kapital, te da se izvedba takovih poduzeća
povjeri našim drvotržnim krugovima, kao i nadzoru te suradnji naših
šumara. Potonje tim opravdanije, što se liječniku povjerava briga
za bolnice i fizično zdravlje naroda, a inženjeru nastojanje oko gradjevina
i sigurnosti prometa. Naročito imadu šumari odlučno sudjelovati
pri propisima o načinima takovih sjeća i pomladnje, kao i
kod onih ustanova ugovora, koji se odnose na unovčenje dugogodišnjih
etata.


Ako danas visoko stoji materijalni aktivum naše nove države,
to se to redovito pripisuje vrlo povoljnom stanju naših šuma. Iz
toga slijedi, da naši šumari tečajem posljednjih pedeset godina nijesu
zabadava živjeli. Jer mi nikada čavala u lijes dobrobiti našeg
naroda zabijali nijesmo, to ne ćemo mučke dozvoliti, da u buduće
to itko drugi čini. Na to nas ovlaštuje naša poštena prošlost. I upravo
zato neka nepozvani od naših šuma potegnu prste k sebi, a rad i
odgovornost neka prepuste nama šumarima, koji smo zato na bilježi,


*


Gosp. pisac u uvodu članka apostrofira hrv. šumarsko društvo,
da važna pitanja šumarstva iznese pred izvanrednu skupštinu ili da
ih pretrese na članskim enketama i tako prema njima zauzme stanovište,
za koje mora nastojati, da ga kod ministarstva usvoje. Gospodina
pisca upućujemo na predloge i zaključke posljednje izvanredne
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 47     <-- 47 -->        PDF

´ L i 1 ;


glavne skupštine od 21. prosinca 1918, te na zaključke odborskih
sjednica od 8. II. 1908., i od 3. V. 1919. kao i na razne članke
u Š, L. o agrarnoj reformi, upravi šuma, šumskoj paši, te o organizaciji
cijelog šumarstva u SHS, a napose u Hrvatskoj, o evoluciji
našeg šumarstva i t. d. po čemu se vidi, da je društvo vodilo brigu


o staleškim potrebama današnjeg vremena.
Valuta i šume.
(Hrvatski drvotržac br. 428.)


Svaka privredna grana javnoga i privatnoga života imade interesa
kod rješavanja valutnoga pitanja. Kada radnik ulaže dio svoga
života, svoj rad, u produkciju, on do iva kao protuvrijednost novac
tj. valutu. Njemu ne može biti svejedno, što ta valuta vrijedi. Ako
je onačno nakon duge sa žrtvama spojene borbe iznudio povišicu
plaće, pa ako ta plaća tj. valuta svakim danom sve manje vrijedi,
tada ne može doći u njegovom životu do mira, već se mora svakim
danom spremati na novu borbu — jer to od njega zahtjeva osjećaj
dužnosti borbe za opstanak — on se mora skrbiti za sebe, za ženu
i djecu — mora svakim danom spremati se na nove žrtve — a u
takovom životu ne može biti zadovoljst.a. Što mu koristi štednja,
što mu koristi otkidanje od ustiju, kada skoro stalno znade, da će
ono, što je danas teškim pregaranjem na stranu stavio, već sutra
možda vrijediti polovicu — e onda ne smije biti štednje — jer bi
to bila najneracionalnija ekonomija, a u takovu se nitko upuštati
ne može.


Država nije do sada ništa učinila, što bi ovaj kobni ekonomski
položaj ublažilo. Država dakle jedina, a naročito ministar financija,
nosi glavnu odgovornost za ovo naše upravo žalosno gospodarsko
stanje.


Kako prolazi kraj ovoga stanja naše šumsko gospodarstvo —
nije nužno niti razlagati: manjkaju pile, sikire, oružje svake vrsti, a
i radnici, sposobni za bolji posao — jer tko će konačno i da radi
za papir, kojemu nitko ne poznaje prave vrijednosti. Prometila su u
derutnom stanju, kola nema, konja nema — a kada se konačno na
sve moguće i nemoguće načine sve to nekako i nabavi, onda dolazi
država sa svojim sipljivim odgovorom: vagona nemam, da ih stavim.
Vagona ali ipak ima, jer tko govoriti znade sa zaviračem, magazinerom,
strojarem, podčinovnikom, činovnikom i glavarom, taj konačno
ipak dobiva vagone, ali teško onom jadniku, koji sa ovim
drvima mora da zakuha juhu, jer kila je kruna, a treba barem deset
vrlo laganih kila. Tko bi onda mogao biti zadovoljan — a imade
ih ipak vrlo mnogo, koji mimo svega toga traže razloge nezadovoljstvu.


Prvo naše gospodarsko pitanje jeste i ostaje pitanje o uredjenju
valute U ovom razmatranju želimo iznijeti jedan realan način,
kako bi valutarno pitanje mogli rješiti na bazi našega bogatstva u
šumama, o kojem se je bogatstvu doduše mnogo pisalo — ali praktično
nije ni ovo naše bogatstvo do sada u nikojem pogledu izrabljeno.


r


ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U Hrvatskoj i Slavoniji imade zrelih i odmah sječivih šuma u
vrijednosti od okruglo 1200 milijuna kruna, u Bosni i Hercegovini
u vrijednosti od 700 milijuna kruna, u Sloveniji za 250 milijuna, a
u ostalim dijelovima sa 100 milijuna kruna. To čini ukupno 2450
milijuna kruna.


Ovih 2450 milijuna kruna predstavljaju vrijednost od po prilici
500 milijuna dinara u zlatu.


Država ustraja u svrhu uredjenja valute kao i u svrhu trajnog
riješenja novčanoga pitanja novčaničku banku na dionice pod imenom
: Narodna Banka kraljevstva Srba Hrvata i Slovenaca, sa sjedištem
u Beogradu i brojnim podružnicama po cijelome kraljevstvu.
Temeljna glavnica ove banke iznaša 1000 (hiljadu) milijuna dinara
u zlatu. Kao glavni dioničar stupa u banku država sa gore istaknutih
500 milijuna dinara u zlatu, te sa svim svojim potraživanjima od
350 milijuna dinara, koji se sastoje dijelom iz kovanoga zlata, a
dijelom iz potraživanja u inostranstvu, kako je to ministar za trgovinu
i industriju sa svojim aktom od 5. lipnja 1919. Narodnom Predstavništvu
razložio.


Time dakako prestaje opstojati i Privilegovana Narodna Banka
kraljevine Srbije, jer ulazi sa cijelim svojim kapitalom u Narodnu
Banku Kraljevstva SHS, te dobiva u omjeru svoje imovine dionice
nove banke. Još manjkajućih 150 milijuna dinara u zlatu imalo bi se
prepustiti javnoj subskripciji, te time pružiti i ostalim interesantima
mogućnost nabave dionica Narodne Banke kraljevstva Srba, Hrvata
i Slovenaca.


Narodna Banka SHS. izdat će nakon toga svoje novčanice u
iznosu od 5000 milijuna dinara i zamjeniti sve propisno prebiljegovane
krune sa dinarima.u jednakom iznosu, ali na taj način, da će
za 50*/» gotovine uručiti vlasniku kruna dinare, a za 50% gotovine
izdati će mu bonove na odgovarajući iznos u dinarima, koje će se
obvezati u roku od 15 godina iskupiti. Sa iskupljivanjem započela
bi banka nakon 5 godina, a tekom 10 godina iskupila bi sve bonove.
Ovi bi bonovi u privatnom saobraćaju imali platežnu sposobnost,
prema kurzu, kojega bi burze notirale. Da se bonovima osigura što
bolji burzovni tečaj, imala bi država osigurati ovim bonovima ukamaćenje
od l*/e stanovitu nagradu kašnje izžrijebanim bonovima.


Svi dinari imali bi se izmijeniti sa novim dinarima i to u omjeru


1 : 3 tj. za svaki stari dinar dobio bi vlasnik tri nova dinara Narodne
banke kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Od ukupne sume kolajućih kruna u iznosu od cea. 6000 milijuna
kruna, ostalo bi u prometu samo 3000 milijuna dinara, a od
kolajućih 500 milijuna starih dinara, došlo bi u promet 1500 milijuna
novih dinara, tj. ukupno bi Narodna Banka za izmjenu trebala 4500
milijuna dinara.


Ovo rješenje valutarnoga pitanja može sve državljane SHS. zadovoljiti,
jer novi dinar imao bi znatno veću vrijednost nego kruna
i to dijelom iz razloga, što bi dinara znatno manje bilo nego kruna
i što bi stajao na solidnoj bazi. Ali ako uzmemo i najgori slučaj,


-
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 49     <-- 49 -->        PDF

m,


da bi kurs novome dinaru bio računajuć sa 50°/0 devalvacije i sa
podlogom u zlatu od jedne milijarde na 5 rrilijardi, to bi mu računarski
kurs u Švicarskoj bio minimalno 30 centima (što bi se ali u
brzo popraviti moglo), tj. jedan švicarski franak stajao bi 3*30 novih
dinara, a mi danas plaćamo već 7 kruna, a to zneči, da smo ovom devalvacijom
još uvijek na dobitku. Još bolje bi prošli vlasnici starih dinara,
jer bi oni za stari dinar dobili tri nova, a to je isto kao i
jedan švicarski franak (90°/,).


Dakako, da bi država morala u interesu ojačanja nove valute
još i mnoge druge stvari urediti, ali to već ne spada u okvir ovoga
pitanja.


Kod ovoga načina rješavanja valutarnoga pitanja stavljali bi
najveće poteškoće vlasnici dionice stare Narodne Banke, prem skroz
neopravdano, jer sa predloženom fuzijom ne bi ništa izgubili, gube
ali onu vlast, koja je u bivšoj Srbiji veliku ulogu igrala. Gube za
sebe i svoje potomke isključivo i privilegovano pravo, da upravljaju
sa financijama države, a oni jako dobro znadu, da to mnogo nosi.
Ovaj otpor slomiti najv ća je poteškoća, što bi samo jakoj i od raznih
okolnosti neovisnoj vladi uspjeti moglo. Da li će Narodno Predstavništvo
biti jače od vlade i siliti ju na relativno povoljno rješenje
ovoga pitanja bez obzira na interese pojedinaca, ali za to u interesu
cjelosti, to ćemo vidjeti već u kratkom vremenu.


Nas kao strukovnjake u ovom slučaju najviše zanima način,
kojim ćemo najprije i bez velikih gubitaka iz naših šuma unovčiti
onih 500 milijuna dinara u zlatu, što je svakako sa znatnim poteškoćama
skopčano.


To je u prvom redu stvar ministra šuma i rudnika. Da li će
on imati toliko vještine i spreme, da ovu stvar provede — u to ne
sumnjamo — jer osoblje, Koje mu stoji na raspolaganju svakako je
od najbolje kvalitete. U ovom se slučaju radi i o tom, da li će ministar
imati dovoljno trgovačke vještine, da iz ovog kapitala, koji
leži diljem domovime, izbije što više novca u zlatu, jer ovoj cijeloj
transakciji to je konačna svrha.


Ni u ovom pogledu ne bi bilo većih poteškoća, jer naši trgovački
krugovi u vlastitom bi interesu ministra poduprli na najizdaš
niji način.


Pitanje vlasništva jedva da bi veće smetnje pravilo. Sve dozrele
šume imale bi se u najkraćem vremenu procjeniti i od vlasnika prekupiti,
u koliko nije vlasnik država sama.


Otplata bi uslijedila uz 2%-tno ukamaćenje (prosječni šumski
kamatnjak) nakon ustrojenja Banke, jer bi država prodajom dionica
unovčila znatno veći kapital, nego što uložena glavnica vrijedi. I
država bi kod toga dobar posao učinila. Samu prodaju tih šuma za
novac u zlatu obavila bi država, a do prodaje digla bi zajam u
iznosu od 500 milijuna dinara u zlatu i uručila ga Banki, tako, da
bi Banka odmah funkcionirati počela. Pokriće za ovaj zajam pružile
bi šume kao zalog vjerovniku. Sama tehnička provedba procjene,
prodaje i izradbe drva ne bi nailazila na veće poteškoće, jer Ministar
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Šuma i Rudnika mogao bi u tu svrhu organizovati posebnu sekciju,
koja bi se isključivo ovim poslom bavila. Ovako bi Ministar Šuma
i Rudnika mogao najveći obol doprinijeti k sretnom rješenju valutarnog
pitanja, a time doprinijeti svakako tomu, da se sve jače rastuće
.nezadovoljstvo u državi odstrani i udari temelj solidnom i produktivnom
radu´ bez kojega država nikako opstojati ne može.


Vjerojatno je, da bi kraj iole sređenih prilika u upravi i saobraćaju
vrijednost novoga dinara odmah skočila na 50 švicarskih
cantima, čemu bi i uprava države mnogo doprinijeti mogla, kada bi
uvela kod sviju oblasti disciplinu i red i apsolutno uvjerenje, da
ono, što se naredi, vrijedi za sve državljane bez razlike, apsolutno
jednako — bez protekcije i bez iznimaka. Red i povjerenje u državnu
upravu, kao i produkcija, koja tek onda rađati može, kada
to povjerenje postoji, dižu valutu daleko više nego i sama podloga
u zlatu.


Na sveukupnom ministarstvu leži dakle rješenje valutarnoga pitanja,
a ministri financija, trgovine i šuma neka samo osiguraju tehničhu
provedbu. Zadovoljstvo u državi uslijediti će nakon toga samo
po sebi, jer svi će dobiti volju za rad, a gdje svi rade, tamo ne
može biti zlaJ M.


Organizacije šumarske službe u kraljevstvu SHS.


(Hrvatski drvotržac br. 428.)


Od kako je ustrojeno posebno ministarstvo za Šume i Rudnike,
nismo u našem šumarstvu niti koraka pošli naprijed. Ali ne samo
da nismo pošli napred, nego moramo na žalost istaknuti, da je gadna
reakcija triumfirala, da smo pošli još niže dolje, i ako tako dalje ide,
spuštati ćemo se sve niže i niže, dok ne dodjemo u stanje, u kom
smo bili prije 40—50 godina. Devet mjeseci radja već ovo naše ministarstvo
za šume i ne može niti koraka da podje dalje, nego se
riva sve dublje prema dolje — i vodi nas u budućnost, koja ni malo
ružičasta nije.


Ideal sviju šumara, da se stvori već jednom jedinstveno šumarstvo,
ako već ne će ministarstvo da to učini za cijelu državu, a


no barem za Hrvatsku, ne samo da nije uspostavljeno, nego je
dapače i ono malo sredjene uprave, što je Narodno Vijeće na brzu
ruku složilo, razbijeno i stvoreno je stanje, iz kojega treba čim brže
naći izlaza. Narodno je Vijeće barem upravu državnih šuma i političku
stavilo pod jednu kapu, ali i to je bilo ministarstvu mrsko i ono
je to razbilo i odjelilo upravu državnih šuma od šumarskog odsjeka
u Zagrebu i podredilo upravu ovih šuma izravno pod ministarstvo.
Šumarski odsjek neima danas sa državnim šumama nikakova posla
— došli smo naime tamo, gdje smo bili pod pokojnom Madjarskom.
I Madjari nijesu mogli trpiti, da bi se državne šume upravljale u
Zagrebu ili preko Zagreba, a čini se, da toga niti naše narodno ministarstvo
trpiti ne može. Sve borbe naših ljudi, da se to zapreci
pale su u vodu, jer državne šume vrijede danas milijune — a sa
milijunima ntbi znali u Zagrebu upravljati — to mora podpadati