DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 39     <-- 39 -->        PDF

.


Osobne vijesti.


Novi ministar za šume i rude. U novom kabinetu imenovan
je gospodin Antun Kristan ministrom šumarstva i rudarstva.


Imenovanja. Ministar šuma i rudnika imenovao je kotarskog
šumara II. b. im. općine Petra Vlatkovića nadšumarom u IX.
čin. razredu, bivšeg bos.-herc. šumskog upravitelja Lazara Petroviča
postavio je privremenim šumarskim inžinjerom u IX. .. r.
kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, povjerivši mu
upravu državne šumarije u Krasnom, inženjerskog pristava Josipa
Bal en a u Krasnom za šumarskog inženjera u IX. čin. razredu i dodijelio
ga na službovanje nadzorništvu za pošumljenje krasa u Senju.


Premještenja. Ministar šuma i rudnika premjestio je u interesu
službe šumarskog nadzornika Alfonsa Kaudersa odkr.
kotarske oblasti u Crikvenici županijskoj oblasti u Ogulinu.


Iz bos. herc. šumarske službe. Ukazom od 15. juna 1919.
postavilo je Njegovo Visočanstvo: za šefa odjeljenja za šumarstvo
i rudarstvo pri zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu Petra
Jankovića, erarnog fiškala; umirovio je na vlastitu molbu šumskog
nadsavjetnika kod zem. vlade Rudolfa Maha; uvažio je
ostavku na državnoj službi Janu Matejčeku vladinom tajniku
pri šumarskom odsjeku zem. vlade; otpustio je iz državne službe
Julija Pfajfera, dvorskog savjetnika i upravitelja šumsko-privrednog
odsjeka u Sarajevu i Krstu Petenjia šumarskog nadsavjetnika
kod šumarskog odsjeka zem. vlade u Sarajevu.


Umrli. Dne 8. srpnja o. g. umro je u Zagrebu nakon dulje
bolesti Josip Jakopec kr. zemaljski šumarski nadzorn´k u 46.
godini života. Pokojnik je bio cijelo vrijeme rata u vojništvu, što je
bez dvojbe loše djelovalo na njegovo zdravlje. U pokojniku gubimo
vrlo dobrog šumarskog činovnika, a i vrla druga, koga je hrv.
šumarsko društvo god. 1911. počastilo izborom za svoga tajnika, koju
je čast vršio do početka rata.


U Glini umro je dne 4. srpnja o. g. Radivoj Dmitrović
nadšumar i privremeni upravitelj I. banske imovne općine u 38.
godini života. Sa pokojnim Racom gubi I. b. i općina u kratko vrijeme
iza smrti nadšumarnika Ognzovića opet valjana činovnika i
upravitelja, koji je i kod naroda i kod kolega bio jednako štovan.


U Zagrebu umro je dne 18. kolovoza o. g. kr. drž. šumarnik
u miru Ivan Magjarević u 88. godini. Bio je do smrti vjeran član
našeg društva. Slava im!


Društvene vijesti.


Darovi Literarnoj zakladi do 31./VII. 1919.: Stjepan Prpić,
nadšumar u Glini K 10, Albin Leustek gradski šumar u Zagrebu
K 45, Mavro Drach drvotržac u Capragu K 150, Srećko Majer
šumar, nadpovjerenik u Zagrebu K 50, činovnici šumarskog odsjeka
u Zagrebu K 14468, Vjekoslav Bauer nadšumar u. m. u Zagrebu
K 25 (mjesto vijenca na odar pok. nadzorniku Kernu), obitelj
pok. šum. nadz. A. Borošića K 50 (mjesto vijenca na odar pok.
nadš. Kernu), Slavko Zastavniković šum. povjerenik Delnice
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M*


K 10, prof. dr. Đuro Nenadić u Zagrebu K 40 (mjesto vijenca


ti odar pok. šum. nadz. Kernu), Dragutin Giirth šumarski nadzornik
u Bjelovaru K 10, Grga Ratković drvotržac Senj K 100,
tvrdka Srećko Neuberger i sin Rijeka K 250, Adolf Dumengjić
šumarski nadzornik u Osijeku K 10 (u mjesto vijenca na odar
pokoj. nadz. Cesarica), istim povodom sabrao je među drugovima Rudolf
Kolibaš šum. nadzornik u Osijeku K 150, ukupno K 1034-08.
Prinosi i darovi unišli od 1 /I.-31./VII. 1919. .........evoj
pripomoćnoj zakladi. Stjepan Prpić nadšumar u Glini
K 10 (dar), Vinko Peršun lugar z. z. Kraljevec-Cerje K 10 (pristupnina),
Dušan Vilhar veletržac u Sušaku K 14 (dar), Josip
Hefner vlastel. nadšumar u Djakovu K 10 (pristupnina), Mavro
Drack drvotržac u Capragu K 150 (dar), V jek os lav Bauer
nadšumar u m. u Zagrebu K 25 (u mjesto vijenca na odar nadi.
Kernu), Dragutin Giirth šum. nadzornik u Bjelovaru K 10 (pristupnina),
Bogoslav Kosović kr. šum. nadsavjetnik u Sulaku
K 100 (dar), tvrdka Srećko Neuberger i sin u Rijeci K 250
(dar), Adolf Dumengjić kr. šum. nadzornik u Osijeku K 10
(mjesto vijenca na odar pok. nadz. Cesariću), Rudolf Kolibaš
kr. šum. nadzornik u Osijeku sakupjo je među drugovima mjesto
vijenca na odar pok. nadz. Cesariću K 150. Ukupno K 739.


Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šum. društva, koja
je obdržavana dne 3. svibnja 1919. u 2 sata po podne u Šumarskom
domu u Zagrebu.


Predsjedao je I. podpredsjednik Dragutin Trotzer u prisutnosti


II. podpredsjednika Andrije Koprića, tajnika Srećka Majera, blagajnika
šandora pl. Lajera i odbornika Rudolfa Ernya, Andrije Perušića,
Dr. Gjure Nenadića, Dr. Antuna Levakovića, Dr. Andrije Petračića,
Stjepana Ferenčića, Vladimira Ciganovića i Mihovila Markića.
Pošto je za stvaranje zaključaka prisutan dovoljan broj odbornika,
to predsjednik otvara sjednicM.
Prije prelaza na dnevni red saopštuje predsjednik, da je dne


10. prošl. mj. preminuo bivši tajnik društva, kr. zem. šum. nadzornik
Ante Kern. Bio je revan drug, revan član društva i jedan od istaknu
ih strukovnjaka. Zadnju počast iskazalo mu je društvo položiv
nat odar vijenac i oprostiv se od njega poslednjim pozdravom,
a među «ama neka mu ostane trajna spomen. Slava Anti Kernu.
Prisutni ustaju u znak počasti: „Slava mu"!
Točka 1.
čita se i ovjerovljuje zapisnik sjednice od 8. veljače 1919.
Točka 2.
Stanovište šum. društva prema agrarnoj reformi.
Dr. P e tr a či ć čita predloge nadšumarnika SIap*ičara, šum.
eadzornika Kaudersa, i šum. nadpovjerenika Abramovića.


O predmetu se razvila oduža debata, nakon koje odbor zaključuje,
da se članovi i nadalje pozovu, da svoja mišlenja iznesu
u »Šumarskom listu", pošto se iz dosadanjih mnijenja ne može


stvoriti definitivan zaključak.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 41     <-- 41 -->        PDF

94*


Točka 3.


Na želju nekojih odbornika uzeti su u raspravu na ovom mjestu
eventualni predloži:


a) Dr. Levaković saopćuje, da će uslijed proširenja šum.
akademije, odnosno radi znatno većeg broja slušatelja biti od potrebe,
da se i one prostorije, u kojima se danas nalazi muzej, upotrebe
u svrhu akademije.


Odbor zaključuje, da će o tom predmetu stvoriti definitivan
zaključak tek onda, kada predmet doista aktuelnim postane.
b) Urednik šum. lista Dr. Petračić izvješćuje, da su troškovi
štampe ponovno povišeni za 100°/0Odbor
zaključuje, da urednik i tajnik izvide stvar i stave predlog
na idućoj sjednici.
c) Perušić predlaže, da se sadržaj dnevnoga reda sjednica
opširno saopšti svim odbornicima posebnim dopisom.
Odbor radi velikih troškova ne može za sada ovaj predlog
usvojiti.
d) Predsjednik pita, da li je tajnik kod nastupa preuzeo
cijeli inventar u redu.


Tajnik izjavljuje, da je sve u redu preuzeo.


e) Predsjednik pita, da li je knjižnica u redu. Dr. Petračić
kao knjižničar izjavljuje, da je knjižnica u redu.
f) Predsjednik pita, da li Dr. Nenadić želi i dalje upravu
kuće voditi.
Dr. Nedadić moli, da ga se rješi ove dužnosti. Odbor povjerava
nadzor nad kućom Dr. Petračiću.
g) Predsjednik predlaže, da se u smislu zaključka glavne
skupštine izradi predstavka na vladu prema predlogu člana Vaca.


Odbor zaključuje, da član .... izradi o tom predlog.


h) Predsjediaik predlaže, da se u smislu zaključka glavne
skupštine, glede preterivanja zem. šumara podnese vladi predstavka.
Odbor zaključuje kao pod g.)


i) Predsjednik predlaže, da se izradi predstavka u smislu
zaključka glavne skupštine, a na predlog člana Vaca, glede revizije
urbarskih parnica.


Odbor zaključuje, da se taj predmet rješi zajedno sa pitanjem
agrarne reforme, pošto je tamo kao važan sastavni dio već uzet u
obzir. i i


k) Predsjednik predlaže, da se glede predloga pod točkom


9. gl. skupštine člana Vaca, stvori zaključak.
Odbor zaključuje, da u tom pravcu ne može ništa poduzeti,
jer prelazi djelokrug odbora.
1) Predsjedni k izvješćuje, da je predsjedništvo bilo kod g.
bana i predalo sve predstavke, kako je na zadnjoj sjednici usvojeno.


G. ban je obećao, da će predstavke najtoplije zagovarati kod g.
ministra za šume i rudnike, pošto šumarstvo ne spada pod njegovu
kompetenciju. Dne l./V. primio je g. ministar, koji se je toga dana
u Zagrebu nalazio, izaslanstvo društvenoga odbora, koje sam imao


ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 42     <-- 42 -->        PDF

.


čast predvesti. Tamo smo iznijeli naše molbe i želje, koje je g. ministar
potanko saslušao, te je pokazao osobiti interes za sve, što
smo mu predočili. On je naročito obečao, da ako možda koji naš
predlog i ne bi prihvatio, to će razloge potanko društvu saopćiti.


Društvo je bilo zastupano kod prenosa kostiju slavnih boraca
za ujedinjenje naroda, Zrinskih i Frankopana. Žali, da mora izjaviti,
da je u povorci šumarskoga društva bilo zastupano samo 9 članova.


Odbor uzima ovo izvješće sa odobravanjem na znanje.


Točka 4.


Promjena pravila sa osobitim obzirom na osnutak saveza sviju
šumarskih društava u SHS. Tajnik čita dopis udruženja srpskih
šumara u tom predmetu. Predsjedni k ističe, da odbor nije vlastan
bez glavne skupštine u ovom predmetu ništa odlučivati, te da
može promjenu pravila provesti samo u smislu zaključaka zadnje
glavne skupštine. Tajnik predlaže, da se prvo rješi prema zaključku
glavne skupštine princip ujedinjenja društava, pak da se nakon
usvojenog stanovišta — prema tom novom stanovištu — sačine
nova pravila.


Predsjedni k predlaže, da se bez obzira na uspjeh pregovora
pristupi izradbi novih pravila u smislu zaključka zadnje glavne
skupštine.


U tom predmetu razvila se odulja debata, ali uslijed poodmaklog
vremena zaključuje odbor, da se sjednica u 8 s na veče
zaključi i nastavi sutra u 8 sati rano.


Nastavak sjednice od 3. svibnja, dne 4. svibnja u 8 s. rano.


Sjednici predsjeda II. podpredsjednik Andrija Koprić.


Predsjedni k stavlja na dnevni red nastavak rasprave o 4.
točki dnevnoga reda.


a) .... predlaže, da se složimo u tom, da se pravila promjene
prema zaključku glavne skupštine, a nakon sporazuma sa
ostalim društvima, da se ponovno izradi ispravak pravila.


Odbor zaključuje u smislu predloga odbornika Ernya, te izabiru
Dr. Petračića, Dr. Nenadića i tajnika, da promjenu pravila izrade.


b) Predsjednik predlaže, da se odmah povedu pregovori sa
bratskim slovenskim i srpskim društvima i to u smjeru ustrojstva
saveza, odnosno jednoga društva. O uspjehu neka se izvjesti na budućoj
odborskoj sjednici.


Odbor zaključuje, da prima predlog, te ovlaštuje predsjedništvo,
da te pregovore vodi.


Točka 5.


Organizacija šumarske službe u državi SHS.


Dr. Petračić čita osnovu o organizaciji šum. direkcije u
Zagrebu, kako je istu prihvatila anketa kod šum. odsjeka vlade.
(Vidi 3 i 4. br. S. L.)


Odbor zaključuje, da usvaja potpuno ovu osnovu, te se izjavljuje
sporazumnim sa predloženim nacrtom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M


Točka 6.


Izvješće blagajnika.


Blagajnik izvješćuje, da je prema zaključku blagajničkih
knjiga današnjim danom ustanovljeno slijedeće stanje blagajne :


U gotovom U vr. papirima
A) Društvena imovina . . . .. . . K 713 f 02 K 38114 f —
B) Pripomoćne Kôrôskenyijeve zaklade „ 291 „ — „ 14871 „ 78
C) Borošićeve literarne zaklade . . . „ 484 „ 68 „ 7131 „ 86


Tjekom ove godine unišli darovi zakladama.
A) Kôrôskenyijevoj zakladi: Dušan Vilhar 14 K, Mavro Drach
K 150, Vjekoslav Bauer K 25 u mjesto vijenca na odar Anti Kernu.
B) Literarnoj Borošićevoj zakladi: Stjepan Prpić K 10, Leuštek
Albin K 45, Mavro Drach K 150, Srećko Majer K 50, Činovnici
šum. odsjeka K 144 f 68, kao višak, sabran za vijenac na odar A.
Kernu, Vjekoslav Bauer K 25, mjesto vijenca na odar A. Kernu,
Slavko Zastavniković K 10, Obitelj pokojnog Andrije Borošića K 50,
mjesto vijenca na odar A. Kernu.
Izvješće blagajnika uzima se na znanje.


Točka 7.
Prijava novih članova.
Predsjednik saopćuje, da su se kao članovi utemeljitelji prijavili :
a) Mavro Drach, drvotržac, Caprag.
b) Ravnateljstvo šuma i dobara Pakrac „Slaveks" d. d. za
šumsku industriju u Pakracu.
Kao članovi I. razreda:
Emil Ferenzffy nadšumar, inžinir Božić, Milan Knez nadšumar,
Stjepan Bevelaqua kr. š. inžinir, Antun Muhvić nadšumar križevačke


i. o., Branko Manojlović kr. kot. šumar, Bela Jellmann kr. šum.
inžinir, Mihajlo Finke kr. šum. inžinir, August Verbič gozdarski
upravitelj, Stjepan Kušan, šum. upravitelj.
Kao članovi II. razreda:


Jovo Savič kr. lugar, od gjurgj. i. o. lugari Tomo Milivojević,
Josip Markešić, Nikola Bosančić, Josip Kovač, Ivan Matekov. Gjuro
Šarek, Tomo Milić, lugarski zamjenici : Valent Drk, Imbro Skrobot


i Bogoljub Renac; Vinko Peršun lugar .. z. Kraljevac-Cerje, Josip
Lužić lugar z. z. Slatinski Drenovac, lugari slunjske i. o. : Jandre
Muič, Jandre Joha, Ivan Btnić i Mile Gaćeša; državni lug. zamjenici:
Vinko PečariĆ, Dragutin Srast, Milan Vukelić, Mane Trbović,
Ivan Mihelčić; kr. nadlugar Franjo Gradišer, kr. lugari : Joso Mažuran
Milan Sajtović, Matija Delost, Lazo Kovjanović, Petar Radovanović,
Gjuro Mirković, Rade Vuruna, Stevan Jandrić, državni lug.
zamjenik Mile Pejnović, kr. nadlugar Milovan Stamboliji, kr. lugari:
Dmitar Vujanić, Petar Savić, Jovo Brnica, Stevo Kučeković, Nikola
Mandić, Milan Kosanović, Vinko Babić, Petar Grba, Mojo Boroević,
Stevo Bobić, Andrija Dubravac, Mitar Badalin, Dragutin Majcan,