DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 11     <-- 11 -->        PDF

razvita nego ostala tanja, naročito ona srednje razvita stabla.
Prema tome je od napred spomenutih vrsti drveća tek kod
hrasta od naravi opravdana ona metoda prorede, koja već
kod prvog vađenja stabala, dakle još u zatvorenim sastojinama,
izabire ona stabla, koja će se uzgajati do dobe ophodnje,
te ih se bojom označuje, tako da je budući upravitelj
te šume vezan na izbor tih stabala. Za bukove i borove
sastojine preporuča se, da se sa izborom stabala, koja
će se uzgajati do obhodne dobe, pričeka i da se prve prorede
provađaju samo s obzirom na odstranjenje loših stabala
najjačeg debljinskog razreda.


Agrarna reforma obzirom na prilike gornje
krajine


Pred nekoliko vremena imali smo prilike, da čujemo
nekoje detalje projekta zakonske osnove o agrarnoj reformi,
koji bi se imao u skoroj budućnosti našem narodnom predstavništvu
na pretres i prihvat donjeti.


Opravdanost djelomične podjelbe zemlje veleposjeda ne
može nitko poreći, no beuzuvjetno samo relativno prema
jaktičnoj potrebi i individualnoj mogućnosti racionalne
obradbe, a da se time ne smanji minimun potrebe agrarne
produkcije za industrijalne svrhe, mjesto što bi se morala
intenzivnim gospodarstvom za mnogostruku korist općenitosti
povećati.


Na kordunu, gdje služim, nema veleposjeda, te zapravo
nemogu da se upuštam u specialnu raspravu glede podjele
zemlje u pojedinim krajevima, jer govoriti o relaciji, a nepoznati
prilike i odnošaje pojedinih mjesta, znači biti preuzetan,
što si ne može bez proučavanja niti najprvi stručnjak
dozvoliti.


Dozvoliti si ali možemo raspravu o drugim važnim
pitanjima, koja sačinjavaju važnu kariku, te su u nerazdruživoj
vezi sa agranom reformom. Bez pravednog riješenja
istih nema cjeline t. j . reforma biva nepotpuna i krnjai,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 12     <-- 12 -->        PDF

21«


Ta pitanja jesu bezuvjetno:


1. Revizija segregacije šumskih posjeda. 2.
Uređenje zemljišnih zajednica.
3. Kolonizacija.
Ne sumnjamo u dobru volju narodnog predstavničtva,
da će prema prvotnoj objavi Njegovog Visočanstva Regenta
Aleksandra upravljenu na narod riješiti povoljno ta pitanja,
ali ipak obzirom na raznolikost prilika prema pojedinom
kraju, a jer ima i takovih, kojima nije poćudno, da se ta
pitanja zaista pravedno riješe, smatran dužnošću za odnošaje
užeg korduma, a na korist ovog siromašnog naroda
iznijeti nekoje misli, koje bi morale biti glavnom direktivom
gore navedenih pitanja, ako se želi udovoljiti pravdi.


Za vrijeme bivše austro-magjarske vlade nije bilo moguće
niti djelomično izpraviti nepravde. Pokušavalo se mnogo
puta, ali redovno svaka molba ostade glas vapijućeg, a
obećanjima ni kraja ni konca.


Nadajmo se, da ćemo u našem novom kraljevstvu naići
na razumjevanje kod mjerodavnih faktora, pak da će skora
budućnost pravedni cilj realizirali.


1. Revizija segregacije.
Ovdje spadaju u prvom redu diobe šumskih posjeda
između države i imovnih općina.
Kojim su načinom postale imovne općine i koja je
njihova svrha, to je svakome šumaru dobro poznato, no
nije ipak široj javnosti poznato, kako to da imamo bogatih
i pasivnih imovnih općina, i zašto su ove pasivne.
Otkup šumskih služnosti zakonom od 11./7. 1871. iz
državnih šuma otstupom polovice posjeda po vrijednosti,
bez obzira, dali će se nova kreirana imovna općina moći
financialno trajno uzdržavati, a u prvom redu namirivati
potrebe ogrijevnog i građevnog drva za pravoužitnike, jest
svakako jedan protupravan i nepravedan čin, koji se mogao
provesti samo silovitim načinom u pomanjkanju stručne i
juridičke obrane neukog seljaštva.
Kroz stoljeća krvlju i pepelom vlastitih kuća stečeno
pravo današnjih krajišnika za obranu civilizacije zapadne
Evrope, nije se u nikojem slučaju smjelo prikratiti niti
oduzeti, a još manje pomenutim zakonom odrediti, da za
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 13     <-- 13 -->        PDF

é


svoju stegnutu pripadnost užitka u naravi u svrhu pokrića
troškova za imovnu općinu plati odgovarajuću pristojbu.


Na taj način postoje i danas sa dokazanom pasivnošću
slunjska, I. i II. banska, te još konačno ne ustrožena lička
imovna općina, akoprem su šumskim pravilnikom zakona
od *860. zajamčene bezplatno u potpunom obsegu poznate
šumske služnosti.


Sada ću u kratko sa nekojim podacima prikazati stanje
meni poznate slunjske imovne općine od početka njezinog
opstanka do danas.


Prema diobnoj odluki od 16./VII. 1874., odobrenoj nar.


c. kr. glavnog vojnog zapovjedničtva kao vrhovne zemaljske
upravne oblasti od 15./VIII. 1874. br. 2206, dopitano je
i. o. (po odbitku, naredbom c. kr. glavnog zapovjed. od
13./X. 1875. br. 11.559 odijeljene žumberačke im. općine)
24.658 rali 1529 č. hv. šume sačinjavajući 82 šumska
predjela, razdjelena danas na 30. gosp. jedinica odnosno 45
čuvarska sreza.
Posjedovni i pravni odnošaji bijahu vrlo nesređeni i
međe strašno poremećene. Krčenje i palenje šuma preotelo je
takav mah, da su nekoje šume skoro nestale. U nekojim
predjelima nailazimo na cijele naseobine, dok se nije energičnim
istupom uprave tom zlu stalo na kraj.


Po vrsti drveća bile su to u početku većinom bukove
šume sa umetnutim hrastom, a mjestimično i cerom, te
neznatnim djelom borovine.


Prema procjembenom elaboratu iznašala je drvna masa
okruglo 600.000 normalnih hvati ili 1,896.000 m;i u vrijednosti
sa zemljištem od 2,035.195 for.


Godine 1881. pronađeno je 6711 selišta uračunavši
upravne, školske i crkvene općine, dočim je godine 1912.
ustanovljeno 11.449 pravoužitničkih obitelji, 10 upravnih,
31 crkvenih i 45 žkolskih općina.


Potpuna kompetencija ogrijeva i građevnog drva, te drva
za paljenje opeke i vapna iznašala bi godišnje 86.516 m3,
a jer izračunati etat prema zadnjoj reviziji gospodarstvene
osnove iznaša samo 16.225 m3, to se pokazuje godišnji manjak
od 70.191 m3 ili 72 %.


Ta diferencija izjednačuje se time, da se za jedno
cijelo selište doznačuje stegnuta kompetencija od 35 pr.
mt. ogrijevnog drva i 040 m3 građenog drva ; za tri četvrtine
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 14     <-- 14 -->        PDF

:-


220


3. pr. mt. ogrijevnog i 0*57 m3 građevnog drva ; za dvije
četvrtine selišta 2´50 pr. mt. ogrijevnog i 0*22 m3 građevnog
drva; za jednu četvrtinu selišta 2 prost. mt. ogrijevnog i Oi 7
m3 građevnog drva.
Upravne i školske općine dobivaju potpunu ogrievnu
i građevnu, a crkvene samo građevnu kompetenciju.
Da taj kvantum ne može ni izdaleka zadovoljiti i pokriti
najnužniju potrebu, o tome nema nikakove sumnje.


Međutim moramo znati, da se broj kuća, koje danas
dnevno podržavaju i potrebuju vatru, mjestimično više nego
podeseterostručio.


Evidencija o tome žalibože nije vidljiva, niti je moguće,
da se prikaže, jer su to skoro sve potajne diobe, kako je
običaj kod kordunaša u mnogim stvarima, da sam sebi kroji
pravdu, bez utjecaja vlasti.


Tako nastale nove zadruge (podjeljenike) nije ali moguće
odbiti u podavanju pripadnosti, jer kad dođe zima, a nema
doznačenog drveta, eto ga do najbližeg ruba šume, da sam
gospodari.


Prema tome nije druge, nego treba i za takove u
drvosjeku doznačiti pripadnost, a nakon što uplati odgovarajuću
pristojbu, slijedi faktična doznaka.


Pitati će mnogi, a kako se ta stegnuta kompetencija
od . 5 odnosno 2 pr. metra ogrijevnog drva dijeli, a da se
ne prekorači etat, odnosno poveća broj selišta? Na koji
način može svaka kuća dobiti makar i stegnutu kompetenciju,
kada prema osnovi o potrajnom gospodarenju nije
to moguće. Dosljedno tome počinja se svake godine prehvat
na drvnoj glavnici a na štetu budućih generacija.


I teoretski i praktički zaista bi došli do tog rezultata,
te bi već mnoge male šume nestale, da nije velik dio potrebe
pokrit u privatnim šumama, te srezovima zemljišnih zajednica,
a donekle i u državnim šumama.


Navedene šume pokrivaju potrebu svih onih pravoužitnika,
kojima je šuma imovne općine usljed daljine nepristupačna.
Na taj način ne doznačuje se zapravo za svaki
kućebroj pripadnost, već samo za obližnje, koji su upućeni
na šume imovne općine, a njihovoj stegnutoj kompetenciji
može se donekle pridodati i kompetencija onih, koji de
facto radi daljine ne uživaju.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Time dobivaju okolišne kuće mjestimično i potpunu
pripadnost, samo s tom razlikom, što za istu ne plaćaju propisanu
pravouzitnicku pristojbu za 1 pr. mt. sa 2 K, već
se smatra kao užitak preko kompetencije uz tarifalnu cijenu
od 9 K. pr. m. na panju.


Prema tome jedna zadruga, koja ima pravo na kompe


tenciju od 3 pr. m., ako dobije 1 bukvu od 12. pr. m.,


ima platiti za tri pr. mt. pô 2 K = 6 K i za 9 metara


po 7 K., što čini ukupno 69 kruna.


Taj način obračuna nemože da pojmi naš pravoužitnik,


er on neće da čuje o nekakovoj stegnutoj kompetenciji, a


oš manje, da bi zapravo 1 bukovo stablo morao dijeliti
sa još trojicom, kada bi žitelji iz podaljih sela svoju pripadnost
tražili.


Njemu je jedino krivo, da kao neki nazovi-pravoužitnik
mora platiti tako visoke pristojbe, koje su obzirom na povišeni
tarif za vrijeme rata zaista prevelike.


Dabome da sva krivnja pada na „Verštera", koji je po
njihovom svaćanju najveći krvopija naroda, koji hotice ide za
tim, da što više oguli narod na račun, kako oni vele,
„silno bogate imovinske kase".


Nastaje pitanje, jeli moguće tako i nadalje raditi, odnosno
imali izgleda, da bi se te pristojbe mogle sniziti i na koji
način, te dali imovna općina zaista potrebuje tolike izdatke.


Na to pitanje, ako preispitamo najnužnije potrebe imovne
općine, koje se godišnjim proračunom preliminiraju, dobijemo
vrlo nepovoljan odgovor.


Današnja potreba iznaša godišnje oko 290.000 K naprama
potrebi od 60.000 K pred jedno 20 godina.


Razlog povišenju, koji tereti proračun, nalazimo najviše
u stavkama lugarskog osoblja sa ratnim i obiteljskim
doplacima, općinskog nameta, državnog poreza, skupocjenih,
a bezuvjetno nužnih kulturnih radnja, dok razmjerno najmanje
za trošak stručnog osoblja, jer isto nije niti u najnužnijem
broju namješteno.


Raštrkanost šumskih predjela sa nepovoljnim terreainskim
prilikama zahtjeva kod ove im. općine, da se i na
male površine mora postaviti sigurno šumsko osoblje sa
odgovarajućom plaćom prema stavljenim dužnostima, jer
zahtjevati strogo izvršenje neke službe, a ne plaćati na
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 16     <-- 16 -->        PDF

mještenika, da može s tom plaćom živiti, to je svakako
nemoguće.


Čuvao jedan lugar jedan kompleks od 1000—2000 rali
ili po 6 razdijeljenih predjela sa ukupno 300 - 400 rali,
mora imati jednaku plaću, a baš ta okolnost, da se radi
rascijepkanosti šumskih parcela mora namjestiti više lugara,
uzrokom je, da ima kod ove imovne općine što stalnih i privremenih
pomoćnih lugara oko 55, a godišnja potreba iznaša
sa ratnim i obiteljskim doplacima blizu 100.000 K.


Ta stavka neće se moći ni onda, kada nastanu normalne
prilike, sniziti, jer, kao što je rečeno, službeniku, kojemu se za
istenalažu dužnosti, mora se bar donekle obezbjediti život.


Poznato nam je nadalje, da zakonom od 6. VIII. iz god. 1914.


o prirezu, što se imade od državnih i opć. šuma u hrv. slav.
Krajini plaćati za pučke škole i općine, imaju imove općine
plaćati općinski i školski namet u potpunoj mjeri.
Taj izdatak iznašao je, prije nego što je stupio u krjepost
spomenuti zakon, godišnje oko 2000 K, dok danas
prekoračuje 25.000 K, a da ne govorimo, koju će visinu
dosegnuti za jedno 5 do 10 godina.


Porast općinskog nameta sveopće je poznata stvar,
koja žalibože za daleku budućnost nema izgleda, da će se
sniziti. Ogromni troškovi, koji terete naše relativno siromašne
općine po raznim invensticijama za nužne novogradnje
škola, mostova, te popravak cesta i t. d., dokazuju neizbježivu
potrebu izdataka, a na izravni teret imovne općine.


Tako isto i državni porez prekoračuje godišnju potrebu
od 10.000 K, a crne vijesti preogromnih dugova i troškova,
koje će naša mlada država morati preuzeti, daju nam sigurni
znak, da će se državne financije morati još jače podupirati,
ako želimo, da država napreduje.


O skupoći radnih sila ne trebam ni govoriti. Provađanje
kulturnih radnja nekada i danas prema cjenama od 1 K (i
to često uz otpis dužne šumske štete) naprama 20 i 30 K
današnje dnevne zaslužbe ne treba dalnjeg komentara.


Upravni troškovi stmčnog osoblja razmjerno najmanje
terete proračun, zapravo iskazuju prištednju od blizu 30.000
K godišnje, jer kako je spomenuto, nijesu sva mjesta ni popunjena.
Uz upravitelja gospodarstvenog ureda te 2 upravitelja
dviju šumarija, ne uračunavši manipulaciono činov
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ništvo, nemamo niti jednoga drugoga činovnika, akoprem
bi prema posjedu i faktičnoj potrebi trebalo najmanje još
4 sile.


Iz svega toga vidimo, da imamo posla sa neizbježivim
troškovima, kojima se mora naći pokrića. Do danas, prema
rastućoj potrebi, pokrivali su se ti izdaci djelomično ubiranjem
sniženih pristojba, kao i sa kompetencijom onih
pravoužitnika, koji radi udaljenosti nisu uplatili svoju sniženu
pristojbu, a doznačeno je drugima uz punu cjenu.


Neki dio pokrivao se je utjerivanjem dužnih šumskih
svota, dok se prigodice prištednjom na građevnom drvu
moglo izlučiti za veleprodaju manje partije, sa kojima se
konačno krparilo i pokrivali manjci u pojedinim prometnim
godinama.


Na taj način, prema rastućoj potrebi, dosegle su pristojbe
za ogrijevno drvo pravoužitnika od predratnih 20 de


24.000 K prošle godine blizu 100.000 K (dakle jedva za
lugarsko osoblje)* dok je šumska šteta utjerana sa 50.000
K. — Nuzužici, paša i žirovina, te pristojbe za građevno
drvo i drugi nepredviđeni prihodi izbacivali su godišnje
preko 15.000 K.
Na umanjenje izdataka imamo vrlo malo računati, dok
sniženje pristojba mora usljediti, jer čim se malo uredi valuta,
nemoguće je računati, da će se za jedno srednje bukovo
stablo dobiti prosječno 30 do 50 K. To mora dapače
i prije usljediti s razloga, što se narod obzirom na prokl*maciju
slobodne drvarije i paše nalazi u vrlo napetom odnošaju
prama upravi imovne općine. Njegovo je uvjerenje, da
bi već danas morao dobiti drva bezplatuo, te da samo iz
objesti i samovolje upravnih činovnika ne može da dođe
do svoga prava.


Sad konačno moramo staviti pitanje, a na koji način,
da se te neprilike saniraju, odnosno, kako da se nađe
izlaza?


Na to možemo odgovoriti samo jednom izrekotn:
pravednom revizijom segregacije, te ispravkom nedopustivog
i protupravnog čina diobe, što izlazi iz toga,
da se već u početku imovne općine pokazala njena
pasivnost.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 18     <-- 18 -->        PDF

K tome kao usko vezano pitanje ima se ujedno urediti
i pitanje zemljišnih zajednica, kao i mjestimično prisilno
iseljivanje t. j . kolonizacija u plodnim krajevima Slavonije na
djelomično ekspropriiranom zemljištu veleposjeda.


I bivša austro-magjarska uprava priznala je nepravednost
segregacije, jer uzakonjenom c. kr. naredbom od 15./VII.
1881., kojom je utjelovljena bivša vojna krajina kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji, u §.21. obećaje doslovno „Moja
ugarska vlada imati će se jošte pobrinuti, da se ličkoj,
slunjskoj, I. i II. banskoj imovnoj općini pruži potpora, u
koliko je doista potrebna njihovom opstanku."


Od onda pa do danas prošlo je skoro 40 godina, pak
sve molbe i predstavke, da se ta odredba realizira, ostale
su glas vapijućeg. — Jedino što se isposlovalo jest, da je
godine 1913. zakonskim člankom LXVI. §. 9. otpisan sav
dužni porez, koji je do tada bio uknjižen na cijeli posjed
imovne općine, a kojeg od svoga početka do te godine
radi pasivnosti nije imovna općina plaćala.


Od tog dana pak do 1916. plaćala je porez krajiška
investicionalna zaklada, dok i to nije iz nepoznatih razloga
prestalo, tako da danas imovna općina mora sama i taj
teret namirivati.


Ponavljam, samo revizija segregacije može odstraniti
nepravdu, jer zapravo sve šume, koje se danas nalaze na
području bivše slunjske regimente, nisu još dovoljne, da se
pravoužitnicima u potpunom smislu riječi pruži njihova potreba,
te olakša teška dužnost plaćanja tako visokih pristojba.


Dopitanjem svih državnih šuma i ujedno pripojenjem šuma
zemljišnih zajednica moglo bi se ipak dotjerati, da se godišnjim
etatom pokrije najnužnija ogrijevna i građevna kompetencija.
Za pokriće godišnjih troškova imala bi se tekom
jednog desetgodišta, a eventualno i kroz dulje razdoblje, sa
vremenitim prodajama starijih sastojina. makar i uz prehvat
na užitku, gdje gospodarstvene prilike dozvoljavaju, u današnjinTdržavnim
šumama, a djelomično i u nekojim predjelima
imovne općine, stvoriti jedna nepotrošiva glavnica
od bar 4 milijona kruna u novcu ili zalihi, s kojom bi se
lih u tu svrhu gospodarilo. Sa prihodima iste i drugima
nuzprihodima, kao i postepenim utjerivanjem zaostalih šumski
šteta našao bi se donekle izlaz.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Za nekoliko decenija kasnije, kada dozriju srednjodobne
sastojine, mogla bi se nepotrošiva glavnica povećati.


Pripojenjem zemljišnih zajednica imovnim općinama,
otpao bi prinos, što ga ove moraju doprinašati za stručnu
upravu, a sa druge strane nesumnjivo je, da bi se moglo bolje
čuvati i gospodariti nego do sada.


Šumski tehničar političke oblasti, koji ima da vodi
nadzor i stručnu upravu ovdašnjih z. z., nalazi se u preudaljenom
Ogulinu, te ima preko sebe brigu za sve zem. zaj.
Ogulinskog, Vojničkog i Slunjskog kotara uz potporu jednog
nadlugara u Vojniću, te oko 90 nazovi-lugara. Da ovaj ni uz
najbolju volju ne može provesti niti nadzor, a kamo li stručnu
upravu na tako velikom kompleksu, to će mi svatko priznati.


Naprotiv šumar imovne općine, koji vrlo često prolazi
kroz šume zem. zaj., koje dapače na mnogo mjesta međaše
sa imovnom općinom, može za vrijeme poslovanja u jednom
te istom danu, izvršiti stručne radnje u obim šumama (zapravo
u jednoj šumi, kada sačinjavaju de facto jedan konpleks).


Tako bi otpao mnogi lugar z. z., koji i onako nosi
samo naziv, a službu ne vrši, niti prema plaći od 10 do
20 K. vršiti može.


Time bi se eliminirao — a to je svakako najvažnije —
pojam dvostrukog pravoužitničtva, jer dok nekoji
dobivaju ogrijev u z. z., a ako im je šuma imovne općine
na zgodi, hoće i tamo da svoje pravo vrše, što je na štetu
onog drugog, koji je upućen lih na imovnu općinu.


Jedna vlastnost i jedno pravoužitništvo, to bi
imalo biti pravilo, jer nema sumnje, da se danas sa drvom
ima postupati kao sa dobrom, bez kojeg naročito naš seljak
ne može biti. Razpoložba sa istim mora biti provedena na
temelju načela najstrožije pravednosti i potrajnog gospodarstva,
ako hoćemo da za buduće generacije očuvamo šumu.


Tim više ima se što strože postupati, jer danas nemamo
niti jednu trećinu od prijašnjih privatnih šuma. Neutaživa
pohlepnost za dobiti za vrijeme rata uništila je bezbroj malih
i većih šumskih parcela, koje su do sada koliko toliko namirivale
kućne potrebe mnogih zadruga.


Kad se nebi provelo ujednostručenje uprave, a naprotiv
ako dođe do revizije segregacije (tako da bi se imao dati
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 20     <-- 20 -->        PDF

226


besplatni ogrijev), to bi nekoja sela dobila na dva kraja
kompetenciju, dok bi druga sela usljed još uvijek premalenog
etata morala stradavati.


Istina je, da naš narod oštro luči pojam z. z. od imovne
općine, jer dok prvu smatra neosporivim vlastništvom žiteljstva,
to imovnu općinu, akoprem zna, da je neki pravoužitnik,
drži nečim tuđim, a to sve s´ razloga tako visokih pristojba
za ogrijevno drvo, koje se svake godine povećavaju.


Radi toga, kada bi žiteljstvo za stalno znalo, da će
dobivati besplatno ogrijev, bilo iz šuma. zem. zaj. ili od
imovne općine (prema blizini šuma), a sa druge strane, da
neće trebati više plaćati prinos sa nametom za stručnu
upravu dosadašnjih z. z., te konačno kada bi se osigurala
slobodna besplatna paša na pašnjacima zem. zaj. u onom
opsegu, kako to danas vrše, to nema dvojbe, da bi svi pristali
na ujednostručenje uprave.


Moramo naime znati, da i ti šumama zem. zaj. plaćaju
za ogriev — gdje im se takav doznačuje — stanovite pristojbe,
pak obzirom na garancije, da će biti užitak bezplatan,*
možemo sa sigurnošću računati, da provedenje nebi
naišlo na zapreke.


Šuma z. z. nalazimo još danas u upravnim općinama
Vukmanić, Vojnić, Krnjak, Barilović i Slunj, te na području
grada Karlovca nekoje oveće parcele, ukupno po prilici oko
5 do 6.000 rali, koje su do nedavno bile, bar na slabo
pristupačnim mjestima, prilično očuvane. Porast cijene drvetu,
te blizina grada Karlovca dala je povoda, da su te šume
u zadnje vreme pretrpile znatne štete, koje se dapače i
danas sve više opetuju, te vode do potpune propasti,
ako ne bude bilo kakove pomoći.


Osim s tom nesrećom moramo računati sa još jednom pogibeljnom,
t j . s totalnim krčenjem uz rubove šuma, kao
i krčenjem po sredini, stvarajući za racionalno šumsko
gospodarstvo vrlo pogibeljne enklave.


Takovih slučajeva imamo vrlo mnogo na području općine
Krnjak i Vukmanić, gdje su do danas oveće površine
izrešetane tako malim parcelama.


* Mi u principu nismo za besplatno dijeljenje drva, jer to u seljačkom
svijetu stvara mišljenje, da je drvo opće dobro kao zrak i voda, te ga prekomjerno
troši, a sve na račun ostalih sugrađana, koji moraju drvo sve skuplje
plaćati, Ur,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Nesmijemo biti protivnici jedne opsežne komasacije
konačnog gruntovnog prepisa prema današnjemu uživanju,
no to smije vrijediti samo za rubove pravih pašnjaka (a donekle
i šuma) makar u većem opsegu, a nipošto za sredinu
šuma, a niti pašnjaka, jer nema dvojbe, da će se u dogledno
vrijeme takove enklave morati uz skupe parnice za priznanje
vlasničtva natrag dobiti odnosno odkupljivati, kao što je
imovna općina od tuđih enklava preko 70% već otkupila.


Ako dođe do uređenja tog pitanja, to bi se imala u
naravi smjesta provesti jedna temeljita reambulacija, prigodom
koje bi se imao posjed obrašten šumom posebno omeđiti
za razliku od pašnjaka i onih površina, koje su sa vrlo
rijetkim drvečem obraštene.


No i te površine imale bi se za uvijek ograničiti na
minimum pripadnosti prama pojedinim selima i faktičnoj
potrebi za uzdržavanje blaga preko ljeta, a nipošto dalje
dopustiti, da pojedinci i to bogatiji na svoju korist krče i
izrabe pojedine djelove na štetu stotinu siromašnijih drugih.


Na ova razmatranja i predloge kazati će mnogi od gospode
sudrugova, da bi bilo bolje, kada bi se šume imovne
općine razdijelile na zemljišne zajednice, jer bi time mnogo
pojeftinila uprava, koja je po subjektivnom shvaćanju kod
imovnih općina navodno preskupa.


Na taj vjerojatni odgovor mogu dati samo kratki protuodgovor.
Neka izvole ta gospoda doći osobno u gornju
Krajinu, pak neka vide svojim vlastitim očima, što znači
šuma z. z., a što šuma imovinska.


Kada bi se to provelo, to bi bila najveća katastrofa za
današnje šume. Šume imovne općine, ako i ne mogu pokriti
pravoužitničku potrebu, to ipak mogu biti na diku i ponos
današnje uprave, koja je u skoro 50 godišnjoj ljutoj borbi
uzdržala, dok se postiglo najglavnije, a to je opstanak šuma.


Opisivati potanje nije moguće, treba očima viditi, pak
onda prosuditi. Pa i u onom slučaju, kada bi se te šume
recimo uzdržale, ne postoji predpostavka, da bi upravni
troškovi pojeftinili.


Neka nitko ne misli, da govorim iz ambicije, jer služim
kod imovne općine i jer mi je navodno tu „dobro*.
Biti šumar kod gornjokrajiških imovnih općina ili u Slavoniji,
ogromna je razlika, Svaki onaj, kojem sudbina dosudi
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 22     <-- 22 -->        PDF

228 ^ ´ _____


u ovim krajevima služiti, prava je žrtva svog zvanja. To se
ne da opisati bez vlastitog iskustva. Istom onda, kada se
na pojedinoj komisiji mora pješačiti dnevno 20 do 40 kim.,
može^se prosuditi „ugodnost" službovanja.


Što se tiče troškova za slučaj diobe imovnih općina na
zem. zajednice, to sam uvjeren, da se nebi ništa umanjili. Općinski
namet, porez, plaće lugara, lugarska mirovinska zaklada,
ogojni troškovi i t. d. ne snizuju se niti za jedan filir.


Stručno osoblje!? Zar se može računati sa umanjenjem
istoga? Ta danas, kako sam napomenuo, ne može da udovolji
potrebi, a kamo li u buduće.


Recimo, da se imovna općina razdijeli na z. z., to u
svakom slučaju treba kod kotarske oblasti u Slunju 2 stručnjaka,
a tako isto kod kotarske oblasti u Vojniću. To osoblje
ne bi moglo da vrši procjenbeni dio, kao ni ine tehničke
radnje, nego bi se na svaki način morao u krugu glavne
šumarske direkcije osnovati poseban odjel (za skup više zajednica
napram položaju) za taksaciju i uređenje, kao što je
danas uređeno kod državne uprave, samo s tom razlikom,
što bi pravoužitnici sa općinskim nametom morali dopri
našati visoke prireze za troškove te uprave.


I tako dođemo do činjenice, da u tom slučaju o uštednji
«opće ne može biti govora prema današnjim izdatcima,
naprotiv pripojenjem z. z. imovnim oćinama prištedio bi se
doprinos, kojeg danas plaćaju za stručnu upravu zemljišnih
zajednica, a zaokruživanjem šumskih srezova našla bi se
mjestimično prištednja na plaći lugara z. z.


Najglavnija je pak činjenica, da odvraćamo pogibelj,


da šume budu devastirane i pretvorene u neplodne pašnjake


i gričeve, kakovih imamo na hiljade rali diljem cijele mo


druško-riječke i ličko-krbavske županije.


Još jedno pitanje:


Predpostavimo međutim, da sve gore navedeno nije


ispravno, te da zbilja mora doći do podjele.


Pitamo sada, na koji način i po kojem bi ključu mogle


te šume biti razdijeljene.


Kao baza podjele imamo teoretski 4 alternative:


1. Dioba po vrijednosti. 2. Po površini. 3. Po drvnoj
masi i 4. Kombinovano prema masi i površini.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Priznati mora svatko, da prva tri slučaja ne mogu uopće
doći u kombinaciju obzirom na nepravednost, koja bi se
time počinila prema cilju, koji se hoće postići.


Zadnja metoda t. j . metoda kombinovanog razšeštarenja,
prama površini i drvnoj masi, također je neprovediva, jer su
sastojinske i stojbinske prilike tako različne, da ni najbolji
taksator ne bi mogao razdijeliti posjed na pravedne i potrebama
za ogrijev i građu odgovarajuće dijelove.


U ostalom ta metoda može doći u obzir samo za uređenje
šumskog gospodarstva u pojedinim gospodarstvenim
jedinicama, a nipoštvo za diobu takve naravi i uz takove
okolnosti.


Kvalitativno, prema tehničkoj vrijednosti pojedinih šumskih
predjela, pokazuju se još veće razlike. Nekoja bi sela
dobila dosta površine, koje danas sačinjavaju dobro uščuvane
mlade branjevine, ali iz kojih ne bude užitaka niti za
15 godina, a građe ni za 50 godina, dok bi nekoja sela
dobila obratno, većim dijelom drvo sposobno za tehničku
porabu.


Od kuda bi prvonavedeni namirivali potrebu za građu,
kada bi današnje šume, u kojima dobivaju taj materijal,
bezuvjetno dobila druga sela?


A kako istom na branjevinama? Danas, kada moramo
nastojati, da se što više reduciraju zabrane, a po mogućnosti
drvosječi što prije otvore za pašu, našli bi se najedanput
pred činjenicom, da bi mjesto 2 drvosjeka u jednom
većem kompleksu imali bar 5 do 6 takovih.


Šumski predjeli, koji bi se prema položaju i veličini
morali razdijeliti na više zemljišnih zajednica (jer u blizini
nema druge šume), imali bi za svaki dio svoj poseban drvosjek
i tako bi okolišne kuće, koje se nalaze u neposrednoj
blizini Šume, bile zaokružene sa bezbroj branjevina
i drvosjeka.


Bi li to bilo pametno i pravedno? Može li se stotine
žiteljstva staviti u položaj, da sa svojim blagom ne smije
takorekuć prekoračiti praga od svoje štale.


Istina jest, i danas postoje branjevine, ali su te koncentrirane
na jedno ili dva mjesta u većim površinama, te
se žiteljstvo lakše čuva šumske štete, a lugarsko osoblje
uspješnije provađa obranit,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Nadalje moramo imati pred očima, da će nekoji šumski
predjeli obzirom na uspješno provedene kulture sadnjom
hrastovog žira u sadašnjim čistim bukovim sastojinama,
reprezentirati u budućnosti visoku vrijednost, te obilnije
moći namirivati građevnu potrebu i udaljenijih sela,
gdje uopće nema dovoljno šume niti raspoloživog zemljišta,
da se takove uzgoje. Naš seljak, kada treba građu, a
nema u blizini, ide po takovu makar i 30 kim. daleko.


Kada bi ti predjeli pripali obližnjim selima, to bi se
stvorio za buduće generacije vrlo loši i pogibeljni položaj.
Onome, kome je poznata duša krajišnika i njegov strastveni
egoizam, pa makar se radilo o rođenom bratu, taj će
dobro razumjeti zloradost rta jednoj, a ono nezadovoljstvo
na drugoj strani, koje bi nastalo, kada bi nekoja sela dobila
bolje šume, a udaljenija slabije, odnosno kada bi ova
makar za jednu periodu od 50 godina ostala bez građevnog
materijala.


Prvospomenuti mogli bi svoj općinski namet djelomičnim
utrškom vrijednih sastojina sniziti, dok bi ga drugi naprotiv
morali povećati, jer bi doprinos za stručnu upravu i
lugare bio svakako veći nego vrijednost godišnjeg dohodka
od mladih branjevina.


Dogodilo bi se dapače; da bi pripadnici druge općine
morali plaćati namet i za onu općinu, u kojoj leži njihova
nôvo pripala šuma. — Na taj bi način imali podmirivati dvovrsrti
općinski namet, izim da se promijeni cijelo gruntovno
stanje, te provede nova razdioba poreznih općina.


je li to moguće? Ni tehnički ni praktički. Pogotovo
ne posljednje, jer bi se potpunim ocijepljenjem ili djelomičnim
cijepanjem jedne porezne općine naišlo na veliki odpor
dotične upravne općine, koja uživa današnji namet od
tih šuma, i tim dosljedne svojim općinarima umanjuje taj
redovni izdatak.


Jasno je dakle, da o podjelbi ne´ može biti ni govora
iz stotinu razloga, već naprotiv treba iz opće poznal/7] principa
racionalog šumskog gospodarstva današnje zemlj/Šrne
zajednice sjediniti sa imovnom općinom uz gore naveden«
načela, a napose revizijom segregacije mora se dobiti natrag
državni šumski posjed i tako sve šume nalazeće se na
teritoriju imovne općine koncentrirati pod jednu upravu,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 25     <-- 25 -->        PDF

makar to bilo pod direktnu državnu vlast, jer je samo na


taj način moguće racionalno gospodariti, te potrebe naroda


u prvom redu trajno namirivati.


Time bi se svakako povisila kompetencija prema da


našnjoj stegnutoj, otpalo bi dvovrsno pravoužitničtvo, a


k tome očuvale bi se od posvemašnje propasti mnoge


mlade hrastove šume z. z. oko grada Karlovca, koje bi u


budućnosti reprezentirale milijone vrijednosti, dok danas od


dana u dan bivaju žrtvovane pohlepi pojedinaca za do


bitkom.


Konačno da spomenem nešto i o trećem važnom pitanju


t. j . o prisilnoj kolonizaciji.
Velim prisilnoj, jer poznavajući našeg kordunaša, koji
vrlo teško seli iz svog doma, a u opće još teže prima svojstva
naprednog gospodara, to nema drugog izlaza već da
se pomnim ispitanjem posjedovnih odnošaja u pojedinim
krajevima uvede obvezatna konolizacija za skup od 10 do
50 i više obitelji.


Diljem modruško riječke i ličko krbavske županije nalazimo
na žalosna ljudska stanja, a još žalosnije gospodarstvene
prilike.


U kamenu prostranog krasa opkoljen i isprepleten sa
gustim i podivljalim pašnjacima, koji sačinjavaju mjestimično
po više četvornih kilometara površine, nalazimo tu i tamo
raštrkane zaselke, čije se kuće protežu na daljinama od
nekoliko kilometara. Zemljište, što ga ta kuća obrađuje, redovno
je rascjepano i za kulturu uslijed manjkave obradbe
i još ređeg gnojenja vrlo nesposobno Željezni plugovi, gospodarski
strojevi, umjetna gnojiva, to su u 99°/0 nepoznate
stvari. Jedino, što ga uzdržava, jest sitna stoka i nešto
odrasle rogate marve, koja na prostrane kilometričke
„Gmajne" nalazi mršavu pašu, jedva da se preko ljeta
uzdrži, dok zimi uz neznatnu količinu od nekoliko centi
sijena, ako nema brsta. :ormalno gladuje.


Tamo pak, gdje ima bolje poljodjelske zemlje, razdjeljena
je veoma nejednolično na bezbroj zadruga. Veći je
procenat zapravo sirotinja, koja za vrijeme najrodnijih godina
rano u proljeće mora kupovati kruh za prehranu, dočim
je vrlo mali broj takovih, koji mogu od svog priroda
jedan dio prodati.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Razumljivo je dakle, da o djelomičnom pošumljenju
tih kršovitih pašnjaka ili bilo koje vrsti kultiviranja ne može
biti govora, dok vladaju takove prilike, jer ako graničar ne
odhrani preko ljeta koju ovcu, to nema s drugog dohodka
da podmiri porez i namet, te da svoju djecu kupovanjem
kruha prehrani.


Pokušavalo se često puta u slunjskom kotaru posumiti —
ma i djelomično -— te puste površine, ali je svaki trud i trošak
ostao uzaludan, jer su posađene biljke za nekoliko dana
izčupane ili najkasnije prvog proljeća vatrom uništene.


Ima slučajeva, gdje je imovna općina u nekojim šumskim
predjelima do bosanske granice (slunjskog kotara) posumila
nekoje čistine po 10 i više puta, no svaki su put
uništene usuprot silnih šumskih šteta, koje su pravomoćno
presuđene ali redovno neutjerive.


Da se ti pašnjaci samo na deseti dio racionalnim gospodarenjem
(a naročito tamo, gdje prilike odgovaraju kultiviranju
plemenitih biljka) podignu, bilo bi skroz dovoljno
za tri puta veći broj blaga, nego što se sada uzgaja.


Prema našim današnjim prilikama, pa makar uveli najstrožije
zakone i odredbe, nebi se moglo to nikako postići,
a još manje posumiti. Time bi samo pomnožili broj šumskih
prijava, kojih već danas nalazimo na hiljade i hiljade
u stanju raztvorbe na tavanima kotarskih oblasti, a
sa druge strane nagomilali sa milijonima propisnike neutjerivih
šumskih šteta.


Toga radi, ako se žele one silne puste kraške površine
privesti kulturi i hoće li se poboljšati sterinost tla, moraju se na
svaki način ti pašnjaci djelomično posumiti, a žiteljstvo, koje
danas tamo kukavno životvari, prisilnim načinom kolonizirati
na zemljištu expropriiranog veleposjeda u plodnoj slavonskoj
ravnici, osiguravši pojedinoj zadrugi pristojnu egzistenciju,
što se tiče stanbenih i nuzgrednih gospodarskih prostorija.


Reasumirajući sve skupa vidimo i stojimo pred činjenicom,
da se današnjemu zlu na kordunu i u Lici, od kojeg
trpi veliki dio naroda od nekoliko generacija unatrag, može
stati na put samo pravednom revizijom segregacija, uređenjem
zemlj. zajednica i prisilnom kolonizacijom.


Upozoravam ovime mjerodavne krugove, da prigodom
konačnog provedenja agrarne reforme izvole za prilike gornje
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Krajine osobiti obzir uzeti, jer počinjene pogreške i nepravda
za vrijeme bivše austrougarske vlasti ne smiju se ponavljati,
niti ostati glas vapijućeg u našoj mladoj državi.


Ako međutim tko od gospode kolega uađe još bolji
predlog i izlaz na korist naroda, to svakako tim bolje.
Ovime udovoljavam ujedno pozivu šumarskog društva
prema zaključku odborske sjednice od 8. II. 1919. t. 5.


, Miško Markić,
nadšumar šumske imovne općine.


Evolucija našeg šumarstva.


Piše M. Marinović, kr. šum. inženjer.
(Nastavak.)


4. Šum. obrt i industrija.
Statistika pokazuje, da se mnogi naši šumski produkti
izvoze u inozemstvo kao surovine, da se prerađeni opet
povrate. Uzrok je tome slabo razvijen šum obrt i industrija.


Da je tome tako, kriva je naša dosadašnja ovisnost,
veliko-posjednička agrarna politika, ali i indiferentnost našeg
kapitala prema ovakovim poduzećima. Silna vodena energija
naših rijeka, potoka i vodopada nije se znala iskoristiti.


Uvjeren sam, da će sada, kada su glavne zapreke uklonjene,
veliki kapital, koji je za vrijeme rata nagomilan u
rukama privatnika, pokazati velik interes za ovu granu obrta
i industrije. Treba samo da naši strukovnjaci pozornost tih
kapitalista svraćaju na konkretne slučajeve, gdje bi se u
blizini naših šuma mogle podići pilane, tvornice pokućtva,
parketa, štapova, okvira za slike, podvlaka, celuloze, kemičkih
drvnih proizvoda i t. d. Nisam za to, da se šumarstvo samo
upušta u takove pothvate. Kako se iz dosadanjih izvoda vidi,
toga sam mnijenja, da šumarstvo prestaje na međi šume.
Kada je drvo izvezeno na skladište Šumsko i ondje predano
trgovcu, prestaje i njegov djelokrug, a počinje novi, koji je
odijeljen od njegovog zvanja.


Time ne kažem, da šumarstvo ne osniva manje pothvate-;
dapače, bilo bi vrlo probitačno, kad bi šumarstvo proizvodilo
sâmo ono, što treba za pokriće vlastitih potreba. Tako