DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Od gore izkazanih primitka odpada prema pravilama zakladnice
L na potpore za godinu S9I8./1919,


1. 7i ^^ primitaka pod 1.
23.736 K 96 f.
2. kamati primitaka pod 2. 4.673 K 64 t
ukupno ´ ´ ´ ´ 28,410 K 60 f.
Pri odbitku troškova pod 2. i 3. gore izkazanih
izdataka
-247 K 35 f,
čistih -- . . 28,163 K 25 f.


II. na temeljnu glavnicu.
1 ^´ od primitka pod 1 7.912 K 32 f.
2. obustavljene i povraćane potpore 600 K — f,
ukupno - 8.512 K 32 f.
sveukupno L i IL 36.675 K 57 f„
Pribroji li se k tomu još
L pasivne tražbine (neisplaćene potpore) 4:687 K 35 f.


2. prenos ostatka iz 1916717. . -. -. 8.762 K 79 t
ukupno 13.550 K 14 f.
ta da je iznos od = * . . . 50.225 K 71 f.
suglasan sa ukupnim iznosom gore izkazanih primitaka.


Za iznos pripadajući temeljnoj glavnici neka se izda nalog
kr. zemaljskoj blagajni da nabavi vrijednosne´ papire domaćih novčanih
zavoda putem činovničke štedionice, zadruge za štednju i
predujmove u Zagrebu, bez" zaračunavanja kakovih provizionih
troškova, te se neka vinkuliraju na ime zaklade (normat. naredba
od 18. prosinca 1912. broj 5474. Pr.).


Nalog na kr. zemaljsku blagajnu za nabavu vrednosnih papira
ima se predložiti na potpis preuzvišenom gospodinu banu iii njegovom
zakonitom zamjeniku (naredba od 14. ožujka 1910.broj lOll.Pn).


Računarski ured kr. zemaljske vlade.
U Zagrebu, dne 27. srpnja 1918.
M i h e 1 i ć v. r.


Razne vijesti.


Srpsko šumarsko udruženje. Primili smo broj 1. „Šumarskog
glasnika", organa srpskog šumarskog udruženja, koga uređuje
inspektor dr. Doka St, jovanović. 0 početku rada „Udruženja" poslije
rata vadimo iz Šumarskog g-asnika, da su se dne 24. veljače


0. g. na poziv predsjednika Šumarskog udruženja g. dr. Doke jovanovića
sastali šumari, koji stanuju u Beogradu u svrhu, da obnove
rad udruženja. Pošto je predratnoj upravi istekao´rok, to su sakupljena
gospoda izabrala privremenu upravu, u koju su ušli; za pred


ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 50     <-- 50 -->        PDF

iM´-´^ -. ..´ . :,-.. ... -.;:,.:


sjednika g. dr. Milivoje Vasić, za potpredsjednika g. Jovan Buko


.vala, za djelovođu g. Ljubivoje Maletić, za blagajnika g. Svetisiav


Todorović, a za članove g.g. dn, Doka Jovanović, Svetisiav Raden


ković i Aleksander Antlć. Nadležnost ove privremene uprave traje


do prvog zbora Udruženja,


, Dalje je na ovom sastanku rješeno:


.... L^ Da se rad Udruženja obnovi i da se odmah -stupi u vezu


sa svima šumarskim društvima kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca


radi-spajanja u jedno udruženje;


2. Da se u sporazumu sa ovim društvima, a po odobrenju
ministra za šumarstvo i rudarstvo sazove zajednički zbor, kad to
bude moguće i izabere nova zajednička uprava;
3. Da se izdavanje „Šumarskog glasnika* produži i uredništvo
´ povjeri. g..dr. Đoki Jovanovlću;
. :. 4.;Da se uprava,. Udruženja, predstavi g. ministru za šumarstvo


i rudarstvo te ga umoli, da Udruženju iz ^voga budžeta, ako je to


moguće, stavi izvjesnu pomoć za izdavanje „Šumarskog glasnika";


, 5. Da se od sviju članova Udruženja traži članarina od 1. siječnja
0. g. Glede´članarine proteklih godina" odlučit će zbor Udru-"
. ženja; ^


„Šumarski glasnik" \štampa se na dva arka (32 strane), izlazi


za sada svaka 2 mjeseca i stoji na godinu za članove 18 dinara,


a za nečlanove 24 dinara. Pojedini broj stoji 4*50 dinara..


Sadržaj prvog broja, je slijedeći:
". /´ . L.´Naše udruženje. (Uredništvo.)


2. Moderna šumarska politika, upoređeno sa našim šumarstvom
od dipl inž. Maletića.
3. Imovne opštine, od nadšumara petr. i. op. Pere Manojlovića.
Razne vijesti: Apel upućen šumarskim udruženjima i šumarima ujedinjenih
oblasti, zapisnik sjednice ,od 24/II. i od SO./IIL 1919., organizacija
šumara i šum, inženjera u Bosni i Hercegovini, hrvatsko
slavonsko šumarsko društvo, Šumarski hst, šumski žandari, konkurs
za državne´piiomce po šum. struci, imenovanje (ukazi) u šumarskoj
struci.. .
U. uvodnom članku „Naše udruženje" osvrće se urednik na
rad Udruženja od osnutka (1907.), Djelovanje njegovo je balkanskim
i svjetskim ratom obustavljeno. Posvećuje žrtvama toga rata. iz šumarskih
krugova riječi uspomene i zahvale, a tih žrtava je dalo
Udruženje´za oslobođenje i ujedinjenje troimenog nam naroda puno,
tako, da je znatan broj šumarskih uprava izgubio do 807^ svojih
čuvara. Izriče na koncu članka nadu, da će se svi šumari u novoj
nam jugoslavenskoj državi ujediniti u „Šumarsko udruženje kraljevstva
Srba, Hrvata.! Slovenaca.
,Gosp. dipl ing. Maietić ispunio Je svojim člankom- „Moderna
šumarska politika" veći dio lista. Cijela tema |e vrlo pregledno u
10´ poglavlja obrađen?*, te Je lijepo i poučno.štivo za svakoga šumara.Ne
možemo mimoići a da ne spomenemo, da u članku imade neko
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 51     <-- 51 -->        PDF

i9&


liko mogli bi kazati starijih navoda naročito a poglavlju o utjecaju
šuma na klimu, te stim u savezu i nekoliko zaključaka, koji
baziraju na tim neispravnim premisama«


U zadnjem, poglavlju govori pisac članka o budućoj šumarskoj
politici naročito za područje dosadanje Srbije te ističe ove potrebe:


1. U pogledu vlasništva šuma, primjeniti i kod nas šumsku
uredbu za novooslobođene krajeve, koja privatni šumski posjed ne
predviđa^ a iz opštlnskih šuma daje stanovništvu pravo na ishranu
domaće stoke i drveta za domaću potrebu a „sve što preteče
preko te potrebe od prinosa šumskog, državna je svojina."
Prema ovome treba sva privatna apsolutna šumska zemljišta^
koja su pod šumom Ili su ogoljena, a ispod 14 hektara veličine
eksproprisati. Za procjenu treba uzeti vrednost rente zemljišta.


Ovakvim rješenjem privatan vlasnik ne gubi, jer te su šume
većinom do sada bile pod državnim nadzorom, što znači; da on nije
imao pravo svu šumu da iseče i šumski kapital pretvori u novac,
već je imao samo šumski prinos, koji će mu se kao renta zemljišta
platiti. Ako je pak vlasnik šumu iskrčio, onda će mu se phtiti znatno
manja suma^ jer će pri izračunavanju rente zemljišta ići u račun i
vrijeme šumskog obrta. Sopstvenik (vlasnik)^ koji je šumsko zemljište
iskrčio i uziratio (pretvorio u poljsko zem3jište), sa procjenjenom
vrijednosti, na osnovu šumske rente neće biti zadovoljan, jer renta od
1 hekt» poljskog zemljišta veća je od rente i hektara šume, ali kako
apsolutno šumska zemljišta, koja su uziraćena gube svoju plodnost
sa 10—20 godina, to.će se i taj sopstvenik zadovoljiti procjenom na
osnovu rente zemljišta, jer je vještačko đubrenje takvih zemljišta
obično skopčano sa teškim radom.


Država, pak, ovom eksproprijacijom nebi bila izložena nekom
naročitom izdatku, pošto je do sada imala izdatak oko ograničavanja
državnih šuma, to sa tim izdatkom može za nekoliko godina isplatiti
sva ta šumska eksproprisana zemljišta.


Privatne.šume iznad 14 hektara, dakle u kojima se može po
principima šumarske nauke racionalno gazdovati ne ekspropjsati, već
dosadanjem sopstveniku dati prvenstveno pravo zakupa za eksploataciju
dotične šume. Veličina zakupa da se određuje prema šumskom
prinosu.


Ovakvim rješenjem sopstvenik ne gubi mnogo, jer je on 1 do
sada imao koristi od šume u toliko, što ju je ekspSoatisao, do sada
je plaćao porez, a od sada će plaćati zakupinu. Država pak dobiće,
jer će zakup biti veći od poreza.


Ali ovakvo rješenje ne odgovara zahtjeva moderne šumarske
politike, koja je protivna davanju šume u eksploataciju privatnim
licima. To da bi se u ta] zahtev zadovoljio, bilo bi najpravilnije
rješenje, da se dosadanjim sopstvenicima daje kao naknada vrijednost
toga prava eksploatacije. No kako je tu vrjednost prema današnjem
sistemu razvijenosti našega šumarstva vrlo teško odrediti to i to
rješenje treba ostaviti za docnije, kad se naše šumarstvo razvije I
pokaže kolika je to vrijednost
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 52     <-- 52 -->        PDF

ZB. šume srednjeg porasta t j . šume, koje se gazduju u pogledu


dobivanja drveta za gorivo, šumarska nauka dopušta kao minimalnu


veličino za racionalno gazdovanje^ u srednjem broju 6 hektara. Prema


ovome sa šumama^ u kojima |e rentabilno gazdovanje drveta za


gorivo, a to su šume u blizini varoši ili komunikacija, postupati


isto kao i sa šumama visokog porasta, samo u mesto 14 hektara


uzeti za mjerilo 6 hektara.


Šume privatnog posjeda, koje se nalaze u ravnicama ili zemlji


štima na kojima zatirane šume neće štetno uticati, na isplakane


rodne zemlje, ili u pogledu poplave 1 suše na okolna poljoprivredna


zemljišta, a po veličini su ispod 6 odnosno 14 hektara ostavili i


dalje u privatnom posjedu,


2. U pogledu gazdovanja sa šumom:
Na prvo mjesto treba što prije uvesti katastar šuma, jer katastar
ima da pokaže brojeve na osnovu kojih´će se praviti zaključak


o budućem radu, A katastar šuma nije samo prenjjer šumske površine,
već sređenost cjelokupnog stanja šuma, po vrsti drveta, starosti
šuma, kvalitetu šuma i što je najglavnije produkciji šuma.
Katastar ima da pokaže: ima li u gumama mjesta za ishranu sto^
carstva, mogu h šume da podmire potrebu drveta za gorivo, za
željezničke pragove i t. d. A zna se, da se drvo za ogrijev daje
zamjeniti kamenim . ugljera i da se prirodna´ ishrana stoke daje za-´ ;
mjeniti vještačkom kao: djetelinom, odpatcima´pri fabrikaciji piva i
Šećera i t. d. Ali o svemu tome, da se prave neki zaključci, kao i.
koje vrste drveta ima u zemlji mnogo, a.koje malo i kog kvaliteta^´^
treba šumu u buduće podizati, samo se može tia osnovu katastra
da zaključi. Katastar može biti netačan, pa čak i sa podatcima ne
mjerenim, već od oka cjenjenim^, ali katastra mora biti, ako se hoće
gazdovanje po principima šumarske nauke.
Opštinske šume i utrine gazdovati prvenstveno, da zadovolje
domaću potrebu stanovništva u pogledu ishrane domaće stoke i potrebe
u drvetu za gorivo. Sve ostale šume gazdovati sa obzirom
proizvođenja sirovine za drvarsku industriju i suvate za ispašu trgovačke
stoke.


Oduzeti povlastice u šumama date rudarskim, preduzečima,. a
njih subvenirati u novcu.


Povesti računa o potrošnji željezaičkih pragova i spremiti šume,
koje će u budućnosti podavat drvo podesnog kvaliteta za pragove,
jer željeznička direkcija za šest godina već je isekla jednu šumu i
sada je otišla u drugu.


3. U pogledu eksploatacije šuma izvoditi u državnoj
režiji. Zakup dopustiti samo dosadašnjim posjednicima šuma
većih od 14 hektara.
No kako je broj stručnog šumarskog csobija kod nas veoma
mali, to kao prelazan rad, dok se broj činovnika ne* poveća, da
obuhvati, sa eksploatacijom, u režiji, najprvo mesto one šume, koje
su najviše napadnute od gorosečaja. Šume u predjelima podesnih
komunikacija, a sa veiikim šumskim kapitalom, dati pod zalcup pri
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 53     <-- 53 -->        PDF

vatnim licima ili ustanovama. U ostaHm pak šumama dopustit i
bespravn u goroseču sve dok se i u iijima ne otpočne sa eksploatacijom
u državnoj režiji,


4. U pogledu ekonomskih interesa seoskog stanovništva:
Treba olakšati administrativni postupak I omogtićiti seoskom
stanovništvu, da može kupiti drvo radi prodaje, a ne samo za domaću
potrebu.


Za šume date pod zakup privatniiii licima omogućiti okolnom
stanovništvu (preko svojih okružnih odbora), da sudjeluje u ugovoru
0 zakupu i time zaštiti svoje interese, a naročito interese šumskih
radenska i prodajne cjene drveta.


Omogućiti opštinama sudelovanje pri izradi planova za popašu
i planova za sječu gore za domaću potrebu, pa i kad se šuma eks-.
pioatiše u državnoj režiji.


5. U pogledu dejstva šume kao regulatora oficanja vode, preduzeti
pošumljivanje i regulisanje rječnih slivova i otpočeti rad sa
onim rijekama, koje najviše nanose sieie. Kao prva biSa bi Južna
Morava.
6„ U pogledu garancija da se ne vrše zloupotrebe :


Ne dopustili rad u šumama bez izrađenog plana gazdovanja,
jer se inače ne može održati kontrola nad zloupotrebama.
Kod nas još ni jedna državna ili opštinska šuma nemaju plana gazdovanja,
a eksploatacije se vrše.


Prihod od šuma da ne naplaćuju šumarska nadleštva, već druge
koje državne blagajtie, jer ako šumski prihod naplaćuju šumarski
činovnici, nemoguće je održati kontrolu nad zloupotrebama. Ovo se
kod nas praktikuje i šumske prihode naplaćuju sreske vlasti.


7, Drvarsku industriju ostaviti privatnoj inicijativi i nju ra^i
razvijanja i podizanja novčano subvencionirati iz državnih šumskih
prihoda^ jer razvijanjem drvarske industrije povećavaju se prihodi
od šuma. Naročito bi trebalo pomoći prerađivanje od bukovog
drveta, kojih šuma imamo najviše,


8, Za administrativnu upravu usvojiti samostalni sistem. Centrala
ima dva glavna dijela jedan za finansijsko ekonomnu stranu
šumarstva, i on bi se bavio katastrom šuma, gajenjem i eksploatacijom
šuma. Drugi dio za klimatsku stranu šumarstva i on bi se
bavio pošumljavanjem goljeli i regulacijom nječnih slivova I bučnjaka.
Centrala da šalje svoj stručni personal u pojedine šume radi izvršenja
potrebnih tehničkih šumskih radova.


Upravnik šume upravlja šumom. Izvršuje eksploataciju i pošumljavanje
po projektovanim planovima, posmatca prirodnu osobinu
šume i prati uticaj izvršenja projektcvanih planova na samu šumu
1 na osnovu tih posmatranja čini predioge za reviziju ponienutih
planova.


Zaštitni personal čuva šumu i vodi nadzor nad šumskim radenicim.
a.
Da nebi centrala imala suviše veliki broj činovnika, koje treba
slati za izvršenje pojedinih radova po terenu i da bi činovnici imali
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 54     <-- 54 -->        PDF

198 ^


kraća odstojanja za putovanje, treba obrazovati nekoliko inspekcija
u unutrašnjosti i na njih preneti rad centrale za tehničke poslove.
Inspekcije se dakle imaju smatrati kao dijelovi centraie za čisto
tehničke poslove, a ne i za upravljanje šumama.


9. Položaj šumarskih činovnika treba neminovno regulisatl, jer
se slobodno može reći, da je to naše najzapostavljenije činovništvo,
ta zapostavljenost je i doprinela, da je država više šumarske činovnike
mogla da dobavi samo od svojih pitomaca i da uzima za
činovnike nesvršene đake, kao i da ima maii broj sa višom stručnom
spremom. AH ipak pri svem tom može se reći, da šumarsko
osoblje po kvalifikaciji stoji bolje od većine ostalih naših struka. A
ne treba gubiti iz vida, da i najniži šumarski službenik rukuje milijonima
koji leže u šumama.
^ 10. Osnovati višu šumarsku školu u zemlji.. Nastavu uputiti
više prema prilikama naših šuma, isto kao što su i nastave u školama
drugih država upućene prema njihovim prilikama. Naše šume
nisu premerene i nemaju kom.unikacija, zato je našem šumarskom
činovništvu potrebno jače znanje iz geodezije i građenju puteva, a
može da mu izostane znanje šumskih insekaiaj koje daju njemačke
škole. Tako isto njemačke škole u pogledu planinskog stočarstva ne
daju dovoljnog znanja odgovarajućeg prilikam.a naših šuma, a o
žiropaši i ne govore.


JL Odnosno šumarstva u Crnoj Gori^ Bosni, Dalmaciji, Hrvatskoj,
Slavoniji i Vojvodini, nisu nam poznate prilike u detalju, ali
smo gledišta, da i tamo treba primeniti napred izloženo o,svojini
šuma.


Prenašamo ovđe i apel Udruženja, upućen svim šumarskim
društvima, koga je prema tome primilo i naše hrvatsko šumarsko
Uruštvo, a taj glasi:


Dragi kolege,
Srpsko šumarsko udruženje, koje je uslijed evropskog rata bilo
prestalo funkcionisati, ponbva je otpočelo rad. Konstituisana je privremena
uprava, kojoj je stavSjeno u zadatak, da sazove godišnji
redovan zbor i izvede novu organizaciju prema danas stvorenim
prilikama.
Ujedinjenjem našim u jednu jedinstvenu državu kraljevstva
Srba Hrvata i Slovenaca nastaje potreba, da se i sva šumarska
udruženja na teritoriju ovoga kraljevstva spoje u jedno šumarsko
udruženje. S toga je srpskom šumarskom udruženju čast, da Vas
ovim pozove na sporazum i pripremu jednog .zajedničkog zbora,
na kome bi se izvršilo spajanje i orgamzovala i jedinstvena uprava.
Ako ste saglasni sa ovim prediogom, nama je čast umoliti Vas,
da nas pism.eno o tem izvestite i da nam ujedno pošaljete spisak
Vaših članova i jedan primerak pravila Vašeg udruženja. Mi bismo
na osnovi Vaših i naših pravila izradili jedan projekat pravila, koja
bi iznell pred zajednički zbor na pretres i odobrenje/Razume se,
da bi Vam taj projekat na mesec dana prije zbora dostavili na specijalno
proučavanje i stavljanje Vaših primjedaba. Radovali bi smo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 55     <-- 55 -->        PDF

se pak, ako biste i Vi sa Vaše strane izradili takav jedan projekat
i nama poslali na primedbe. Jer se samo na osnovi ovakog rajedničkog
i sporazumnog rada može izraditi jedan dobar projekat, čiji
bi prijem na zboru bilo lako provesti.


U isto vreme molimo Vas, da nas izvestite, u koje bi vreme


ove godine bilo najpodestiije, da se zbor zajednički sazove. Mi mi


slimo, da bi zbor trebalo održati u našoj prestonici — Beogradu,


gde bi se dala prilika i gospodinu ministru za šumarstvo i rudar


stvo, da lično prisustvuje zboru.


Radi odobrenja osustva za ovaj zajednički zbor naše bi udruženje
u ime sviju udruženja, uputilo molbu gospodinu Ministru za
šumarstvo i rudarstvo.


Pisma upućena našem udruženju izvolite adresovati na adresu
predsednika srpskog šumarskog udruženja — ministarstvo za šumarstvo
i rudarstvo. ^


Primite, drage kolege, iskreno drugarsko pozdravlje
Beograd, 25. marta 1919.
Sekretar: Predsednik srpskog šumarskog udruženja:
Ljubi voj´e Maletić s, r. Dr.-M. S. Vasićs.r.


Naše šum, društvo, a u koliko smo informiram i slovensko
šum. društvo odazvalo se bratskom pozivu, te odgovorilo, da rado .
prihvaćamo poziv na zajednički zbor, gdje bi se stvorio savez postojećih
šumarskih društava. Savez bi zastupao interese cjelokupnog
našeg šumarstva, te izdavao svoj organ.


Organizacija šumara i šumarskih inžlnjera Bosne i Hercegovine.
Primili, smo od kolega iz Bosne u posebnoj knjižici
tiskan „Projekat za organizaciju šumarstva u kraljevini Srba, Hrvata
i Slovenaca i nacrt za uređenje šumske službe u Bosni i Hercego^
vini´*. Iz nje vadimo, da su šumarski inžinjeri i šumari iz Bosne´i.
Hercegovine održali dae 2. veljače o. g.. u Sarajevu skupštinu, na
kojoj |e izabrana privremena uprava „Organizacije šumarskih inžinjera
i šumara u B. i H." Za predsjednika izabran je g. L Radulović,
šumarski savjetnik; za podpredsjednike gg. dr. Zubovič, šum.
inžinjer i O. Topčagič, nadšumai; za tajnika S. Nedimović, šum inžinjer,
a za članove upravnog odbora gg. M. Drnić, šumarnik, T.
Jovanović, K. Karop, šum. nadsavjetnik. Navrati!, šum. inžinjer, R.
Sarnavka, dr. Miiošević i F, Pšibik. Na toj skupšlini zaključeno je,
da se ministru za šume i rude podnese o organizaciji šumarstva u
kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca slijedeća predstavka:


„Gospodinu miaistru šumarstva i rudarstva u Beogradu!
Po zaključku skupštine svih šumara i šumskih inženjera iz B.
i H. od 2. februara o. g, ovlašćeni smo, da vam podnesemo ovu
predstavku:
Vođeni interesima opšteg dobra misle šumari i šumski inženjeri
Bosne i Hercegovine da su pozvani, da donesu svoje stručno
mišljenje o uređenju i organizaciji šumarstva u državi S. H. S,, a
napose u Bosni i Hercegovini. To.svoje mišljenje izlažu u predio
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Ženim referatima u najaktuelnijim pitanjima, a 2a buduće će se or


ganizovati i njihova će organizacija govoriti u njihovo ime.


Stojimo na stanovištu, da se mora provesti potpuno privredno


jedinstvo u državi, zato je potrebno, da i organizacija i uredba šu


marstva bude jedinstvena za svu državu« Ali dok se to jedinstvo


provede trebat će mnogo vremena I trebati će do toga da pokrajin


ske organizacije vrše i na dalje redovne poslove i ako pod kontro


lom i po inspiracijama ministarstva. Te pokrajinske šumske organi


zacije provest će i likvidaciju stare. One moraju za to biti i spo


sobne i od poverenja. Ovdašnje vodstvo šumskog odsjeka nema


međutim ni dovoljno sposobnosti za posao, a na skupštini od 2. fe


bruara 0. g, izraženo mu je jednoglasno potpuno nepovjerenje, U


interesu općeg dobra potrebno bi bilo odmah postaviti novu upravu.


Šumari i šumarski inženjeri mole, da se organizacija uprave izvrši


s njima u sporazumu.


Šumari i šumski inženjeri B, i H. mole gospodina ministra, da
uvaži njihovo mišljenje, a obećavaju iskreno svoju najsavesniju saradnju.**


Tko se pobliže interesira o pojedinim referatima, neka se obrati
na Hrv. šum. društvo, koje će mu brošuricu poslati. Mi donašamo
ovđe iz referata inž, dra j . Zubovića samo poglavlje „Principi za
novu uredbu".


L- Mali´šumski posjed^ koji služi samo kao pomoćna grana
poljodjelskoj produkciji izlučujemo iz pojma šuma.


Njega treba zakonski posebno urediti; iskorlšćavati i upravljati
po posebnim principima. Ali i sve šumske površine ove prirode
treba čim prije staviti pod nadzor državnih organa.


IL Velike šumske površine smatramo javnim dobrom i
mislimo da moraju.preći u javno vlasništvo: državno ili
općinsko. Dosadanjim pripadnicima pripada pravo na oštetu samo
u onim krajevima, gdje mognu dokazati svoje neosporno vlasništvo;
ali i ili samo po umjerenoj cijeni i samo do određene granice.


Sve opć nske šume treba izlučiti iz državnih, ali uprav a
mora ostati sve dotie u državnim ruk xma, dok se općine
ne pokažu sposobnim za samoupravu.


Upravna organizacija treba da postavi ove instancije:
ministarstvo, šumsku direkciju, šumsku-uprat/u, revln Podjela upravnih
područja da se izvrši u savezu sa općom državnom organizacijom,
uvažujući napose privredne momente: kuUumo-geografske .i
prometne.


Personal treba da se izjednači sa ostalim personalom prema


kvalifikaciji i poslu.


Svima organima treba zagarantovati što širu slobodu u radu;
alt istovremeno što veću kontrolu i što strožiju odgovornost. Treb a
zavesti sistem kolegija u upravi.


Škole da se urede prema organizaciji uprave i prema organizaciji
posla, a obrazovanje da se proširi na stručno i uopće, mo-ralno
i fizičko.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 57     <-- 57 -->        PDF

2QI


Potrebne su 3 vrste stručnih škola: visoke, srednje i niže. Niže
i srednje škole treba da se osnivaju po mogućnosti same za se, a
visoka žkoia treba da bude posebni fakuitet visoke tehničke škoie.


U školama treba obratiti što veću pažnju praktičnoiti obra7ovanju.
U svim školama, a napose u visokoj treba uvesti pored
općeg stručnog i specijalno stručno obrazovanje, da se studenti
mogu specijalizovati prema svojoj naklonosti: za produkciju, iskorišćavanje
drveta, ili uređenje šuma.


Praksa u službi. Poslije svršenih studija treba svi činovnici
i službenici da prođu praktičnu školu. Prva praktična škola treba da
bude rad u kojem normalno uređenom šumskom gospodarstvu u
kom će biti zastupane sve 3 glavne grane šumskog posla.


Mladi ljudi da tu utvrde svoje teorijsko znanje radom pod
vodstvom iskusnih stručnjaka i da se definitivno opredijeli, u kojoj
će se grani posla posebno specijalizovati. Poslije ove prakse treba
svaki da dođe u specijalnu praktičnu školu t j . da radi pod vodstvom
iskusnih stručnjaka u kojoj specijalnoj grani šumskog posla.


Vrijeme prakse ne smije se strogo ograničiti, tu se mora uvažiti
individualni momenat.


U ovoj praksi bi se trebalo definitivno ustanoviti kvaiitet činovnikaJli
službenika i to ne samo po sposobnosti, nego i po radinosti
i po moralu. Kakav posebni praktični ispit poslije ovoga
nije potreban.


Sposobnije m.lade ljude trebalo bi spremiti neko vrijeme u
koje moderno gospodarstvo zapadne Evrope i to po mogućnosti uz
privremonu zamjenu sa tamošnjim činovnicima.


Pokusn a stanica . Treba organizovati pokusnu stanicu na
kojoj će se ispitivati praktično šumska produkcija i druge grane
šumskog posla u savezu sa svim onim momentima, koji su na ove
poslove od uticaja.


Organizacija posla treba da obuhvati 3 osnovne grane:
produkciju, iskorišćavanje i uređenje šuma.


L Produkcija. Kao apsolutno šumsko zemljište, koje se
mora trajno sačuvati za šumsku produkciju vrijedi samo ono, koje
je rentabiinijc za ovu produkciju nego i za koju drugu.


Pošumljivanje treba da ostane u granicama rentabiliteta. (Računajući
sa cijelom ophodnjom)..
Ipak se ove granice mogu prekoračiti u koliko to diktuju kulturno-
sociialni obziri (zaštita, zdravstvo i dr.).


2. Iskorišćavanje treba da se provodi u državnoj režiji;
gdje se iz financijskih i tehničkih razloga mora odstupiti od
ovog principa, mora se državi zagarantovati sudjelovanje i kontrola
u poslu. Čisti dcbii-k poduzeća treba da se podijeli između države
i poduzetnika, činovnika i ostalih radnika po zakonski utvrđenom
ključu.
3. Uređenje šuma: Treba izlučiti općinske šume iz državnih.
Općinske šume treba urediti strogo po principu postojanosti u


ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 58     <-- 58 -->        PDF

dohotku (Nachhaltigkeit). Upravu 3 organizaciju općinskih šuma treba
da vodi država sve dotle, dok općine ne budu sposobne za samostalan
posao.


Državne satne treba urediti po principu postojanosti, ali ne za
svaki gospodarski kotar napose, nego za cijelu državu; tako da se
zagarantuje kontinuitet u iskorišćavanju materijala jednake vrijednosti,
jedino u koliko zahtijeva rentabiHtet posla poradi izdržavanja
prometnih sredstava, radnika i dr= smije se odstupiti od ovog
principa.


Na ovaj referat nam je primjetiti tek što se škola tiče, da držimo
suvišnim 3 vrste stručno-šumarskih škola u državi i. j . visoke,
srednje i niže. Za činovničko-šumarsko osoblje m:ramo tražiti visoko-
školsku spremu i Ic već iz jednostavnog razloga^ da se ne
stvaraju dvije kategorije šum- činovnika, koje stoje u neprestanoj
borbi međusobno, kao što je to danas najbolji primjer u Hrvatskoj,
Srednjoškolci traže napokon iste uvjete i unapređenje u službi kao
i visokoškolcl, bez obzira na to, da su četiri godine mmie školu
polazili i četiri godine m.ladi u službu stupili«


U ostalom su mnoge druge napredne države ukinule šumarske
srednje škole, ada su se u bivšoj Austriji održale (Ugarska ih nije imala)
razlog su velike latifundije, koje su apsolvente srednjih škola, kao
jeftinije sile, u službu primale. Nadam se, da slične potrebe, nakon
provedenja agrarne reforme, u našoj državi neće biU.


Za pomoćno osoblje trebamo kugarnice.


Delegati Hrvatskog šumarskog društva na konferenciji o
agrarnoj reformi u Beogradu. Ministar za agrarnu reformu g. dr.
Poljak pozvao je i naše društvo, da izašalje do dva delegata na
konferenciju 0 agrarnoj reformi, koja se obdržaje u Beogradu dne
17., 18. i 19. lipnja 0. g. Naše šumarsko društvo izaslalo je na tu
konferenciju g.g. predsjednika Bogoslava Kosovlća i člana Vihma
Čmelika.


Predloži za uređenje šumarstva u kraljestvu S, H. S,


I. Vlasništvo, nadzor i uprava šuma.
Gledom na vlasništvo šuma valja naglasiti i principijelno odrediti,
da sve šume, izuzev posve neznatne imadu preći u vlasništvo države.
Takovu promjenu vlasnika valja ali odgoditi na kasnije, — jer bs
detailno proučavanje i ustanovljenje načina promjene vlasnišiva
kompliciralo 1 odgodilo riješavanje najvažnijih odredaba uređenja
šumarstva. — a uz to pitanje komplicira momentano financijalna
disorientacija.


Nadzor na svim šumama naproti imala bi odmah preuzeti i
provesti država.


Pod svoju neposrednu upravu imala bi država uzeti osim državnih
(ovaj čas) šuma i sve one šume, čiji su vlasnici vezani
na potrajao uživanje šuma.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 59     <-- 59 -->        PDF

203


2. Personal ministarstva šuma.
Ministarstvo šuma valjalo bi baš sada i to odmah providiti
znatnim brojem „najboljih" šumara, jer je zadaća tog ministarstva
baš sada vrlo opsežna. Po mom mijenju mogao bi doći ministar
šuma do takovog znatnog broja .najboljih šumara"* na taj način, da
u svakoj pokrajini sazove u centar pojedine pokrajine sve šumare
(računam u tom konkretnom slučaju među šumare osim šumarskih
činovnika i nastavnika i vlasnike´ šuma te šumske industrijalce i
trgovce, aktivne i umirovljene), pa da ih pozove, da mu tajnim glasovanjem
(nakon kratke rasprave u svrhu objašnjenja) predlože one,
koje drže najvrsnijima (iz dotične pokrajine) representovati: a) šumarstvo
uopće, b) šumarsko uređenje, c) šumsku gojidbu, d) čuvanje
šuma, e) uporabu šuma, f) šumsku industriju i trgovinu, g) šumsko
zakonoslovlje, h) šumarsko računovodstvo i knjigovodstvo,


Odrediv za svaku tu skupinu naposeb tajno glasovanje, — mogao
bi si ministar prema uspjehu tog glasovanja izabrati za svaku tu
skupinu u dotičnoj pokrajini po jednog i pozvati ga na suradnju u
ministarstvo.


Na taj način došlo bi ministarstvo do približno 40 najboljih
šumara, — koje bi valjalo što prije sazvati, da zajednički (u konferencijama)
provedu radove, koji padaju u dužnost ministarstva šuma.


Da se izbjegne niomentanoj neprilici radi prostorijah za pisarne
i stanove za ie´šumare u Beogradu, — mogao bi se taj skup šumara
koncentrovati u Vinkovcima, gdje imade znatan broj zgrada državne
šumske uprave i imovne općine brodske. Željeznicom, naročitom
telefonskom vezom I posebnim, kuririma lahko bi se polučio potreban
tjesan spoj između ministarstva šuma u Beogradu i te skupine šum.ara.


Nakon glavnog uređenja šumarstva imao bi dio tih šumara


preči posve u ministarstvo šuma, a ostali dio valjalo bi razdijeliti


na šumske direkcije,


3. Šumske direkcije.
Šumske direkcije, vlasti neposredno podređene ministarstvu m
šuma, trfcba što prije uspostaviti. One bi bile ne samo glavne žile
kucavice šumarske uprave, nego bi u velike doprinjele što skorijoj
konsolidaciji naših političkih odnošaja.
Eto kako: Šumarstvo jest tekovna grana. Uređenje m.u se mora
vezati na glavne tekovne, a nikako na političke momente.
Svaka pojedina šumska direkcija morala bi imati u svojoj ruci
šume i sva nastojanja oko šuma ovog područja od osnivanja šuma
do konačnog izvora šumskih proizvoda. Sume podržavaju se radi
podmirbe potreba Ijudih na šumskim proizodima.
Znatno pretežan dio šuma smješten je po brdinama; naprotiv
pretežan dio ljudi obitava u nizinama. Šumski proizvodi ushjed toga
gravitišu s brda u dol, gdje se ujedno nalaze glavne izvozne naprave
i pute vi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 60     <-- 60 -->        PDF

iz toga slijedi, da šumske direkcije treba da ^obuhvataju gravitaciona
područja stanovitih većih voda (mora 5 rijeka).


Kraijestvo S. H. S. pada u područja Jadranskoga niora^ (rijekama
i potocima od Soče do Bojane), Crnoga mora (Dunavom) i
Egejskoga mora (Vardarom).


Svako takovo područje zajedno preznatno je za jednu direkciju.
Držim, da bi biloitputno razdijeliti:
L Jadransko područje (od Soče do. Bojane) u četiri šumske´
direkcije (Gornjo-Jadransku. Zrmanjsku, Neretvansku i Bojansku).


II. Vardarsko područje u dvije direkcije (Gornjo i Srednjo-
Vardarsku), . ´
IIL .Dunavsko područje u petnajst direkcija (Gornjo-Savska,
Kupska,Unsko*Trebeška, Vrbas-Orljavska, Bosanska, Driosko-Bosutska;
Gornjo-Drinska, Kolubarsko-Jančinska, Dolnjo-fvloravska, Zapadno-
Moravska, Moravsko-Timočka, Gornjo-Moravska, Gornjo-Dravska,
Dravsko Dunavska i Tiško-Temiška)


Po gornjem planu pali bi mal ne u područje svake šumske
direkcije pojedini dijelovi raznih današnjih pokrajina. Žitelji iz tih
raznih dijelova pokrajina. —- koji bi tako podpali pod jednu zajedničku
oblast u brzo uvidlii, da su oni zaista jedno, da med njima
ne ima one razlike, — koju je činila među njima sadania razdioba
u provincije. —


U tim dosadanjim pokrajinama´ ipak bi moralo biti postavljena
za prvo vrijeme uz novo osnovane šumske direkcije, za svaku pokrajinu
po jedna zajednička zakonosiovna oblast, koja bi imala da
vodi brigu 0 izvršbi zakonskih propisa pojedinih pokrajina, — jer
su ti propisi u raznim pokrajinama razni. Uz to bi te oblasti putem
delegata imale da spreme što prije zajedničke zakonske propise za
cijelo kraijestvo. S. H, S, ´


4 ŠumS´ko čuvarstvo.


Ponajprije i odmah valja od šuma uzčuvati´ bar ono što imamo.
Sa čuvarske strane dade se to polučiti tako, da se dosadanja lugarska
služba razluči u: šumsko čuvarsku i šumsko-tehničku pomoćnu shižbu.


Čuvarsku službu moglo bi se povjeriti sadanjim manje sposobnim
lugarima I bivšim vojnicima, koji bi se uz tečaj od !4 dana
i uz praktičnu uputu po inteligentnijim lugarima od mjesec do
mjesec i pol dana mogil spremiti odmah za tu čuvarsku službu.


Dosadanje bolje lugare mogii bi rabiti za šumsko-.tehničku
pomoćnu shižbu. Tako osnovani šumsko-tehnički pomoćni srezovi
trebali bi da budu znatno veći od današnjih lugarskih srezova.
Usiijed toga bi znatan dio dasadanjih lugara ostao razpoloživ, "Najinteligentniji
od današnjih iugara mogii bi za vrijeme potrebe u
mnogom zastupati šumare čim b! se odklonula nestašica na su^^
nma, B, Hajek, šumarnik.