DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 47     <-- 47 -->        PDF

I9i


nijesu zatražile k raspravljanja ovoga predmeta delegiranje članova
Šumarskoga društva.*


Cijeli tok rasprave o ovom predmetu Jmadc se iznijeti u,Šum. listu*" (Vidi L i 2. broj lista) sa molbom na sve članove, da
se pismeno o ovom važnom predmetu izjave, jer tek nakon saslušanja
više članova moći se odbor u tom prednielu konkretno stanovište
zauzeti. Prema tomu odgađa se rasprava o ovom predmetu do
buduće siednice.


Točka 6.
Razni predloži i eventuaiija.


a) Predsjednik saopćuje da se je 15 članova društva, koji
služe kod petrovaradinske i. o. zahvalilo na članstvu i to iz političkih
razloga. Predsjednik ističe^ da na zadnjoj glavnoj skupštini nije
opazio nikakovih političkih struja, nego dapače da može ustanoviti,
da je vanredna jednodušnost vladala u znaku radosti ujedinjenja
troimencg naroda. Na glavnoj se je skupštini htjelo izbrisati i zadnji
trag khnenovštine, koja je osobito na imenu društva ostavila svoj
biljeg. Moli odbor,, da se u tom. smislu odgovori ovim članovima
društva, sa željom, da svoj istup opozovu.


Odbor zaključuje da se u tom smislu otpise ovim članovima
u nadi, da će svoj istup će društva opozvati.
b) Predsjednik saopćuje, da su se kao članovi utemeljitelji
prijavili:


Tvrtka Katnić i sinovi u Senju. Bela Maier, šumarnik
vlastelinstva Đolnji Miholjac. Svetozar Šoic, kr. šum, nadinžinir na
Sušaku, nadalje kao članovi I. razreda; Petar Grahovac , kr, šum.
inž. pristav, Antun Premiažić, kotarski šumar otočke i c, Vladimir
Ciganović, kr. šum. inž. pristav, Todor Budi sav ije vi ć, kr.
šumo inž. pristav, Ilija Lončar, kn šum. inž. pristav, Pavao Polović
kr. šum, povjerenik; kao članovi U. razreda pristupili su:


Tome Milojević, lugar, Josip Markešić lugar, Valeat Drk,
Imbro Škrobot, Bogoljub Renac, iugarskl zamjenici, Nikola Bosančić
lugar, Ivan Matekov nadiugar, Josip -Kovač nadlugar, Gjuro Šarek
nadiugar, svi kod Gjurgjevačke imovne općine; Josip Vincek, Ivo
Zebić, Ivan VaSentović, Martin Fotez i Petar Pudja, svi lugari zem.
zaj. u kotaru-Katina.


Svi najavljeni novi članovi primaju se jednoglasno u svezu
Šumarskoga društva.
Pošto drugih predloga stavljeno nije^ to predsjednik zaključuje


sjednicu.
sjednici.
Ovjerovljenje ovog zapisnika obavit će se na idućoj
Predsjednik: ´ Tajnik:
BogoslavKosović , Srećk o Majer.


Rude Erny, D r. 7\nte Levaković.


* Naknadno javljamo, da je ministar za agrarnu reformu pozvao društvo,
da na rasprave dne i7.—19. lipnja delegjra 2čiana, siašto je u Beograd otišao
predsjednik Bogoslav Kosović i član V. Čmelik.