DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 46     <-- 46 -->        PDF

!90


b) Tajnik čita predstavku u smislu predloga člana Dojkoviča.


Dn Petračić predlaže, da se ovaj - predlog u prepisu pošalje
gospodarskoiTi društva sa molbom, da poradi u smjeru uređenja
pašnjačkog pitanja, da se konačno uzmogne ruku o ruku ovaj cijeli
kompleks pitanja riješiti. Sa uređenjem pitanja paše b.ti će ujedno
rješeno i pltrrije koza u Lici. Prima se.


c) Čiia se predlog člana Majera,
Predstavka se prihvaća.
d) Dr. Nenadić čita predlog člana Grunwalda, predlaže izrađenu


osnovu šum. društva za osnutak lugarske škole.
Predstavka se prihvaća.
e) Dr, Nenadić čita predlog člana Vaca.
Odbcr zaključuje, da se provedba odgodi do buduće sjednice,


a tajniku se povjeravj, da sabere nužne podatke.


Točka 3
Povišenje članarine i pretplate za Šumarski List.
Tajnik predlaže, da se obzirom na bez prestanka rastuće
troškove štampe povisi članarina na 20 Kj a pretplata za list na
24 K godišnje.
Odbor zaključuje, da se list u dosadanjeni opsegu izdaje do
glavne skupštine, a za deficit apelirat će se na članove, odnosno na
glavnu skupštinu.
Točka 4.
Izjednačenje sporednih prihoda (deputata na drvu i gospodarskog
zemJjišta) kod državnih i zemaljskih šumara.
Tajnik predlaže, da se i zemaljskim šumarima doznačL deputat
na drvu i zemljištu i da se u rom smjeru poduzmu koraci kod kr.
zem. vlade.
Odbor povjerava tajniku^ da u tom smislu izradi predstavku
na kr. zem. vladu.
Točka 5.
Stanovište šum. društva u pitanju agrarne reforme sa osobitimi
obzirom na šume.
. Predsjednik predlaže, da se povede rasprava o predstojećoj
agrarnoj reformi I da šumarsko društvo zauzme stanovište prema
ovoj reformi sa osobitim obzirom na šumske površine.
0 ovom se predmetu razvila osobito živahna debata, u kojoj
su svi članovi sudjelovali. Budući da je vrijeme poodmaklo, zaključuje
se u 8 sati na veče, da se sjednica prekine i nastavi sustra
dne 9. u 9 sati prije podne.


Nasfavak


sjednice od 8. IL 1919. dne 9. IL 1919. u 9 sati prije podne.
Predsjednik predlaže, da se nastavi rasprava o agrarnoj reformi.
Nakon duge debate o ovom predmetu zaključuje odbor, da


žali, da mjerodavni faktori nijesu našh* za vrijedno, da u ovom
važnom predmetu zatraže mnijenje šum, društva, odnosno, da vlasti