DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 44     <-- 44 -->        PDF

188


je nauke svršio na visokoj školi za kulturu tko n Beču, Službovao
je kod ogulinske i slunjske imovne opčine. Prigodom reorganizacije
šumarske službe kod polit, upave prešao je u zemaljsku službu, te je
služio u Jaski, Varaždinu, te kao žup„ šumarski nadzornici u Požegi
i Osijeku, a najzad kao zem, šumar, nadzonrk kod šumarskog
odsjeka kr. zem. vlade. Bio je dobar i savjestan strukovnjak, dugogodišnji
član hrv. šum^arskog društva, a vjeran sudrug svojim kolegama
u struci- Kao dobra prijatelja i čovjeka, čelična značaja a
vesele naravi sve ga je poštovalo, gdje je službovao.


Ostavio je udovu te sina Slavišu artlierijskog natporučnika i
Dobrišu učenika realne´gimnazije. Na sprovodu 27. maja ispratili su
pokojnika na vječni počin mnogobrojni ´članovi Hrv, šumarskog
društva sa prvim podpredsjednikom g\ nadšumarnikom Dragutinom
Trotzerom na čelu, a samo društvo okitilo nm je lijes vijencem.
Nad grobom oprostio se je sa pokojnim drugom odbornik dr.
Andrija Petračič nadgrobnim govorom. Slava mu!


Društvene i stališke vijesti.
Predsjedništvo Hrv. šumarskog društva pod vodstvom L podpredsjednika
g. Dragutina Trotzera predstavilo se dne L svibnja


o.g. u Zagrebu ministru za šume i rude gospodinu Pa vi u D. Mar iako
viču, te mu preporučilo društvene i stališke interese. Gospodin
ministar odgovorio je deputaciji, da će mu biti osobita briga, da se
šumsko gospodarstvo cijelog nam novog kraljevstva podiže, a u tu
će svrhu svaki prediog, koji će mu u toj s´tvari od ma koga biti
podnesen, a naročito one od šumarskih društava, rado ispitati i
uvažiti, a za svaki neuvažen predlog dobit će društvo točn6 navedene
razloge, zašto se nije mogao uvažiti, istodobno umolili su
članovi deputacije, odbornici društva prof. kr. šumarske akademije
Dn Đuro Nenadić i Dr. Andrija Petračić gospodina ministra, da
posveti pažnju pitanju uređenja visokoškolske šumarske obuke i da
riješenje tog pitanja kod ministra za prosvjeju zagovora.
Gospodin ministar naglasio je, kako mu je također mnogo
stalo do uređene šumarske obuke; u Beogradu će biti možda već
ove jeseni otvoren na universi poljoprivredi fakultet, na koj^m će
se predavati i šumarske discipline, pa se nada, da će šumarska
obuka i u Zagrebu biti na isti način uređena kao i u Beogradu.


U svojim uredima bili su g. ministru, u čijoj se pratnji nalazio
i načelnik u ministarstvu g, dn Miiivoj Vasić, predstavljeni činovnici
šumarskog odsjeka kr, zem. vlade i šumarskog ravnateljstva u Zagrebu.


Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šumarskoga društva,
koja je obdržavana dne 8. veljače 1919, u 3 sata po podne u
Šumarskom domu u Zagrebu.


Predsjedao je predsjednik Bogoslav Koso vic u prisutnosti


i. podpredsjednika Dragutina Trdtzera , 11. podpredsjednika Andrije
Kopnća, tajmka Srećka Majera, blagainika Šandora pL Lajera i
odbornika Rude Ernya, Dr. Gjure Nenadića, Dr. Andrije Petračića,
Hmka Begne, Dr. Ante Levakovića, Stjepana Šimića, Stjepana Fe


ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 45     <-- 45 -->        PDF

m


renčiča, Mihovila Markića, Vladimira Ciganoviča* Svetozara Šolca,
Josipa Hecknera i Andrije Perušića.


Pošto je za stvaranje zaključaka prisutan dovoljan broj odbornika,
to predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne,
koji su se u tako lijepom broju sastali.


Prije prelaza na dnevni red javlja g. pri^dsjednlk da je Njegovo
Kraljevsko Visočanstvo regent Aleksandar poslao društvu ^ slijedeću
brzojavku:


Blagodarim na Vašem pozdravu. Sve sile moramo ujediniti, da
izgradimo sretnu i jaku našu jugoslavensku državu. Uvjeravam Vas,
da će moja vlada osobitu pažnju prikloniti uređenju naših šuma,
iz kojih mora narod i država crpsti snagu.


Primite izraz moje kraljevske naklonosti


Aleksandar.


Svi prisutni klicu „Živio Regent" \


Gospodin ministar za šume i rudnike poslao je slijedeću
brzojavku:


Primite moju najsrdačniju zahvalu na pozdravu, poslanom mi
povodom mog imenovanja ministrom za šume i rudnike sa izvanredne
skupštine vašega društva. Smatram svojom glavnom zadaćom,
da gospodarenje našim šumama, ovim . vrlo važnim dijelom našeg
nacijonalnog imetka, što više podignem, a poboljšanje staleških
odnošaja šumarskog osoblja, na čiju djelotvornu pomoć u velike
računam, bit će.mi uvijek osobitom brigom*


. Ministar za šumarstvo i rudarstvo


dr. Spaho.


i ovn su brzojavku popratili odbornici sa „Živio ministar 1"


Izim ovih radosnih pozdrava spomenuti mi je, ističe nadalje
predsjednik^ da je naše društvo snašlo teški udarac smrću vrijednog
i vrlo štovanoga člana, nadšumarnika Gedeona Ogrizovića, kojemu
kliknimo u znak štovanja: „Slava rnui**


Svi prisutni ustaju i kliču: „Slava Gedeonu Ogrizoviću!"


Prelazi se na dnevni led.


Točka 1. .
Čita se i ovjerovljuje zapisnik sjednice od 29= XIi. 1919.


Točka 2.


Sastavak predstavki u smislu zaključka glavne skupštine glede
predloga članova dr, Petračića, Dojkovićaj Grunwalda, Maiera i Vaca.
a) Odbornik dr. Petračić čita predstavku glede odpuštanja


Magiara iz državne službe.


O tom predmetu razvila se oduža debata. Mnogi članovi
predlažu, da se konkretni slučajevi navedu, uz navod imena onih^
koji bi se kn ug. ministru na raspolaganje stavili. Odbor se konačno
slaže u tomu, da se uz navod imena specijalni primjeri u predstavci
navedu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 46     <-- 46 -->        PDF

!90


b) Tajnik čita predstavku u smislu predloga člana Dojkoviča.


Dn Petračić predlaže, da se ovaj - predlog u prepisu pošalje
gospodarskoiTi društva sa molbom, da poradi u smjeru uređenja
pašnjačkog pitanja, da se konačno uzmogne ruku o ruku ovaj cijeli
kompleks pitanja riješiti. Sa uređenjem pitanja paše b.ti će ujedno
rješeno i pltrrije koza u Lici. Prima se.


c) Čiia se predlog člana Majera,
Predstavka se prihvaća.
d) Dr. Nenadić čita predlog člana Grunwalda, predlaže izrađenu


osnovu šum. društva za osnutak lugarske škole.
Predstavka se prihvaća.
e) Dr, Nenadić čita predlog člana Vaca.
Odbcr zaključuje, da se provedba odgodi do buduće sjednice,


a tajniku se povjeravj, da sabere nužne podatke.


Točka 3
Povišenje članarine i pretplate za Šumarski List.
Tajnik predlaže, da se obzirom na bez prestanka rastuće
troškove štampe povisi članarina na 20 Kj a pretplata za list na
24 K godišnje.
Odbor zaključuje, da se list u dosadanjeni opsegu izdaje do
glavne skupštine, a za deficit apelirat će se na članove, odnosno na
glavnu skupštinu.
Točka 4.
Izjednačenje sporednih prihoda (deputata na drvu i gospodarskog
zemJjišta) kod državnih i zemaljskih šumara.
Tajnik predlaže, da se i zemaljskim šumarima doznačL deputat
na drvu i zemljištu i da se u rom smjeru poduzmu koraci kod kr.
zem. vlade.
Odbor povjerava tajniku^ da u tom smislu izradi predstavku
na kr. zem. vladu.
Točka 5.
Stanovište šum. društva u pitanju agrarne reforme sa osobitimi
obzirom na šume.
. Predsjednik predlaže, da se povede rasprava o predstojećoj
agrarnoj reformi I da šumarsko društvo zauzme stanovište prema
ovoj reformi sa osobitim obzirom na šumske površine.
0 ovom se predmetu razvila osobito živahna debata, u kojoj
su svi članovi sudjelovali. Budući da je vrijeme poodmaklo, zaključuje
se u 8 sati na veče, da se sjednica prekine i nastavi sustra
dne 9. u 9 sati prije podne.


Nasfavak


sjednice od 8. IL 1919. dne 9. IL 1919. u 9 sati prije podne.
Predsjednik predlaže, da se nastavi rasprava o agrarnoj reformi.
Nakon duge debate o ovom predmetu zaključuje odbor, da


žali, da mjerodavni faktori nijesu našh* za vrijedno, da u ovom
važnom predmetu zatraže mnijenje šum, društva, odnosno, da vlasti
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 47     <-- 47 -->        PDF

I9i


nijesu zatražile k raspravljanja ovoga predmeta delegiranje članova
Šumarskoga društva.*


Cijeli tok rasprave o ovom predmetu Jmadc se iznijeti u,Šum. listu*" (Vidi L i 2. broj lista) sa molbom na sve članove, da
se pismeno o ovom važnom predmetu izjave, jer tek nakon saslušanja
više članova moći se odbor u tom prednielu konkretno stanovište
zauzeti. Prema tomu odgađa se rasprava o ovom predmetu do
buduće siednice.


Točka 6.
Razni predloži i eventuaiija.


a) Predsjednik saopćuje da se je 15 članova društva, koji
služe kod petrovaradinske i. o. zahvalilo na članstvu i to iz političkih
razloga. Predsjednik ističe^ da na zadnjoj glavnoj skupštini nije
opazio nikakovih političkih struja, nego dapače da može ustanoviti,
da je vanredna jednodušnost vladala u znaku radosti ujedinjenja
troimencg naroda. Na glavnoj se je skupštini htjelo izbrisati i zadnji
trag khnenovštine, koja je osobito na imenu društva ostavila svoj
biljeg. Moli odbor,, da se u tom. smislu odgovori ovim članovima
društva, sa željom, da svoj istup opozovu.


Odbor zaključuje da se u tom smislu otpise ovim članovima
u nadi, da će svoj istup će društva opozvati.
b) Predsjednik saopćuje, da su se kao članovi utemeljitelji
prijavili:


Tvrtka Katnić i sinovi u Senju. Bela Maier, šumarnik
vlastelinstva Đolnji Miholjac. Svetozar Šoic, kr. šum, nadinžinir na
Sušaku, nadalje kao članovi I. razreda; Petar Grahovac , kr, šum.
inž. pristav, Antun Premiažić, kotarski šumar otočke i c, Vladimir
Ciganović, kr. šum. inž. pristav, Todor Budi sav ije vi ć, kr.
šumo inž. pristav, Ilija Lončar, kn šum. inž. pristav, Pavao Polović
kr. šum, povjerenik; kao članovi U. razreda pristupili su:


Tome Milojević, lugar, Josip Markešić lugar, Valeat Drk,
Imbro Škrobot, Bogoljub Renac, iugarskl zamjenici, Nikola Bosančić
lugar, Ivan Matekov nadiugar, Josip -Kovač nadlugar, Gjuro Šarek
nadiugar, svi kod Gjurgjevačke imovne općine; Josip Vincek, Ivo
Zebić, Ivan VaSentović, Martin Fotez i Petar Pudja, svi lugari zem.
zaj. u kotaru-Katina.


Svi najavljeni novi članovi primaju se jednoglasno u svezu
Šumarskoga društva.
Pošto drugih predloga stavljeno nije^ to predsjednik zaključuje


sjednicu.
sjednici.
Ovjerovljenje ovog zapisnika obavit će se na idućoj
Predsjednik: ´ Tajnik:
BogoslavKosović , Srećk o Majer.


Rude Erny, D r. 7\nte Levaković.


* Naknadno javljamo, da je ministar za agrarnu reformu pozvao društvo,
da na rasprave dne i7.—19. lipnja delegjra 2čiana, siašto je u Beograd otišao
predsjednik Bogoslav Kosović i član V. Čmelik.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika.


Prirhici zakl ade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kralje
vinama Hrvatskog i Slavoniji za razdoblje od 1. srpnja 1917. do


konca lipnja 1918. bili su u gotovom slijedeći:
pristojbama dostalaca prodanih


stabala, poduzetnika raznih radnja i dobava te zakupnika
objekata imovnih općina i zemljišnih
zajednica ,
2. Na kamatama temeljne glavnice ... .3- Na povraćenim podporama 4.
Na gotovini za izžrijebanu založnicu !. hrv.
štedione u Zagrebu br. 319.
K tomu prenos ostatka iz 1916/17
ukupno .
Zatim izdatci u gotovom:


1.
Na potporama -. -=
2.
Na troškovima oglasa- . . - . . . , .
3. Na prinosu za rač. blag. poslovanje 4
Na uložcima na uložnicu hip, banke br. 1418,
ukuDno = » . .


Ostatak konceni lipnja 1918. . = ...-. -. 3,038 K 59
Suglasan je sa onim u zaključku blagajničkog dnevnika kn hrv.
slav, zeml]. blagajne u Zagrebu koncem lipnja 1918.
U istom razdoblju bili su 11 vrijednosnim, papirima slijedeći primitci;


L Uložnica hipotekarne banke broj 1418.
2. 6 7o obveznica VL kr. ug, rat zajma
K tomu´ prenos ostatka iz 1916/17. .


ukupno


Zatim izdatci u vrijednostnim
papirima:


1. Izžriebana , založnica . L hn^ štedione u
Zagrebu br. 319. > -= .
2.
Priznanica na obveznicu VL kr. ug. rat. zajma
ukupno . -. -
Ostatak koncem lipnja 1918.
koji je ostatak suglasan sa onim´ u zaključku gore
dnevnika
koncem lipnja 1918,
Ovaj ostataic sastoji od slijedećeg;


se


1.
4 % ug. kruaske rente . . ^ 2.
7Q založnice hipotek. banke u Zagrebui 0/0 založnice zajma grada Zagreba
4. 0/ /o obveznica kr. ug, VI.
rat, zajma
1.
0/
5. založnica prve hrvat, štedione -
6.
c. uložnica hipotek. banke br. 1418
ukupno . . ´ 31.649
K 28 f.
4.673
K 64 f.
40 K — i
- 5.000 K — f.
6.862
K 79 f.
50.225 K 71 f.
12.636 K 66 t
35 K 32 i
212 K —


34.303 K
ii


47.187 K 12
34-623 K 49 f.
10.000 K — f.
122,860 K 77 I


167.484 K 26 f.
5.000 K
10.000 K
15,000 K
152.484 K 26 t
rečenog blaga].
36.700 K
18,800 K
38.300 K
10.000 K
4.900 K
43-.784 K 26
152.484 K 26 f.