DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 1     <-- 1 -->        PDF

6ro| 5. i 6. SVIBANJ I LIPANJ 1919. GOD. XLIli.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


t ANTE KERN,
kr. zem. šumarski nadzornik L razreda.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 2     <-- 2 -->        PDF

146


t Ante Kern,


.\ ^´


kr. zem. šumarski nadzornik L razreda.


V*


U zadnjem dvobroju Šumarskog listajaviii smo u kratko,
da je u Zagrebu nakon dosta kratke ^bolesti umro kr. zem.
šumar, nadzornik Ante Kern., U njem izgubio je cijeli naš
šumarski stališ jednoga od ponajboljih radnika, a napose
šum.arski odsjek kr. zem. vlade jednu od prvih svojih sila,
svog uvaženog strukovnjaka i zamjenika upravitelja odsjeka.
Vrijedni radnici zaslužuju trajnu poštu i uspomenu među
sudrugovima, a takovu mi pokojnom ^Kernu ne m.ožemo na
ljepši način sačuvati, nego da se u Šumarskom listu opširnije
osvrnemo na njegov život i na vrlo zaslužilo djelovanje,
njegovo.


Pokojnik rodio se u Djakovu 21. siječnja 1863, Nakon
svršene pučke škole u rodnom mjestu pošao je na realku
u Osijek, gdje je maturirao god. 1881. Nakon svršene
jednogodišnje dobrovoljačke vojničke službe upisao se je
god, 1882. na šumarski odio c. i kr. visoke škole za kulturu
tla u Beču, gdje su istodobno od Hrvata studirali gg,
Gustav Lacli, šumarnik gjurgj. im. opčine i Rude pl.^ Rukavma,
nadšumariiik i upravitelj gradske imovne opčine, tt
sada već pokojni šum, nadzornik Andrija Borošić i Leo Sipek,
koji je poslije radi slabog zdravlja otišao među računare.
Nakon što je god, 1885. apsolvirao šumarstvo, nije
mogao odmah dobiti stalno trajno namještenje, te je stoga
posredstvom županijskog nadšumara Josipa Šmidingena nam.
jesten (od 18= XL 1885. do 28, IL 1887.) kao besplatni
općinski šumarski vježbenik kod bivše kr. podšumarije u
Djakovu. Tadanji općinski šumar, sada već pokojni Bozo
Kranjc, kao i tadanji biskupski nadšumar Schremz mnogo
su se brinuli, da vježbenik Kern dobije što boiju i temeljitiju
prvu šumarsku praksu, te su ga svakom zgodom poveli
u šume.


Sa L ožujkom 1887. nastupio je Kern službu šumarskog
pristava kod vlastelinstva pakračkog, a napustio je tn
službu već koncem svibnja iste godine s razloga, što je´ dobio
namještenje kod ogulinske !movne opčine kao vježbenik,
gdje mu se služba i prama savjetu tadašnjeg vlastelinskog
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 3     <-- 3 -->        PDF

U1


ravnatelja činila stalnija i obezbeđenija nego kod vlastelinstva,;
koje svaki čas mijenja svoje gospodare.


Kod ogulinske imovne općine bio je 3 godine kod šumarije
ogulinske, a jeseni 1889. dodijeljen je upravi veleprodaje
u Modruš. Početkom studena 1889. položio je u
Zagrebu državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
God. 1890. u srpnju bio je imenovan kotarskim
šumarom na istom mjestu.


Skoro u isto vrijeme, naime 17. VI. 1890. bio je imenovan
po predsjedniku županijskog upravnog odbora županije
virovitičke općinskim šumarom za šumsšo-upravni kotar
djakovački, dakle za njegov rodni kraj. Međutim je, ma da
je rođen u ravnoj bogatoj Slavoniji, obljubio siromašni i
naporni, nu zato zdravi i romantični gorski kraj u Velikoj
Kapeli, te je i nadalje ostao u službi kod imovne općine.


Kod uprave veleprodaje u Modrušu ostao je do početka
g. 1896., a to se vrijeme njegovog službovanja sastojalo
u doznaci bukovih i jelovih stabala prebornim načinom,
te naknadnoj premjerbi i kubiranju iz njih izrađene
robe*


Sam pokojnik pripovjede, u svom životopisu, da je tom
zgodom, zajedno sa ostalim činovnicima, koji su k toj veleprodaji
bili dodijeljeni, provađao veoma idilični život. U
sve sječine, u kojima se provađala veleprodaja, vodili su
skroz primitivni ´žumski putevi tako, da se je u sječine
moglo ići sam.o pješke, a kako je većina tih sječina bila
udaljena od Modruša po 3—4 sata hoda, a radilo se i zimi
po najvećem snijegu, bili su primorani noćiti vani u šumi.
Kasnije sagradile su se tamo primjerne kućice za konačište,
nu prve dvije zime spavali su u veoma primitivnim, naprvo
sasvim otvorenim kolibama. Dvojim, rekao je sam pokojnik,
da bi danas ikoji mJadi šumar htio tako konačiti samo 2—3
noći, a mi smo to provadali kroz mjesece i mjesece tako,
da smo svaki ponedjeljak sa gunjevima i svim inim priborom
putovali gori u šumu, a u subotu se vraćali natrag u
Modruš. J danas se još vanredno ugodno sjećam tih ekspedicija,
— ta bile su tako poetične i idiličke i skroz šumarske,
a mi mladi, zdravi i poletni", rekao je često pokojnik.


Kada je stupio u krijepost zakon od 2L L 1894. kojim
se uređuje šumarsko-tehnička služba kod političke Mprave,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 4     <-- 4 -->        PDF

14S


Činila mu se ta služba povoljnom, te je dekretom od 21. L
1896. imenovan kr. kot, šumarom I. razr. u X. č, razredu
i podjedno dodijeljen kr. županijskoj oblasti u Ogulinu, gdje
je preuzeo agende županijskog šumskog izvjestitelja. Kako
kroz 6 godina službe u Aiodrušu nije dospio ni uz najbolju
volju ničim drugim baviti se nego !i duh ubijajučim doznačivanjem,
i promjenjivanjem stabala, veselio se, da će se
kod političke uprave moći intenzivno baciti na pravi stručni
rad, naročito na uređenje šuma, koje ga je kao tehničko
matematički rad od uvijek najviše zanimalo.


Kako je već bio na snazi zakon od 26. 1!I. 1894., kojim
se uređuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumama,
koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, koji određuje/
da se za te šume, dakle i za šume ukotarenih žem.
zajednica, s kojima su upravljali šum. tehničari kod kr. kotarskih
oblasti, imaju sastaviti gospodarstvene osnove, to je
on kao žup, šum.arski izvjestitelj živo poradio, da se sa sastavkom
tih osnova i za tamošnje preborne šume što prije
započne. Kako još nije bio izdan naputak za sastavak gospodarstvenih
osnova, a nije se niti iz poznate strane literarne
moglo naći nešto uporabivog, trebalo je u pravom,
smislu riječi tek stvoriti metodu za uređenje tih šuma, zato
se je velikim trudom dao na potražbu shodne. metode.
Mnogo je čitao, m.nogo kombinirao i mnoge pokuse pravio,
pa m.ožemo kazati, da je plod toga nastojanja, ona metoda,
koja je današnjim našim uređajnim naputkom propisana za
uređenje prebornih šuma.


Godine 1896, imenovan je žup. šumarskim nadzornikom
11. r. u IX. č. razredu, a ostao je u Ogulinu do konca
srpnja 1902., kada je na poticaj kr. šum., nadzornika A.
Borošića premješten iz službenih obzira u Zagreb u šumarski
odsjek, gdje je služio do svoje smrti. Godine 1904 imenovan
je žup. šum„ nadzornikom I. r, u VIIL č. razredu, a
god. 1906. preimjcnovan kr. zem. šum. nadzornikom i!, r. u
VIIL č. r., te konačno god. 1900. imenovan kr. zem. šum.
nadzornikotn I. razr. u V!L čin, razredu.


Na svakom od ovih službenih mjesta ispunjavao je vrh
pokojnik zdušno svoje službene dužnosti; jednako tamo po
brdinama ogulinskog kraja, kao i u uredu šumarskog odsjeka,
a i kao nadzorni organ pri kontrolnom putovanju
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 5     <-- 5 -->        PDF

kod raznih šumarskih ureda. Kako se je mnogo bavio pitanjem
uređenja šuma, smatran je poslije smrti nadzornika
Borošića prvim našim, autoritetom u toj grani šumarske
uprave, te je na tom polju i mnogo radio i pisao, a njegova
veća takova radnja je „Praksa uređenja šuma uopće^
a kod zemljišnih zajednica napose" (Š. L. 1916, i 1917.),
koja je iz S. L. preštampana i kao posebna knjiga.*


! na stručno literarnom polju radio je pokojnik mnogo^
a sve su mu radnje temeljito obrađene i zato mnogo vrijedne.
Od važnijih radnja, koje je pisao u Šumarskom listu
i Lug. vijesniku spominjemo slijedeće:


God. 1898. sv. 8. i 9,: Uređenje prebornih šumah:
God. 1899. sv. L: Pravilnik za zemljišne zajednice;
God. 1903. sv. 8. i 9.: Procjena jelovih i smrekovih


stabala u našim prebornim šumama;
God. 1903. sv. IL: Neke crne točke u uzgoju i njezi
sastojine na kraškom tlu;
God. 1907. sv. 8.—10.: S kojih razloga ne napreduje
šumarstvo političke uprave i zemljišnih zajednica u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, te na koji bi se način dalo
tomu pomoći;
God. 1909. sv. 2., 11, i 12.: Gradnja lugarnica (Lug.
vljesnik);
God.. 1909. sv. 4.: Proračunanje drvne zalihe i prirasta
u prebornoj šumi;


God. 1909. sv. 5: Gospodarstvena osnova za šumu kr.
i slobodnog glavnog grada Zagreba (kritička razmatranja o
sastavljenoj osnovi);


God,, 1910. sv. 4: Gradnja lugarnica (Lug. vijesnik);
God. 1910, sv. 12.: Gradnja šumarskih kuća (šumarija);
God. 1911. sv. 5,: Gradnja šumarskih kuća (šumarija);
God. 1912. sv, 5.:^Gradnja lugarnica (Lug. vijesnik);
God. 1913. sv; 2=: Nacrti za gradnju šumarija;
God. 1916. sv. L—12,: Praksa uređenja šuma uopće,


a kod zemljišnih zajednica, napose. (L—11);
God. 1917. sv. 7.—10.: Praksa uređenja šuma uopće,
a kod zemljišnih zajednica napose. (III.)


* I on je kao i Borošić zagovarao i preporučivaOp da . se u šumarskom
odsjeku kr. zem. viade ustroji posebni „procjenbeni pododsjek«. no ni on toga
nije doživio,


ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Kratko vrijeme´ prije svoje bolesti objelodanio je u
Obzoru članak: 0 agrarnoj reformi za šume.


Osim toga vodio je pokojnik uredništvo Šumarskog
Lista i Lugarskog vijesnika od mjeseca studena 1908. do
konca godine 1911. Tko prolista stranice tih godišta uvjerit
će se, da je i kao urednik bio na visini^ jer je znao sakupiti
oko sebe vrsne suradnike, uz čiju je suradnju donašao
u listu zaista birane stručne članke.


Poslije Borošićeve smrti uređivao je neko vrijeme u
ime malodobne njegove djece: Borošićev hrvatski §umarsko-
lovački kalendar.


U Šumarskom društvu bio je Kern mnogogodišnji odbornik,
blagajnik i tajnik (1918.), te je marljivo i požrtvovno
radio na boljak i procvat društva, kojem je ostavio i svoju
bogatu stručnu knjižnicu.


Spomenuti nam je, da je obnašao i čast člana zamjenika
kn zem. komasacionog povjerenstva, te čast ispitnog
povjerenka za državne ispite osposobtjujuče za samostalno
šumsko gospodarenje.


Pokojnik uživao je ne samo među svojim sudrugovima
opće štovanje, nego i kod svih, koji su snjim radili ili ga
uopće poznali.


Njegovi brojni sudrugovi u struci kao i brojni prijatelji
ispratiše mu mrtvo tijelo dne 12. travnja o, g. na
_vječni počinak i okitiše odar vijencima, među kojima je bio
^ vijenac Hrv. slavonskog šumarskog društva. Nad grobom
se je sa vrijednim.-pokojnikom u ime drugova oprostio g.
kr, šumarski nadpovjerenik i tajnik Šumarskog društva S,
Mayer ovim govorom:


^Evo i sunce se pomolilo, da Ti oda zadnju poštu,
svoj zadnji pozdrav, ono isto sunce, koje Ti je bezbroj
puta izbijalo znoj sa čela^ kada si kao trudbenik svoje mile
zelene struke obilazio lugove, verao se po vrletima i radio
u korist svoga miloga naroda, svoje mile domovine.


I mi, koji smo te pratili u Tvom radu, u Tvom mukotrpnom
i do skrajnosti savjesnom radu, sa boli osjećamo
ovaj kobni rastanak. Drhtali smo, kada smo slušali, da se
ogromni željezni zastor spušta, koji će konačno da navijesti
svršetak Tvoga života, koji će da Te za uvijek rastavi
od nas, jer smo znali, da se s Tobom rastaje vjeran muž
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 7     <-- 7 -->        PDF

svoje ljubljene drugarice, čestiti otac svoje dječice, iskreni
drug svojih prijatelja, čelični radnik u svojoj struci i iskreni
sin svoje domovine.


Ali neka se zastor jusi, neka nistavilo pohara Tvoje
misli i Tvoje osjećaje. Čista i nezaboravna, poput bijeloga
goluba, diže Ti se plemenita duša nad sve ovo, što je prolazno
i promjenljivo, i ostati će medu nama kao mila uspomena,
koju ćemo vazda štovati, vazda cijeniti.


Dragi prijatelju 1 Od prvoga dana Tvoga nastupa, kao
agilni borac za interese naše zelene struke, pa do Tvoga
svršetka, bio si nam iskreni drug i odani prijatelj. Nisi tražio
hvale, nisi tražio nagrade — jer ljudska taština ne će
da priznaje mukotrpna nastojanja — mukotrpni rad. — I
kada si već bio na pragu onoga, za čim si težio i opet su
maljušni ljudi spriječili, da Ti se ispuni jedna od vrućih
želja.


Ali sve je to prolazno — pred veličanstvom smrti sve
se klanja, jer tu padaju časti, padaju slave, a samo plemenština
srca ostavlja tragove i poslije smrti.


Ovom Tvom plemenitom srcu i mi se klanjamo i kada
Ti sa vijencima i cvijećem iskazujemo zadnju poštu, to smo
tek neznatan dio onoga štovanja iskazali, kojega zapravo u
grudima, u našim srcima za Tebe gojimo i nosimo.


Nad otvorenim Tvojim grobom primi još po zadnji
puta izraz ovoga štovanja, primi zadnji pozdrav Tvojih
drugova iz zelene struke, koji će tvoj težak rad nastaviti,
kojega si po vrletima ogulinskih gora, u prostorijama našeg
dragog društva i na najvišem mjestu naše vlasti tako skromno,
tako zdušno i tako savjestno izvršivao. Neka Ti bude trajna
uspomena među nami. Slava, slava, slava pokojniku!"


Pokojnika oplakuje ucvijeljena supruga i dvoje neopskrbljene
djece.
Slava mu i duga spomen među nama!