DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 81     <-- 81 -->        PDF

»


. . . . ... „ ... ,. , _ . „ _. _ 143


u četvrti razred: glavni direktor;


u peti razred: pomoćnik glavnog direktora i načelnik;


u šesti razred: inšpektor, šef odsjeka i pravni referent u
rangu inspektora;


u sedmi razred: viši šumarski inžinjer, sekretar I r., viši
rudarski inženjer, viši geolog, viši kemičar, viši knjigovođa, viši geometar,
pravni referent u rangu sekretara I razreda;


u osmi razred: šumarski inženjer, sekretar V. do II. razreda
zaključno, rudarski inženjer, kemičar, geolog, knjigovođa, geometar
I razreda;


u deveti razred: arhivar I razreda, pisar I klase i geometar


II.
razreda;
u deseti razred: pisar od IV. do II. razr. zaključno, arhivar
od IV. do II. razr. zaključno;
u jedanaesti razred: praktikant, zvaničnik, prepisač i
ostalo neukazno osoblje.


Prelazno naređenje.


Čl. 24.


I nečekajući na odobrenje budžeta, može ministar šuma i rudnika
prema ovoj naredbi izvršiti postavljenje činovnika i službenika
u onom broju kako to potreba službe iziskuje.


Čl. 25.


Ova naredba stupa na snagu od dana kada je kralj potpiše.
U Beogradu, 15. marta 1919.
Aleksandar s. r.


Zastupnik ministra šuma i rudnika


Dr. Korošec s. r.


potpredsjednik ministarskog savjeta.


Šumar.


Sa šumarskim državnim ispitom te 10 god. praksom u Šumskoj
drvarskoj struci i vješt šumarski taksator i geometer želi svoje dosadanje
mjesto da promjeni.


Isti je službovao u Češkoj i Hrvatskoj, te traži stalno mjesto
šumara ili slično.
Ponude molim priposlati pcd oznakom L.XIII. naadresu Vertačnig
Zagreb Medulićeva ul. 26.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 82     <-- 82 -->        PDF
Broj 1069—1919.


Prodaja izrađenog bukovog
ogrijeva u Senjskom bilu.


Dne 3. svibnja 1919. prodavati će se putem javne draŽbeuž
zatvorene pismene ponude u 10 sati prije podne po uredskom dobniku
kod kr. državnog šumarskog ureda na Sušaku u području kr.
državne šumarije otočke u Senjskom bilu uz trasu projektirane Šmnske
željeznice ležečih 3220.50 prostornih metara bukovih cjepanica i


1490.75 pr. metara oblica te 20.685 komada 1.303S H Cm bukovih


iJ /»
željezničkih podvlaka sposobnih za ogrijev i to sve zajedno uz
iskličnu cijenu od 110.973 K.


Propisno biljegovane pismene ponude imadu se predati najzad
do dne 2. V. 1919. do 12 sati u podne kod kr. drž. šumarskog ureda
na Sušaku.


Ponudi treba priložiti potvrdu da je kod blagajne kr. šum. ureda
na Sušaku položeno 11000 K žaobine. U ponudi mora biti izričito
navedeno, da su nudiocu poznati dražbehi uvjeti, te da ih bezuvjetno
prihvaća.


Pobliži dražbeni uvjeti, obrazac ponude te napis na omot ponude
mogu se uviditi kod kr. šumarskog ureda na Sušaku i kr. drž.
šumarije u Otočcu, a i dobiti otisnuti uz odštetu od 5 kruna kod kr.
drž. šum. ureda na Sušaka.


Kr. šumarski ured na Sušaku.


Službeni oglas.


S obzirom na preveliko iskorišćivanje vlastelinskih šuma i da
se spriječi devastacija šuma, odredio je ministar za šume i
rudnike, da se ima koncem ožujka zabraniti svaka sječa,
pak su posjednici velikih šumskih kompleksa dužni unapredakdshoditi
dozvolu za sječu, a podjedno imaju na uvid predložiti kupoprodajne
ugovore, prema kojima stoje u obvezi.


Glede državnih šuma kao i glede šuma, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom, izdat će se posebna odredba. N. N. 9. IV. 19Hfc


Uređuje prof. dr. Andrija Petračić. Tiskara C. Albreht, Zagreb.