DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Čl. 27.


; Uvrštenje u plaćevne razrede.


Čirovnici i službenici koji spadaju u nadležnost šumarske
direkcije u Zagrebu uvršćuju se u ove plaćevne razrede:
u peti razred: šef državne šumarske direkcije,
u šesti razred: šefovi svih odsjeka šumarike direkcije,
u sedmi razred: šumarski savjetnici, šumarski nadzornici I. raz


reda i Šumarsko-računarski nadsavjetnik.


u osmi razred: šumarski nadinžiniri, šumarski nadzornici II.
razreda i računarski savjetnici,


u deveti razred: šumarski inžiniri, šumarski nadpovjerenici,
šumarsko-računarski revidenti, upravitelj pomoćnog ureda, nadoficijali
i protustavnici,


u deseti razred: šumarsko-inžinirski pristavi, šumarski povjerenici,
šumarsko-računarskt protustavnici, pisarnički oficijali,
u jedanajsti razred: šumarsko-računarski oficijali, pisarnički
oficijali i akcesiste.
Svi gore navedeni činovnici uvršćuju se u pojedine razrede sa
onima naslovima, koji su po najnovijim zakonima u kreposti.
Činovnici pojedinih razreda mogu biti samo ona lica, koja po
postojećim zakonima mogu u pojedine razrede biti imenovana.


Čl. 28.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom potpisa.


Naredbe.
Predhodne odredbe ministarskog savjeta za pripremu agrarne
reforme.


I. Raskidanje kmetovskog odnosa.
§ I-


Kmetovski (čivčijski) -odnos u Bosni i Hercegovini, zatim u
novim krajevima Srbije i Crne Gore razrješuje se, a novo se stvaranje
kmetovskog (čivčijskog) odnosa zabranjuje.


§ 2.


Dosadanji kmetovi (čivčije) proglašuju se slobodnim vlasnicima
dosadanjih kmetovskih zemlja.


§3.


Dosadanji vlasnici (age) dobivaju za oduzetu zemlju odštetu,
koju im garantuje država.
Posebnim će se zakonom odrediti visina odštete i način, kako
će se ona isplatiti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 70     <-- 70 -->        PDF

§4.


U odštetu ima se uračunati i kmetovske dugovine (hak) za
1»18. godinu.


§5.


Do rješenja pitanja o odšteti, davat će se dosadanjim vlasnicima,
kad zatraže, privremena renta razmjerno njihovom dosadanjem dohotku
od kmetovskih zemalja. Isplaćena privremena renta obračunat
će se naknadno.


Dosadanjim vlasnicima zemljišta, koji bi uslijed raskidanja kmetovskog
odnosa htjeli umjesto rente ili odštete ili dijela istih dobiti
odgovarajuću vrijednost u zemljištu i to u tolikoj mjeri, u koliko je
mogu sami obrađivati, dat će im se zemlje od ekspropriiranih velikih
posjeda ili od državnog zemljišta.


§6.


Do daljnje zakonodavne odredbe obustavljaju se svi sporovi
(parnice) i sva izvršenja (ovrhe), što su u toku, a koja su nastala iz
kmetovskog (čivčijskog) odnosa.


Isto se tako obustavljaju tužbe, parnice i ovrhe radi naplate
dužnih uknjiženih tražbina na dosadanjim kmetovskim zemljama.


Konačno se do daljnje zakonodavne odredbe obustavljaju: tužbe,
parnice i ovrhe radi plaćanja anuiteta na temelju ranijeg (fakultativnog)
otkupa kmetovske zemlje.


II. Raskidanje kolonatskog odnosa.
§ 7.


Kolonatski i ostali kmetstvu slični odnosi između gospodara
zemljišta i težaka u Istri, Goričkoj, Dalmaciji i drugim oblastima
Kraljevstva Srba, Hrvata i olovenaca raskidaju se saobrazno ustanovama
prvog poglavlja (§ 1.—6.) ovih odredaba.


§8.


Proglašuju se ništetnima sve presude, koje su tečajem ovog
rata na korist vlasnika zemalja u gore (§ 7.) navedenim oblastima
Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca bile izrečene u sporovima radi
razvrgnuća težačkog (kolonatskog) odnosa, te se u svim ovakvim
slučajevima ima povratiti ono stanje, koje je bilo na snazi u početku
rata.


Tako uspostavljeni odnos ima se onda razvrgnuti prema propisima
ovih odredaba.
Izuzimaju se slučajevi u kojima je vlasnost dotičnog zemljišta
do> dana proglašenja ovih odredaba uz dobru vjeru prešla u treće .....
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 71     <-- 71 -->        PDF

III. 0 razdiobi velikih posjeda.
* ^ § 9.
Svi veliki posjedi na teritoriju Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca
ekspropriišu se. Iz njihove površine dat će se zemlje onim
državljanima, koji se bave obrađivanjem zemlje, a zemlje uopšte
nemaju ili je nemaju u dovoljnoj mjeri i to toliko, koliko mogu sami
sa svojom porodicom obrađivati. Prvenstvo kod ove razdiobe imadu
invalidi, udovice i siročad ratnika, vojnici i dobrovoljci, koji su se
borili za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. O preostaloj
površini ekspropriiranog zemljišta, kao i o tome, što se smatra
velikim posjedom u smislu ovih odredaba, odredit će se posebnim
zakonom prema posjedovnim i ekonomskim prilikama pojedinih krajeva.


§ 10.


Bez obzira na ustanove § 9. proglašuju se odmah vejikim posjedima:


a) sva fideikomisna dobra;


b) svi posjedi, koji imaju površinu označenu pod tačkom c),
a koji su izdani pod zakup jednom zakupniku ili koji uopšte nisu
ili su samo djelomično obrađeni;


c) oni posjedi, koji obuhvataju površinu od bar 100—500 jutara
(po 1.600 kvadratnih hvati) obradivog zemljišta prema posjedovnim
i ekonomskim prilikama svoga kraja.


Ovi će se posjedi odmah podvrći privremenoj razdiobi (§ 14.)
redom od najvećeg prema sve manjem.


§11.


Odšteta veleposjednika za ekspropriiranu zemlju, njena visina
i način otplate odredit će se naknadno zakonodavnim pute´m, a dotle
se ima postupati saobrazno. (§ 5.)


5 12. . .
Bez odštete oduzimaju se ovi posjedi:


a) svi posjedi habsburške dinastije i članova habsburške carske
porodice;
b) svi posjedi dinastije neprijateljskih zemalja;
c) svi posjedi, koji su negda darivani tuđincima za usluge,


učinjene habsburgovcima, a nisu dosad prešli u treće ruke.


§ 13.


U § 11. predviđena odšteta za one posjede, koji su nabavljeni
za vrijeme rata i za koje postoji osnovna sumnja, da su stečeni nerazmjernim
ratnim dobitkom, ne će se isplatiti vlasnicima, dok se ne
donese posebni zakon o postupanju s ratnim dobicima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 72     <-- 72 -->        PDF

§ 14.


Dok se razdioba velikih posjeda ne bude mogla definitivno
provesti u smislu § 9., dotle će država posjede, označene u § 10.,
izdavati osobama navedenim u § 9. privremeno pod zakup u manjim
ili većim kompleksima.


Zakupnina ustanovit će se naknadno prema mjesnim prilikama.


§ 15.


.


Razrješuju se svi zakupni ugovori nad onim velikim posjedima,
koje sam zakupnik ne obrađuje kao stručni ekonom ili kao zemljoradnik
sa svojom porodicom.


Zakupni ugovor nad velikim posjedima, koji su izdani u zakup
u manjim parcelama osobama, označenim u prvoj alineji, ne razrješuje
se do daljnje zakonske odredbe, samo se ugovorena zakupnina
kao i način i rokovi otplate na zahtjev interesenata može proglasiti
ništetnora, pa će se ponovno odrediti prema mjesnim prilikama.


Saobrazno ovim ustanovama ima se postupati i kod zakupstvu
sličnog odnosa u Bosni i Hercegovini, poznatog pod imenom : priorci,
pridržnjci, prisjednici, napoličari.


§ 16.


Zabranjuje se davanje zemljišta u podzakupe, a u koliko takovi
postoje, giavni se zakup razrješuje. Podzakupa ostaju do daljnje
zakonske odredbe kao zakupnici u posjedu podzakupljenog zemljišta,
te će se s njima postupati kao sa zakupnicima u smislu § 15. alineja
druga.


Od ove ustanove izuzeti su bdnošaji podzakupa dosad nastalih
između zemljoradničkih (seljačkih) zadruga, njihovih centrala i njihovih
članova. No na zahtjev podzakupnika može se ili visina zakupnine
i rokovi plaćanja podvrgnuti reviziji saobrazno prvoj alineji ovog
§-a, ili podzakup uopšte razriješiti.


IV. Š u m s k i posjedi.
§ 17.


Svi veći šumski kompleksi * prelaze u svojinu države, pa će
zemljoradnici u njima imati pravo na popašu i drva za ogrijev i građu.


§ 18.


Odšteta vlasnicima šuma, kao i reguliranje seljačkih prava na
popašu i drva odredit će se specijalnim zakonima.


* Manji šumski posjedi su prema tumačenju ministra V. Korača oni, koji
podmiruju potrebu na drvu vlastitog kućanstva. (Vidi Jugosl. ekonomista br. .)


ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 73     <-- 73 -->        PDF

V. Revizija segregacija.
§ 19.
U krajevima, gdje su bivši kmetovi (podanici) segregacijom
oštećeni u korist vlastelina (spahije), ima se na zahtjev oštećenima
provesti revizija.


VI. Državni ured za agrarne reforme.
§ 20.


Za provadjanje agrarne reforme osniva se naročiti „Državni
ured za agrarnu reformu".


U njegov djelokrug spadat će i pitanje unutarnje kolonizacije,
repatriiranje naših iseljenika u Americi i drugim zemljama i uopšte
preselenja Srba, Hrvata i Slovenaca, koji danas´žive u drugim državama.


Ovaj će ured stajati pod nadzorom Ministra za Socijalnu Politiku,
pa će se o njegovom sastavu i djelokrugu stvoriti posebna uredba.


VII. Zaključne ustanove.
§21.


Ove se odredbe ne odnose na onaj teritorij Srbije, koji je ona
imala do 1912. godine.


§22.


Nitko nije vlastan po ovim odredbama dobiveno zemljište do
daljnje zakonske odredbe ni otuđiti ni založiti, niti uopšte drugom
u posjed predati. Svaki ugovor protivan ovim odredbama ništavan je.


§ 23.


Blagodati ovih odredaba gubi svaki onaj, tko iza proglašenja
ovih odredaba bude otimao, samostalno dijelio ili pljačkao tuđe
posje4e, te bude radi toga osuđen.


§ 24.


Ove prethodne odredbe stupaju na snagu danom proglašenja
u „Službenim Novinama Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca" i
imadu se podnijeti Narodnom Predstavništvu na naknadno ustavno
odobrenje.


Provedba se povjerava Ministru za Socijalnu Politiku.


U Beogradu, 25. februara 1919. godine.


Ministar za Socijalnu Politiku
Vitomir Korač s. r.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 74     <-- 74 -->        PDF

îée


Naredba o ustrojstvu ministarstva šuma i rudnika
U ime Njegovog Veličanstva
Petra I, .
po milosti Božjoj i volji narodnoj kralja Srba, Hrvata i Slovenaca


Mi


Aleksandar Nasljednik Prestolja


Na predlog Našeg ministra šuma i rudnika, a po saslušanju
Našeg ministarskog savjeta i na osnovi § 2. zakona o ustrojstvu
centralne državne uprave propisujemo ovu


Naredbu


o ustrojstvu ministarstva šuma i rudnika
I. Opće odredbe.
;


Ci. i.


Pored postojećih ministarstava u smislu § 2. zakona o ustrojstvu
centralne državne uprave od 10. marta 1862. god. a na osnovi kraljevog
ukaza od 7. decembra 1918. god. ustanovljava se „Ministarstvo
šuma i rudnika". Njegove se funkcije rasprostiru na cijeli teritorij
kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca.


Čl: 2. .,´;.


Ministar šuma i rudnika najviša je upravna i nadzorna vlast
nad svim šumskim i rudarskim ustanovama, kao i u svima poslovima,
koji se tiču šuma i rudnika na cjelokupnom teritoriju kraljevstva,
te ta vlast, u koliko je prema ptstojećim zakonima do
sada pripadala drugim nadleštvima, prelazi sada na ministarstvo
šuma i rudnika. \


Čl. 3.


Ministar šuma i rudnika u itiie države raspolaže i upravlja
državnim šumama, adama i rudnicima, a nad šumama gradskim, općinskim,
seoskim ([zemljišnih zajednica), plemićkih, poveljnih i imovnih
općina, zakladnim, manastirskim, crkvenim, vakufskim, vlastelinskim
i šumama beneficija, nadarbina i ostalih korporacija i privatnim,.kao
i privatnim rudarakim poduzećima vodi nadzor po odredbama postojećih
zakona. On propisuje pravilnike za izvršenje tih zakona i
stara se o unapređenju šumarske i rudarske struke, i zastupa državu
u pitanjima, koja se tiču .šuma i šumskih zemljišta, kao i rudnika i
rudišta. No ovo pravo zastupanja države pred sudovima i drugim
vlastima ministar može prenijeti i na koga drugog organa državne
uprave.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 75     <-- 75 -->        PDF

I37


CL.4 . ;.-r .´-*. ; p-»;-d «?.´J
Sve ove poslove ministar šuma i rudnika vrši preko ustanovljenih
glavnih direkcija i općeg odjeljenja, preko šumarskih i rudarskih
nadleštava, saobrazno postojećim šumarskim i rudarskim
zakonima i propisanim pravilnicima u kraljevstvu.


Sastav ministarstva šuma i rudnika.


Cl. 5.
Radi bržeg i; točnijeg otpravljanja poslova u ministarstvu šuma
i rudnika stoje slijedeći organi i odjeljenja;


1. Glavna šumarska´direkcija.
2. Glavna rudarska direkcija.
4. Opće odjeljenje.
Na čelu glavnih direkcija stoje glavni direktori, a na čelu općeg
odjeljenja načelnik. Oni upravljaju i rukovode poslovima svojih direkcija,
odnosno općeg odjeljenja i staraju se 0 točnom i urednom
izvršenju njihovom saobrazno zakonskim odredbama i nose punu
odgovornost za pravilan tok poslova u njihovim direkcijama odnosno
odjeljenju.


Oni imaju pravo :
a) đa postavljaju, unapređuju, premeštaju i otpuštaju neukazno
osoblje područnih nadleštava i ustanova;
b) da daju dopuste područnom ukaznom i neukaznom osoblju
do mjesec dana;


v) da preko računovodstva ovog ministarstva traže otvaranje
kredita i kao naredbodavci drugog stepena da izdaju naloge za isplatu
dotičnoj blagajni, u granicama budžetom odobrenih kredita;


g) da angažuju izdatke za materijalne potrebe do 1000. — dinara
i
d) da vrše sve druge poslove i donose riješenja po predmeTtima, koje im ministar bude svojom odlukom stavio u nadležnost.


Pomoćnici direktora.


Čl. 6.


Direktorima pomažu u radu pomoćnici direktora. Kad je direktor
odsutan, pomoćnik ga zastupa u dužnostima. Inače pomoćnik
radi sve poslove, koje mu direktor odredi.


Organizacija direkcija.´


ČL 7.
Direkcije dijele se na odjeljenja, a odjeljenja na odsjeke.
Na čelu svakog odjeljenja stoji načelnik, a na čelu odsjeka inspektor,
sem odsjeka za računovodstvo.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 76     <-- 76 -->        PDF

, J


Osim toga postoji potreban broj šumarskih, rudarskih i manipulativnih
činovnika, geologa, kemičara, inžinjera, geometara, arhivara
i posluge, a kod odsjeka za računovodstvo potreban broj računovodnih
činovnika.


Broj ovog osoblja utvrđuje se budžetom, a raspored njihov
po odjeljenjima i odsjecima čine direktori.


Načelnici odjeljenja neposredno se staraju, da se poslovi u
njihovm odjeljenjima pravilno i na vrijeme otpravljaju. Oni vrše
nadzor nad osobljem svoga odjeljenja. Oni su referenti direktoru za
sve poslove svoga odjeljenja i podnose mu konkretne predloge o
svim reformama u drugim tekućim pitanjima, izrađuju naredbe i
uputstva, odnoseća se na poslove njihovog odjeljenja.


II. Posebne odredbe.
A Glavna šumarska direkcija.


Čl. 8.
Glavna šumarska direkcija dijeli se na pet odjeljenja:


1. Administrativno odjeljenje;
2. Odjeljenje za pošumljenje goljeti i uređenje bujica;
3. Tehničko odjeljenje;
4. Odjeljenje za eksploataciju šuma i
5. Odjeljenje za komunalne i privatne šume.
Djelokrug i sastav odjeljenja.


Čl. 9.
Administrativno odjeljenje.
Administrativno odjeljenje dijeli se na tri odsjeka :
a) Administrativno-personalni odsjek;
b) Odsjek za šumarsku nastavu i pokusne postaje i
v) Odsjek za statistiku.


A) Administrativno personalni odsjek.


Ovaj odsjek vrši sve administrativne poslove glavne šumarske
direkcije; upravlja bibliotekom, šumarskim zbirkama i t. d., vodi
evidenciju o cjelokupnom šumarskom osoblju; vodi status i službene
listove — sposbbnike svih službenika; razrađuje predmete za
postavljanje, unapređenje, umirovljenje, otpuštanje i odlikovanje šumarskih
činovnika; vodi evidenciju o odobrenim dopustima, premještajima
i kaznama i izrađuje uverenja o službenim podacima za šumarske
činovnike. Upravlja djelovodstvom i arhivom glavne šumarske
direkcije.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 77     <-- 77 -->        PDF

B) Odsjek za šumarsku nastavu i pokusne postaje.


Razrađuje sva pitanja, koja se tiču teoretskog i praktičnog
obrazovanja šumarskih činovnika, pomoćnih šumarskih činovnika i
službenika (čuvara šuma). Upravlja stipendijama i potporama za posjećivanje
šumarskih stručnih škola i tečajeva kao i zakladama (fondovima)
za uzgoj djece šumarskih činovnika.


Brine se za postavljanje i pravilnom funkcioniranju šumarskih
pokusnih postaja.


B) Odsjek za statistiku.


Ovom odsjeku spada u dužnost da pribira i obrađuje statističke
podatke u svima granama šumskog gospodarstva i vodi evidenciju
prometa šumskih proizvoda.


Čl. 10.
Odjeljenje za pošumljenje goljeti i uređenje bujica»
Ovo odjeljenje ima dva odsjeka :
a) Odsjek za pošumljenje goljeti i
b) Odsjek za uređenje bujica i melioraciju šumskog
zemljišta.


a) Odsjek za pošumljenje goljeti.


Ovaj se odsjek brine za pošumljenje starijih šumskih čistina,
krasa i ostalog golog i neplodnog zemljišta; zatim za podizanje
rasadnika i šumskih vrtova, skupljanje sjemenja za pošumljenje, te
za izvođenje svih ostalih poslova,oko podizanja i njege šuma.


U ovaj odsjek spada i pitanje o dozvoli pretvorbe šumskog
zemljišta u drugu vrstu kulture.


Za pošumljenje krasa i goljeti mogu se postaviti i posebne


ustanove, koje će neposredno potpadati pod ministarstvo šuma i


rudnika.


b) Odsjek za uređenje bujica i melioraciju šumskog


zemljišta.


Ovaj odsjek ima zadatak, da izrađuje i odobrava nacrte i predra


čune za uređenje bujice (vododerina), za osiguranje odrona i klizavog


zemljišta i za melioraciju šumskog zemljišta; izrađuje i odobrava


planove (osnove) o pošumljenju bujičnih područja; kontroliše cjelo


kupni rad i vrši kolaudacije dovršenih građevina i kulturnih radnja.


Za radove oko uređenja bujica (vododerina), osigu


ranje odrona i klizavog zemljišta, i melioraciju (od


vodnjavanje) šumskog zemljišta mogu se obrazovati po


sebne šumsko-tehničke ustanove, podređene neposredno ministarstvu


;


šuma i rudnika. -
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 78     <-- 78 -->        PDF

140 ´


Čl. 11.


Tehničko odjeljenje.


Ovo odjeljenje ima tri odsjeka:


a) Odsjek za ograničavanje šuma;


b) Taksacioni odsjek;


c) Građevinski odsjek.


a) Odsjek za ograničavanje šuma.


Ima zadatak da se brine za ograničavanje državnih šuma, prema
zakonskim propisima, u koliko one još nisu ograničene i da izvodi
eksproprijaciju i arondaciju.


b) Taksacioni odsjek.


Sastavlja i odobrava privredne planove (šumsko gospodarske
osnove) i revizije, izdaje upustva o sastavku privrednih planova i
programa — brine se za njihovo izvršenje.


Pojedinim šumarskim nadleštvima mogu se prema potrebi dodjeliti,
ili za izvjesne krajeve postaviti samostalni taksacioni biroi,
podređeni neposredno ministarstvu šuma i rudnika.


c) Građevinski odsjek.


Stara se za gradnju i održavanje šumskih prometnih srestava
(šumskih izvoznih puteva i drumova (cesta), šumskih željeznica,
splavišta, žičnih željeznica, žicara; točila i t. d.); zatim, za gradnju
strugara (pilana) i manjih zgrada, potrebnih u šumskom gospodarstvu;
sastavlja i odobrava nacrte i troškovnike za te gradnje; nadzire
i kontroliše gradnju i obavlja i određuje kolaudaciju pojedinih
građevina.


Cl.´12.
Odjeljenje za eksploataciju šuma dijeli se u:
a) Odsjek za eksploataciju glavnih šumskih proizvoda, i
b) Odsjek za eksploataciju sporednih šumskih proizvoda i lova.
a) Odsjek za eksploataciju glavnih šumskih


proizvoda.
Brine se za racionalno iskorišćavanje glavnih šumskih proizvoda
u državnim šumama ; sastavlja i odobrava ugovore o prodaji šuma,
i brine se za njihovo izvršenje. U sporazumu sa odsjekom za eks
ploataciju sporednih šunrskih proizvoda sastavlja i odobrava šumske
cjenovnike, daje dozvole za eksport šumskih proizvoda.


b) Odsjek za eksploataciju sporednih šumskih


proizvoda i lova.


Stara se za pravilno i pravovremeno iskorišćavanje sporednih
šumskih proizvoda (popaše, žiropaše, suvadi, šišarke i t. d.) i za
unapređenje lova.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 79     <-- 79 -->        PDF

.


Čl. 13.
Odjeljenje za komunalne i privatne šume.


0.vo odijeljenje stara se za racionalno podizanje i iskorišćavanje
svih nedržavnih šuma u granicama trajnog gospodarenja; vrši nadzor
nad privatnim šumama i šumskim zemljištima, naročito gje se radi
o odbrani od vjetrova, naglog oticanja vode, spiranja i odnošenja
zemlje, o stvaranju vododerima i poplava, i o močvarnom zemljištu


i. leteće m pesku. .
Glavna rudarska direkcija (ispušteno).
B) Opće odjeljenje.


Čl. 19.


Načelnik općeg odjeljenja je neposredni referent ministru za sve
poslove svoga odjeljenja; on prima i prijavljuje sva lica, koja bi
poslom dolazila k ministru i šef je ministrove pisarne i kao takav
po naredbi ministra vrši sve službene poslove, koje mu ministar
odredi. On prima i otvara svu poštu, brzojave i t. d. koje bi bile
direktno upućene ministarstvu, a ne direkcijama.


Dužnost je ovog odjeljenje, da sporazumno sa direkcijama izrađuje
potrebne zakonske projekte i pravilnike za ministarstvo i da u
pogledu pravilne primjene zakona s pravne strane i zaštite državnih
interesa sarađuje u dotičnoj direkciji na izradi uslova i ugovora´o
zakupima, prodajama itd.


Čl. 20.


Opće Odjeljenje dijeli se na tri odsjeka:


1. Administrativni,
2. Pravni i
3. Računovodstvo.
1. Administrât ivni odsjek.
Zadatak je ovom odsjeku: da obavlja sve administrativne poslove
opće prirode za ministarstvo, koji ne bi dolazili u djelokrug
pojedinih direkcija; da prima svu poštu, brzojave itd. koja je direktno
upućena ministarstvu i da istu razrađuje. Vodi evidenciju o osoblju
svoga odjeljenja i vodi status i sposobnike osoblja dotičnog odjeljenja;
da vrši i ostale poslove koje mu ministar bude ; odredio. Upravlja
djelovodstvom i arhivom općeg odjeljenja.


2. Pravni odsjek.
Zadatak je pravnog odsjeka, da daje svoja mišljenja o svima
pravnim i zakonskim pitanjima, koja mu bude upućivao ministar ili
pojedine direkcije ovog ministarstva preko općeg odjeljenja. Da daje
zakonsku formu svima predlozima i riješenjima, koja mu budu upućena.
Da po ovlašćenju ministrovom zastupa ministarstvo u svima
ŠUMARSKI LIST 3-4/1919 str. 80     <-- 80 -->        PDF

njegovim pravnim poslovima pred sudovima i drugim vlastima u
koliko se odnosi na šume i rudnike. Da svršava sve ostale poslove,
koji po prirodi svojoj dolaze u nadležnost pravnog odsjeka.


3. Računovodstvo.
Zadatak je računovodstva — računovodskog odsjeka, da vodi
sve knjige i računske poslove ministarstva šuma i rudnika. Da priprema
i izrađuje budžet cijelog ministarstva prema podatcima direkcija
i opšteg odjeljenja. Ono se stara da nadležne vlasti pravilno i brzo
prikupljaju sve prihode od šuma i rudnika, a po dobivenim izvještajima
pojedinih direkcija. Da sastavlja završni račun za prošlu
budžetsku godinu. Računovodstvo ima da vrši i dužnosti pred.iđene
čl. 23. zak. o uređenju glavnog državnog računovodstva i ostalih
financijskih ustanova.


Završne odredbe.


U. 21.


Sadašnje oblasne šumarske i rudarske uprave *- odjeli — kao
i sva druga njima podčinjena nadleštva vršiče i dalje u dotičnim
teritorijama poslove saobrazno postojećim zakonskim odredbama i
pravilnicima, a po upustvima dobivenim od ministra šuma i rudnika.


Čl. 22.


Šefovi pojedinih odsjeka su inspektori, s izuzetkom šefa računovodstva.


Generalni direktori, njihovi pomoćnici, načelnici odjeljenja u
direkcijama, inspektori i upravnici oblasnih šumarskih i rudarskih
uprava moraju imati fakultetsku (akademsku) stručnu spremu kao
šumari odnosno kao rudari, geolozi ili kemičari, a pored toga i deset
godina praktične ili državne službe, dok načelnik općeg odjeljenja
i inspektor, šef pravnog odsjeka tog odjeljenja moraju biti svršeni
pravnici i imati najmanje deset godina administrativne, sudske ili
druge javne službe. Načelnici nadzornog i tehničkog odjeljenja i
odjeljenja za državna rudarska preduzeća, moraju btti rudarski
inženjeri.


Generalni direktori, načelnik općeg odjeljenja, načelnici ostalih
odjeljenja u direkcijama, inspektori, šefovi odsjeka, sekretari, pisari
i svi ostali činovnici, imenuju se kraljevskim ukazom na predlog
ministra šuma i rudnika, dok se šef računovodstvenog odsjeka i
ostalo osoblje računovodstva u smislu čl. 25 zak. o uređenju glavnog
državnog računovodstva postavlja kraljevim ukazom na predlog ministra
financija.


Čl. 23.


Činovnici ministarstva šuma i rudnika uvršćuju se u ove platežne
razrede: