DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ég


Točka V.


E ventualn i predloži.


Buduć nije bilo nikakovih predloga, to je predsjedatelj zaključio
sjednicu time. da će se ovaj zapisnik ovjeroviti u slijedećoj sjednici.


i
Predsjedatelj : Tajnik :
Bo na v. r. Kern v. r.
Polače k v. r. Petrači ć v. r.


Zapisnik o odborskoj sjednici hrv. slav. šumar, društva,
koja je održana na 28 prosinca 1918. u 3´/2 sata poslije podne u
Šumarskom domu u Zagrebu.,-


Predsjedao je 1. podpredsjednik g. Marino de Bona, a prisustvovala
su gg. tajnik Ante Kern, blagajnik Ljudevit SzentgyOrgyi,
te odbornici Vilim Dojković, Rudolf Erny, Dr. Gjuro Nenadić,
Dr. Andrija Petračić, Dragutin Polaček, te Dragutin Trotzer,


Nakon otvorenja sjednice raspravio se je slijedeći dnevni red:


Točka I.


Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice.


Na pročitani zapisnik nisu stavljene nikakove primjedbe, te su
umoljena gg: Dr. A. Petračić i D. Polaček da ga ovjerove.


Točka II.


Izvješće o tekućem poslovanju.


1. Tajnik izv;ešćuje, da je obzirom na to, što još na 26. VIII.
t. g. pod brojem 37 državnom nadodvjetništvu dostavljeni potpisani
ugovor o iznajmljenju prostorija u II. spratu zapadnog krila društvene
zgrade za šumarsku akademiju, — nije društvu vraćen, informirao
se kod nadodvjetništva o stanju stvari, te mu je rečeno, da
je taj ugovor p >slan na gruntovnu uknjižbu, te čim bude od onud
vraćen, da će biti dostavljen društvu.
Uzima se na znanje.


2. Kao novi članovi I. raz. prijavili su se gg: Petar Vuković ,
šumar, nadinžinir u Zagrebu, Stanko Rukavina , šumar, vježbenik
gradiške imov. općine, Stjepan Bevelaqua , šumar, inžinir u Kostajnici,
i Bartol Baretić , šumar.-računarski revident na Sušaku.
Primaju se kao članovi.


3. G. Ratislav Maksi ć, župan, šumar, nadzornik začlanio se
u Kôrôskenyjevu
pripomenu zakladu, uplativ 10 K.
Uzima se na znanje.


4. Blagajnik izvješćuje, da je sa današnjim danom stanje imovine
slijedeće:


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 63     <-- 63 -->        PDF

«i


a) Društvene imovine 36.738 K 36 fil.


b) Pripomoćne zaklade . 14.857 , 07 „


c) Literarne zaklade 7.124 „ 86 ,


Sve te gotovine uložene su u vinkulirarnim vrijed. papirima
uložnicama domaćih novčanih zavoda.


Prima se do znanja.


Točka III.


Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Činovništvo gradiške imovne opć ne poslalo je osmrtnicu,
po kojoj je na 19. o. mj. preminuo društveni član gosp. Vjenceslav
Potočnjak , šumarnik iste imovne općine.
Gg. odbornici ustaju i kliču mu „Slava"!


2. Tereza pl. Dragančić , sirota iza pokojnog državnog šumarnika
Stanka pl. Dragančića , koji je umro još g. 1877. moli,
da joj se podjeli potpora. Ona je navodno stara 74 godine, uživa
godišnju milostnju od 122 K, te radi slabog očnog vida i reumatizma
u ruci, ne može ništa privređivati.
Zaključeno je, da se molba ne može uvažiti. ´


Točka IV.


Rasprava o predlozima za izvanrednu skupštinu
na 29. XII. t. g.


1. Prije prelaza na te predloge izvješćuje tajnik, da je odbornik
g Jovo Metla š sa j. š 19 činovnika petrov, imov. općine, koji su
članovi šumarskog društva zamolio podneskom od 4. o. m., da se
za 29. o. m. sazvana izvanredna skupština, radi sadanjih izvanredno
neshodnih i teških prometnih prilika, odgodi na povoljnije vrijeme.
Društveno predsjedništvo je moliteljima pod brojem 96 odgovorilo,
da kratka odgoda ne bi imala svrhe, a odgoda na znatno
dulje vrijeme da nije dopustiva.


S istih razloga zimolio je i odbornik g. Slavoljub Slapniča r
dopisnicom od 20. o. m. u ime svoje i ostalih drugova u Bjelovaru
i okolici, da se skupština odgodi.


Iz već navedenih razloga ne može se niti ta zamolba uvažiti,
te se skupština mora sutra održati.


Na pretres imaju joj se prema zaključcima odborske sjednice
od 10. o. m. točke II./1. i III./7. predložiti pitanje o tomu: a) da li
se obveznice ratnih zajmova koje su znatno pale u tečaju, imaju
zadržati ili prodati ; i b) molba hrvatske mensae academicae u Zagrebu,
koja obzirom na sadanju izvanrednu skupoću živežnih namirnica
moli, da joj se podijeli potpora.


Uzima še na znanje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Za sutrašnju skupštinu su najavljeni, odnosno predloženi slijedeći
predloži.


a) Član g Josip Grunwal d ml. je brzojavno najavio predlog
glede osnutka lugarske škole.


b) Član g. Srećko Majer predložio je predavanje o programu
budućeg rada glede šumarstva u državi SHS. To predavanje sadržaje
i njeke predloge, koji ali nisu konkietizirani i stilizirani tako,
da bi bili sasvim jasni, nu razabire se ipak toliko, da stavlja predloge
o budućoj organizaciji šumske uprave u državi SHS ; zatim o
organizaciji šumarske nastave u savezu sa gospodarskom, rudarskom
i veterinarskom; te konačno o preustrojstvu šumarskog društva.


c) Član g. Gašo Vac je brzojavno najavio predloge: 1. glede
naziva šumarskog društva; 2. glede uređenja lugarskog pitanja kod
zem. zajednica i šumarija ; 3. glede preteriranja i proganjanja šumara
; te 4. glede obnove segregacia.


d) Član g. Stjepan Bevelaqua , poduprt po članu g. Nikoli
Pleš i predlaže, da se Narodno Vijeće i povjerenik za narodno go
spodarstvo umole, da se šumar, nadsavjetnik Emil Tordony, iz razloga
navedenih u obrazloženju predloga, stavi na raspolaganje
ugarskom ministarstvu za poljodjelstvo.


e) Član gosp. Nikola Pleš a stavio je u jednom podnesku 13
predloga, koji su ali tako omašni, da se ne mogu ovdje posebno
navesti.


f) Konačno član i odbornik gosp. Vilim Dojkovi ć najavljuje
predloge: O uređenju selskih pašnjaka, o ustanovljenju oficielnih
novčanih skrižaljki te o pozivu šumarskih skučnjaka u povjerenstvo
za agrarnu reformu.


Zaključeno je, da se sutrašnjoj skupštini predlože na pretres
predloži gg. Grunwalda, Majera i Dojkovića; zatim od predloga g.
Pleše samo oni, koji su prema preduzetnom prenumerivanju ozn čeni
sa brojevima 1—8, a od predloga g. Vaca oni pod 1. 2. i 4.;
dočim onaj pod 3., zatim ostalih 5 predloga g. Pleše, te ´ konačno
predlog g. Bevelaqua, da se ne iznesu pred Sfupšitnu i to iz slijedećih
razloga:


Predloži g. Pleše stoga ne, što se njeki tiču predmeta, koji su
već sadržani u objelodanjenom dnevnom redu, ili su istovjetni sa
predlozima drugih predlagača.


Predlog g. Vaca pod točkom 3. stoga ne, što on nije ničim
obrazložen i stoga postoji bojazan da se tiče osobnih stvari, koje
društvo niti je vlasno, a niti bi bilo kadro istražiti i prema njima
zauzeti stanovište.


Konačno predlog g. Bevelaqua stoga ne, što predlog sadržaje
razne tužbe, koje nisu dovoljno potkrepljene, a o kojima šumarsko
društvo prema § 3. pravila nije vlasno raspravljati i o njima
odlučivati.