DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 58     <-- 58 -->        PDF

56


gotovo cijelu svoju mladenačku i muževnu dobu proživio u Slavoniji,
ostala mu je mnoga lijepa osebina čovjeka Primorca, naročito
njegova vesela ćud i njegova iskrenost spram brojnih mu prijatelja
i znanaca. U službi je bio dobar radnik i vjeran drug, jednako starijim
i mlađim kolegama. Slava mu !


f Gedeon Ogrizović. U Glini umro je dne 31. prosinca
1918. upravitelj I. banske imovne općine nadšumarnik Gedeon Ogrizović
u 48. god. života. U pokojnom Geci izgubila je imovna općina
marna radnika oko podizanja njenog šumskog gospodarstva i
njene imovine, a tamošnje šumarsko činovništvo svog vrlog upraviteljH
i aruga. Pokojnik bio je kao Srbin svom dušom naš narodni
čovjek, jednako štovan od Srba i Hrvata. Mnogo je trpio za političke
ideale svoga naroda, jer je i on u veleizdajničkom procesu bio zatvoren
i suđen. Bila mu trajna uspomena među nama! Slava mu!


Društvene vijesti.
Literarnoj zakladi priposlalo je kr. šumarsko ravnateljstvo
u Zagrebu iznos od 50 (pedeset) kruna, umjesto vijenca
na odar pok. kr. šumar, inžiniru Milanu Višnjiću.
Gosp. Stjepan Prpić, nadšumar u Vrginmostu poslao je za
literarnu zakladu iznos od 10 kruna.
Pripomoćnoj zakladi poslao je gosp. Stjepan Prpić nadšumai
r u Vrginmostu iznos od 10 kruna.


Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva,


koja je obdržavana na 10. prosinca 1918. u 3´/8 sata po podne u
Šumarskom domu u Zagrebu.


Predsjedao je I. podpredsjednik g. Marino de Bona, a prisustvovala
su gg. tajnik Ante Kern, blagajnik Ljudevit Szentgyôrgyi,
te odbornici: Vilim D oj ko v i ć, Josip Majnarić, Dr. Gjuro Nenadić,
Dr. Andrija Petraćić, Dragutin Polaček, August Ružićka,
te Dragutin Trotzer.


Nakon što je predsjedatelj pozdravio prisutne, prešlo se je na
raspravu slijedećeg dnevnog reda.


. v Točka I.


Čitanje i ovj ero vije nje zapisnika zadnjih d viju sjednic a.
t a) Čita se zapisnik sjednice od 55. rujna t. g., koji u sjednici
od 9. studenoga t. g. nije ovjerovljen stoga, što je to bila svečana


sjednica sazvana samo u svrhu pozdrava Narodnog Vijeća SHS.
Buduć na zapisnik nije bilo primjeraka, to su za ovjerovijenje
izabrana gg.: Vilim Dojković i Dr. Gjuro Nenadić.
b) Čita se zapisnik izvanredne svečane sjednice od 9. studenoga
t. g., te jer nije primjedaka, to su za ovjerovijenje izabrana gg.
Josip Majnarić i Dr. Gjuro Nenadić.


Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju.


1. Blagajnik izvješćuje, da je sa današnjim danom stanje društvenih
novčanih dnevnika slijedeće:


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 59     <-- 59 -->        PDF

/


a) Društvene imovine sa 36.011 K 36 fil.


b) Pripomoćna zaklada „ 15.447 „ 07 „


c) Literarna zaklada „ 7.124 „ 86 „


Te imovine uložene su koristonosno u vinkuliranim uložnicama


i vrijednosnim papirima domaćih novčanih zavoda — izuzam 5100


K, koje se nalaze u obveznicama državnih ratnih zajmova.


Na I. XI. t. g. dospjele kupone tih obveznica u iznosu od
107 K 50 fil. uspjelo je blagajniku unovčiti, nu kako tečaj tih obveznica
neprestano pada, pita bili te obveznice unovčio, ili bi se one
imale i nadalje pridržati.


Zaključeno je, da odbor o tomu ne stvara zaključak, nego da
se to pitanje iznese pred izvanrednu skupštinu na 29. o. m.


2. Tajnik izvješćuje, da je obzirom na zaključak odbora od
27. VII. točke VI./l. sporazumno sa g. dr. Nenadićem, kao upraviteljem
Šum. doma, konačno odlučeno, da se tvrdci Škrbić preda
popravak roulleauxa u prozorima doma, te je predsjedništvo tu tvrdku
na 17. X. t. g. pod brojem 64. pozvalo, da te opravke čim prije —
po mogućnosti još tečajem ove godine izvede.
Uzima se na znanje.


3. Predsjedništvo ugar. zem. šumarskog društva upravilo je na
5. XI. t. g. na naše šumarsko društvo brzojav u magjarskorn i hrvatskom
jeziku, slijedećeg sadržaja: „Na temelju našeg starog saveza
umoljavamo cijenjeno društvo posestrino, da tamo ostale ugarske
šumarske č novnike i šumarske namještenike, te njihovo imanje pod
svoju kolegijalnu obranu uzeti izvoli."
Buduć je međutim bio brzojavni saobraćaj za neko vrijeme
prekinut, to je društveno predsjedništvo, nakon posavjetovanja sa
nekolicinom gg. odborn ka, moglo tek na 11. XI. t. g. pod brojem


76. poslati spomenutom društvu slijedeći brzojav:
„Zemaljskom šumarskom društvu — Budapest. Na brzojavku
glede zaštite ugarskih šumarskih činovnika na području Hrvatske i
Slavonije, čast je priopćiti, da ti činovnici i njihove imovine uživaju
istu slobodu i pravnu zaštitu kao i svaki drugi hrvatski- državljanin,
te da stoga od strane ovoga predsjedništva ne treba posebne zaštite."


Uzima se do znanja.


4. U povodu zaključka ovogodišnje društvene glavne skupštine,
da se na sabor i na bana podnese predstavka, kojom se moli, da
bi se u onom slučaju, ako dođe do zakona o podavanju imetka, od
takovog podavanja izuiele imovne općhe i zemljišne zajednice kao
posjednice šuma, — su dopisom od 17. X. t. g. broj 66 zamoljene
bolje stojeće imovne općine za priopćenje podataka o tomu, koje
svote su one do sada dale u opće korisne svrhe, da se predstavka
može što bolje motivirati
Njeke imovne općine su toj zamolbi udovoljile, a njeke su odgovorile,
da obzirom na među:im nastale velike državopravne promjene
drže podnašanje u govoru stojeće predstavke bez redmetnom.
Toga mnijenja jeste i društveno predsjedništvo, koje predlaže, da se


o tomu stvori zaključak.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Zaključeno je, da je predstavka bezpredmetna i da se stoga ne
ima podnesti.


5. Kao novi članovi prijavili su se slijedeći.
a) Kao utemelji elj pristupio je društvu dosadanji redoviti član
g. profesor Dr. Gjuro Nenadi ć u Zagrebu, te posredstvom člana
g. Gase Vaca g. Radovan pl. Kukuljević, vlastelin u Ivancu.
Prvi je utemeljteljni prinos od 200 K položio u obveznicama ratnog
zajma, a drugi u gotovom novcu.
b) Kao članovi I. razreda pristupila su gg. Adam Mikić,
vlast šumar, pristav u Tompojevcima; Krešimir Kat i ć, šumar, vježbenik
kod šumar, odsjeka u Zagreba; Miloš Ervaćanin , šumar,
vježbenik .. ban. imov. općine u Dubiti; Adolf Jošovec , šumar,
vježb. kod šumar, odsjeka u Zagrebu; Velimir Polak, apsolvent
šumarstva u Karlovcu; Ilija Slijepčević , šumar inžinir u Glini;
Petar Petrovič, kotar, šumar u Samoboru; Nikola Šubert, kotar,
šumar u Draganiću; Gjuro Pet rak, šumar, vježb. slunjske im. općine
u Karlovcu; Rudolf Bergan , vlastelinski nadšumar u Delnicama;
te Artur Bergan , vlast, šumar, pristav u Lekeniku.


Svi navedeni primaju se kao članovi.


Točka IH.


Rješavanje prispjelih podnesaka.


1. Činovništvo otočke imov. općine poslalo je osmrtnicu, glasom
koje je 2. XI. t. g. umro u Sincu društveni član Petar Marijan,
nadalje je ugarsko zem. šumar, društvo poslalo osmrtnicu, elasom
koje je na 20. X t. g. umro Dr. Albert Bédé, bivši šef šumarstva
u ministarstvu u Budapesti i začastni član našeg šumarskog društva;
te konačno je glasom priopćenja gđe Lujze ud Boellein, umro nje?in
muž, umirovljeni šumarnik brodske im. općine i društveni član Koloman
Boellein, na 22. II. t. g. u Djakovu.
Odbor svima kliče „Slava."


2. Tiskara C. Albrecht, kod koje se štampa Šumarski-list
Lugarski vijestnik, je dopisom od 21. X. t. g. priopćila, da počam
od toga dana povišuje dosadanje" cijene štampanja za 15°/0Zaključeno
je, da se obzirom na to, što ta tiskara neprestano
povišuje cijene, imaju ine tiskare pozvati,da stave pomde, uz koje
cijene bi one htjele preuzeti u govoru stojeće štampanje.


3. Ban Hrvatske, Slavonije i Dalmacije je dopisom od 10. X.
t. g. broj IV.—3660 priopćio, da je za podavanje mnijenja institucijama,
stojećima pod upravom ministarstva financija, za područje Hrvatske
i Slavonije, imenovao naše šumarsko društvo.
Uzima se na znanje.


4. Zem. vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu javlja dopisom
od 27. rujna t. g. broj 23.808 (druš. broj 51v ad.), da je povodom
zamolbe šumarskog društva, dala društveni Šumarski muzej, koji je


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 61     <-- 61 -->        PDF

na porabu i upravu predan šumarskoj akademiji u Zagrebu, osjegurati
od dosadanjih 47.000 K na 70.000 K.


Uzima se do znanja.


5. Ladislav Stromszky , šumar, nadinžinir u Zagrebu javlja,
da
svršetkom t. g. istupa iz društva.
Uzima se do znanja.


6. Buduć bi bilo potrebno, da se dvorište u Šumarskom domu
planira tako, da bi ono od zidova zgrade imalo dovoljno pada
prema odvodnom kanalu, to je g. profesor Dr. Gjuro Nenadić kao
upravitelj doma zatražio o tomu ponudu od poduzetničke tvrdke
braće Carnelutti, koja zato traži 1.927 K.
Obzirom na veliku svotu, te jer se mora predmjevati, da će
sada početi padati cijene radne snage, zaključeno je, da se taj rad
za sada odgodi do pojeftinjenja nadnice.


7. Odbor hrvatske mense academice u Zagrebu moli, da bi
društvo toj mensi obzirom na veliku skupoću živežnih namirnica,
podjelilo njeku potporu.
Buduć proračunom ne ima za to raspoloživih sredstava, zaključeno
je, da se taj predmet iznese pred narednu izvanrednu skupštinu
na 29. o. mj.


8. Glasom zaključka odbora od 25. IX. t g. točka ../.. ima
se danas rješiti molba jugoslavenske mense u Gracu za podjelenje
novčane potpore.
Obzirom na medjutim se desivše velike državno-pravne promjene
ne mogu jugoslavenski slušatelji nastaviti svoje nauke u
Grazu. Stoga prestaje spomenuta mensa, te je zaključeno, da se
molba kao bezpredmetna metne a. a


97 Izvješćuje se, da je nakon odlaska bolnice Crvenog križa iz
Šumarskog doma postalo potrebnim, da se sve peći na novo izmažu,
a neke dapače i prelože. Prema ugovoru spadaju na društvo
također i peći u prostorijama, u kojima se nalazi šumarska
akademija.


čiŠćei je i preloženje obavila je pećarska udruga u Zagrebu,
te predložila račun na 1.383 K.
Zaključeno da se račun ima isplatiti.


Točka IV.


Razdioba potpore iz pri p o moćne zaklade


U svemu je stiglo 8 molba. Od tih imaju glasom zakladnice
Kôrôskenijeve zaklade pravo dobiti potporu 6 moliteljica, dočim
Ada udove Ciganović i Gabriela Malin ne imaju pravo s. razloga,
što njihovi muževi nisu bili članovima te zaklade.


Zaključeno je, da se podjele potpore i to Mariji Se kula sa
120 K; Dragici Brosig sa 100 K; Anki Vraničar sa 80 K; Dori
Adamek sa 70 K; Emiliji Pere, Mariji Furlan i Milki Giirtler
po 60 K; te Petri Simić sa 50 K, a molbe A. Ciganović i G.
Malin ne uvažuju se iz u predlogu navedenih razloga,