DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Mišlenja pojedinih članova koja će pismeno na šumsko
društvo saopštena biti, objelodaniti će se u slijedećem broju
Šumarskoga lista. Saopćio ......


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegovo kraljevsko Visočanstvo regent Aleksandar
imenovao je u prvom ministarstvu kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
dra. Mehmeda Spahu ministrom šumarstva i rudarstva.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je : apsolventa
šumarske akademije Velimira P o 1 a k a privremenim kotarskim šumarom
u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima, dodijeliv ga
na službovanje kr. kotarskoj oblasti u Sv. Ivanu Zelini; apsolventa
šumarske akademije Gjuru Šokčevića privremenim šumarskim
vježbenikom kod brodske imovne općine; ispitanog šumara Pavla
Polovica kotarskim šumarom I. razreda u X. činovnom razredu
kod kotarske oblasti u Gračacu ; šumarskog vježbenika Antu P r emužića
kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod otočke imovne općine; šumarskog vježbenika Maksa
Fischera kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod gradiške imovne općine; šumarskog vježbenika Stevana
K o 1 a r o v i ć a kotarskim šumarom u X činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod petrovaradinske imovne općine.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je zemaljske
šumarske nadzornike I. razreda Andriju Koprića i Gjuru Cesarica,
županijske šumarske nadzornike I. razreda Dragutina Matizovića,
Aleksandra Havličeka i Dragutina Giirtha, zemaljske
šumarske nadzornike II. razreda Antuna Jovanovca i dra. Vasilija
Vučkovića, županijske šumarske nadzornike I. razreda Josipa Jakopca,
Ljudevita Szentgyôrgyia, Milana Gjurekovica, Rudolfa
Erny-a, Josipa Maj narića i Rudolfa Kol ibaša šumarskim
nadzornicima I. razreda u VII. činovnom razredu ; županijske šumarske
nadzornike II. razreda Franju Jindru, Ratislava Maksi ć a,
Adolfa Dumengjića, Dušana Weinera, Andriju pl. Fe-renzffy a,
Dinka Blažića, Milana Le p uši ča, Vinka Augustina, Rudolfa
Sablića, Ljubomira Bugarovića, Josipa GrunwaIda ml., profesora
Alfonsa Kaudersa, zerraljskog šumarskog nadzornika II.
razreda Levina Haueisea, županijskog šumarskog nadzornika l.
razreda Slavka Su t lica, županijske šumarske nadzornike II. razreda
Josipa Grunwalda st., Antuna Resza, Gjuru Demetrovića,
Milana Wein era, Bartola Pleška i Antuna Ba liče vica šumarsk.
m nadzornicima II razreda u VIII. činovnom razredu; županijske
šumarske nadzornike II. razreda Josipa G uli na, Šandora pl.
Kôrôskenya, Ivana Odžića, Milana Ž i brat a, Rafaela D v or šaka,
Gjuru Grlića, Josipa Hecknera, i Gasu Vaca, „zatim kotarske
šumare Nikolu Pleša, Ota pl. Koretića, Nikolu Šuberta, Krešimira
pl. Stanisavljevića, Petra Georgijeviça, Velimira Ko
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 57     <-- 57 -->        PDF

m


rOskenyia, Budimira Strgara, Srećka Mayera, Nikolu Stivičevića,
Arnolda Gerstmana, Paju Pop o vić a, Emila Benića,
Mihajla D ere tu, Josipa Feya, Viktora Bônela, Josipa Uroića,
Marka Šebeti ća, Iva:.a Balića, Peru Kovačevića i Antuna
Abramović a šumarskim nadpovjerenicima u IX.´činovnom razredu;
kotarske šumare Milana Pichlera, Slavka Zastavnikovi
ć a, Vladimira Škorića, Branka Manojlovića, Albina Leuste
ka i Pavla Polo vica šumarskim povjerenicima, a kotarskog
šumasa Velimira Polaka i šumarskog vježbenika Ljudevita Malnar
a privremenim šumarskim povjerenicima u X. činovnom razredu
sa sustavnim berivlma, ostavljajući ih sve na dosadanjem mjestu
službovanja.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je kod uprave
državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji šumarske vježbenike Adolfa
Jošovc/i i Krešimira Katića, šumarsko-inžinirskog vježbenika
Todora Španovića , apsolventa šumarske akademije Josipa A m-
b rinca, šumarsko-inžinirskog vježbenika Branka Dujića, šumarskog
vježbenika gjugjevačke imovne općine Marijana Majnarića , vježbenika
katastralne izmjere te apsolventa šumarske akademije Petra
Grahove a, vlastelinskog šumarskog pristava AdamaMikića, privremenim
šumarsko-inžinirskim pristavima u X. činovnom razredu;
šumarskog inžinira Petra Vuković a šumarskim nadinžinirom u


VIII. činovnom razredu; kotarske šumare Petra Petrovič a i Mirka
Medaković a šumarskim inžinirima u IX. činovnom razredu,
Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je nadlugare
Adolfa Le a, Matu Štefanovića, Petra Katića, Jurja Bare a,
Tomu Gjuraševića, Stevu Bogoevića. Matiju Mijatovića,
Zahariju Zjalića, Alberta Crepića, Tomu Bradača, Antuna Radetića,
Sitnu Polovinu i Martina Kolara šumarskim akcesistima
u XI. činovnom razredu.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je kod uprave
državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji nadlugare Petra Mičića,
Stjepana S uče vica, Luku Lisca, Gjuru Gašića, Antuna Francetića,
Edu. Gro s pića, te pisarničkog pomoćnika Radoslava
Kondić a pisarniškim oficijatima u XI. činovnom razredu.


Gradsko zastupstvo u Požegi promaknulo je svoga nadšumara
Antuna Jančikovića u čin šumarnika.


Premještenja. Povjerenik za narodno gospodarstvo premjestio
je iz službenih obzira šumarskog nadpovjerenika Srećka Mayer a
od kotarske oblasti u Križevcima k povjereništvu za narodno gospodarstvo.


Umrli, f Vjencéslav Potočnjak. U Novojgradiški umro
je dne 19. prosinca 1918. Šumarnik gradiške imovne općine Vjencéslav
Potočnjak u 52. god. života. Pokojni Vicko rodio se u Novom
(Vinodol). Šumarske škole je svršio u Križevcima, te je od
svršetka svojih študija kroz punih 29 godina služio kod gradiške
imovne općine, najzad dugo godina kao upravitelj gradiške šumarije,
a zadnjih nekoliko godina kao kontrolni šumarnik. Prem je