DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 19     <-- 19 -->        PDF

I
f


il


Njegovo Visočanstvo nasljednik prijestolja regent Aleksander
odaslao je na predsjednika društva Bogoslava Kosovića
ovaj odgovor na pozdravni brzojav šumarskog društva:


Blagodarim na vašem pozdravu. Sve sile moramo
ujediniti, da izgradimo sretnu i jaku našu jugoslavensku
državu. Uvjeravam vas, da će moja vlada
osobitu pažnju prikloniti uređenju naših šuma, iz
kojih mora narod i država crpsti snagu.


Primite izraz moje kraljevske naklonosti.


Aleksandar.


.


Gospodin ministar za šume i rude dr. Mehmed Spaho
odgovorio je na brzojavnu čestitku i pozdrav izvanredne
skupštine ovim brzojavom :


Predsjedništvu Hrv. slav. šumarskog društva
u Zagrebu.


Primite moju najsrdačniju zahvalu na pozdravu,
poslanom mi povodom mog imenovanja ministrom za
šume i rude sa izvanredne skupštine, vašeg društva.
Smatram svojom glavnom zadaćom, do gospodarenje
našim šumama, ovim vrlo važnim dijelom našeg nacionalnog
imetka, što više podignem, a poboljšanje
staleških odnošaja šumarskog osoblja, na čiju djelotvornu
pomoć u veliko računam, bit će mi uvijek
osobitom brigom.


Ministar za šumarstvo i rudarstvo:
dr. Spaho.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 18     <-- 18 -->        PDF

\


pr. g. kojom se on Vac imade uputiti šumar, odsjeku u
Zagreb, gdje u opće nisu o tome ništa znali. Zaista je na
taj način bio nekoliko dana interniran u Zagrebu.


Predlaže, da se svi slični slučajevi proti šumarima istraže,
da se tada predsjedništvo i odbor zauzmu za svoje
članove na najvišem mjestu, a da se u buduće takova šta
ne dogodi; da se uvrijeđenim šumarima za sve nepravde
dade zadovoljština, a krivci kazne. Prouzročene troškove
neka dotični tužitelj i denuncijant naknadi.


Predlog je po skupštini upućen odboru.


10. Član Nikola Pleša povlači sve svoje predloge obzirom
na poodmaklo doba i što je mnogo već toga sličnoga
kod drugih predloga razpravljeno. Jedino predlaže, da se
članu Dr. Andriji Petračiću izrazi zapisnička hvala, što je
uveo česte sastanke šumara i što se zauzeo za njihov kolegijalni
saobraćaj. Prima se.
Pošto je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje
skupštinu, zahvaljujuć se velikom odzivu, ozbiljnosti i ljubavi,
kojom su rasprave tekle. Hvali starom odboru za rad,
kojeg je uložio za dobrobit društva. Ističe živu želju, da bi
se na slijedećoj skupštini sastali sa bracom Srbima i Slovencima
iz države SHS. i proveli ujedinjenje, za koje smo se
danas izjavili. ´


Predlaže, da se za ovjerovljenje ovog zapisnika izaberu


g. g. Carmelo pl. Zaje i Dragutin Polaček, što skupština
jednoglasno prima uz topli poklik „Živio predsjednik".
Zaključen o i podpisano .
B. Kosović,
predsjednik.
Hinko Nagler,
perovoda.
Dragutin Polaček. Carmelo pl. Zajc.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 15     <-- 15 -->        PDF

12. Stjepan Šimić sa 60 glasova
13. Svetozar Sole „ 56
14. Stjepan Ferenčić „ 43 glasa
15. Vladimir Ciganović „3 8 glasova.
Blagajnik Ljudevit Szentgyôrgyi zahvaljuje na izboru, pa
je blagajnikom izabran član Sandor pl. Lajer, koji je iza
Szentgyôrgyi-a dobio najviše glasova i to 32 glasa.
Novo se. predsjedništvo zahvaljuje na povjerenju, obe-ćaje
sve sile uložiti za napredak društva, te predsjednik Bogoslav
Kosović zauzimlje uz sveopće odobravanje svoje
mjesto, da vodi dalje tok skupštine.
Član Dr. Andrija Petračić predlaže da4 se poradi na
tom, da vlada stavi na dopust tajnika, dok obavlja tajnički
posao, tako da bude isti sasvim neovisan i lih za šumarsko
društvo određen. , .
Predlog jednoglasno primljen.
Član AJbin Leuštek predlaže da društvo samo preuzme
zdavanje „Šumar, koledara", a ne privatnik da ga, kao do
sada izdaje.


Zaključak nije nikakav stvoren.


Prelazi se na prekinutu raspravu triju predloga člana
Srećka ......, pa član Antun Kern izjavlja, da je predlog
preuranjen, jer neznamo kakova će biti država, federativna
ili ujedinjena. Do sada su bile tri instancije, a po predlogu
se traže četiri, što bi otešćavavala u velike i onako već
sada spori posao. Prije moramo znati kakav će biti ustav.
Već tim diramo u privatno vlastništvo, kad se priv. posjedniku
izdaje drvo u drugoj šumi. Treba tome temeljito i svestrano
proučavanje i s toga predlaže, da se izabere pododbor
lih za to, koji će proučiti pitanje, ako je ono već
sada zrelo. Predlagač bi mogao povući predlog i smatrati
ga predavanjem ili protivno neka se odbor za to izabere.


Član Viktor Bônell predlaže, da se čitavo Mayerovo
razglabanje, kao i sam predlog dade tiskati u prvom „Šumarskom
listu" i da se sve skupa podnese ministru na eventualnu
uporabu.


Član Srećko ..... odgovara članu Antunu Kernu, da
je pitanje zrelo, pa ne smijemo čekati dok nas agrarci preteknu
i diktiraju svoje ciljeve. Društvo samo u ovo doba
neka odlučno pokroči, a ne da nas drugi preteku. Privatnik
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 14     <-- 14 -->        PDF

kovnu upravu države, koja se uprava imade tako organizovati,
da se na svakih 10.000 ha osnuje po jedan državni šum.
kotar, na 8—10 kotara po jedno nadzorništvo, a na 5 nadzorništva
po jedno šum. ravnateljstvo. Svi ovi uredi imadu
biti samostalni, od političke uprave neovisni, a moraju položaj
upravitelja u materijalnom pogledu tako osjegurati, da
može sve svoje fizične i duševne sile. posvetiti isključivo
šum. poslovima. — b) Ustraja se visoka škola za gospodarstvo
sa karakterom sveučilišta sa 4 fakulteta, i to za šumarstvo,
gospodarstvo, rudarstvo i veterinu. Uz šumarski fakultet
ustraja se 15—20 pokušalista sa svrhom, da unapređuju
šumarsku znanost. — c) Šumarsko se društvo imade reorganizovati
u smjeru, da svojim članovima, kao i njihovim
obiteljima bude korisno na taj način da se *) ustroji jedna
čitaonica, koja će u određeno vrijeme otvorena biti, te stajati
članovima na raspolaganje. Ovu čitaonicu mogu rabiti
bez ograničenja i slušatelji šumarstva. Uopće bi društvo
moralo stupiti u uži doticaj sa slušateljima šumarstva; L)
ustroje prolazni stanovi za članove društva, koje će ovi
moći rabiti u stanovitim prilikama ; ,) ustroji konvikt za
djecu članova, koja djeca polaze srednja ili slična učilišta.


Tajnik Antun Kern javlja rezultat izbora.
Izabrani su za
predsjednika Bogoslav Kosović sa 77 glasova


I. potpredsjednika Dragutin Trôtzer „ 71 glasom
II. „ Andrija . >rić st. . 77 glasova
tajnika Srećko ..... „
er 75 »
blagajnika Ljudevit Szi ;ntgyorgyi „ 43 glasa.


U odbor:


1. Dr. Andrija Petračić sa 77 glasova
2. Dr. Gjuro Nenadić 77 »
3. Dr. Andro Levaković , 77 »
4. Dr. Aleksander Ugrenović „ 76
5. Jovo Metlaš „ 75 »
»


6. Josip Heckner n 74 glasa
7. Mihovil Markić „ 74 »
8. Andrija Perušić „ 72 »
9. Rudolf Maraković „ 70 glasova
10. Rudolf Erny „ 66 n
11. Hinko Bregna „ 64 glasa


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1!


drugi u području četinjavog drveća i za pošumljenje Krasa
u Ogulinu ili Gospiću.


Član Albin Leuštek zagovara predlog člana B. Kosovića.


Član Marino de Bona preporuča predlog člana Dra
Nenadića.


Član Viktor Bônn.l spominje, da unapred ne možemo
znati i odrediti broj lugarskih škola obzirom na novo proširenje
države.


Član Carmelo pl. Zajc drži da se pitanje prepusti odboru.


Član se Dr. Nenadić tomu protivi.


Napokon na upit predsjednika, koji se od gornjih dvaju
predloga prima, izjavljuje se skupština za predlog člana Dra
Nenadića za ustrojenje samostalnih lugarskih tečajeva.


4. Član Vilim Dojković* razlaže stručno i temeljito postupak
pri izradbi novog šumskog zakona i predlaže na
prihvat slijedeće rezolucije: šumarsko društvo umoljava vladu:
a) da izvoli pozvati zem. gospodarska društva neka nečaseći
uzmu u pretres pitanje o uređenju i ameliorizanju seoskih
pašnjaka, ne samo za to, što je riješenje tog pitanja sa stajališta
gospodarstven g razvitka našeg seljaka potrebno, nego
i za to, što od valjanog riješenja tog pitanja ovisi i uređenje
pitanja o šum. paši, pošumljenju krasa i t. d. Svoje predloge
neka označena društva u tom predmetu u svrhu zakonskog
uređenja podnesu zem. vladi u neprekoračenom roku od 6
mjeseci ;


b) da izvoli pozvati šumarski odsjek, neka nečaseći pristupi
ustanovljenju oficijelnih novčanih prihodnih skrižaljka,
da se na taj način priberu podaci nužni za riješavanje važnih
računskih operacija, a naročito za brzo i pravedno ustanovljenje
šumsko-odštetnih iznosa, prouzročenih oštećenjem branjevina, i


c) da u povjerenstvo za ag.arnu reformu pozove po
jednog šumara iz privatne, državne, imovno-općinske i zemaljske
šumarske službe, u svrhu da ondje svojim znanjem
i iskustvom doprinesu sretnom riješenju pitanja označene naravi.


Sve tri rezolucije skupština jednoglasno prihvaća.


5. Član Srećko .....** vrlo zanimivo raspravlja o budućoj
organizaciji šumske uprave u državi SHS, te predlaže:
a) Sve šume bez razlike vlasništva prelaze u stru*
Vidi cijelo razlaganje otraga.
** Vidi cijelu raspravu otraga,


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 12     <-- 12 -->        PDF

vodenje mnogih radnja u šumi moći mirne duše prepustiti
lugarskom osoblju, koje stručno u tu svrhu izobraženo, bit
će i pouzdano. Predlažem stoga slavnoj skupštini, da izvoli
zaključiti, neka šumar, društvo stavi temeljem § 3. točke h)
društvenih pravila zemaljskoj vladi u Zagrebu predlog, da
se najvećim pospješenjem osnuje našim šumsko-upravnim
prilikama toli potrebna lugarska škola.


Član Bogoslav Kosović misli, da bi se takav tečaj imao
osnovati na jednoj ili na svim ratarnicama i da bi to bio
najjednostavniji i najjeftiniji način, da se dođe do stručno
izobraženih lugara, pa makar se ratarnica zvala „ratarsko
lugarska škola."


Član Dr. Gjuro Nenadić protivi se predlogu člana B.
Ko´sovića, da se lugarnice spoje sa postojećim ratarnicama.
U svojem obrazloženju izvodi dosadanje iskustvo, a statistika
to potvrđuje, da postojeće ratarnice u zemlji na žalost nijesu
udovoljile svojoj svrsi, za koju su´ bile ustrojene, naime, da
teoretski i praktički izobraze ratare, koji će kasnije kod
svojih kuća napredno gospodareči, biti uzorom drugim se-
Ijanima. Veliki dio polaznika ratarnica posvetio se pisarskoj,
lugarskoj, financija noj i oružničkoj službi, pa je za to opravdana
bojazan, da to spajanje neće odobriti više oblasti.


Između lugara i ratara, .. . ponavljanja znanja iz
osnovne škole, nema u toj školi ni jednoga predmeta za
zajedničku obuku. Kako ratari, tako i lugari imaju se u
prvom redu izobraziti svaki za svoj budući poziv.


Osim toga je iskustvo kod drugih naprednih naroda
pokazalo, da trajanje obuke u lugarnicama više od jedne
godine dana, jest manje korisno, nego li štetno. Iz ovih kao
i financijalnih razloga, bolje je u početku najprije početi sa
tečajevima, a kasnije prema potrebi iste proširiti na stalne
lugarnice u trajanju od godine dana. Tečajevi od 6 mjeseci
trajanja obuke bili bi podesniji od zajedničke obuke na ratarnicama.
U privremenim invalidskim lugarskim tečajevima,
koji su trajali samo 3 mjeseca i gdje je bilo analfabeta,
polučio je šumarnik brodske imovne općine g. 0. pl. Agić
kao učitelj, svak puta vrlo dobre uspjehe.


Za specifički naše prilike i potrebe imala bi se uporedo
otvoriti dva tečaja od 6 mjeseci trajanja obuke, i to jedan
u području lisnatog drveća (u Novoj Gradiški ili Požegi), a
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Svima je nama šumarima, koji smo prije ili koji i sada
upravljamo neposredno šumama, te kojima je kao pripomoć
za upravu i čuvanje tih šuma dodijeljen stalan broj lugarskog
osoblja, vrlo dobro poznato veliko pomanjkanje stručno izobraženog
osoblja, izuzev rijetkih iznimaka,


Pomanjkanje takovog osoblja glavna je zapreka, što
šumar upravitelj nije mogao i nemože, da uz ogromne uredske
poslove izvršuje svoju zadaću onako, kako bi to po
svojim službenim dužnostima i šumarskoj znanosti morao, a
po svojoj savjesti i želio. U šumsko upravni kotar ili šumariju,
a naročito kod političke šumske uprave, uvučeno je do
desetak tisuća a i više jutara šuma, koje su često razbacane
po jednome velikom području. Uslijed toga nije šumar upravitelj
u stanju, da u jednoj godini pregleda barem jedanputa
sve šume svojeg kotara, pak je primoran prepustiti, da
sve šumsko kulturne radnje, sječe i t. d. provađa dodijeljeno
mu lugarsko osoblje, koje je uz male iznimke neusposobljeno,
a često i nepismeno. Naglasi li se, da se bilo jesenska, bilo
proljetna sjetva sjemenja ili sadnja biljaka imade provesti u
razmjerno kratkom razdoblju, želimo li polučiti uspjeh. Više
puta sjeme i radnici stoje na tisuće kruna, a šumar upravitelj
radi preogromnosti šumarije nemože niti dospjeti nadzirati,
a kamo li rukovoditi te radnje, već to sve mora prepustiti
nesposobnom lugarskom osoblju. Jasno je onda, da
šumoposjednik trpi često ogromnu štetu, a šumar upravitelj
sto jada. Kolike tek ogromne štete pretrpe šumoposjednici,
ako se zlo provede proreda ili čišćenje mladih šuma. Pošto
ne imade izgleda, da bi se u dogledno vrijeme broj šumara
povećao tako, da bi se mogle velike šumarije razdijeliti na
više šumarija, to je neophodno potrebno, da se osnuje čim
prije lugarska škola, iz koje ćemo dobiti u toliko stručno
spremno lugar, osoblje, koje će moći odredbe svojih predpostavljenih
šumara ispravno shvatiti i valjano provesti.
Time bi se šumoposjednicima prištedile više puta ogromne
svote, koje su do sada beskorisno u šumsko gospodarstvo,
a naročito za šumske kulturne radnje bile uložene, jer radnje
nisu bez dobrog rukovodstva valjano izvedene. Šumari moći
će se tada više posvetiti onima radnjama u šumskom gospodarstvu,
za koje je uz veliku muku stekao svoje zvanje i za
koje se iziskuje poznavanje šumarske znanosti, jer će ruko
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 10     <-- 10 -->        PDF

državi, društvo samo uvbuduće nazove „Šumarsko društvo
u kraljevstvu SHS." Član Dr. Andrija Petračić drži, da
je još preuranjeno raspravljati o novom nazivu društva, dok
se ne znade za mnijenje i drugih bratskih društava u tom
predmetu, pa da je najpodesnije, da se novi odbor stavi u
doticaj sa slovenskim i srpskim šumar, društvom, a da dođe
do saveza svih triju društava, te neka se tek onda o nazivu
raspravlja.


Član Ante Kern usvaja također mnijenje Dra Petračića,
pa je predlog potonjega i primljen. Član Gašo Vac na to
predlaže da se od naziva društvenog odbaci riječ „slavonsko,"
te da se društvo nazove „Hrvatsko šumar, društvo."


Predlog je po skupštini prihvaćen.


Točka IV. „Prijedlozi o promicanju staleških, šumsko
organizatornih, šumsko tehničkih, šumsko političkih i t. d.
pitanja."


1. Društveni odbor po članu Anti Kernu stavlja pitanje,
da li se imadu društvene obveznice (5100 K ratnog zajma)
unovčiti ili pridržati? Član Josip Grunwald ml. izjavljuje, da
je odbor svojedobno sam obveznice nabavio, pa neka i sam
to pitanje riješi.
Član Dr. Andrija Petračić primjećuje na to, da je ovo
pitanje već na zadnjoj skupštini bilo pertraktirano i da je
odbor dobiov absolutorij, pa prigovor člana Grunwalda nije
na mjestu. Član Dr. Gjuro Nenadić predlaže, da se obveznice
zadrže, što skupština i prihvaća.


2. „Hrvatska mensa academica" moli podporu. Tajnik
Ante Kern izjavljuje, da odbor nije bio ovlašten, da u predmetu
išta zaključi, pa je odlučio, da se pitanje podnese današnjoj
skupštini.
U raspravu utječu članovi Dr. Nenadić, Srećko .....,
Dr. Petračić, Szentgyôrgyi koji kao društveni blagajnik opominje,
da bi blagajna mogla još podnijeti skrajni teret od
1000 K, na što skupština odlučuje, da se ta svota odredi
kao pripomoć Mensi. Na predlog pako člana Srećka ......
sakupljena je odmah medu članovima na skupštini prisutnima
u istu svrhu jošte svota od 1225 K.*


3. Član Josip Grunwald stavlja predlog osnovanja lugarske
škole i obrazlaže kako slijedi :
* Naknadno pri poslao čbn Stjepan Prpić nadšumar I, b i, o. . istu svrhu 10 K,


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 9     <-- 9 -->        PDF

dodir s bratskim društvima „Slovenskim šumarskim društvom"
i „Udruženjem srpskih šumara u Srbiji."


Nadalje se imaju promjeniti i mnoge druge ustanove
društvenih pravila, među kojima spominjem onu sadržanu u
§ 4., da se članovi dijele u redovite I. i II. razreda, koju
ustanovu ne poznaje danas nijedno društvo, po kojoj se
članovi dijele u razrede. Nije savremeno i demokratski, da
se članovi društva dijele u razrede, u kojima nemaju jednaka
prava i dnžnosti. Po postojećim društvenim pravilima članovi


II. razreda, a to su lugari, imaju pravo na skupštinu doći i
predloge stavljati, no nemaju prava glasa. Za članarinu bd
2 K godišnjih, dobivaju „Lugarski vijesnik" badava. Po novim
društvenim pravilima, imao bi se ovaj nesavremeni odnošaj
članova II. razr. prema društvu, drugačije udesiti i na
druge temelje staviti. Ja držim, da naše lugarsko osoblje ne
može za sebe stvoriti svoje posebno društvo, jer mu zato
manjka mnogo preduvjeta, ne samo materijalne, nego i intelektualne
naravi. U buduće lugari ostali bi pretplatnici „Lugarskog
vijesnika," koji bi se imao u posve drugom pravcu
uređivati, nego dosada. Tako bi se u „Lugar, vijesniku"
morali donašati lahko pisani članci iz drugih područja javnog
života, kao n. pr. o državi, njenom ustrojstvu, o općinskoj
samoupravi, o zdravstvu, o trgovini, o pojedinim poglavljima
nacijonalne ekonomije i t. d. a ne uvijek o hrastu, bukvi,
smreki i jeli.
Lugari, kao pretplatnici „Lug. vijesnika" i njihove udove
imaju prava i u buduće dobivati potporu iz društvene imovine,
a osim toga imala bi se promjeniti i pravila „Zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika", iz koje bi u buduće
imala pravo dobiti potporu i djeca lugara, koja polaze srednje
i visoke škole i u naucima pokazuju odličan uspjeh.


Osim navedenih manjkavosti društvenih pravila, ima ih
još mnogo drugih, koje obzirom na vrijeme ne ću ovdje sve
isticati, nego mi je čast slavnoj skupštini staviti predlog, da
zaključi, neka novi upravni odbor izradi nacrt novih društvenih
pravila i predloži ga slijedećoj glavnoj skupštini na
prihvat.


Ovaj je predlog skupština jednoglasno prihvatila.
Clan Gašo Vac predlaže, neka se obzirom na nove
prilike, koje su nastale sjedinjenjem Jugoslavena . slobodnoj


$
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Zato stavljam skupštini na prihvat slijedeće predloge:


1. Skupština odobrava postupak šumara iz Zagreba i
okolice, koji su u ime svih hrvatskih šumara po posebnom
izaslanstvu umolili gosp. povjerenika za narodno gospodarstvo,
da digne iz državne službe šumare madžarske narodnosti.
2. Skupština zaključuje, da se šumarsko društvo posebnom
obrazloženom predstavkom obrati na nadležne faktore
s molbom i zahtjevom, da se strani šumari, naročito oni,
koji su nam zbog širenja madžarštine u službi poznati, a još
su u službi, dignu iz službe. U koliko bi koji šumar stranac,
koji nije kompromitovan, ostao u službi, neka mu se promjeni
i dade rang iza onih domaćih šumara, koji su po vremenu
službovanja stariji, a bezrazložno su u unapređenju zaostali.
Član Gašo Vac spominje, da kod državne šumske uprave
imade još 23 Madžara a samo 14 Hrvata, a od Madžara
baš onih u višem činovnom razredu, pa kad su niži otišli,
neka .se i viši maknu.


Kod glasovanja primljeni su predloži člana Dra Petračića
jednoglasno.


Točka III. „Promjena društvenih pravila."


Kod ove točke dnevnog reda uzimlje riječ član Dr. Gjuro
Nenadić, te ističe, da su sadanja društvena pravila malo ne
20 godina stara. Od god. 1900. kada su društvena pravila
odobrena i na snagu stupila, mnogo se u našem životu promjenilo.
Prilike, pod kojima su postojeća društvena pravila
stvorena, danas su se iz. temelja pomjenile. Nestalo je za
uvijek onog ropskog doba i duha, pod kojim je naša staleška
svijest tlačena i ugnjetana bila, a mi šumari na žalost
više silom, nego li milom, upisivali smo se u naše društvo,
da jednoglasno svojim društvenim pokroviteljem biramo
bivšeg bana Kuhen-Hederwâry-a, čija će sramotna dvadesetgodišnja
tiranska vlada nad našim narodom ostati upisana
crnim slovima u povjesti našeg političkog života zadnjih
decenija.


Ne samo, da se točka 1. društvenih pravila „da se
društvo stavlja pod zaštitu doživotno izabranog pokrovitelja,""
nego i mnoge druge nesavremene ustanove iz društvenih
pravila imaju brisati i zamjeniti drugima, koje će sadanjim
prilikama i novom duhu vremena više odgovarati. Tako se
ima promjeniti i sadanje ime društva, stupivši pri tom u bliži
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Iza stanke od 10 časaka počela je predaja glasovnica,
pa da se sama skupština tim glasovanjem a i kasnijim skrutinijem
ne odulji, prelazi se na


II. točku dnevnoga reda: „Primanje bivših šumarskih
činovnika stranih narodnosti u javnu šumarsku službu u
Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini."
Kod ove točke uzimlje riječ član Dr. Andrija Petračić
te u poduljem obrazloženju crta nastojanje šum. društva,
gotovo od njegovog osnutka pa do danas, da se iz šum.
službe u Hrvatskoj odstrane šumari stranih narodnosti, koji
domaćim sinovima oduzimlju na taj način svakidanji kruh.
Borilo se najprije proti njemačkih „Jagera", tih pseudošumara,
koji su nam u velike škodili, jer su gotovo svu našu
javnost zaveli na stranputicu i loše mišljenje o šumarskoj struci
i službi. Kasnije su nam skoro sva mjesta u državnoj šumarskoj
upravi, uslijed bivšeg našeg političkog položaja, okupirali
Madžari, koji su amo došli ne samo kao strukovni
radnici, nego i kao politički propagatori. U novoj našoj državi
SHS treba se što prije riješiti tuđinskih, nepoćudnih
nam šumarskih činovnika i službenika, jer to zahtjeva pravedni
i nužni obzir spram djece vlastitog naroda, a zahtjeva
i interes naše mlade države, koja nesmije imati povjerenja
u tuđince. Poradi toga, što se izvanredna šumarska skupština
nije mogla do danas sastati, a bilo je nužno da se što prije
upozori na gornje činjenice gosp. povjerenika za narodno
gosdodarstvo, odaslano je k njemu iz sastanka šumara iz
Zagreba i okolice posebno izaslanstvo, koje mu je saopćilo
želju svih šumara Hrvata i Srba, da se strani šumari dignu
iz službe i upute na službovanje u njihovu domovinu. —
Gospodin povjerenik odriješio je do sada 33 državna šumara
od službe, što sa zahvalom ističem, no jošte je ostalo iz
nepoznatih nam razloga u službi dosta takovih, koji su nam
kod svake zgode dali oćutiti, da su oni madžari, naši gospodari,
koji su kao odabranici madžarske vlade velikim marom
širili madžarštinu, pomadžarivali propisano hrvatsko uredovanje
u državnim šumskim uredima, pače imade među zaostalima
i takovih, koji su u političke i sebične svrhe dali svoja
prezimena pomadžarizirati. — Zahtjevajmo danas, da se svi
ovakovi strani šumari u našoj novoj državi maknu iz službe,
jer mi s njima ne ćemo i nemožemo služiti i zajedno raditi.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Sretni smo, što se ispuniše najljepši ideali ujedinjenja
troimenog naroda Slovenaca, Hrvata i Srba u veliku i slobodnu
državu, te iz dubine zahvalne duše svoje kliče: „Živjelo
Njegovo Veličanstvo uzvišeni kralj Petar i Visočanstvo
regent Aleksander."


Ministrom za šume i rude imenovan je gospodin Dr.
Mehmed Spaho. — Time je ispunjeno jedno od najživljih
nastojanja, koje smo htjeli u današnjoj našoj izvanrednoj
skupštini posebno naglasiti. — Gojimo čvrstu nadu, da će
taj naš ministar u našoj novoj velikoj državi obzirnu´ upravu
uvesti, tako te ćemo moći u našoj struci svi s oduševljenjem
surađivati, pa će struka naša procvasti — postojeće naše
goljeti ozeleniti — nadamo se pouzdano, da će i stališki
naši odnošaji biti unapređeni ! Predlažem, da u tom smislu
pozdravimo gospodina ministra slijedećim brzojavom:


„Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo iz svoje izvanredne
skupštine svesrdno pozdravlja Vaše imenovanje ministrom,
posebnim za šume i rude, jer u istome vidi ostvarenim
jedno od najživljih svojih nastojanja. — Živa nam je želja,
da se pod Vašom upravom bude moglo sa našim šumama
racijonalno gospodariti, da će postojeće goljeti ozeleniti, te
da će se šumarski stališki odnošaji unaprijediti. U te svrhe
izvolite uvijek raspolagati svim silama ovoga šumarskog
društva." .


(Skupština je oba brzojavna pozdrava primila osobitim
oduševljenjem.)
-Konačno molim g. nadšumara Naglera, da bi izvolio
voditi zapisnik o današnjoj skupštini.
Prelazimo sada na:


1. točku dnevnoga reda „Izbor nove društvene uprave." ´
U smislu ustanova alineje 2. § 13. pravila ima se ponajprije
izabrati predsjedništvo, t. j . predsjednik — I. i II. podpredsjednik,
tajnik i blagajnik. Izbor će se po alineji 1. § 13.
obaviti pismenim glasovanjem..
Buduć sam uvjeren, da je u interesu društva potrebno,
da društveno predsjedništvo bude sasvim neodvisno od ikakovog
upliva šumarskog odsjeka, to u ime svoje i g. nadzornika
Kerna izjavljujem, da otklanjamo svaki ponovni izbor.


. U svrhu dogovora određujem stanku od 10 časaka. Za
skrutatore imenujem gg. Rudolfa Erny-a i Antuna Res-Koritića.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Društveno predsjedništvo nije tomu moglo udovoljiti s razloga,
što kratka odgoda nebi u tom pogledu ništa koristila, a odgoda
na dulje vremena nije bila dopustiva.


´ Medudim se je ipak sastao lijep broj članova, tako, da
se ova skupština može održati.


Prije prelaza na dnevni red, čast mi je skupštini izvjestiti,
cta su osim one gospode članova društvenog predsjedništva
i odbora, koja su nalazeći se u Zagrebu, mogla ustmeno
se dogovoriti, te koja su na temelju toga dogovora
položila svoje mandate, međutim i sva ostala gospoda položila
svoje mandate, tako da će današnja skupština imati izabrati
u cijelosti sasvim novu upravu.


Buduć se nadalje današnjoj skupštini neće podnijeti
izvješće tajnika o društvenom radu u kratkom razdoblju od
minule skupštine do danas, tô je meni dužnost da izvjestim
skupštinu, da je povodom historičkog dogođaja od 29. listopada
t. g., kada je hrvatski sabor prekinuo dosadašnje
državno-pravne veze sa kraljevinom Ugarskom i vlast prenjeo
na Narodno Vijeće SHS — odbor t održao izvanrednu
svečanu sjednicu na 9. studena t. g., u kojoj je Narodnom
Vijeću izrazio svoju neograničenu odanost i povjerenje, te u
ime narodnoga poreza votirao iznos od 3000 kruna.


Buduć da za taj izdatak ne ima pokrića u proračunu,
molim skupštinu da taj izdatak izvoli naknadno odobriti.
(Skupština odobrava jednoglasno odborov zaključak.)


U razvitku naše države SHS nastupio je među inim
i taj radosni i važni dogodaj, da je u Beogradu proglašena
jedinstvena država SHS na čitavom njihovom etnografskom
području, te da je kraljem te jedinstvene države proglašen
kralj Petar I., a regentom prijestolonasljednik princ Aleksander,
to držim, da govorim iz duše sviju prisutnih, ako predložim,
da se princregentu pošalje pozdrav slijedećeg sadržaja :


„Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo u Zagrebu na
svojoj izvanrednoj skupštini s iskrenom radošću pridružuje
se mnogobrojnim oduševljenim i srdačnim pozdravima, koji
bez prekida Vašem Visočanstvu stizavaju iz prostrane mlade
države Srba, Hrvata i Slovenaca u živoj nadi, da će šume
naše, koje su najljepši ukras naše mile otadžbine, pod mudrom
vladom Vašeg Visočanstva procvasti i vječno ostati;
snažno vrelo, iz kojeg će narod naš crpsti svoju snagu i moć.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 4     <-- 4 -->        PDF

4. Prijedlozi o promicanju staleških, šumsko organizatornih,
šumsko tehničkih, šumsko političkih i t. d. pitanja u
novoj državi SHS, u koliko takvi budu u smislu § 21. točka
f) društvenih pravila, najkasnije dva dana prije skupštine
dostavljeni društvenom predsjedništvu.
Članovi prisutni : Vjekoslav Bauer, Ante Baličević, Bartol
Baretić, Hinko Begna, Emil Benić, Viktor Bônell, Dinko
Blažić, Marino de Bona, Makso Brausil, Gjuro Cesaric, Ivan
Čeović, Gjuro Demetrović, Vilim Dojković, Jure Dražić, Milan
Duduković, Adolf ...., Josip Fey, Vaclav Fuksa, Amost
Gerstmann, Josip Grunwald ml., Dragutin Gurth, Josip Hefner,
Josip Heckner, Levin Heisinger, Adolf Helebrant, Dušan Jasić,
Ivan Jerbić, Adolf Jošovec, Krešimir Katić, Velimir pl. Kôrôskenyi,
Andrija Koprić st., Andrija Koprić ml., Bogoslav Kosović,
Ivan Krajnyak, Lambert Krišković, Gustav Lach, Sandor
pl. Lajer, Jovan Lazić, Albin Leustek, Mirko. Majer, Srećko
Majer, Rudolf Maraković, Mihovil Markić, Mirko Medaković,
Žarko Miletić, Hinko Nagler, Dr. Gjuro Nenadić, Vilim Pere,
Andrija Perušić, Dr. Andrija Petračić, Nikola Pleša, Bartol
Pleško, Vilim Piršić, Pajo Popović, Antun Res-Koritić, Albert
Rosmanith, August Ružička, Ljudevit Szentgyôrgyi, Gjuro
Strapajević, Vjekoslav S^tublić, Slavko Sutlić, Stjepan vSimić,
Vladimir Škorić, Petar Škrlec, Josip Stefović, Nikola Subert,
Rikard Šmidinger, Dragutin Trôtzer, Dr. Aleksandar Ugrenović,
Josip Uroić, Gašo Vac, Vilko Vidmar, Makso Fischer,
Petar Vuković, Milan Weiner, Carmelo pl. Zaje, Slavko Zastavniković,
Dušan Zec, Milan Žibrat, Ante Kern, Dragutin
Polaček.


Predsjednik otvara skupštinu slijedećim govorom:


Veleštovana gospodo! Otvarajuć današnju izvanrednu
skupštinu, čast mi je pozdraviti Vas i izraziti moju vruću
želju, da bi ova prva skupština našega društva u oslobođenoj
i ujedinjenoj državi SHS dala pobude i stvorila temelje za
takav rad u šumarskom društvu, koji će preporoditi ne samo
to društvo, nego cjelokupno naše šumarstvo uopće. Žalibože
nije se ta skupština mogla održati u povoljnim vremenskim
i prometnim prilikama — jedne i druge su sada veoma nepovoljne.
Stoga je veliki dio članova iz Srijema i Podravine
zamolio, da se skupština odgodi do vremena, kada budu
sređenije prilike uopće, a naročito u prometnom pogledu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj I. i 2. SIJEČANJ I VELJAČA 1919. GOD. XL1II.


5...5.1 L15T


GLASILO HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


Izvješće i zapisnik o izvanrednoj glavnoj \skupštini hrv. slav. šumarskog društva.


Dne 29. prosinca 1918. obdržana je u Zagrebu u društvenim
prostorijama izvanredna skupština hrv.-slav. šumarskog
društva, koja je po društvenom predsjedništvu sazvana
na zahtjev zagrebačkih članova društva. U predvečerje skupštine
održan je običajni sastanak članova u posebnim prostorijama
„Varoške pivnice." Sastanak je bio brojno posjećen,
jer je na skupštinu došao veći broj članova i iz udaljenijih
mjesta, nego se je obzirom na vozne prilike moglo i smjelo
očekivati. Sama skupština je bila tako brojno posjećena kao
malo koja redovna glavna skupština, za koju mnogi članovi
dobivaju putnu potporu od svojih službodavaca. Prisustvovalo
joj je 81 član. Iz toga se vidi, da je interes za tu skupštinu
bio velik, a to je lijep i dobar znak, da će se naše društvo
i u buduće snažno razvijati. Sam tok skupštine predočujemo
sa samim zapisnikom skupštine.


Zapisnik


sastavljen dne 29. prosinca 1918. prigodom obdržavanja
izvanredne skupštine hrv. slav. šum. društva, pod predsjedanjem
I. društvenog podpredsjednika, odsječnog savjetnika
Marina de Bone uz slijedeći


Dnevni red :


1. Zahvala svih članova predsjedništva i odbora te izbor
.


nove društvene uprave.


2. Primanje bivših državnih šumarskih činovnika stranih
narodnosti u javnu šumarsku službu u Hrvatskoj, Slavoniji,
Dalmaciji, Bosni i Hercegovini.
3. Promjena društvenih pravila.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 17     <-- 17 -->        PDF

odboru odbijeni, pa se pozivlje na skupštinu da dozvol1
raspravu o njima.


Bivši tajnik Antun Kern izjavlja, da odbor nije mogao
znati o čemu se radi po Vacovoj brzojavci, koja i onako
nije na vrijeme stigla. Predlaže, da se prije raspravi dnevni
red, a kasnije neka skupština odluči o pitanju.


Skupština dozvoljava članu Vacu, da predloge obrazloži,
pa isti predlaže:


a) Najviša vlast imade odrediti, da se u Hrvatskoj i
Slavoniji obnove u bivšem provincijalu sve urbarske parnice,
pak gdje se ustanovi, da je narod t. j . selo i urbar,
općina prikraćena na šumskoj kompetenciji, to «neka se od
postojeće vlastel. šume odcijepi toliki dio, u koliko je dotična
zem. zajednica prikraćena. Koje selo ili stara urb. općina
nije ništa dobila, imade joj se sada ponovnom regregacijom
dopitati potrebiti dio od vlastelinske šume. Isto tako
neka se novo nastalim selima (naseljenicima) od vlastel.
šume dade potrebiti dio šume.


b) U bivšoj krajini imade se istražiti, kako su razdijeljene
bivše carske šurr.e. a tada kako su nastale pojedine
imovne općine i državne šume. Koje su imovne općine tom
segregacijom prikraćene, imade im se iz sadanjih naših državnih
šuma dopitati manjkajući dio ponovnom segregacijom
i priklopiti sadanjem posjedu.


Lička imovna općina imade se osnovati. Prema povećanom
posjedu, ima se onda preurediti i stari kataster pravoužitnika,
te urediti prema novo nastalim odnošajima. Šumarsko
društvo neka po svojem odboru izradi predstavku u
tom smislu na držav, sabor kraljevstva SHS.


Član Dr. Andrija Petračić predlaže, da se oba predloga
prepuste odboru, koji će ih izraditi sa Maverovim predlogom.
Primljeno.


8. Član Gašo Vac o preterivanju šumar, činovnika predlaže,
da se po godinama službe rangiraju svi u X. IX. i
VIII. razredu, t. j . oni, koji služe kod kotara i županija, jer
su ovi bili i preterirani. Ovaj predlog neka se uputi odboru.
Prima se.
9. Član Gašo Vac čita dekret kot. oblasti Ivanec od
3. 11. pr. g. br. 9011, velikog župana , u Varaždinu od 3.
11. pr. g. br, 86 res., odredbu bana br. 5194 pr. od 30. 10.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 16     <-- 16 -->        PDF

u


će šumu.uništiti, ako se to odmah ne riješi. Mi smo pozvani
da se za buduća pokoljenja pobrinemo. Glavno je
da imamo drva, a kako ćemo drvo privatnom vlasniku prevesti,
sporedno je pitanje. Prigovara se, da ustav nije još riješen,
nu težnja je nas sviju da budemo ujedinjeni, pa ako
su financije, željeznice zajedničke, biti će i šume takove.
Tražimo, da uprava bude zajednička, jer u tom će biti naša
snaga i naša korist. Kao stručnjaci moramo učiniti našu
dužnost, a političari neka onda rade kako hoće. Ovi će već
i stručnjake za savjet tražiti.


Ćlan Ante Kern replicira, da šumar, društvo mora svaku
stvar dobro promisliti, a da mu se ne prigovori neznanje.
Danas govoriti o starim sistemima nije doba. Modificirajmo
predlog, da šumar, društvo traži podržavljanje šuma, a potankosti
neka se kasnije obave.


Clan Dr. Andrija Petračić istog je mnijenja i neka se
pitanje još jednom na odborskoj sjednici raspravi, redigira
i onda iznese.


Član Viktor Bônnel spominje, da je mislio sa svojim
predlogom, da se ministra upozori na mnijenje šumarskog
društva i da bi mu Mayerovo predavanje bilo direktivom.


Član Dr. Gjuro Nenadić pridružuje se predlogu Dra.
Petračića.


Predlagač Srećko ..... primjećuje, da je sam u predavanju
već istaknuo, da će drugovi stvar urediti i odrediti,
pa je i on za predlog Dr. Petračića, koji predlog skupština
jednoglasno prima, te ovime odpada predlog člana Bônela.


6. Član Gašo Vac govori o uređenju lugara zem. zajednica
i šumarijama, te stavlja slijedeće predloge: a) Imade
se odmah urediti zakonitim ili naredbenim putem lugar, pitanje
naših zernlj. zajednica; b) staviti predlog vladi, da
donese kratku zakonsku osnovu u smislu, da se još god.
1919. uvedu šumski uredi ili šumarije, kao što su one
imovnih općina i drž. šum. uprave. Do zakonitog uređenja
može se to naredbenim putem učiniti.
Predloži su po skupštini primljeni sa ispravkom člana
Ante Kerna, da se to protegne ne samo na šume bivšeg
provincijala, već i na sve šume zemlj. zajednica.


7. Član Gašo Vac pritužuje se, što su njegovi predloži
o preteriranju, proganjanju šumara i segregaciji šuma po