DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 20     <-- 20 -->        PDF

0 postupku pri izradbi novog šumskog zakona.


Predavanje i predlog Vilima Dojkovića kr. zem. šumarskog nadzornika u. m.


Veleštovana gospodo!


Preko noći nađosmo se u novim državopravnim prilikama,
socijalno političkim pogledima i gospodarstvenim
smjerovima.


Dok se jošte uvijek kuje na glavnim oblicima potonjih,
od prvoga nam dana mora biti jedno jasno: bit državljana
seljaka u novoj našoj državi, te zadaci i dužnosti, koje će
prema njemu imati da u buduće s jedne strane ovršuje
šumar, a s druge strane seljak-gospodar prema šumi.


Bili smo do sada, a i od sada ćemo ostati u glavnome
agrarnom državom, koja će se postepeno i prema razmjeru
raspoloživih elemenata preobražavati i u industrijsku. Neima
dvojbe, da će naše šumarsko društvo zapasti znatan zadatak,
da u novim prilikama odlučno i zamašno sudjeluje kod pripravnog
zakonotvornog rada, kojim će se imati da udare
jednako zdravi temelji za snažni gospodarstveni razvitak i
našeg seljaka gospodara, kao i stalni osnovi za uzdržanje i
što racionalniji uzgoj naših šuma, jer će jedno imati da
promiče probitke drugoga.


Dok smo prije u šumsko-zakonodavnom pogledu ili
potpunoma stagnirali ili stvarali takove zakone lih prema
tuđim uzorima i prilikama, te tako prelomima i rek bi nasilno
djelovali na stanje našeg narodnog gospodarstva, mjesto
da smo postupali sustavom evolucije, to držim, da ćemo u
buduće pri stvaranju samskih i šumarskih zakonskih propisa
imati polaziti s temeljnog načela, da se takovi imadu izgraditi
u prvom redu za našeg poljoprivrednika, u skladu sa
njegovim intelektuafnim razvojem i gospodarstvenim ojačanjem
i drugo, da će se ti zakonski propisi imati izraditi u sporazumku
s njime, odnosno sa onim institucijama, koje postoje
za zaštitu i razvoj njegovih agrarnih interesa. A to su gospodarska
društva i razna slična udruženja. Samo na taj
način izgrađene zakonske ustanove moći će valjano i trajno
djelovati, te će se i u praktičnom životu pokazati uspješnima,
jer će već same po sebi isljeđivati namjeravane efekte. One
će na našeg seljaka i uzgojno djelovati, pošto takav zadatak
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 21     <-- 21 -->        PDF

može ispuniti samo onaj zakonski propis, koji je izgrađen
na temelju međusobnih koncesija dotičnih interesenata, te
ravno i jasno i bez ikojih primisaja.


Prije nego li će se moći u opće pristupiti k redakciji
novog šumskog zakona, morati će se - po mom držanju —
riješiti niz pretpitanja, kao što su .. pr. ono o šumskom
prekršaju (politički delikt) i šumskoj krađi (sudbeni progon)
i o načelima glede ustanovljenja šumsko kvarnih odšteta, o
šumskoj paši, o pošumljenju krasa itd. itd.


Za danas želim, da pozornost vašu vrlo štovana gospodo
svratim na pitanje o šumskoj paši i njezinom uređenju, jer
ju ovakovu, kako se danas nesređeno ovršuje u našim šumama,
naročito u onima zem. zajednica, držim s jedne strane
za jednu vrlo lošu gospodarstvenu pojavu našeg seljaka, a
s druge strane rak ranom u čuvanju naših šuma. Dok se po
jednoj te istoj površini dnevice vrzu i selski krmci i rogato
blago, dotlem biva jasno, da od takove paše nikakova blagoslova
ne ima, jer to nije paša, već je dangubno plandovanje.
A kome od nas nije pitanje paše u našim šumama
već zadalo stotinu jada? Moraš li osnovati predzabranu ili
branjevmu, eto svijuh klika i motika na te, što ih u selu
samo ima. A ako je ta branjevina već i osnovana te znatnim
šumarevim trudom i seljakovim troškom uzdržana i popunjivana,
pa je već i više godina opstojala, to nisi sjeguran,
da ćeš je i odgojiti, jer su najraznoličniji utjecaji prijetili,
da će se branjevina davno prije reda za pašu otvoriti i tako
sve dosadanje valjano nastojanje i sav trošak uništiti. Tako
je bivalo u ovdašnjim bližim krajevima. Spomeneš li Ličaninu
kozu, a šumaru kras, kao da si barutanu vrgo u lagum.
Ima i gorih stvari. Jedan šumar rodom Ličanin, trpjeti će
uvjetno ondje i kozu, drugi utamanio bi je tamo sasvim, dok


o njezinoj sudbini ponajčešće odlučuju mimo obojicu sasma
drugi obziri.
Ili : u bivšem vojno krajiškom području samo zagrebačke
županije imade i danas oko 68 hiljada jutara zemlje, koja
se niti ore, niti šumom uzgaja, već je pusta šikara s bujadi
obrasla, akoprem bi za svaku bolju, unosniju kulturu prikladna
bila.


Evo vam jošte jedne druge slike. Ili ste branjevinu
grabom opkopali, plotom opleli, bodljikavom žicom omotali
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— sve jedno jest. Prva bude zatrpana, drugi sasječen i popaljen,
treća ispresjecana, stupovi povaljani. Pokraj svega
toga branjevina je ogrižena, popašena, trud i trošak bud
uništen, bud znatno reduciran. A to je trošak, koji sa svojim
kamatima na kamate raste do konca ophodnje u znatnu visinu,
koj znatno obaljuje čisti prihod sječivosti, te nas narodno
gospodarstveno znatno oštećuje. Sve to je najgore
onda, kad je sam, seljak sve to sagraditi morao, a on to
sam i opeta razgrađuje. Svejedno je, dali on to čini s objesa
ili od neupućenosti. Efekat je uvijek isti njegov materijalni
nazadak. Dok su s druge strane uzalud utrošene šumareve
energije, koj će se na ponovni slični rad dati samo s
puno skepse, a manje žara i zauzeća.
Tolikih i takovih protivština i nesređenostih naše narodno
gospodarstvo ni trpjeti niti podnositi ne može, a da
pod tim bitno ne trpi ili seljak ili šuma. Najčešće puta —
obojica. A smijemo li mi šumari, mi rođeni i pozvani njihovi
najbolji prijatelji i najbliži tetošnici pri svem tomu stajati
prekrštenih ruku, ili zahtjevati drakonske odredbe, koje same
po sebi i onako ni koristi niti blagoslova ne donose?


Ne smijemo niti jedno, niti drugo, već moramo uprijeti
sav naš intelekt, da te protivštine razčvorimo, te da ih dovedemo
u takav sklad, e će od toga u prvom redu biti i
po našeg seljaka i po našu šumu neposredne, a po našu
državu posredne koristi.


Salus rei publicae suprema lex esto ! Probitak i dobrobit
našeg seljaka neka nam je od sada najpreči cilj. Budemo li
tom stazom ustrajno kročili, to ćemo u najkraće vrijeme
postati i valjani demokrati. Suma ne može biti sama sebi
svrhom, jer bi onaj koj mora da pokraj nje živi propao,
kad se nebi s njome razborito okorišćivao, kao što propadne
i onda, ako tu šumu nerazložnom uporabom uništi. Neumoljiva
i neotkloniva je tragika u propasti šume ta, da ona
poput ljute osvetnice uništi svog zatirača, jer mu oduzme
sve uvjete za daljnji njegov opstanak. Najzad i vodu! Po
svemu što sam napomenuo dade se razabrati, da ne stojim
na stajalištu, da se šumska paša posvema zabrani, već tražim,
da se u prvom redu pitanje paše u opće u zemlji uredi i
to onako, kako to iziskuju u prvom redu gospodarstvena
potreba našeg seljaka, a u drugom redu racionalni uzgoj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 23     <-- 23 -->        PDF

naših šuma. Kad znademo, da se samim i isključivim stajskim
timarenjem ne dade marvogojstvo radi tuberkuloze,
valjane, selekcije itd. uspješno unapređivati, onda su u prvom
redu gospodarstveni krugovi (ekonomi) dužni, da pitanje
paše u zemlji uopće urede. Ta dužnost je po nje tim aktuelnija,
što su oni kao stručnjaci zvani, da odrede sućnost
same paše kao i zato, što uslijed svojedobnih segregacija
upravo kod nas stoje na raspoložbu površine, koje su u tu
svrhu svojedo no izlučene.


Neima dvojbe, da te površine ne stoje svagdje u pravom
razmjeru prema seljakovoj potrebi, bud što su ti pašnjaci
plošno premaleni, bud što selo takovog uopće neima. Činjenica
je nadalje, da mnoga sela raspolažu sa pašnjacima na
tako velikim površinama, da ih razložno niti iscrpiti ne mogu.
Stoji ali, da svi postojeći pašnjaci za svrhu kojoj bi imali
služiti nisu nikako uređeni, da su podvrgnuti najekstenzivnijoj
uporabi, odakle i sve zlo potiče, koje je u nas s pitanjem
te i takove paše spojeno.


Ondje, gdje selo pašnjaka uopće neima, pa niti u najmanjoj
izmjeri, koju za dotični broj blaga agronomi drže
potrebno, valjati će se poskrbjeti, da se takav bezuvjetno
bud kupom nabavi, bud od inog zajedničkog posjeda (šume,
livade itd.) izluči. To je tim potrebitije, što će se samo na
taj način sve ostale vrsti težatbe (usjevi, livade, šumske
branjevine itd.) od popašne najezde (da vas samo potsjetim
na noćnu pašu, ugon pašnog blaga u livade do u kasno
proljeće, ugon blaga na popašu tik pred košnju trave itd.)
ovlašteno i snažno moći zaštititi, jer će se svagda moći
prstom uprjeti na površinu, koja je za potrebnu i ovlaštenu
pašu jur određena i priređena. Ovu okolnost morati će i
oblasti pri svojim rješitbama i svojem sudovanju osobito da
uvaže. Tamo pako gdje su pašnjačke površine znatno veće,
no predvidna potreba to opravdava, tamo će se morati ti
plošni pretičci od popaše izlučiti i privesti drugoj, unosnijoj
vrsti težatbe. Potonje s toga, što u novoj državi ne smije
biti mjesta za komotni, neproduktivni način gospodarenja,
za gospodarstveno pasivne eksistencije, za neizcrpljene, a
produktivne površine, ako hoćemo, da u što kraćem vremenu
stignemo u red ostalih kulturnih naroda — gdje nam ima
među prvima da bude mjesto,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Kad bude jednom pašnjačko pitanje kod nas tako i dotle
dotjerano, tada će se morati pristupiti nečemu, čega na žalost
dosadanja naša agrarna politika jošte ne poznaje, pa niti
provela nije, a to je — amelioriranje tih pašnjaka. Upravo
mi šumari moramo to njegovanje selskih pašnjaka naglašivati
i uporno tražiti, jer je to jedino sredstvo, kojim ćemo naše
šume (mislim u prvom redu na zabranjene njihove djelove)
od puste paše odteretiti, te ih sačuvati od oštećenja i uništenja.
Kada bude svako selo imalo svoj kultivirani pašnjak,
kada budu ti pašnjaci valjano ograđeni, đubreni, u stanovitom
poredku uživani, tada će selsko pašno blago imati
sasma određeno mjesto za svoj boravak barem za stanovito
doba dana (a i noći). Ono će imati u dostatnoj izmjeri potrebne
pašnjačke krme, pa će imati i određeno mjesto za
svoje plandovanje. U tom slučaju ne će se sve to morati
istom prepustiti dnevnom traženju, slučajnom pronalasku, a
često i zlobnom prisvojenju diljem naših šuma.


Neklimajte glavom vrlo štovana gospodo, te me ne
proglašujte s ovih mojih zahtjeva sanjarem. Ako je mogao
njemački gospodar da predusretne uvozu od circa 4% potrebe
na mesu već time, što je svoje raspoložive pašnjačke
p vršine time povećao, da ih je ameliorirao — dakle povećao
samo njihovu produkciju, ako se je Holandija, Nizozemska
mogla takovim udesbama vinuti na prvo marvogojstveno
mjesto, onda ne može biti dvojbe, da se to može
izvesti i kod nas, te da će se već samim kultiviranjem postojećih
pašnjaka povećati i njihova površina. Tad ali nebude
potrebno, da se u tu svrhu oduzmu druge ploštine, koje
mogu biti aktivnima u inim granama agrarne proizvodnje.
Da se pako kod nas mogu sve amelioracione radnje na
pašnjacima izvesti (krčenje, prekapanje, zasijavanje plemenitim
vrstama trave, natapanje itd.) o tome neima dvojbe,
ako se uvaži, da naš seljak u četiri zimska mjeseca (studeni


— Veljača) uslijed pomanjkanja svake kućne industrije, u
pretežitom dijelu skoro ništa ne proizvodi. Upravo zato može
se njegova slobodna radna snaga u njegove vlastite svrhe
odlučno upotrebiti i izcrpsti. Imade biti stvar agrarnog za7
konodavstva, da ga tim vrstima rada prinudi. Ono će morati
u tom pogledu sadržavati odlučnih odredbi, tim više, što će
biti osobita dužnost svakog člana naše nove države pa i


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 25     <-- 25 -->        PDF

seljakova, mjesto da se tuži na neimaštvo, da postane svojim
čestitim radom gospodarstveno i te kako aktivan. Sva ova
pitanja nisu bila nikad aktuelnija no su upravo sada, gdje
se radi o agrarnoj reformi, te gdje bi se tim pitanjima imala
posvetiti osobita pažnja.


Kada dakle budu agronomi uredili gospodarstveni dio
seljačkog pašnjačkog pitanja, tada će nama šumarima biti
lahko, da riješimo pitanje šumske paše nastojanjem oko prikladnih
zakonskih propisa. Po mojem držanju moralo bi se
iza toga s naše strane zahtjevati:


1. da se u šumama opterećanima pravom ovlaštenja
smije paša crpiti samo po onom broju blaga, za koju paša
na inim površinama nebi bila osigurana (n. pr. za junad ili
stelno blago);
2. da se strogo zabrani, da u otvorenim šumama na
jednoj te istoj površini pase rogato blago s krmcima zajedno
s razloga, što ondje kuda krmci ruju, paše za rogato blago
i onako neima.
S druge se strane u zajedničarskim šumama na taj
način šumske koristi ne crpe niti u razmjeru prema gospodarstvenoj
važnosti niti prema samom ovlaštenju. Kad krmci
pašu u otvorenoj šumi unište, navaljuju pastiri s rogatim
blagom u branjevine s izgovorom, da u izrovanoj šumi paše
i onako neima ;


3. da se imade jedino šumarskoj upravi pridržati, da
ona odredi onu površinu na kojoj se, kao i vrijeme za koje
se smiju ondje krmci pasti i držati. Ovo držim za to potrebnim,
što će se samo na taj način osigurati izdašna paša
za blago, te očuvati od znatnog oštećenja, dapače od potpunog
uništenja pojedine kulturne naprave, koje su eventualno
izvedene preko otvorenih šuma (odvodni jarci i grabe,
izgrađeni šumski putevi itd.). S druge je strane potrebno
ovakovo ovlaštenje i zato, da se uzmogne krmeća popaša i
rovanje na stanovito vrijeme usredotočiti na onim površinama,
gdje je to iz šumsko gospodarstvenih razloga časovito
osobito nužno (na predzabranama u oči sjemenačne godine
itd.). Konačno biti će takovo ovlaštenje potrebno i za to,
da se ispravna uporaba pašnjaka (mislim i na njezin financijalni
dio) regulira po na to pozvanom stručaru, a ne prema
eventualnim selskim zaključcima;


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 26     <-- 26 -->        PDF

2i


4. da se bezuvjetno i strogo zabrani vrlo uobičajeni
napust krmaka u branjevine prije općeg otvorenja potonjih
i za pašu rogatog blaga. Jednostranim otvorenjem branjevina
za ugon krmaka u mlade, jedva pet do šest godina stare
branjevine nanosi se potonjima neizreciva šteta. Prije svega
se krmećim rovanjem tečajem kojih 15 do 20 godina sprijećava
tvorba tako nužne humozne naslage,- jer u branjevini
nastaju jame i udubine u kojima stagnira voda, koja osim
što tlo okiseljuje i začrećuje, jošte smrzavanjem u zimi nanaša
okolišnim mladicama znatnih šteta; s druge se strane
za krmcima u branjevinu povlače konji, pa i rogato blago;
5. da se šumske površine ležeče tik sela ili u većoj
blizini istoga stave u zabranu istom onda, nakon što bude
u dotičnoj šumi osjegurana ona pašna površina, koja je za
ugon do tada ovlaštenog broja pašnog blaga potrebna bila ;
pošto će se samo na taj način omogućiti valjani odrastak
postojećih već branjevina;
6. da se uvijek onda, kada se radi o osnutku branjevina
k raspravi prizove predstavničtvo interesiranih u predmetu
ovlaštenika ili najbližih seljana, te da se u slučaju
njihovih ovlaštenih prigovora, sam osnutak branjevine učini
ovisnim od oblasne riješitbe ; .
7. da se u svakoj branjevini, na koliko se kroz nju
imade prosjeci mreža prosjeka ili izgraditi koje prometi lo,
bezuvjetno jošte prije osnutka branjevine dotični pravci iskolče,
očiste i trajno obilježe s razloga, da se dotične površine
uzalud ne pošumljuju i nepopunjuju, dakle prištede suvišni
izdatci, kao i stoga, da se osnuju prostori za prolaz po branjevini,
koji će nadzornim organima omogućiti njezino razgledanje
u svrhu, da se pravodobno izdadu glede što bržeg
dotjeranja branjevine potrebne odredbe;
8. da se branjevine i zagajena mjesta stave pod osobitu
i strogu zakonsku zaštitu tako, da se za sve u njoj zlonamjerno
izvedene zabranjene čine (nasilni ugon blaga,
paša blaga uz prisutnost pastirevu, noćna paša, loženje vatre
u njoj itd.) naredi sudski, a ne politički postupak. Lugarsko
osoblje imalo bi se ovlastiti na pljenjenje, a kod manje vrijednih
vrsti domaćih životinja zatečenih u branjevini i na
jošte strožiji postupak uvijek onda, kada to osoblje iz postojećih
okolnosti razabere, da je šteta u branjevini poči


ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 27     <-- 27 -->        PDF

2^


njena zlonamjerno. Nadalje valjalo bi izvršbu lugarske službe
u branjevinama staviti pod naročitu zakonsku zaštitu.


Ove odredbe bile bi s toga potrebne, da se predusretne
znatnim investicijama, koje se danas ulažu oko ogradnje
branjevina, te koje se imadu smatrati pasivnim novčanim
izdacima, jer znatno oštećuju čisti prihodni učinak, a po
tome i znatniji dio narodno gospodarstvene imovine. Prije
završetka ove raspravice htio bi jošte upozoriti na ono poglavje
naših šumsko-oštetnih cjenika, koje sadržavaju odštetne
pristojbe za štete počinjene u šumskim branjevinama kao i
na to, da ta ustanovljenja redovito ne odgovaraju današnjem
stanju nauke o računanju vrijednosti šuma, te da te pristojbe
nisu u skladu sa pravim vrijednostima, a po tome niti sa
onom obvezom sadržanom u našoj službenoj prisezi, da
ćemo štete vazda procjenivati po našem najboljom znanju i
uvjerenju. O svem ovom raspravio sam zato, da upozorim,
kako bi valjalo prije, nego li će se pristupiti izradbi novog
šumskog zakona, posebno riješiti niz onih pitanja, glede
kojih će.taj zakon imati da sadrži taxativne odredbe. Umoljavam
vas stoga, da iznesene nazove glede uređenja šumske
paše i očuvanja šumskih branjevina izvolite i sa svoje strane
nadopuniti, te se konačno složiti u rezoluciji: Hrvatskoslavonsko
šumarsko društvo umoljava zemaljsku vladu:


a) da izvoli pozvati zemaljska gospodarska društva,
neka ona nečašeći uzmu u pretres pitanje o uređenju i amelioriranju
selskih pašnjaka, ne samo za to, što je riješenje
tog pitanja važno sa stajališta gospodarstvenog razvitka našeg
seljaka, nego i za to, što od valjanog riješenja tog pitanja
odvisi i uređenje pitanja o šumskoj paši, o pošumljenju
krasa itd. Svoje predloge neka označena društva u tom predmetu
u svrhu zakonskog uređenja podnesu zemaljskoj vladi
u neprekoračivom roku od 6 mjeseci;


b) da izvoli pozvati šumarski odsjek, neka ne časeći
pristupi k ustanovljenju službenih novčanih prihodnih skrižaljki,
da se na taj način priberu podaci nužni za riješavanje
raznih računskih operacija, a naročito za brzo i pravedno
ustanovljenje šumsko odštetnih iznosa prouzročenih
oštećenjem branjevina, i


ć) da u povjerenstvo za agrarnu reformu pozove po
jednog šumara iz privatne, državne, imovno-općinske i zemaljske
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 28     <-- 28 -->        PDF

šumarske službe u svrhu, da ondje svojim iskustvom pridonesu
sretnom riješenju tog pitanja.


Ako držite ovakovu metodu rada ispravnom, tad bi bilo
vrlo zgodno, da današnja glavna skupština pozove budući
upravni odbor, neka isti na shodan nač n pribere svu gradnju
potrebnu za riješenje pitanja o reorganizaciji imovnih općina,


o riješenju kozjeg pitanja u Lici i Primorju, za riješenje pitanja
o posumljenju krasa, o ustrojenju zemaljskog centralnog
biljevišta, pokusnih postaja kao i za riješenje ostalih stručnih
pitanja, za koja držite, da su postala gledom na naše nove
prilike nužna, te za brzi naš gospodarstveni razvoj osobito
presnima. I dok svršavam molim predsjedništvo skupštine,
da izvoli o istaknutoj rezoluciji otvoriti debatu, te prema
razvoju i tečaju potonje, staviti ju skupštini na odluku.
Reorganizacija šumarstva.


Predavanje i predlog Srećka Majera, kr. šumar, nadpovjerenika


Svjetski je rat minuo. Potoci prolivene krvi rte mogu
dosadanji društveni poredak ostaviti nepromijenjenim.
Iz zadnjih i najskrivenijih potleušica povlačila je državna
vlast „porez na krvi", da ga upotrebi za svoje održanje.
Kroz to su izlazili na površinu svijeta muževi, koji svijeta
do toga vremena ni vidjeli nijesu. Oni su svojim okom,
koje je do onda bilo viklo promatrati usku okolinu svoga
rodnoga kraja, počeli na jednom promatrati cijeli svijet,
vidjeli su nešta, o čemu do tada pojma imali nijesu, vidjeli
su život svijeta, upoznali su cijelo ljudsko društvo. Do tada
čovjek svoga sela, postao je Evropejac, ćuteći u sebi posve
jasno, da baš on drži na svojim ramenima silu države, da
bez njega o snazi države ni govora biti ne može. Svjetski
rat svršio je dakle sa jednom od najsjajnijih tečevina ljudskog
društva, on je naime donto spoznaju, da sila države
počiva na snazi svakog pojedinog državljana i da ta sila,
odnosno toj sili odgovarajuća vlast države, nije ništa drugo,
nego zbroj moralne i fizičke snage, što ih svaki pojedini
državljanin u sebi nosi i osjeća i može u svako doba svojoj
državi na raspolaganje staviti. Ta svijest, koja je svakako
posljedica svjetskoga rata, jer je svjetski rat bio školom
života, sveučilištem svjetske obrazovanosti i za one muževe,