DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 17     <-- 17 -->        PDF

odboru odbijeni, pa se pozivlje na skupštinu da dozvol1
raspravu o njima.


Bivši tajnik Antun Kern izjavlja, da odbor nije mogao
znati o čemu se radi po Vacovoj brzojavci, koja i onako
nije na vrijeme stigla. Predlaže, da se prije raspravi dnevni
red, a kasnije neka skupština odluči o pitanju.


Skupština dozvoljava članu Vacu, da predloge obrazloži,
pa isti predlaže:


a) Najviša vlast imade odrediti, da se u Hrvatskoj i
Slavoniji obnove u bivšem provincijalu sve urbarske parnice,
pak gdje se ustanovi, da je narod t. j . selo i urbar,
općina prikraćena na šumskoj kompetenciji, to «neka se od
postojeće vlastel. šume odcijepi toliki dio, u koliko je dotična
zem. zajednica prikraćena. Koje selo ili stara urb. općina
nije ništa dobila, imade joj se sada ponovnom regregacijom
dopitati potrebiti dio od vlastelinske šume. Isto tako
neka se novo nastalim selima (naseljenicima) od vlastel.
šume dade potrebiti dio šume.


b) U bivšoj krajini imade se istražiti, kako su razdijeljene
bivše carske šurr.e. a tada kako su nastale pojedine
imovne općine i državne šume. Koje su imovne općine tom
segregacijom prikraćene, imade im se iz sadanjih naših državnih
šuma dopitati manjkajući dio ponovnom segregacijom
i priklopiti sadanjem posjedu.


Lička imovna općina imade se osnovati. Prema povećanom
posjedu, ima se onda preurediti i stari kataster pravoužitnika,
te urediti prema novo nastalim odnošajima. Šumarsko
društvo neka po svojem odboru izradi predstavku u
tom smislu na držav, sabor kraljevstva SHS.


Član Dr. Andrija Petračić predlaže, da se oba predloga
prepuste odboru, koji će ih izraditi sa Maverovim predlogom.
Primljeno.


8. Član Gašo Vac o preterivanju šumar, činovnika predlaže,
da se po godinama službe rangiraju svi u X. IX. i
VIII. razredu, t. j . oni, koji služe kod kotara i županija, jer
su ovi bili i preterirani. Ovaj predlog neka se uputi odboru.
Prima se.
9. Član Gašo Vac čita dekret kot. oblasti Ivanec od
3. 11. pr. g. br. 9011, velikog župana , u Varaždinu od 3.
11. pr. g. br, 86 res., odredbu bana br. 5194 pr. od 30. 10.