DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 14     <-- 14 -->        PDF

kovnu upravu države, koja se uprava imade tako organizovati,
da se na svakih 10.000 ha osnuje po jedan državni šum.
kotar, na 8—10 kotara po jedno nadzorništvo, a na 5 nadzorništva
po jedno šum. ravnateljstvo. Svi ovi uredi imadu
biti samostalni, od političke uprave neovisni, a moraju položaj
upravitelja u materijalnom pogledu tako osjegurati, da
može sve svoje fizične i duševne sile. posvetiti isključivo
šum. poslovima. — b) Ustraja se visoka škola za gospodarstvo
sa karakterom sveučilišta sa 4 fakulteta, i to za šumarstvo,
gospodarstvo, rudarstvo i veterinu. Uz šumarski fakultet
ustraja se 15—20 pokušalista sa svrhom, da unapređuju
šumarsku znanost. — c) Šumarsko se društvo imade reorganizovati
u smjeru, da svojim članovima, kao i njihovim
obiteljima bude korisno na taj način da se *) ustroji jedna
čitaonica, koja će u određeno vrijeme otvorena biti, te stajati
članovima na raspolaganje. Ovu čitaonicu mogu rabiti
bez ograničenja i slušatelji šumarstva. Uopće bi društvo
moralo stupiti u uži doticaj sa slušateljima šumarstva; L)
ustroje prolazni stanovi za članove društva, koje će ovi
moći rabiti u stanovitim prilikama ; ,) ustroji konvikt za
djecu članova, koja djeca polaze srednja ili slična učilišta.


Tajnik Antun Kern javlja rezultat izbora.
Izabrani su za
predsjednika Bogoslav Kosović sa 77 glasova


I. potpredsjednika Dragutin Trôtzer „ 71 glasom
II. „ Andrija . >rić st. . 77 glasova
tajnika Srećko ..... „
er 75 »
blagajnika Ljudevit Szi ;ntgyorgyi „ 43 glasa.


U odbor:


1. Dr. Andrija Petračić sa 77 glasova
2. Dr. Gjuro Nenadić 77 »
3. Dr. Andro Levaković , 77 »
4. Dr. Aleksander Ugrenović „ 76
5. Jovo Metlaš „ 75 »
»


6. Josip Heckner n 74 glasa
7. Mihovil Markić „ 74 »
8. Andrija Perušić „ 72 »
9. Rudolf Maraković „ 70 glasova
10. Rudolf Erny „ 66 n
11. Hinko Bregna „ 64 glasa