DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 99     <-- 99 -->        PDF

— . —


Bog se h a, Ladislava Stromszkya, Ladislava Hama fa, Stjepan«.
Jakaba, Dragutina Lahn era, Ivana Hohossa, Stjepana Janussek
a i Stjepana Frommeyera , šumarske inzinire Dragutina
Otta, Romana Ambrozya, Antuna Marica, Ljudevita G . ssweina,
šumarsko-inžinirske prista/e Ivana Holtza, Imbru Neme
s a, Pavla Zsurillu, Dezidera Maté a, Dragutina Soôsa i
Viktora Li p taka, šumsko-računarskog nadsavjetnika Dezidera D i 6ssy
a i šumsko-računarskog oficijala Belu Gojdića , dok su početkom
studenoga t. g. ovdješnju slulbu već napustili šumarski inžinir
Ivan Kor6si, šumsko-računarski protustavnik Imbro M´oščović i
šumsko-računarski oficijal Ivan Dalejcsik .


Imenovanja i dodijeljenja. Uprava šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu povjerena je, šumarskom savjetniku Dragutinu Pola čeku,
uprava nadšumskog ureda u Vinkovcima zem. šumarskom nadzorniku
Vilimu Čmeliku, a uprava šuma skog ureda na Sušaku je rem.
šumarskom nadzorniku Bogoslavu Kosoviću.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je kod uprave
državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji naslovne šumarske savjetnike
Vilima Perca, Karmela Zajca i Maksu Br au sila kod šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu, te zemaljskog šumarskog nadzornika H.
razreda i upravitelja nadšum: rskog ureda u Vinkovcima Vilima
Čmelika, šumarskim savjetnicima u VII. činovnom razredu, ostavljajući
ih na dosadanjem mjestu službovanja, šumsko računarskog
savjetnika Mihajla Križana šumsl*o-računarskim nadsavjetnikom
u VII. činovnom razredu; nadšumara otočke imovne općine Ivana
Jerbić a šumsko-računarskim savjetnikom u VIII. činovnom razredu;
šumsko-računarskog protustavnika Dušana Fućak a i oficijala
vladinog računarskog ureda Viktora Eisenhuth a šumsko-računarskim
revidentima u X. ć. r. ; pisarničkog oficijala Petra Milj
uša pisarničkim oficijalom u X. činovnom razredu; šumarskog
vježbenika II. banske imovne općine Miloša Ervaćanin a šumarskoinžinirskim
piistavom u X. čin. razredu; nadšumara križevačke imovne
općine Stjepana Csikoš a šumarskim inžinir om u IX. činovnom
razrenu; vlastelinskog nadšumara u Našicama Stanka Bilinski-a
šumarskim inžinirom u IX. činovnom razredu; vlad. računarskog oficijala
Slavoljuba Lisc a šumarsko-računarskim revidentom u IX.
činovnom razredu, Petra Vuković a šum. inžinirom u IX. č. r. kod
zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo


Premještenja. Kot. šumar Vladimir Škorić iz Delnica premješten
Y a sv. jstvu asistenta šumarskoj akademiii u Zagrebu, a
kot. šumar Nikola Pleš a od županijske oblasti u Zagrebu kotarsko
oblasti u Gospiću.


Umrli. U Rujevcu umro je dne 18/.. 1918. upravitelj državne
šumarije Milan Višnjić šumarski inžinir u 39. godini života. Ostavio
je suprugu i sinčića.


U Sincu umro je dne 2. studena 1918. Petar Marija n kotarski
šumar otočke imovne općine. Pokojnik je odmah na početku rata
bio mobiliziran, nedavno se oženio, a sada, kada si je nakon mučnog