DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— 348 —


naime u približno zrelim sastojinama, u kojima se broj
stabala samo još vrlo polagano umanjuje, te se stoga i prorede
u njima provađaju ne više u kratkim, već barem u
5 — 10 godišnjim, a često i dužim vremenskim razmacima.
Ako smo stoga proredu u takovoj sastojini već obavili, onda
će broj stabala u njoj ostati kroz cijelu 5—lo godišnju perijodu
jednak, a i relativna podjelba stabala na pojedine
debljinske klase ostat će u glavnom ista, samo što će
sve debljinske klase {a + n) = godišnje sastojine sadržavati
nešto jača stabla. Stoga će sadanje razdjeljenje primjernih
stabala na pojedine debljinske klase vrijediti u glavnom i za
bližu budućnost, te će sadanja, n — godišnjim prirastom povećana,
primjerna stabla vrijediti u svojoj cjelokupnosti i
nakon n godina kao umanjeni model cijele sastojine.


Ovo se naročito tiče takovih sastojina, koje se prorjeđuju
po najnovijim načelima prorjeđivanja, što ih skupljamo
pod kratkim nazivima „visoka proreda" (Eclaircie par le
haut = Hochdurchforstung) i „Heckova slobodna proreda"
(Freie Durchforstung).1


Međutim kako kod istraživanja budućega prirasta za
pojedina stabla tako i kod istraživanja toga prirasta za
cijele sastojine upućeni smo na jednu predmnjevu: da će
naime svako stablo i cijela sastojina rasti u bližoj budućnosti
pod istim okolnostima kao i do sada. Ova predmnjeva ne
mora se doduše u budućoj perijodi ispuniti, ali to nas ne
treba ni najmanje smetati, jer istraživanje budućega prirasta
ima i smisla jedino uz predmnjevu kontinuiteta u razvoju.


Osobne vijesti.
Odriješenja iz službe. Povjerenik & nar dno gospodarstvo
stavio je magj. ministarstvu za poljodjelstvo u ttudapest na rasp laganje
siijedeće kod uprave hrv tsko-slavonskih d?av ih šumi namještene
činovn ke, i to: šum irske nadsavjetnike Julija U ire i eha.
i Ivana Mariânyia, šumarske savjetnike Ernesta Hantos<-,
Gjuru Lehoczkya, Otona Ny i t rai a, Šando a Kaysera i Franju
Bar»ôczaia , šumarske nadinžinire Dragutina Boôra , A´pada


Vidi „Proređivanje šuma" od M. Marinovića, šumar, list 1917., dvobroj 5 i ..
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 99     <-- 99 -->        PDF

— . —


Bog se h a, Ladislava Stromszkya, Ladislava Hama fa, Stjepan«.
Jakaba, Dragutina Lahn era, Ivana Hohossa, Stjepana Janussek
a i Stjepana Frommeyera , šumarske inzinire Dragutina
Otta, Romana Ambrozya, Antuna Marica, Ljudevita G . ssweina,
šumarsko-inžinirske prista/e Ivana Holtza, Imbru Neme
s a, Pavla Zsurillu, Dezidera Maté a, Dragutina Soôsa i
Viktora Li p taka, šumsko-računarskog nadsavjetnika Dezidera D i 6ssy
a i šumsko-računarskog oficijala Belu Gojdića , dok su početkom
studenoga t. g. ovdješnju slulbu već napustili šumarski inžinir
Ivan Kor6si, šumsko-računarski protustavnik Imbro M´oščović i
šumsko-računarski oficijal Ivan Dalejcsik .


Imenovanja i dodijeljenja. Uprava šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu povjerena je, šumarskom savjetniku Dragutinu Pola čeku,
uprava nadšumskog ureda u Vinkovcima zem. šumarskom nadzorniku
Vilimu Čmeliku, a uprava šuma skog ureda na Sušaku je rem.
šumarskom nadzorniku Bogoslavu Kosoviću.


Povjerenik za narodno gospodarstvo imenovao je kod uprave
državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji naslovne šumarske savjetnike
Vilima Perca, Karmela Zajca i Maksu Br au sila kod šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu, te zemaljskog šumarskog nadzornika H.
razreda i upravitelja nadšum: rskog ureda u Vinkovcima Vilima
Čmelika, šumarskim savjetnicima u VII. činovnom razredu, ostavljajući
ih na dosadanjem mjestu službovanja, šumsko računarskog
savjetnika Mihajla Križana šumsl*o-računarskim nadsavjetnikom
u VII. činovnom razredu; nadšumara otočke imovne općine Ivana
Jerbić a šumsko-računarskim savjetnikom u VIII. činovnom razredu;
šumsko-računarskog protustavnika Dušana Fućak a i oficijala
vladinog računarskog ureda Viktora Eisenhuth a šumsko-računarskim
revidentima u X. ć. r. ; pisarničkog oficijala Petra Milj
uša pisarničkim oficijalom u X. činovnom razredu; šumarskog
vježbenika II. banske imovne općine Miloša Ervaćanin a šumarskoinžinirskim
piistavom u X. čin. razredu; nadšumara križevačke imovne
općine Stjepana Csikoš a šumarskim inžinir om u IX. činovnom
razrenu; vlastelinskog nadšumara u Našicama Stanka Bilinski-a
šumarskim inžinirom u IX. činovnom razredu; vlad. računarskog oficijala
Slavoljuba Lisc a šumarsko-računarskim revidentom u IX.
činovnom razredu, Petra Vuković a šum. inžinirom u IX. č. r. kod
zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo


Premještenja. Kot. šumar Vladimir Škorić iz Delnica premješten
Y a sv. jstvu asistenta šumarskoj akademiii u Zagrebu, a
kot. šumar Nikola Pleš a od županijske oblasti u Zagrebu kotarsko
oblasti u Gospiću.


Umrli. U Rujevcu umro je dne 18/.. 1918. upravitelj državne
šumarije Milan Višnjić šumarski inžinir u 39. godini života. Ostavio
je suprugu i sinčića.


U Sincu umro je dne 2. studena 1918. Petar Marija n kotarski
šumar otočke imovne općine. Pokojnik je odmah na početku rata
bio mobiliziran, nedavno se oženio, a sada, kada si je nakon mučnog