DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 332 —


U prvom slučaju dovoljno je, da u svrhu informiranja


o nastupu gospodarstvene zrelosti stabla (sastojine) istražimo
samo postotak volumnog (kvantitativnog) prirasta, te da taj
postotak sravnimo sa postotkom p = ^, gdje a naznačuje
potpunu starost stabla (sastojine), a u drugom slučaju
moramo osim. kvantitativnog prirasta u postotnom iznosu
istražiji još i postotak t. zv. kvalitativnog prirasta, pak zbroj
ovih dvaju postotaka odnosno pomoću njih izračunani postotak
zrelosti usporediti sa temeljnim gospodarstvenim postotkom.


Kvalitativni prirast sastoji, kako znamo, u povećanju t.
zv. kvalitativne cifre t. j . popriječne drvne cijene po jedinici
mjere (m3), a u tu svrhu moramo dakako ustanoviti obje
kvalitativne cifre (kvalitativna faktora) t. j . cifru na početku
prirasnog razdoblja (q) i cifru na koncu istoga razdoblja
(Q). Kako se kvalitativne cifre ustanovljuju, smatram opće
poznatim, te ću samo spomenuti, da je u tu svrhu najprije
potrebno ustanoviti postotno razmjerje i tržnu cijenu sortimenata,
koji se od stabla (sastojine) mogu dobiti.


Mjesto da postotak kvantitativnog i postotak kvalitativnog
prirasta ustanovljujemo svaki za sebe, pak da ih onda tek
zbrajamo, možemo taj zbroj odmah direktno ustanoviti jednom
jedinom operacijom. U tu svrhu dovoljno je, da odmah
ustanovimo potpun u novčanu vrijednost stabla (sastojine)
i to sadanju vrijednost i vrijednost pred n odnosno nakon
n godina. Ta potpuna novčana vrijednost dobije se, kako
znamo, ako se ukupna količina svakoga sortimenta (u apsolutnom
iznosu) pomnoži sa jediničnom cijenom toga sortimenta,
pak se svi ti produkti zbroje. Uvrstimo li u kojugod
od poznatih formula za postotak perijodičnog prirasta mjesto
drvnih masa m i M odgovarajuće potpune vrijednosti v i V,
dobit ćemo odmah postotak vrijednosnog prirasta t. j . zbroj
postotaka kvantitativnog i kvalitativnog prirasta.


Za postotak kvantitativnog prirasta znamo već, da