DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 304 —


Ne preostaje nam dakle drugo, već smatrati produktivnim
(početnim) kapitalom drvnu masu odnosno bilo koji
faktor drvne mase (promjer odnosno temeljnicu, zatim visinu
itd.) na početku stanovite perijode, kao što uopće svi autori
beziznimno i čine. Pa i sama od Borggrevea jedino protežirana
Schneiderova formula odnosno postotni račun bazira
na tome. Ne pita se naime, čijim uplivom drvna masa
odnosno bilo koji faktor drvne mase iz godine u godinu
neprestano raste; glavno je, da ona (on) raste, a kao .takova
veličina ima potpuno pravo, da kao početni iznos bude bilo
u postotni bilo u kamatni račun unesena (unesen).


Vidjeli smo, da jednostavni kamatni račun uvijek oštro
razlučuje početni (produktivni) dio glavnice od naknadno
pridošlog (neproduktivnog) dijela, dočim se kod kamatokamatnog
računa već prvi dospjeli kamati odmah posve
stope sa početnom glavnicom, tako da između prvobitnog
i naknadno pridošlog dijela glavnice gledom na svojstvo
produktivnosti ne postoji uopće nikakova razlika. Koji od
ova dva odnošaja odgovara više naravi novca kao. kapitala,
lahko je pogoditi. Ako je novac kao početni kapital sposoban
nositi kamate, zašto ne bi taj isti novac i u formi
svih dospjelih, a nepodignutih kamata mogao imati istu
sposobnost?


Isto tako ako svi dospjeli, a nepodignuti kamati u
jednom slučaju (t. j. u bankovnom prometu) imaju kamatonosnu
moć, zašto ne bi oni imali tu moć i u drugom
slučaju (t. j . u privatnom kreditnom prometu)? Koja im sila
u ovom drugom slučaju tu moć uskraćuje? Sila zakona t. j ,
jedne tek prolazne ljudske uredbe, koja će prije ili poslije
posve iščeznuti, pak će onda jednostavni kamatni račun
samo još pripadati historiji.


Ako je kod ..... (jedne ljudske tvorevine) ograda


između početnog i naknadno pridošlog dijela glavnice posve


nenaravna, kako istom mora ona biti nenaravna kod drvnog


kapitala, na čiju produkciju imaju baš prirodne sile najvećeg