DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 254 —


Zadaća i ciljevi našeg šumskog gospodarstva
poslije rata/


Prof. dr. Gj. Nenadlć.


U svim naprednim državama i zemljama mnogo se piše
i raspravlja o stanju šumskog gospodarstva poslije rata.
Pošto će svjetski rat i u njemu stečena iskustva biti od
velikog upliva na šumsko gospodarstvo svih naroda, to ću
pokušati da u kratkim crtama predočim stanje našeg šumarstva
prije rata, za vrijeme rata, a po tom reći koju
riječ o našem šumskom gospodarstvu u budućnosti, odnosno
predočiti neke zadaće i ciljeve naše šumske uprave poslije
rata. Mnoga pitanja imamo raspraviti, a od mnogih istaći
ću neke šum. političke ciljeve, kojima moramo težiti, da
šumsko gospodarstvo domovine naše unapredimo, da narednu
imovinu, sadržanu u šumama za naše potomstvo ne samo
u sadanjem stanju sačuvamo, nego valjanim njegovanjem
sadanjih mladih šuma i pošumljenjem naših golijeti i močvara
još više podignemo. U našim šumama leži velika narodna
imovina, pa kada bi samo kamate ove imovine za
koji postotak mogli podići, to bi blagostanje našega naroda
podvostručili, ako ne i potrostručili.


Ni jednoj grani državne uprave ne pripada veća zadaća,
da se spremi za prilike, koje će poslije rata nastupiti, kao
gospodarstvu odnosno šumarstvu. Šumsko gospodarstvo
domovine naše ne smije se poslije rata zadovoljiti samo
tim, da šumska uprava udesi svoje djelovanje prema faktičnom
stanju, nego ona mora, predvidjajući razvojne mogućnosti,
da se jednako spremi prema potrebama neposredne
sadašnjosti, kao i prema zadaćama i ciljevima predvidljive
budućnosti.


Rijetko će se kada pružiti prilika, da se u neposrednu
budućnost tako jasno gleda kao danas. Na prvi pogled


* Predavanje na glavnoj skupštini „Hrv. slav. šumarskog društva", držane
dne 26.´IX. 1918. u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 255 —


i^gieda to mnogima malo čudno, nu ipak jest tako. Gospodarsku
i financijalnu snagu naroda našega napele su ratne
prilike do krajnih granica. Ako iz vida ispustimo eventualne
političke i kulturne posljedice rata, pred našim očima
posve vidljivo izlazi gospodaski problem kao
najvažniji. Sto prije trebat će uzdrmano kućanstvo naroda
našega uspostaviti, izgubljeno naknaditi, ranjeno izliječiti,
a nemoćno zaštititi. U neposredno predstojećim prilikama
našeg narodnog života, stajat će gospodarska pitanja
na prvom mjestu ; o valjanom riješenju šumsko-gospodarskih
pitanja ovisit će život i napredak naroda našega poslije
rata u velikoj mjeri, jasno je, da će samo onaj narod, koji
osim vojničkog boja i gospodarsku krizu zdravo predje,
izvojevati konačnu pobjedu.


Naša domovina je agrikulturna zemlja, a više od trećine
površine domovine naše namjenjena je šumskoj proizvodnji,
te veliki dio naše gospodarske snage ovisi o šumskom
gospodarstvu i njegovim valjanim tehničkim uredbama.


Po shvaćanju priznatih stručnjaka na polju državnog
gospodarstva, sva se zemlja jednog naroda i ako je većim
dijelom individualno vlasništvo, smatra zajedničkim narodnim
kapitalom, na kojega uzdržavanju i dobrom upravljanju
imade interesa cijeli narod i država. Ovu naučnu zasadu
ističem u početku, da opravdam svoje mišljenje, koje ću
kasnije na konkretnom primjeru razložiti, da vrhovna šumska
uprava s većom energijom vodi intenzivniji nadzor nad privatnim
šumama domovine naše, kojih površina, iznosi oko
30% svih šuma u zemlji, nego što je dosada bio običaj.
Intenzivniji nadzor tim je više opravdan, jer su ratne prilike
izazvale mnoge odredbe i uredbe, kojima se postavlja kao
dužnost gospodara, da cijelo svoje tlo obradi i prihod njegov
stavi u službu cjeline. Ovim nije doduše postavljen nov
dosada nepoznat princip, nego je samo jače naglašeno shvaćanje,
da cjelina ima interesa na produktivnoj snazi i sposobnosti
pojedinca, te je prema tomu dopuštena izvjesna
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 556 —


ingerencija državne vlasti u individualno vlasništvo pojedinca,
u njegov posjed. Mnogi drže, da će potrebe neposredne
budućnosti tražiti, da se taj princip i nadalje
zadrži.


U svim šumama domovine naše mora se poslije rata
što više drva uzgojiti, te zemljišta, koja danas ne služe u
nikakovu gospodarsku svrhu, imaju se bez obzira na vlasnika
što prije posumiti. Zemlja u svojim rasadnicima ima
potrebne biljke uzgojiti i narodu badava dijeliti.


Ja ću nastojati, da osvijetlim neka pitanja šumskotehničke
i ekonomičke prirode, odnosno rentabiliteta,
te organizacije šumskog gospodarstva.
Kod svakog pojedinog pitanja moramo se pitati : kakove
su prilike bile prije rata, kakove promjene rat je proizveo,
kakove zadaće ima šumsko gospodarstvo poslije rata riješiti
odnosno kakovim ciljevima ono mora težiti ?


Što se tiče šuiusko-tehničkih pitanja, moramo reći, da
u gospodarstvu sa šumama domovine naše prije rata nije
bilo velike razlike između uprave sa šumama raznih kategorija
vlasništva. Svagdje je šumska uprava birokratski
uređena i za to je dosta skupa, o čemu će kasnije biti
više govora.


Činjenica je, da novije tečevine šumske nauke i izumi
na šumsko-tehničkom polju nijesu u šumskom gospodarstvu
domovine naše prije rata našla dovoljnog uvaženja i uporabe.
Gospodarenje se posvuda vodi šablonski i šematički po
nekoj tradiciji bez dovoljne elastičnosti i gipkosti prilagođivanja
novijim životnim prilikama na gospodarskom i industrijskom
polju. Imovne općine obavljaju prodaje svojih
šuma danas na isti način kao i prije 40 godina, kada su
osnovane i ako su se prilike danas spram onih prije iz
temelja promjenile. Tako je n. pr. ogulinska imovna općina
neposredno prije rata iznesla na prodaju veliku površinu
svojih šuma sa znatnom drvnom masom više od 100.000 m3,
koju će trgovac moći jedva kroz 20 godina izraditi, a da
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 257 —


prije prodaje dotično imov. općina kroz taj prostrani kompleks
šuma nije izgradila ni jednog kim. ceste ili željeznice
do bliže željezničke postaje. Sve se prepušta šumskom
trgovcu, da on savlađuje najveće poteškoće oko izgradnje
puteva, ekspropriacije zemljišta za izgradnju prometila, te
uzdržavanja stalnih šumskih radnika. A mi šumari skrštenih
ruku kao pozorišni statiste promatamo i gledamo svojim
živim očima, kako sve moguće poteškoće trgovac savladjuje,
te uzprkos svega toga vuče znatnu materijalnu korist, a naš
mali čovjek pri tom slabo prolazi, jer za svoju fizičku snagu
dobiva malu naplatu.


U uzgoju naših šuma, te pošumljenju golijetih i krša
ne kročimo uporedo s drugim narodima. U četinjavim šumama
od davnine posvuda vlada prebornasječa, u kojima
bi sudeći po konfiguraciji terena i geološkom sastavu tla na
mnogim prostranim površinama mogla se voditi oplodna,
ako ne i gola (čista) sječa uz umjetno pošumljenje s omorikom,
koja se ubraja među najrentabilnije vrsti drva. Preborna
šuma ne udovoljuje više gospodarskim zahtjevima
racionalno uređene šume. Šumsko-uzgojni ideal, koji u prebornoj
šumi vidimo, rasplinjuje se u onom času, ako ga
promatramo kroz staklo financijalnog uspjeha. Veliki pobornik
i zaštitnik preborne šume Gayer veli za prebornu
šumu, da „ona više ne udovoljuje većim zahtjevima, koji
se danas u mnogim krajevima na šumu kao gospodarski
objekat stavljaju."


U našim prebornim šumama vade se redovno stabla
iznad 50 cm. debljine kao i sva oštećena stabla, a statičkim
računom i istraživanjima je dokazano, da daske izrezane
iz jelovih i smrekovih trupaca od 36 i više cm., nijesu
ništa vrijednije od onih dasaka, koje se izrežu iz trupaca
od 30—36 cm. debljine. Smrekova i jelova stabla od 120 g.
ne daju više prima robe od 80—90 god. starih stabala,
koje se doba smatra financijalnom ophodnjom, za ove vrsti
drva. Preborna je šuma najnerentabjlniji oblik šumskog
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 258 uzgoja
u smislu nauke o najvećom zemljišnoj renti. Vadeći
u prebornoj šumi uvijek najdeblja i oštećena tanja stabla,
čini nam se takovo gospodarenje jednako onomu čovjeku,
koji ima sanduk jabuka, koje kad počnu trunuti jede natrule
jabuke, te tako nikada ne pojede nijedne zdrave jabuke.
Gospodarenje u prebornoj šumi nazvali su Nijemci s „Plenterung,"
a protivnici tog načina gospodarenja označili su
ga s „Plunderung." Ovaj poslednji izraz pristajao bi mnogim
šumama u Lici, koje se prebornom sječom sjeku.


Kao što u svim granama agrikulturne proizvodnje tako
i u šumarstvu mora glavni cilj biti, da se od zemljišta kao
glavnog produktivnog faktora, kojeg nam je priroda u ograničenom
opsegu dala, te koji se ne može po volji umnožiti,
što veći čisti prihod poluči. Ovaj princip traži, da se
drvna masa šume kao novčana glavnica shvati, te primjereno
ukamaćenje od nje traži. I mi moramo u našem gospodarstvu
računati. Slavni osnovatelj ove nauke Pressler
je rekao: „Ein Wirth, der nicht misst und rechnet, ist kein
Wirth, denn das Rechnen ist der Wirtschafts-Seele, die Zahl
ihr letzter Beweis."


U uzgoju naših hrastovih šuma ne preduzimamo nikakovih
istraživanja o uzgojnom obliku i prirastu, akoprem
smo najpozvaniji, da potrebna istraživanja vodimo, jer nam
je domovina eldorado za hrastovinu. Rezultati istraživanja
u našim hrastovim šumama moraju biti mjerodavni za sve
druge narode, jer u domovini našoj leži optimum za uzgoj
hrasta. U Slavoniji smo u uzgoju čistih hrastovih sastojina
doživili nemilo razočaranje, da mlade čiste hrastove sastojine
propadaju, bilo da ih lahko napada „medljika," a u novije
doba još i zareznici, od kojih se mlade sastojine suše i propadaju.
Uslijed toga izgubljeni prirast na tim sastojinama
predstavlja velik gubitak u narodnoj imovini.


Razlozi svemu tomu jesu vrlo različiti. Mi zaboravljamo,
da uspjesi svake grane agrikulturne proizvodnje stoje u
čvrstoj vezi sa znanstvenim istraživanjima i uspjesima, bilo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 9     <-- 9 -->        PDF

259


to na polju gospodarske ili šumarske proizvodnje. Uzrok
sušenju čistih hrastovih sastojina u Slavoniji biti će taj, što
smo bez nuždnog kriticizma rezultate naučnog istraživanja
Nijemaca, vođenih u njihovim šumama, primjenjivali na
naše šume. U njemačkim naučnim knjigama uvršten je hrast
u red onih vrsti drveća, koje traže puno svjetlo ili prema
našoj tehnici termini među svjetlo ljubeće vrste drveća
(Lichtholzart), što za naše prilike ne vrijedi, jer hrast u
optimumu svoga uzrasta kod nas zasjenjivanje drugog
drveća podnosi mnogo lakše, nego li u hladnijoj zoni svog
optimuma, kao što je Njemačka. Držeći se dakle propisa u
njemačkim naučnim knjigama uzgajali smo čiste hrastove
sastojine, a nismo pomišljali na to, da su stari hrastovi,
koje danas sječemo, odrasli u mješovitim sastojinama, koje
je priroda uzgojila, a čovjek je mekane vrsti drveća po
vremenu posjekao i užio. Ako na prerezu današnjih starih
hrastova promotrimo prirast u debljinu, vidimo, da su oni
u mladosti bili potišteni, jer su im godovi kroz dugački
period vremena, vrlo uski, te se jedva mogu prostim okom
raspoznati.


Kao neke druge novije ideje u povijesti naroda i znanosti,
tako se i princip o najvećoj zemljišnoj renti u šumarstvu
morao razviti u borbi s principom protivnih pogleda
i nazora. Slično pojavima na drugom polju ljudskog života,
tako je i nauka o najvećoj zemljišnoj renti u šumarstvu
neoslabljena, nego ojačana i proširena sa dubljim pogledima
iz borbe izašla. Sa napretkom gospodarske i šumarske kulture
zemljišta, te sa procvatom šumarske nauke, dobiva
nauka o najvećoj zemljišnoj renti sve više pristaša, te vrši
sve intenzivniji upliv na šumsko gospodarenje u naprednim
zemljama. Tako u svim šumama Austrije i Njemačke bez
´ razlike na kategoriju vlasništva vodi se gospodarenje u
šumama u smislu principa nauke o najvećoj zemljišnoj renti,


t. j . gospodarenje se vodi u nižoj ophodnji nego prije; čiste
bukove sastojine polagano se pretvaraju u čiste smrekove


ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 260 -ili
mješovite bukove i jelove sastojine sa čistom i oplodnom
sječom, a sve se više napušta prije vladajuća preborna sječa.
Njegovanju sastojina posvećuje se naročito pažnja. Što je
mlada šuma bolje zasađena ili zasijana, te dalje marnije
njegovana i proređivana, zatim što je temeljitije istraživanje


o prirastu šume, to nauka o što većoj zemljišnoj renti u
nacionalno ekonomskom pogledu u gospodarenju s prostranim
šumama sve veću važnost dobiva.
A kako se principi ove nauke u našim šumama provode?
Načela nauke o najvećoj zem. renti nisu još u našim šumama
došla do uvaženja i uporabe, kako je poželjeti. U velikom
dijelu naših šuma vodi se, kako sam napred spomenuo, još
uvijek preborna sječa, u bukovim šumama posvećuje se
slaba pažnja uzgoju hrasta na prikladnim mjestima. Čiščenju
i proređivanju šuma u mnogim mjestima vodi se računa
samo u toliko, u koliko proredni materijal podmiruje troškove
proređivanja, što je posve krivo, jer je svrha proređivanju
uzgoj buduće glavne sastojine, a ne međutimni
prihod proređivanja.


Najživlju sliku šumske tehnike predočuje nam prirast
drvne mase i prirast vrijednosti šume. Upliv svjetla na prirast
šume jest vrlo velik i on se najbolje vidi na analiziranim
stablima.


Istraživanja prirasta vođena su u jednoj 90 godina
staroj u potpunom sklopu uzgojenoj mješ. sastojini, koja
nije proređivana i u drugoj 80 godina staroj sastojini, koja
je ali u 60 g. bila proređivana. U svakoj sastojini vođena
su istraživanja na 100 stabala i to na prorezima u 4. i 6 m.
visine, jer se na ovim mjestima najbolje očituje prirast
drvne mase.


Prva, 90. godišnja, u sklopu uzrasla sastojina, na visini
od 1000 m nad morem II. bon. razr. imala je po ha 400
smrekovih, 100 jelovih i 100 bukovih stabala; srednji promjer
svih 100 analiziranih stabala iznosio je u g. 1890. —
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 261 —


30 cm. u prs. visini, a g. 1900. iznosio je promjer 32*6
cm, dakle prirast u debljini u periodi od 10 godina iznosio
je 26 cm.


Druga, 80. godišnja i u 60. godini proređena sastojina
iste nadmorske visine i II. bon. razr. imala je po ha 240
smrekovih i 70 jelovih stabala. Srednji promjer svih 100
analiziranih stabala iznosio je god. 1890. — 29*8 cm u pros.
visini, a u god. 1900. iznosio je promjer 36 cm, dakle sveukupni
prirast za 10 godiš, periodu iznosio je 6*2 cm.


Drugi primjer. U dvijema gospodarstvenim jedinicama
bukove šume od jednake površine i iste ophodnje, vođeni
su računi o uspjehu gospodarenja kod slabije i jače prorede,
koji se uspjeh izražava u visini postotka prosječnog
godišnjeg ukamaćenja uloženih kapitala.


1. Prva gospodarstvena jedinica, koja se slabije proređuje,
daje svake godine ove prihode po ha:
Glavni prihod A100 = 4.500 K
Prihodi prorede u 30 50 70 80 g.


K 80
150 320 350 - 900 K
Ukupno = 5.400 K


2. Druga gospodarstvena jedinica bukove šume uz iste
prilike, u kojoj se ali vodi jača proreda (Lichtungsbetrieb)
daje ove prihode po ha:
Glavni prihod A100
= 3.600 K


Prihodi prorede u 30 50 70 80 g.


K 80 150 1030 540 ´ 1.800 K


Ukupno = 5.400 K


Ako uzmemo, da se u šumu uloženi kapitali ukamaćuju
sa 3%, to se uz 100 godišnju ophodnju izračuna prihodna
vrijednost zemljišta kod prve gospodarstvene jedinice sa
45931 K, a kod druge sa 395 27 K. Na osnovu ovih vrijednosti
izračuna se uspjeh gospodarenja ovako:


od 1. Troškovna
vrijednost normalne drvne zalihe:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 262 NK-^
[459-3, (l»100 1) 80 (1«*> 1) - 150 (1 ^ 1) 320
(Ive30!) — 350(1.201)]»gi— 45.931 = 173.006 K
Uspjeh gospodarenja:
5^400.100 =? 540.000 =


? = Z*47


~~ 45.931+173.006 218.937 °
ad 2. Progalno gospoderenje (Lichtungsbetrieb) :
NK = [395-2, (IV™ D - 80 fj´pS 1) 150 (lv^-l)
1030 (IV» 1) - 540 (IV0 1)] s4 -100X395-,7
; = 101.635 K.
Uspjeh gospodarenja :
_pj4OOX}00_ 540.000


; _


~ 39527+101-635 "141.162 °


Kako vidimo jače proređivanje bukove šume, uslijed
koje šuma jače prirašćuje donosi nam to, da se uloženi kapitali
ukamaćuju sa većim kamatnjakom (3-8%), nego što je
traženi kamatnjak (...


Iz gornjih primjera vidimo od kako velike važnosti je
proređivanje šuma, a nauka o najvećoj zemljišnoj renti ustanovila
je, da suma prolongiranih prihoda prorede do konca
ophodnje iznosi oko 3070 od vrijednosti glavnog sječnog prihoda.


Iz svega, što smo rekli možemo stvoriti zaključak, da
je prijeka potreba, da se i kod nas osnuje šumska pokusna
postaja, koja bi se imala baviti sa svim znanstvenim istraživanjima
i pojavima u našim šumama, a da već jednom
prestanemo se koristiti samo sa istraživanjima, izvedenim u
stranim šumama. Vjerujem i rado priznajem, da su skučena
financijalna srestva domovine naše bila glavna zaprijeka oživotvorenju
takovog instituta kod nas. No poslije rata nadajmo
se, da će finaneijalni razlozi otpasti i da će naša vrhovna
šumska uprava znati i umjeti naći novčana srestva za osnutak
tog vrlo potrebnog nam zavoda.


Praksa i teor ja u šumskom gospodarstvu moraju uporednim
putevima ići, one moraju zajednički raditi; jedna
drugoj mora pobude davati i međusobno oplođujući djelovati.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 203 —
Dalnji razlog slabom našem napretku na polju šumskog
gospodarstva jest i pomanjkanje svake uredbe, kojom bi se
omogućilo, da bi šumari u praksi brzo upoznali novije tečevine
na polju šumske tehnike i nauke. Kao drugdje, tako i
kod nas morali bi se držati praktični tečaji, na kojima bi se
šumari iz prakse upoznali s novijim tečevinama i istraživanjima
na polju šumskog gospodarstva. Uz postojeću organizaciju
imovnih općina mnogi šumar kroz dugi niz godina,
ako ne i kroz cio život ostaje i ostari u uskom krugu svoje
šumarije. Njihovi nazori brzo zastare na štetu vlasnika šume.
Što više odmiče vrijeme od postanka imovnih općina, to više
blijedi slika njihovog prvotnog stanja, te je prijeka potreba,
da se donese zakon o reorganizaciji imovnih općina ne samo
gledom na unutarnju upravu, nego i gledom na njihovu svrhu,
za koju su osnovane. Današnji sistem novčanog gospodarenja
kod imovnih općina morati će se znatno reducirati, a gospodarenje
dovesti u kolotečinu, da se potrebama pravoužitnika
na gorivom drvu što više udovolji. Kod nekih imovnih općina
uskoro će nastupiti vakum od 50—60 godina u sječi starih
sastojina, pa se za to vrijeme moraju dotične imovne općine
već sada spremati, da to vrijeme što lakše preko glave preture.


Na polju šumske tehnike mora i kod nas doći do diferencijacije.
I ovdje se moraju odgajati specijaliste svaki na
svom polju. Samo sa specijaliziranim stručnjacima na pojedinom
polju naše struke možemo doći naprijed u šumskom
gospodarstvu domovine naše. Izgradnji šumskih prometila
morati će se posvetiti najveća pažnja. 0 razvijenim prometilima
ovisiti će procvat i napredak šumskog gospodarstva
Hrvatske. Cijene drvu, intenzitet gospodarenja i dovoz drva
iz jednog kraja domovine u drugi, ovisiti će o razvijenim
prometilima. U drugim zemljama posvećuje se velika pažnja
izgradnji prometila. Tako su u Bosni izgrađene mnoge šumske
željeznice, koje su spojene sa bosanskim zemaljskim
željeznicama, a izgrađene su djelomice od same bos.-herceg.
zemaljske vlade, a djelomice od pojedinih trgovačkih firmi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 264 —


Prema Dimitzu iznosila je duljina šumskih željeznica u
Bosni g. 1910: na parni pogon: koturaljki:
sagrađenih od vlade 225´90 Km 47-26 Km
, trgovaca 331-45 „ 13564 „
Svega 557-35 Km 18290 Km


Sveukupna duljina bosansko-hercegovačkih zemaljskih
željeznica iznosi 857-37 Km, a duljina šumskih željeznica
potom iznosi 65% od sveukupne željezničke mreže. Da su
naše imovne općine izgradnji šumskih željeznica dosada poklanjale
više pažnje, polučivale bi za svoje drvo daleko veću
cijenu, nego što su im šumski trgovci nudili.


U svim visokim šumarskim zavodima posvećuje se šumafsko-
inžinirskim predmetima velika pažnja, te su dosada
šumari u Ugarskoj i Austriji izveli mnoge pažnje i uvaženja
vrijedne tehničke radnje, da im je s najvišeg mjesta priznata
tehnička sposobnost, dozvolivši, da i šumari mogu nositi
naslov inžinira. Naučna osnova naše šumarske akademije
jednaka je naučnim osnovama ugarske šumarske visoke škole
u Sćavnici i visoke škole za kulturu tla u Beču, pa mogu
uztvrditi, da su apsolventi naše šumarske akademije dorasli
svojim kolegama u monarhiji i u tehničkim predmetima, te
se i njima mora dozvoliti, da nose naslov „inžinira", a koji
pripada njihovim kolegama, koji stupe u državnu šumarsku
službu. Poslije rata biti će prijeka potreba, da se sposobnosti
mlađeg šumarskog naraštaja u tehničkim predmetima
razviju i usavrše do najviše moguće vještine. Mnoge ceste
i željeznice kroz šume kao i mnoge bare i močvare čekaju,
da se što prije izvedu i isuše. Naši bujičari izveli su dosada
sa zamjernom vještinom mnoge tehničke radnje, te umirili
mnoge divlje gorske bujice i popuzine te našem narodu
spasili na hiljade jutara plodne zemlje od zamuljivanja i uništenja.
Šumarski sustav uređenja bujica u Austriji i Franceskoj
uveden je i kod nas, te se pokazao dobrim i jeftinim,
pa je za požaliti, da se u novije vrijeme izobrazbi mlađeg
šumarskog naraštaja u bujičarskim poslovima ne posvećuje
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 265


potrebna pažnja, kao u Austriji. Pošto sve do sada zakonu


o uređenju bujica od g. 1895. nije izdana provedbena naredba,
to bi se ista morala što prije izdati, a bujičari bi
imali činiti posebni status.
Intenzivniji rad na polju tehničkih disciplina u praksi,
podići će nam više ugled i socijalni položaj u javnosti. Pošto
mi šumari radimo u krajevima, udaljenim od javnih prometila
i kulturnih središta obrazovanih ljudi, to najbolje izvedena
šumska kultura i proređena šuma ne će odmah u očima
obrazovanih ljudi podići ugleda šumaru, koji je te radnje s
najboljim uspjehom izveo, jer oni to ne vide i zato ne mogu
vrijednost toga rada odmah procjeniti i uvažiti. Drugačije
stvar stoji kod inžinira, koji sagradi lijepu zgradu, cestu,
most, željeznicu i t. d. Njegov se rad odmah vidi i cijeni,
a inžinirski stalež uvažuje.


Nedavno je u Zagrebu osnovano društvo „Pruga" za
izgradnju šumskih i industrijalnih željeznica, nu ideja za to
žalibože nije potekla iz naše sredine.


Ako pitamo, da li je rat na polju šumskog gospodarstva
proizveo kakove promjene na bolje, to moramo odgovoriti,
da nije, nego da je obratno istina, naime da je rat
na polju šumskog gospodarstva proizveo mnogo zla. To i
leži u prirodi same stvari, jer je zadaća ratu : uništenje i
razaranje postojećeg stanja. Vidimo, da je rat čitav naš narodno-
gospodarski život iz temelja potresao, a šumsko gospodarstvo
domovine naše nije moglo biti iznimka od toga;
nakon svršetka rata vidjet će se prava slika, koju je rat
stvorio. U mnogim šumama izvedena je sječa drva iz „ratnih
obzira", a da se nije uzeo obzir na pravila oko sječe i uzgoja
šume. Mnoga za sječu zrela sastojina nije se posjekla,
i ako se iz uzgojnih razloga morala posjeći, druga mlađa
sastojina se posjekla i ako je bila u naponu prirasta. Zbog
oskudice na radnicima, žiru, sjemenu, biljkama nije se mnoga
šumska kultura izvela i ako je to osnovom bilo propisano.
Poslije rata morati će se mnogo propušteno nadoknaditi ;
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 266 —


sve sile morat ćemo napeti, da šumsku proizvodnju domovine
naše ne samo na prijašnje stanje uspostavimo, nego
i više od toga, da ju još jače podignemo. To nam nalaže
naš patriotizam i narodni ponos, jer je ljubav prema domovini
jedna od najvećih kreposti. Zemlja, koja sama ne će da
se uzdiže, mora propasti.


Lozinka šumskog gospodarstva u budućnosti mora biti :
proizvodnja što više dobara, jer je to jedini lijek ozdravljenju
našega socijalnoga i gospodarskog života. Samo pomoću
veće proizvodnje dobara, dobit ćemo surovine za procvat
naše domaće industrije, koju ćemo poslije rata nužno trebati,
kao „n. pr. tvornice drvne celuloze i papira. U današnje doba
razvitka i napretka mnogo se piše i tiska. Doista, ako se
nove misli i ideje tako brzo rađaju, kao što potreba papira
raste, onda budućoj generaciji ne će ništa nova preostati
da stvara. Prvi, koji je iz drva počeo papir praviti, bio je
protestanski svećenik dr. Jakob Chv. Schaffer u Regensburgu.
U početku pravio je pokuse s više predmeta iz biljnog svijeta,
dok mu konačno nije pošlo za rukom g. 1762. da iz
drva načini papir, od koga se jedan konzervirani komadić i
danas čuva u akademiji znanosti i umjetnosti u MUnchenu.
On je već onda pronašao, da je omorikovo drvo najbolje
za dobivanje papira. I ako je njegov pokus posve uspio i
korist izuma očita bila, nije se dalje na usavršenju radilo,
nego je što više svaki pokušaj bio silom ugušen. Fabrikanti,
koji su tada iz prnja papir pravili, znali su i umjeli svaki
pokušaj iz zavisti osujetiti, a u tom ih je živo podupirala
publika, koja se postrance ravnodušno držala, misleći, da
će većom uporabom drva za papir šume biti uništene i da
će zbog toga nastupiti oskudica drva. Sam Schaffer vjerovao
je na oskudicu papira, jer tadašnji način pravljenja papira
nije bo u stanju da zadovolji sve veće potrebe papira. On
je svomu izumu žrtvovao cio imetak, te od mnogih zaboravljen
i prezren umro u najvećoj bijedi. Jedina nagrada bio
mu je zlatni lanac, kojim ga je odlikovao car Josip II.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 267 —
Ne znajući za Schâfferov izum ponovi g. 1843. Keller
isti pokus s uspjehom, od kojega danas cijelo čovječanstvo
vuče golemu korist. Kako je velika potreba papira, bit će
dovoljan ovaj primjer: Prije rata trebala je bečka „Neue
freie Presse" godišnje najmanje 3% milijuna kg ili 350 vagona
papira, a za to je potrebna masa drva od 13.000 prost,
metara ili 600 vagona omorikova drva. Jedan engleski pisac
otkrio je u literaturi velikog zatornika šuma. On veli, da za
1,000.000 primjeraka kriminalnog romana treba 2,000.000 kg
papira. Da se ta količina papira proizvede, potrebno je, da
se posiječe 4000 omorikovih stabala i upotrebi za dobivanje
drvne celuloze. Naše zagrebačke dnevne novine potre´: uju
godišnje 90—100 vagona papira, u kojem 90°/0 ima drvne
celuloze, a da ne govorim o ljepenki (Packpappe). Iz ovih
primjera vidimo, koliku važnost imaju šume za razvitak kulture
i da bez šuma ne bi nikada ugledala svjetla Kônigova
mašina za tiskarstvo, ispod koje je prvi put izišao londonski
„Times" dne 14. novembra 1814.


Iz drva se brušenjem najprije dobije drvna celuloza,
a iz te dalje papir. Prva tvornica drvne celuloze podignuta
je g. 1841. u Saskoj i g. 1856. u Austriji, te ih danas ima
nekoliko u Austriji, a mi u Hrvatskoj nemamo nijedne,
premda bismo pored velike površine četinjavih šuma od


400.000 jutara mogli imati nekoliko.
Naše dvije tvornice papira (Zagreb i Rijeka) potežu potrebnu
drvnu celulozu za pravljenje papira izvana, te tako
za tu robu znatan novac ide iz Hrvatske. Ne samo za to,
nego i za mekano drvo, koje se upotrebljava u našem kućanstvu
i graditeljstvu u svim mjestima i selima od Varaždina
i Ogulina do Zemuna, izdajemo za drvo iz Štajerske,
Kranjske i Bosne znatne svote. U glavnom gradu Zagrebu
potroši se godišnje mekanog drva oko 2000 vagona ili


40.000 m3, a nijedan m3 ne dolazi iz naših šuma.
Time sam dovoljno opravdao naprijed spomenuto mnijenje,
da je jedna od glavnih zadaća vrhovne šumske uprave,


1
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 268 —
da se prostrane i gole površine u Lici imaju što prije posumiti
omorikom, koja ide među najrentabilnije vrsti drva.


Gradnjom ličke željeznice otvaraju se neizcrpiva vrela
prirodnih sila, koja omogućuju stvaranje šumske industrije,
kao pilana, tvornica drvne celuloze za papir, ljepenka i t. d.
Vodopadi Gacke, Like, Plitvičkih jezera — taj bijeli naš
ugljen, prikazuju prirodne sile od neprocjenjive vrijednosti.
Kad se izgradi željeznica, pošume gole i prostrane površine
i razvije industrija, prestat će Lika da bude za hrvatsko
činovništvo hrvatska Sibirija, nego će naprotiv postati hrvatska
Švica, pa u njenim gustim i okrepnim omorikovim šumama
ne će samo imućniji hrvatski društveni slojevi, nego
i bogati stranci naći okrepe i odmora svojim umornim živcima.
A Ličani ne će onda morati u Ameriku, da u tamošnjim
dubokim rudnicima zamjene rad amerikanskih crnaca.


Samo onda, ako budemo imali svoju domaću industriju,
moći ćemo našeg čovjeka privezati za domaću grudu i spriječiti,
da ne ide u daleki svijet, da uludo troši svoju fizičku
snagu. Povećana proizvodnja dobara, podići će poduzetnost
duha našega čovjeka. A poznata je istina, da je materijalno
blagostanje prvi uvjet, da se narod i duševno preporodi, da
se ugrije za načela slobode.


Veliki njemački filozof W. Ostwald u svom znamenitom
djelu „Energetičnom imperativu" rekao je, da je u prvoj
liniji potrebna količina sirove energije, t. j . hrane za ljude i
blago najnuždniji preduvjet za iskorišćenje i razvitak djelotvorne
energije (Nutzenergie), kako za duševni tako i za
mehanički rad čovjeka i naroda. Uz ovu predpostavu ukazuje
nam se neophodno potrebnim, da se naša agrikulturna
proizvodnja što bolje razvije i usavrši, a naročito, da se
prihod naših polja i livada podigne, da se stočarstvo u svim
krajevima domovine naše do najvišeg mogućeg stepena razvije.
Sto veća proizvodnja hranivih i krmivih produkata naše
zemlje, osjegurava nam tek trajno vrelo za dobivanje sirove
energije, koja je neophodno potrebna za razvoj duševnog i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 269 fizičkog
rada naroda našega. Tko može reći, da šume nase
kao regulator vodnih prilika, kao direktan i indirektan
štićenik poljodjelstva našega protiv raznih pogibelji, te napokon
sa svojim obilnim nuzgrednim prihodina : pašom, žirovinom
i steljom, nijesu u razvitku našega poljodjelstva i
stočarstva nadasve važan faktor?


U brdovitim krajevima domovine naše jest opstanak
šume glavni preduvjet za izvršivanje planinskog stočarstva,
kako se to vidi u Alpama, Tatrama, našem Gorskom kotaru
i dr. Utvrđeno je, da šuma po bregovima umanjuje i usporuje
oticanje vode, te tako sprečava poplave i stvaranje divljih´
bujica. Po tomu je šuma po bregovima vrlo velik zaštitnik
u dolinama i nizinama ležećih sela, sočnih livada i
plodnih oranica. Suma po bregovima podržaje snagu gorskih
vrela, te je glavni rezervoir vode za naša polja. Upliv šuma
na množinu vode u gorskim potocima i rijekama jest od
velike vrijednosti za iskorišćenje vodene snage u industrijalne
svrhe, za koju drvo kao surovina dolazi na prvo mjesto.


Bez sumnje ide šuma u prvi red najvažnijih gospodarskih
faktora države, pa će prva dužnost naše vrhovne šumske
uprave biti, da poslije rata posveti najveću pažnju pošumljenju
ne samo Primorskog Krasa, nego i pošumljenju
prostranih i golih površina obraslih bujadi i paprati unutarnjosti
županija zagrebačke, modruško-riječke i ličko-krbavske.
Ovo pitanje je od velike važnosti za cijelu zemlju. Do sada
se na polju pošumljenja samo eksprementiralo i za to male
svote trošile. Ozbiljnog rada nije bilo, a nije ga moglo ni
biti, jer za to treba posebne ambicije, ljubavi i volje, koja
se nije mogla tražiti od činovnika, koji nisu materijalno
obezbjedeni, koji su se svaki čas mijenjali ili koji nijesu bili
domaći sinovi. U tom pogledu mora se rad oko pošumljenja
Krasa sustavno organizirati i srestva osjegurati.1 U tu svrhu
mora se što prije:


´Drvna centrala je dosada na pristojbama za izvoz drva ubrala više
od 1-5 milijun kruna, koja se svota mora upotrebiti za pošumljenje Krasa.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 20     <-- 20 -->        PDF

_ 270 _


1. stvoriti zakon o pošumljenju krasa;
2. na temelju ovoga zakona imaju se postaviti posebni
organi, koji moraju biti neposredno podređeni vladi, te
koji bi se imali baviti samo s pošumljenjem krasa;
3. da se sastavi općenita kulturna osnova i približno
ustanove troškovi pošumljenja krasa;
4. da se na temelju te osnove razdijeli posao na više
godina i osjeguraju potrebna srestva iz zemaljskog budgeta
i osnova da se strogo provodi.
Povrh toga trebalo bi učiniti odredbe, da se novi kras
ne stvara, jer je tužna činjenica, da šuma u Lici sve više
nestaje, a goli kras se tamo uslijed paljevina i haračenja
šuma sve više širi ; nadalje treba što prije pristupiti uređenju
zemljišnih zajednica u tamošnjim krajevima, jer se tamo prostrane
površine tla ne iskorišćuju za šumu ni za pašu, nego
puste i gole stoje. U ličkoj i modruško-riječkoj županiji ima
pašnjaka 439.000 jutara, a od toga na apsol. šum. tlu


139.000 jutara. Uporedo s pošumljenjem krasa ima se
riješiti i pitanje kolonizacije tamošnjeg pučanstva u Slavoniju,
a po potrebi i prisilnog izselenja pojedinih familija sa bregova
i iz zabitnih krajeva i naselenja u nizine i bliže cestama
i javnim prometilima ležečim mjestima, gdje bi im se sagradile
nove kuće i omogućila lakša prehrana njihova blaga sa
sijenom i slamom. Samo na taj način spriječit će se uništenje
šuma paljevinama za pašu blaga u ljetu, te kresanju grana
sa stabala za hranu blaga u zimi. Poznata je stvar, da su
stanovnici zaselaka po bregovima glavni začetnici uništenja
šuma i stvaranja krasa, jer kako Dimitz ispravno kaže : „Na
granama šumskog drveća vise livade i oranice tamošnjih
graničara".
Naprijed sam spomenuo, da je kod nas šumska uprava
birokratski uređena i da je zato skupa. Izdaci šumske uprave
sastoje se iz troškova: uprave, čuvanja i radničkih troškova
oko sječe, izradbe i izvoza drva. Na ovim posljednim dade
se prištediti: a) da raznim otpremnim napravama, kao što
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 21     <-- 21 -->        PDF

27i


su putevi, šumske željeznice, žicare i spuzaljke, pojeftinimo
izvoz drva iz šume ; b) da si organiziramo i uzgojimo t. zv.
stalne šumske radnike, koji će naći zarade u šumi skoro
kroz cijelu godinu, a prema tome će biti upućeni u sve
poslove, koje mogu onda bržje i bez trajnog nadzora izvršivati.


Prištednju na upravnim troškovima moguće je provesti :
a) da si u lugarskim školama uzgojimo dobro čuvarsko
osoblje, od kojeg bi nadlugari mogli zamjeniti šumara kod
mnogih mehaničkih posala (manje doznake, nadzor lugarskih
srezova, manji izvidi i t. d.i; b) da se za računarske i blagajničke
poslove namjesti jeftinije računarsko osoblje; c) da
se šumska uprava ujednostavi, t. j . da se ne vode u uredima
toliki zapisnici, nego da se cijelo vanjsko i uredsko poslovanje
točnije nadzire, te da se provede valjana dioba rada
i t. d. ; d) da se boljim unapređenjem šumarskog činovništva
uzdrži u njem ljubav i zanos za njegovu službu, koja je
radi mnogih vanjskih poslova težja i skuplja od drugih
služba. Za putovanja u šumu imaju šumari unapred određeni
putni paušal. Taj paušal nije dostajao ni za najnužnije poslove,
pa držim, da se u buduće putovanja šumara imaju
prosuđivati s drugog gledišta, nego što je dosada bio običaj.
Ja držim, da po koristi, koju kot. šumari zemlj. zajednicama
svojim radom oko unovčenja šumskih prihoda namaknu,
imaju se njihova putovanja prosuđivati. Nije u interesu
šumskog gospodarstva zemlj. zajednica, da se mnoga putovanja
kot. šumara u njihove šume obave „prigodom inog
vanjskog uredovanja", kako se to često određuje.


Ljubav šumara za njegov poziv dade se buditi tako,
ako se u njemu podiže osjećaj odgovornosti za posao, koji
radi, ako se proširuje područje njegovog djelovanja, ako mu
se daje izvjesna samostalnost u gospodarenju, te ako se njegov
rad susreće s povjerenjem i priznanjem. Glavni nosioci
šumarske uprave jesu vanjski šumari na šumarijama, čiji djelokrug
je danas dosta skučen i opterećen s pisarničkim poslovima.
Njihov vanjski djelokrug podsjeća nas na nekadanji
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 272 —


„šumarski sistem", kada vanjski šumari nisu imali istu kvalifikaciju
kao nadzorni organi, čije naloge su vanjski šumari
imali izvršivati. Među glavne zadaće šumske uprave ide
i promjena austrijskog šumskog zakona od g. 1852., čije
ustanove ne samo životnim prilikama naroda našega ne udovoljuju,
nego i klimatskim prilikama domovine naše ne odgovaraju.
Po ustanovama ovoga zakona ima se šumsko zemljište
poslije sječe šume u roku op 5 godina posumiti pod
pretnjom globe od 1 — 10 K po jutru, dočim mađarski šumski
zakon od g. 1879. propisuje globu od 20—200 K po
jutru. U Štajerskoj i Kranjskoj postoji propis, po kojem privatni
vtasnik šume na poziv oblasti ima prije sječe šume
kod oblasti položiti jamčevinu, iz koje će se ureda radi pošumljenje
provesti za slučaj, da on zahtjevu dobrog pošumljenja
ne bi udovoljio.


Mnogi su kod nas šume kupili, stabla posjekli, a golo
zemljište prepustili prirodi, da ona na njemu zašije sjeme
raznog drveća. Da strog šumski zakon imamo i mi, uvjeren
sam, da bi imali manje bujica i da bi obronci mnogog našeg
gorja (Pakračke gore, Psunj, Ivančica itd.) bili drugom
vrsti drva i gušćom šumom obrasli, a ne kao što su na
žalost danas obrasli šum. korovom i grmljem svake vrsti.


Nadalje je skrajnje vrijeme, da se i kod nas za šumare
oblasno priznadu oni, koji su kod vlade položili državni
ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. Šumarska
akademija postoji već 20 godina — na žalost još uvijek u
neuređenom stanju — a njene se apsolvente može na prste
izbrojiti, koji su dobili namještenje kod naše vlastele. Da je
to pitanje kod nas uređeno kao u Ugarskoj, gdje šumarom
može biti samo onaj, koji je šumarske nauke svršio u Ščavnici
i državni ispit položio u Budimpešti, to bi broj slušača
u šumarskoj akademiji bio mnogo veći i mnogi domaći sin
našao bi hljeba u domovini svojoj, kojeg mu sada stranac
oduzima.


Potrebu izdanja ovakove odredbe najbolje opravdava
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 273


činjenica, da kod nas u privatnoj šumarskoj službi ima oko
120 šumara, od kojih više od polovice nijesu kod nas položili
državnog ispita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
Osim toga treba urediti i pravne odnošaje onog
osoblja, jer ono ima samo dužnosti, a nikakovih prava.


Kao što je zakonom zaštićen naslov „inžinira", tako bi
se imao zaštititi i naslov „šumara", koji naslov bi mogli
nositi samo oni, koji su kod nas svršili šumarsku akademiju
i njoj ravnopravnu koju drugu visoku školu, a zabraniti bi
se imalo, da taj naslov nose ljudi bez ikakove kvalifikacije
i stručne spreme.


Što se tiče pitanja šumsko ekonomičke prirode ili rentabiliteta
šumskog gospodarenia, to možemo reći, da se prije
rata kretalo šumsko gospodarenje u pravcu neprestano rastuće
krivulje. Usprkos sve više rastuće radničke nadnice i
drugih -troškova, općenito govoreći uzprkos sve više rastućih
upravnih i proizvodnih troškova, rastao je čisti prihod šuma
sve više, jer je sirovi (brutto) prihod šuma u većoj mjeri
rastao, nego li izdaci.


Cijene drva rasle su za to, jer je građevni obrt na selu
i u gradovima sve više rastao i razvijao se, jer se drvo u
industrijalne svrhe sve više upotrebljavalo, jer su se godišnje
na prodaju iznosile veće površine starih sastojina, da se
stanje dobnih razreda popravi i prirast šume podigne, te jer
je procenat građe sve više rastao.


A kako je rat u financijalnom pogledu na šumsko gospodarstvo
djelovao ? Svi znamo, da su cijene građevnom
i gorivom drvu za trajanja rata znatno porasle i dostigle
danas visinu, o kojima se prije rata nije moglo ni slutiti.
Istina je, da su upravni i proizvodni troškovi također znatno
porasli, ali promatrajući stvar sa šireg gledišta, t. j . imajući
na umu samo čisti prihod šuma, možemo reći, da je rat
posjednicima šuma pogodovao, jer se drvo ubraja među
neophodno potrebna sredstva za vođenje ovog strašnog
svjetskog rata. No momentano polučenim visokim cijenama
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 274 —


ne smijemo se dati zavarati. 1 ovdje se naime pokazuje, da
polučeni „čisti prihod" šume nije u ovom slučaju prikladno
mjerilo za prosuđivanje financijalnog efekta odnosno rentabiliteta
šum. gospodarenja za doba rata. Ako za čas ispustimo
iz vida predpostavu, da visoke cijene drvu ne mogu
dugo na snazi ostati i da sadanjim visokim cijenama drvu
nasuprot stoje i visoke cijene životnih namirnica i padanje
vrijednosti novca, to možemo reći, da je rat nepovoljno djelovao
na visinu vrijednosti šumske glavnice, odnosno drvne
mase. Nadalje ako se stare za sječu zrele sastojine uslijed
rata ne mogu posjeći, nego se ostave stajati, to je svakako
spojeno s gubitkom na prirastu; a s druge strane ako se
iz istih razloga mlade sastojine najboljeg prirasta, jer su pristupačne,
moraju posjeći, to je u financijalnom pogledu znatan
gubitak. Ako sa sječom šume ne ide uporedo i pošumljenje
posječene površine, to ne će uslijed toga oslabiti produktivna
snaga zemljišta, nego će vlasnik šume imati i znatan
gubitak na prirastu. Šumski kapital se dakle umanjuje.
Ako se šumski putevi i druga prometila uslijed oskudice radnika
i kirijaša ne izvedu, to je od velike štete i upliva na
rentabilitet šum. gospodarenja. Tako za vlasnika šuma nastaju
poteškoće za poteškoćama, o kojima se prije rata nije govorilo.


Na visinu vrijednosti šumske glavnice nepovoljno upliva
padanje vrijednosti novca i nisko stanje valute, a s druge
strane rastenje radničkih nadnica i visoke cijene transportnih
troškova na željeznicama.


Osim toga su uslijed rata mnoge gospodarske osnove
izvan snage stavljene, što se nije moglo zapriječiti, a poslije
rata mora se staro stanje uspostaviti, te rane, koje je rat
šumama nanio, izliječiti. Za to je potrebno vrsnih radnih
sila i novca. Prijeka je potreba, da se već jednom i kod
nas osnuje taksacioni odsjek, koji će imati dužnost, da se
već jednom sastave gospodarske osnove za šume imovnih
općina, zemljišnih zajednica i privatnika. Uslijed visokih ratnih
cijena polučeni novčani prihodi, morati će se barem u ma
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 275 —
lom iznosu natrag šumi privesti, pa za to potrebne troškove
ne će biti teško namaknuti.


Uslijed rata znatno oštećenom našem narodnom gospodarstvu
mora se privesti novih sila, dati mu nove snage i
poleta; ono se mora razvijati i napredovati, a ne stagnirati
i propadati. A to će se moći učiniti tako, ako svaki pojedinac
uloži sve svoje sile u dobro smišljenoj organizaciji
našeg šumskog gospodarstva i s tim u vezi stojećih uredaba.
Do sada se nije organizaciji u šumskom gospodarstvu posvećivala
nikakova pažnja. Svjetski rat je iz temelja promjenio
čitav naš gospodarski život. Uz druge grane narodnog
gospodarstva i naše šumsko gospodarstvo stavljeno je
pred riješenje mnogih zadaća i problema. Da se ono povoljno
riješi za cijelu zemlju, mora se šumsko gospodarstvo
cijele zemlje kao cjelina s najvišeg upravnog mjesta promatrati.
Da je to potrebno, kao primjer za to ističem, da u
buduće nadzor nad privatnim šumama mora biti daleko intenzivniji,
nego što je dosada bio. Uslijed slabog ili bolje
reći uslijed nikakovog nadzora nad privatnim šumama, moglo
se samo kod nas dogoditi, da su najljepše mlade šume
kneza Schamburg-Lippea u Slavoniji u kratkom vremenu
uništene, a golo zemljište prepušteno prirodi, da ono na
njemu zašije sjeme raznog drveća.1 U svim drugim naprednim
zemljama priznata je važnost šuma ne samo sa privatnopravnog,
nego i sa općeg narodno-gospodarskog gledišta.
Da je tako i kod nas, ne bi strani kapitaliste i bankiri k
nama dolazili, šumske posjede kupovali, veliku vrijednost iz
njih izvukli, te isti posjed uz znatan dobitak prodali drugom,
koji nastoji, da na štetu dobrog stanja šume isto dalje čini.
U koliko je s našeg narodno gospodarskog gledišta dobro,
da velikih latifundija nestaje, jer gdje se latifundije prostiru,
tu siromaštvo vlada — u toliko je s druge strane štetno,


´Adolf Wagner je rekao: „Vlasništvo na zemljište mora se na takove
pravne temelje staviti, da njegova valjana uporaba bude od koristi općenitosti,
a da je svaka zloporaba isključena "
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 276 —


da se posječena šumska zemljišta ne privađaju naprednijoj
zemljišnoj kulturi ili pošumljuju, nego takova zemljišta podivljaju
i parcelacijom ne dolaze u korist domaćeg hrvatskog
pučanstva.


Kao što u drugim zemljama, tako bi se i kod nas morao
rad na šumsko-gospodarskom polju organizirati. Da koristi
organizacije što bolje istaknem, moram koju riječ više
reći o važnosti organizacije u opće, a u šumarstvu napose.
Gospodarski život (poljodjelski) prije rata na svim područjima
odlikovao se skupljanjem sila u jedno, udruženjem i
čuvanjam interesa pojedinca. Cijepanju sila u nebrojena mala
poduzeća stoji nasuprot organizacija saveza od raznih interesenata.
Vladanje tehnikom i ekonomička provedba najizdašnijeg
tehničkog djelovanja danas nas više ne zadovoljuje
ni onda, ako ona u sve rastućoj mjeri u pojedinom poduzeću
do sve jačeg izražaju u obzir dolazi. Tehnika i ekonomija
gospodarenja mora se danas u organizatornom obliku
iskoristiti. I najbolji izumi ništa ne koriste, ako se u zajednici
i u sistematskom provađanju posla ne izrabe tako, da
se za postignuće najvišeg cilja upotrebi najmanje snage.


U modernom gospodarskom životu ne može skup ili
množina pojedinih poduzeća jedno pored drugog polučiti
najviši uspjeh svog djelovanja, nego samo u zajednici svih
njih u stanju je to polučiti. Samo u zajednici saveza interesenata
mogu razna nova iskustva i iskušane metode rada
dobro doći pojedinim članovima saveza, koji će ih prema
svojim silama iskoristiti i usvojiti. Pojedinac tako jača svoju
proizvodnu snagu i polucuje dobit, koju sam ne bi nikada
ili uz teške uvjete mogao polučiti.


Na polju poljodjelstva već se prije kod nas u raznim
zadrugama provelo udruženje sila u raznim granama, koja su
udruženja svojim članovima nabavljala strojeve, sjemenje i daju
druge pogodnosti, koje bi pojedinac jedva mogao sam pribaviti.


Na primjer organizacije u poljodjelstvu mora se i naše
šumarstvo ugledati. Moramo se pitati, na koji način je sve
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 277 to
poljodjelstvo polučilo? Pomoću dobro smišljene tehnike
i ekonomije gospodarstva. A sredstva i putevi su za to bili;
poukom stručne literature, stručnih listova i dnevne štampe,
te predavanjima i izložbama. Sve tehničke novosti i izumi,
koji su za gospodarstvo od vrijednosti i važnosti bili, na taj
način su se upoznale i u život privele.


Na polju šumskog gospodarstva nije se u tom pravcu
kod nas dosada ništa učinilo. Ni jedno pitanje bilo tehničke
ili ekonomičke prirode nije se pokušalo ni u principu raspraviti.
Osim našeg šumarskog društva, čiju važnost za naše
interese velika većina šumara još pravo ne shvaća i ne cijeni,
nemamo nijedne druge organizacije.


Za našu hrastovinu, kojoj po kvaliteti nema ravne na
svijetu, nijesmo još danas polučili prave cijene. Kod prodaje
hrastovih šuma nema u nas reda. Tako imovne općine kod
prodaja svojih šuma ne uzimaju obzir jedna na drugu, akoprem
bi zajednica interesa bila svima od koristi. Veliki posjednici
šuma polučili bi u zajednici mnogo bolje cijene za
svoje šume, te svoje šumsko gospodarske interese bolje unapredili,
nego li svaki za sebe. Zar nije kuriozum, da neki
veleposjednici iznose još danas na prodaju svoje šume, bez
procjene drvne mase i novčane vrijednosti.


Naprijed sam spomenuo, da se u glavnom kod nas
vodi šumsko gospodarstvo bez obzira na novije tečevine


-
Šumarske nauke i da se nijedno stručno pitanje kod nas
javno ne raspravlja. U mnogim krajevima svaki pojedinac
vodi gospodarenje na svoju ruku bez ikakovog sistema, pa
za to nije ni čudo, da ono što jedan stvori, drugi iza njega
ruši i obara. Manjka nam pregled o novim metodama
rada i gospodarenja ne samo u domovini, nego i izvan
njenih granica. Zar nije za požaliti, da dosada nije nijedna
imovna općina izaslala kojeg svog činovnika na dulje vrijeme
u inozemstvo, gdje se izgrađuju ceste i željeznice, podižu
pilane, izrađuju šume u vlastitoj režiji, da se u inozemstvu
s viđenim okoriste i nauče lučiti važno; od manje važnoga.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 278 -
Ako zemaljsku ili državnu vlast shvatimo kao najveću
oblast naroda, u kojega upravi volja naroda dolazi do izražaja,
to medju najvažnije zadaće zemlje ili države ide stvaranje
uvjeta ne samo moralne, nego i materijalne prirode za
opstanak državljana, pa za to držim, da je dužnost sviju
nas, da živo poradimo oko jačanja našega materijalnog
stanja, jer to je neposredna potreba našega narodnoga i
državnoga opstanka. Naše domaće šumarstvo ima da riješi
u najbližoj budućnosti još mnoge zadaće. Cilj domaće šumske
produkcije mora biti: iscrpsti sve prirodne sile do zadnjeg
ostatka, ukloniti sve zapreke, koje su na putu da se postigne
taj cilj, a da se cilj postigne, potrebno je: ukloniti predrasude,
ograničiti jednostranost, dogme nepogrešivosti oboriti,
komplicirano s jednostavnim zamjeniti.


Općenito je priznata istina, da je gospodarstveno stanje
svakoga naroda uvijek u razmjeru prema stupnju njegove
kulture i da u opće oni narodi prednjače drugima, koji znadu
izvući što više koristi iz svog tla. U svim naprednim zemljama
vlada načelo, da je zadaća agrikulture: proizvodnja
nuždne sirovine za industriju. Agrikultura, čija je važna grana
i šumarstvo, smatra se posvuda korjenom stabla, kojemu su
industrija i trgovina grane, pa pokvari li se korijen, vene
lišće i suše se grane.


Opaska. U ovom predavanju izložene misli i načela
razložio je predavač prije historijskog dana 29. oktobra 1918.,
kada je hrvatski sabor jednoglasnim zaključkom prekinuo
svaku državopravnu vezu s bivšom Austro-Ugarskom, te
proglasio slobodnu i nezavisnu državu SHS. U svojem predavanju
imao je predavač tada pred očima šumske prilike
uže nam domovine Hrvatske i Slavonije. No danas, kada
će nam zajednička domovina biti veća i prostranija, te protezati
se od Soče do Vardara, u kojoj će površina šuma
biti oko 10 milijuna jutara i u kojoj su šumske prilike mnogo
raznovrsnije, jasno je, da se oko podizanja i unapređenja
šumskog gospodarstva, mora podvostručenim silama raditi
po jednom stalnom sistemu, a ne eksprementirati, pa se gore
izložena načela imaju što prije ostvariti.