DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 20     <-- 20 -->        PDF

_ 270 _


1. stvoriti zakon o pošumljenju krasa;
2. na temelju ovoga zakona imaju se postaviti posebni
organi, koji moraju biti neposredno podređeni vladi, te
koji bi se imali baviti samo s pošumljenjem krasa;
3. da se sastavi općenita kulturna osnova i približno
ustanove troškovi pošumljenja krasa;
4. da se na temelju te osnove razdijeli posao na više
godina i osjeguraju potrebna srestva iz zemaljskog budgeta
i osnova da se strogo provodi.
Povrh toga trebalo bi učiniti odredbe, da se novi kras
ne stvara, jer je tužna činjenica, da šuma u Lici sve više
nestaje, a goli kras se tamo uslijed paljevina i haračenja
šuma sve više širi ; nadalje treba što prije pristupiti uređenju
zemljišnih zajednica u tamošnjim krajevima, jer se tamo prostrane
površine tla ne iskorišćuju za šumu ni za pašu, nego
puste i gole stoje. U ličkoj i modruško-riječkoj županiji ima
pašnjaka 439.000 jutara, a od toga na apsol. šum. tlu


139.000 jutara. Uporedo s pošumljenjem krasa ima se
riješiti i pitanje kolonizacije tamošnjeg pučanstva u Slavoniju,
a po potrebi i prisilnog izselenja pojedinih familija sa bregova
i iz zabitnih krajeva i naselenja u nizine i bliže cestama
i javnim prometilima ležečim mjestima, gdje bi im se sagradile
nove kuće i omogućila lakša prehrana njihova blaga sa
sijenom i slamom. Samo na taj način spriječit će se uništenje
šuma paljevinama za pašu blaga u ljetu, te kresanju grana
sa stabala za hranu blaga u zimi. Poznata je stvar, da su
stanovnici zaselaka po bregovima glavni začetnici uništenja
šuma i stvaranja krasa, jer kako Dimitz ispravno kaže : „Na
granama šumskog drveća vise livade i oranice tamošnjih
graničara".
Naprijed sam spomenuo, da je kod nas šumska uprava
birokratski uređena i da je zato skupa. Izdaci šumske uprave
sastoje se iz troškova: uprave, čuvanja i radničkih troškova
oko sječe, izradbe i izvoza drva. Na ovim posljednim dade
se prištediti: a) da raznim otpremnim napravama, kao što