DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 108     <-- 108 -->        PDF

-. 358


vidi, sazvana, za 29. prosinca o. g. raspravljat ;e se ´ medu ostalim
vjerojatno i pisanje o zajedničkom statusu svih šumara u državnoj,
zemaljskoj, a eventualno i imovno općinskoj službi, nadalje uređenje
samostalnih šumarija za šume zemljišnjih zajednica a obavit će se
izbor novog predsjedništva i odbora, jer se je sadanja uprava obzirom
na nove prilike zahvalila.


Razne vijesti.
Držav ii ispit za samostalno v đenje šumskog gospodarstva
držan je dne 4. i slijedeć h dana mjeseca studena o. g.
pred ispitnim povjerenstvom, sastojećim se od g. Antuna Kerna
zem. šumar nadzornika kao pred-jednika, te g. Ivana Krajnjaka
držav. šum. savjetnika za I. *rupu g. ira Gjure Nenadića profesora,
šumar, akademije za II. grupu i g. Dragutina TrOtzera, vlastelinskog
nadšumarnka za III grupu.
Isp tu su pristupili ovi kandidati: Ivan Draženović, šumar grad
ške imovne općine, Miloš Ervaćanin. šumar, vježb. II. banske
imovne općine. Adolf Jošov. c, šumar. Ježbenik kod zemalj. vlade.
Ljudevit Malnar, šumarski vježbenik u Čabru, Adam Mik ć, šumar,
vježbenik kod vlastelinstva vikovarskog, Božidar Ntuhold. šumar
ogulinske imovne općine i Stjepan Nik-ić. apsolvent šumarske akad.
Od ovih 7 kandidata i pit je položilo 5, za vrijeme ispita jedan je
kandidat odustao od isp ta, a jedan kandidat nije isp´ta položio.
Cijene drvu za rapir u Švicarskoj. U Švicarskoj je povi ena
cijena drvu za papir i to za smrekovo, jelovo i trpctljikovo oguljeno
drvo na 37 fraiaka, za neoguljeno no 32, a za vrhove 28 franaki
po >rostornam metru.
„Refanut´´ — sistem otpreme drva morem Šveda i Vm
Olsson i Otokfir Bergmann kunrli su novi način otpreme drv morem,
koje je u veliko svratilo na sebe pažnju pa obrodarskih otpremnih
društava. Kod ovog sistema ostavlja se drvo na temelju p >sebnih
pravila u neku vistu flote, koja se na neki način sama miče.
Glavno je kod ovog sistema, da se može velika količina drva na
jedanput otpremiti, a troškovi otpreme iznašaju tek 1/5 troš ova
kod otpreme parobrodom


Naredba


povjerenika za narodno gospod; rstvo od 27. studenoga 1918. br.
IV.—4028 glede maksimalnih cijena gorivog drva.


Maksimalne cijene usta ovijene za goriva drva naredbom zemaljske
vlade, cdjea za narodno gospodarstvo od 23. tr n a 1918.
odnosno 7. lipnja 1918. broj IV.—922/1-2 snizuju se ovime na
predlog zemaljskog gospodarskog povj renstva za šumske prozvode
kod svih vrsti drva za pedeset (50) kruna po vagonu od 10.000
kilogrami i to počam od dana proglašenja ove naredbe.


U Zagrebu dne 27. studenoga 1918.
Za povjerenika banski savjetnik:


G Ogli a v. r.


Uređuje prof. dr. Andrija Pctračić. Tiskara C. Albreht, Zagreb