DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 100     <-- 100 -->        PDF

38o —


života osnovao svoj vlastiti dom i svoju porodicu i kada je vidio
ostvaren svoj ideal sjedinjenjen Hrvata Srba i Slovenaca u vlastitu
državu, pokosi ga nesmiljena španjolska bolest. Bio je vrlo dobar
stručnjak i vjeran drug.


Slava pokojnicima !


Društvene vijesti.


Izvanredna skupština hrv. slav. šumarskom društva, koja
se sazivlje na želju njekolicine društvenih članova, obdržavati će se
dne 29. prosinca 1918. u, 9 sati prije podne u društvenim prostorijama
u Šumarskom domu (Vukotinovičeva ulica broj 2.) u Zagrebu,
uz slijedeći dnevni red.


1. Zahvala njekolicine članova predsjedništva i odbora, te mjesto
njih izbor novih.
2. Primanje bivših državnih šumarskih činovnika, stranih narodnosti
u javnu šumarsku službu u Hrvatsk j , Slavoniji, Dalmaciji, Bosni
i Hercegovini.
3. Promjena društvenih pravila.
4. Prijedlozi o promicanju staleških, šumska-organizatornih,
šumsko-tehničkih, šumsko poli ičkih itd. pitanja u novoj državi
S. H. S., u koliko takovi budu najkasnije dva dana prije skupštine
dostavljeni
društvenom predsjedništvu.
Predsjedništvo hrv. slav. šumarskog društva.


Zapisnik o sjednici odbora hrvat.-slav. šumarskog društva,


koja je obdržsna 25. rujna 1918 u 3´. sata poslije pcdne u društvenim
prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je I podpredsjednik p. n. g Marino de Bona,
a prisistvovali su p. n gg. : 11. podpredsjednik Gyla Ullreich ,
tajnik Ante Kern, blagajnik Ljudevit Sz e ntgy orgy i, te odbornici
Vilim D o j k o v i ć, Rudolf E r n ., Dragutin L a s m a n, Jovan M e 11 a š,
Dr. Gjuro Ne nadi ć, Dr. Andrija P etra č ić, Dragutin Po la če k,
Slavoljub S la p ni čar i Jaromir Viđale.


Nakon što je predsjedatelj otvorio sjednicu i pozdravio prisutne,
prešlo se je na raspravu slijedećeg dnevnog reda.


Točka I.


Čitanje i ovj´ero vljenje zap i sn ik a posli j ednje s j ednice.
Nakon što je tajnik pročitao zapisnik sjednice od 27. svibnja


t. g., na koji nije bilo nikakovih primjetaba, izabrani sa za ovjerovitelje
p. n. gg. Dr. Gjuro Ne nadi ć i Jaromir Viđale.
Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju.
Tajnik izvješćuje slijedeće:


1. Dopisom od 10. kolovoza t. g. broj 44, obavješteno je kr.
redarstveno povjerenstvo za grad Zagreb, te razna sprijateljina društva,
o obdržavanju ovogodišnje glavne društvene skupštine.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 101     <-- 101 -->        PDF

— 351 —


Redarstveno povjereništvo je otpisom od 21. VIII. t. g. pod
brojem 42.342 uzelo tu prijavu na znanje i priopćilo, da će u skupštinu
izaslati g. Josipa Tucana , kr. kotar, pristava, a od društava
javilo je galičko šumarsko društvo u Lavovu, zatim kranjsko-primorsko
šumarsko društvo u Ljubljani, te k mačno ugarsko zemaljsko
šumarsko društvo u Budapešti, da će se na skupštini dati
zastupati.


Uzima se na znanje..


2. Pod brojem 37 poslan je kr državnom nadodvjetništvu
u Zagrebu, u dva primjerka sastavljeni i od strane dru
štva potpisani ugovor glede iznajmljenja prostorija u II. sprat«
zapadnog krila Šumarskog doma, za kr. šumarska akademiju.
Uzima se na znanje.


3. Na 10. kolovoza t. g. su pod brojevima 43 i 45 predložene
kr. zemaljskoj vladi molbe za doznaku dosadanjih potpora iz zemaljskih
srelstava i to 1.200 K za društvene svrhe, te 400 K za izdavanje
Lugarskog vijesnika. Te potpore su već i doznačene.
Uzima se na znanje.


4. U provedbi zaključka od 27. srpnja t. g. pod točkom 1V/2 a,
je društvena zgTr da Šumarski dom osjegurana kod društva Croatia
na povišenu vrijednost od 600.000 K.
Tim pdvodom je ustanovljeno, da osjegurninu za društveni „Šumarski
muzej", koji je svojedobno predan na upravu i uporabu kr.
šumarskoj akademiji, plaća kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje
i nastavu, te da je osjeguran samo na 23.000 K. Stoga je podneskom
od 16. kolovoza t. g. umoljena spomenuta kr. zemaljska vlada, da
bi taj muzej izvolila osjegurati barem na 70.000 K.


Uzima se na znanje.


5. Na poziv zemaljskog odbora za liječenje i naobrazbu hrvatskih
ratnih invalida, izaUan je od strane društva kao povjerenik
k ispitu invalida, koji su svršili tečaj za lugare i nadzirače lova, —
koji ispit se je održao u Zagrebi na 16. i slijedećih dana o. m.,
društveni član p. n. g. prcfesor Dr. Antun Levaković .
Uzima se na znanje.


6. G. Adolf Dumengjić, kr. žup. šumar, nadzornik u Osijeku,
pristupio je kao član „Koioskenyjevoj pripomoćnoj zakladi,"
uplatio prinos od 10 K.
Uzima se na znanje.


7. Kao novi članovi pristupili su društvu i to:
a) Kao utemeljitelji p. n. gg. Čamilo barun Jordis , vlastelin
u Vidovcu kod Varaždina, te Dr. Rudolf Bliihweiss, odvjetnik u
Varaždinu, uplativ svaki prinos od 200 K, — obojica posredstvom
revnoga člana i utemeljitelja p. n. g. Gase Vaca, kr. žup. šumar,
nadzornika u Ivancu.
b) Kao članovi I. raž. p. n. g. Josip Borošić , apsolvent šumarske
akademije, koji je uz uplatu upisnine i ovogodišnje članarine,
tom prigodom podjedno u mjesto vijenca na odar svogf po
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 102     <-- 102 -->        PDF

— 352 kojnog
s´rica c. i kr. kapetana u. m., darovao 100 K literarnoj zakladi,
koja je utemeljena na spomen njegovog blagopokojnog oca
Andrije Borošića, b všeg kr. zem. šumar, nadzornika.


Uzima se na znanje time, da se novi utemeljitelji imaju posebno
pismeno pozdraviti.


8. Društveni blagajnik izvješćuje, da je prigodom danas obavljene
pregledbe blagajničkog rukovanja, ustanovljeno slijedeće stanje:
a) društvena gotovina sa ....... . 34.156 K 69 fil.
b) pripomoćna zaklada sa 15.285 „ 07 ,
c) literarna zaklada sa 6.349 „ 66 ,.
Sve te gotovine su koristonosno uložene u vinkuliranim vri


jednosnim
papirima i u uložnicama domaćih novčanih zavoda.
Prima se na znanje.


Točka III.


Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Zvoninir Pere , slušatelj zagrebačke šumarske akademije,
kojemu je zaključkom odbora od 17. travnja t. g. točka ./3. društveni
jubilarni štipendij bio u obliku potpore podijeljen za naukovnu
godinu 1917./18., meli da mu se ona podijeli i za g. 1918./19.
Molba se uvažuje, te potpora podijeljuje uz iste uvjete kao do
sada.


2. G. Danilo Šarić, kr. vojnoračunarski savjetnik u. m. u
Zagrebu, je 8. kolovoza t. g. izručio društvenom tajniku kao dar
društvu razne svjedočbe i dekrete, te mač (Hinchfânger) svog po
kojnog tasta, blagopokojnog društvenog člana Josipa Etingera, bivšeg
kr. katastr. šumar, nadzornika u m. Podjedno je o tomu izručio
popis tih predmeta — vidi uruč. br. 47.
Prima se sa zahvalom do znanja time, da se darovatelju ima
ta zahvala pismeno priopćiti.


3. Slavensko društvo za potporu bolesnih slušatelja na sveučilištu
u Gracu moli prinos za „Jugoslavensku akademsku blagovaonu
— uruč. broj 52.
Zaključeno je, da se o toj molbi ima odlučiti na sjednici u prosincu
t. g. kada se budu dijelile potpore.


4. Matica Hrvatska moli za doprinos za fond za izdavanje djela
šumarske, gospodarske itd. struke.
Zaključeno je nakon dulje rasprave, da se radi pomanjkanja sredstava
u proračunu, te jer se mora u prvom redu poraditi oko toga,
da društvena literarna zaklada postane što prije aktivnom, — ne
može sada u tu svrhu dati nikakav prinos.


Točka IV.


Rasprava o predlozima za sutrašnjoj skupštini.


Budući nikakav predlog nije stigao, to otpada svaka rasprava.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 103     <-- 103 -->        PDF

- 353 —
Točka V.


Eventualni predloži g g. odbornika.


1. Tajnik predlaže, da se društvena zgrada Šumarski dom, na
kojoj je mjestimice, a naročito na pročelju odpala žbuka dade u
najnužnijoj mjeri popraviti.
Prima se.


2. G. Slavi ljub Slapniča r predlaže, da se društvo sa predstavkom
obrati na mjerodavne faktore, te iste upozori na potrebu,
da bi se u slučaju, ako bude došlo do jednokratnog podavanja od
imetka, od toga podavanja morale isključ ti imovne općine bivše
vojne Krajine, koje obzirom na svoj zadatak i svrhu, kao i zakonskiii
ustanova, po kojima moraju sve svoje suviške obratiti u opće korisne
svrhe, u koje su već veoma velike svote dale, ne bi bile kadre
takav teret snositi.
Zaključeno je, da se taj predlog ima kao predlog, odbora staviti
u sutrašnjoj glavnoj skupštini.
Budući da dalnjih predloga nije bilo, zaključio je predsjednik
sjednicu time, da će se ova; zapisnik ovjeroviti u budućoj sjednici.
Predsjedatelj : Tajnik :


M.
d e B o n a v. r. K e r n v. r.
Dojković v. r. Dr. Nenadić v. r.
Zapisnik o izvanrednoj svečanoj sjednici odbora hrvat.slav.
šumarskog društva, koja je održala 9. studenoga 1918. u
37-2 sata poslije podne u društvenim prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je I. predsjednik p. n. g. Marino de Bona, a prisustvovali
su p. n. gg. tajnik Ante K em, blagajnik Ljudevit SzentgyOrgyi,
ie odbornici Rudolf Erny, Josip Ma j na ri ć, Dr. Gjuro
Nenadić, Dr. Andrija Petračić, Dragutin Polaček i Dragutin
Trôtzer.


Odbornik p. n. g. Vilim Dojkovi ć je naknadno u posebnom
listu priopćio, da je uslijed nastavše loše poštanske veze dobio pozivnicu
prekasno, da mu je veoma žao što nije mogao uslijed toga
u sjednicu doći, nu da se oduševljeno pridružuje pozdravu N. V.
i votiranju doprinosa.


Dnevni red sjednice bijaše slijedeći:
„Pozdrav Narodnom Vijeću S. H. S. i votira,nje
doprinosa".
Nakon što je predsjedatelj pozdravio prisutne i razložio svrhu
sastanka, bijaše jednoglasno zaključeno slijedeće:


„Upravljujući odbor hrv. slav. šumarskog društva zaključio je
jednoglasno u svojoj izvanrednoj sjednici od 9. o. mj., da Narodnom
Vijeću S. H. S., kao predstavniku jedinstvenog naroda Slovenaca,
Hrvata i Srba izrazuje svoju neograničenu odanost sa vrućom željom,
da poluči potpuni uspjeh u provađanju narodnih ideala.


Podjedno obečaje da će sa potpunim povjerenjem podupirati
sve intencije i rad Narodnog Vijeća, te iz svojih skromnih sredstava
daruje 3.000 K u ime narodnog poreza".