DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 100     <-- 100 -->        PDF

38o —


života osnovao svoj vlastiti dom i svoju porodicu i kada je vidio
ostvaren svoj ideal sjedinjenjen Hrvata Srba i Slovenaca u vlastitu
državu, pokosi ga nesmiljena španjolska bolest. Bio je vrlo dobar
stručnjak i vjeran drug.


Slava pokojnicima !


Društvene vijesti.


Izvanredna skupština hrv. slav. šumarskom društva, koja
se sazivlje na želju njekolicine društvenih članova, obdržavati će se
dne 29. prosinca 1918. u, 9 sati prije podne u društvenim prostorijama
u Šumarskom domu (Vukotinovičeva ulica broj 2.) u Zagrebu,
uz slijedeći dnevni red.


1. Zahvala njekolicine članova predsjedništva i odbora, te mjesto
njih izbor novih.
2. Primanje bivših državnih šumarskih činovnika, stranih narodnosti
u javnu šumarsku službu u Hrvatsk j , Slavoniji, Dalmaciji, Bosni
i Hercegovini.
3. Promjena društvenih pravila.
4. Prijedlozi o promicanju staleških, šumska-organizatornih,
šumsko-tehničkih, šumsko poli ičkih itd. pitanja u novoj državi
S. H. S., u koliko takovi budu najkasnije dva dana prije skupštine
dostavljeni
društvenom predsjedništvu.
Predsjedništvo hrv. slav. šumarskog društva.


Zapisnik o sjednici odbora hrvat.-slav. šumarskog društva,


koja je obdržsna 25. rujna 1918 u 3´. sata poslije pcdne u društvenim
prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je I podpredsjednik p. n. g Marino de Bona,
a prisistvovali su p. n gg. : 11. podpredsjednik Gyla Ullreich ,
tajnik Ante Kern, blagajnik Ljudevit Sz e ntgy orgy i, te odbornici
Vilim D o j k o v i ć, Rudolf E r n ., Dragutin L a s m a n, Jovan M e 11 a š,
Dr. Gjuro Ne nadi ć, Dr. Andrija P etra č ić, Dragutin Po la če k,
Slavoljub S la p ni čar i Jaromir Viđale.


Nakon što je predsjedatelj otvorio sjednicu i pozdravio prisutne,
prešlo se je na raspravu slijedećeg dnevnog reda.


Točka I.


Čitanje i ovj´ero vljenje zap i sn ik a posli j ednje s j ednice.
Nakon što je tajnik pročitao zapisnik sjednice od 27. svibnja


t. g., na koji nije bilo nikakovih primjetaba, izabrani sa za ovjerovitelje
p. n. gg. Dr. Gjuro Ne nadi ć i Jaromir Viđale.
Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju.
Tajnik izvješćuje slijedeće:


1. Dopisom od 10. kolovoza t. g. broj 44, obavješteno je kr.
redarstveno povjerenstvo za grad Zagreb, te razna sprijateljina društva,
o obdržavanju ovogodišnje glavne društvene skupštine.