DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 238 —
reći odlučujuću ulogu, jer će uslijed pomanjkanja voznoga
blaga biti, transport drva kolima vanredno skup.


Prema tome čeka nâs šumske tehničare nakon svršetka
rata obzirom na gradnju šumskih željeznica široko i otvoreno
polje rada, pa sam stoga pokušao, da tom raspravicom
posao oko trasiranja i izgradnje istih olahkotim.


m


Osobne vijesti.


Imenovanja. Imenovan je kr. odsječni savjetnik i učitelj šumskog
zakonoslovlja na kr. šumarskoj akademiji dr. Antun Go-
g 1 ia banskim savjetnikom ; podjeljen naslov i značaj kr. šumarskog
savjetnika kr. šumarskim riadinžinirima Rudolfu Suszteru kod
kr. šum. ureda na Sušaku i Franji Barkoczi-u upravitelju kr. šumarije
u Županji.


Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
apsolviranog šumarskog akademičara Krešimira Katića kr.
šumar, vježbenikom kod šumarskog odsjeka kr. zem. vlade; apsolventa
šumarske akademije Branka pl. Rukavinu privremenim
šumarskitfi vježbenikom kod gradiške imovne općine, a apsolventa
kr. šumarske akademije Ferdu Brajdića privremenim šumarskim
vježbenikom kod gjurgjevačke imovne općine, te kotarskog šumara
Oskara Seidela, nadšumarom kod ogulinske imovne općine.


Imenovani su u području kr. šumarskog ureda u Sušaku
kr. šumarski inžiniri Stjepan Janussek´, Ilij a Sto jano vić
i SvetozarŠol c kr. šumarskim nadinžinirima u VIII. plaćevnom
razredu, fe kr. šumarski inžinirski prista» Oktavian Aaron i
Vinko Fodor šumarskim inžinirima u IX. čin. razredu.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
premjestio je iz službenih obzira kr. žup. šum. nadzornika I. r.
Slavka Sutlića od kr. kotarske oblasti u Karlovcu k onoj u Jastrebarsko,
kr. žup. šum. nadzornika II. r. Josipa Heknera od kr.
županijske oblasti u Zagrebu kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj vladi,
odjelu za narodno gospodarstvo, kr. kot. šumara Nikolu Šubert a
kod kr. kotarske oblasti u Karlovcu iz dosadašnjeg sjedišta u Draganiću
u Karlovac, kr. kot. šumara Paju Popovića od kr. kotarske
oblasti u Jastrebarskom k onoj u Sv. Ivanu Zelini, kr. kot. šumara
Mirka Med ako vić a od kr. kot oblasti u Zagrebu kr. županijskoj
oblasti u Zagrebu i kr. kot. šumara Marka Šebetića od kr. kotarske
oblasti u Sv. Ivanu Zelini k onoj u Križevcima.


Društvene vijesti.


Ispravak. Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvatskoslavonskog
šumarskog društva, priopćen u dvobroju Šumarskog lista
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— ^239 za
srpanj i kolovoz 1918., odnosi se na sjednicu obdržavanu dné 17.
travnja 1918., a ne kako je pogriješno tiskano na sjednicu od 27.
srpnja 1918., o kojoj je zapisnik u ovom dvobroju tiskan.


Literarnoj zakladi, utemeljenoj u spomen pok. zem. šumar skom
nadzorniku Andriji Borošiću darovali su: 1. Činovnici
gradiške imovne općine u mjesto vijenca na odar pok. svom drugu
nadšumaru Teodoru Georgijević u svotu od 100 kruna; 2. Josip
B orosi ć, apsolvirapi šumar mjesto vijenca na odar stricu Ivanu
Borošić u c. kr. kapetanu u m. u Petrinji u ime obitelji Borošić u
Zagrebu (obitelj pok. šum. nadzornika A. Borošića) svotu od 100 K.


Prigodom obdržavane XL. redovite glavne skupštine na dne 26.
rujna 1918. sabran je među prisutnim članovima za društvenu literarnu
zakladu, iznos od 626 kruna — a doprinjeli su gg. : Marko
grof Pejachevich predsjednik društva 100 K, Gašo Vac 10 K, Marino
de Bona 20 K, Ante Kern 10 K. Gyula Ulreich 20 K, Dr. Andr ija
Petračić 20 K, Jovo Metlaš 10 K, Andrija Koprić 10 K, Eduard Slapničar
20 K, Josip Jakopec 20 K, Vilim Dojković 20 K, Dr. Gjuro
Nenadić 10 K, Bogoslav Hajek 10 K, Rikard Šmidinger 10 K, Josip
Alković 10 K, Jaromir Viđale 10 K, Dr. Antun Levaković 10 K, Vilim
Čmelik 10 K, Petar Prpić 10 K, Makso Fischer 10 K, Andrija Perušić
10 K, Ivan Čeović 10 K, Bogoslav Kosović 10 K, Rudolf Erny
10 K, Gedeon Ogrizović 10 K, Antun Resz-Koritič 10 K, Franjo
Althaler 10 K, Gustav Lach 10 K, Rudolf pl. Rukavina 20 K, Ivan
Jerbić 10 K, Dragutin Polaček 10 K, Josip Heckner 10 K, Milan
Pichler 20 K, Stjepan Kopf 2tf K, Ljudevit Szentgyorgyi 20 K, Milan
Gjureković 10 K, Milan Duduković 10 K, Ivan Krst Benzon 10 K,
Nikola Pleša 6 K, Dragutin Lasman 10 K, Josip Majnarić 10 K,
Milan Žibrat 10 K, Stjepan Ferenčić 10 K Antun Mark 10 K što čini
ukupno 626 K. Umoljavaju se sva ostala gg. članovi koji nisu bili
na skupštini, da i oni doprinesu rečenoj zakladi čim izdašnije, da
ta zaklada, koja danas nakon 9 godina osnutka tek 6965 kruna 66 fil.
iznosi, (prema zakladnici mora iznositi 10.000 kruna) bude što prije
aktivna.


Uplaćene članarine. Prigodom obdržavane XL. redovite glavne
skupštine dne 26 rujna 1918. uplatiše u ime dužne članarine slijedeća
gg. za g. 1918.: Lach Gustav 10 K, Zaje pl. Carmelo 10 K,
Resz Antun 10 K, Prpić Petar 10 K, Markić M´hovil 10 K, Cesaric
Gjuro 10 K, Bauer Vjekoslav 10 K, Maksić Ratislav 10 K, Jasić
Dušan 10 -K, Rukavina pl. Rudolf 10 K, za god. 1917. i 1918. Lazić
|ovo 20 K, za g. 1917., 1918. i 1919. Zec Dušan 30 K, za g. 1915.,
1916., 1917. i 1918. Benzon Ivo Krst. 40 K, ukupno 190 kruna.


Zapisnik o sjednici .upravljajućeg odbora hrv.-slav. šu


marskoga društva, koja je održana na 27. srpnja 1918. u .1^ sata


po podne, u prostorijama šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade


u Zagrebu.


Predsjedao je predsjednik p. n. g. Marko grof Pejacsevich ,


prisustvovala su p. n. gg.: II. podpredsjednik Gjula Ullreich ,


tajnik Ante Kern, blagajnik Ljudevit Szentgyorgyi, te odbornici
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 240 —
Rudolf Erny, Dr. Gjuro Nenadić, Dr. Andrija Petračić, Dragutin
Trotzer i Jaromir Viđale, a ispričala su se p n gg. Vilim
Do j ko vi ć, Dragutin Las man i Slavoljub Slapničar.


Nakon što je predsjednik otvorio sjednicu i pozdravio prisutne,
prešlo se na raspravu slijedećeg dnevnog reda.


Točka I.


Čitanje i o vj ero vlj en je zapisnika posljednje sjednice.


Nakon što je tajnik pročitao zapisnik sjednice od 17. travnja
1918., na koji nije bilo nikakovih primjedaba, izabrani su za ovjerovitelje
p. n. gg. Dr. Gjuro Nenadić i Dr. Andrija Pet račić.


Točka II.


Izvješće o tekućem poslovaju.
Tajnik izvješćuje slijedeće:


1. Kao novi članovi 1. raz. prijavila se i odmah uplatila članarinu
za g. 1918 p. n. gg. Josip Allrović i Josip Benakovic,
nadšumari brodske imovne općine; zatim Mirko Medaković , kr.
kotarski šumar u Zagrebu; te Josip Barković , akcesista otočke
imovne općine.
Primaju se kao članovi.


2. Društveni član Tošo Georgijević , nadšumar gradiš, imov.
općine u Novoj Kapeli, umro na 6. srpnja t. g. nakon dugotrajne i
teške bolesti. Prisutni kliču mu „Slava."
3. Činovnici gradiške imovne općine poslali su za Borošićevu
literarnu zakladu 100 K, sabranih u mjesto vijenca na odar pokojnoga
nadšumara T. Georgijevića. Prima se sa zahvalom.
4. Za društvenu knjižnicu nabavljene su rasprave Dr. Ivana
Krajača i to „Prelazno gospodarstvo Hrvatske, njegova organizacija
i zadaća* za 3 50 K, te „Gospodarsko približenje Monarkije i Njemačke
i položaj Hrvatske" za 4 50 K ; a kr. šumar, nadzornik A.
Kern darovao je dva primjerka svoje rasprave „Praksa uređenja
šuma u opće, a kod zem. zajednice napose." Pritia se do znanja,
a potonjem zahvaljuje ne daru.
5. Novi utemeljitelji šumarskoga društva sa uplatom od 200 K,
poslali p. n gg.: G^š) Vac, kr. žup. šumar, nadzornik u Jvancu,
te njego im posredstvom Dr. Rikard Aninger, vlastelin u Kle
novniku, te Edmund Griinwald, dr^otržac i posjednik.u Ivancu.
Nove utemeljitelje je društveno predsjedništvo pismeno pozdravilo,
a ujedno je o tom pristupu dalo shodnu vijest u sve glavnije
dnevne časopise. Navedeni primaju se i pozdravljaju kao novi čbnovi.


6. Josip S u st i ć, nadšumar gjurgjevačke imov. općine u Pitomači
darovao je po 50 K društvenoj, te Borošićevoj literarnoj zakladi.
Prima se zahvalnošću.
7. Hrvat.-slavonsko gospodarsko društvo u Osijeku pozvalo
je naše društvo na svoju skupštinu, koja se održala u Osijeku na
29./VI. t. g.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 241
Pošto je taj poziv stigao istom na 28., VI., nije se naše´društvo


moglo dati zastupati, o čemu je rečeno društvo pismeno obavješteno.
Uzima se do znanja.
Blagajnik izvješćuje slijedeće.


8. Blagajničko stanje sa današnjim danom je slijedeće :
a) društvena imovina iskazuje 34.546 K 49 fil.
b) pripomoćna zaklada 14.951 „ 07 ,
c) literarne zaklade 6.249 „ 66 ,
Te imovine su uložene dijelom u vinkuliranim vrijednosnim
papirima hrv.-slav. zem. hipotekarne banke u Zagrebu, zatim prve
hrvatske štedione u Zagrebu, te u državnim obveznicama dosadanjih
ratnih zajmova, a dijelom u vinkuliranim uložnim knjižicama prve
hrvatske štedione u Zagrebu. Uzima se do znanja.


9. Za VIII. ratni zajam supskribirano je 500 K, tako da je na
svih osam zajmova do sada supskribirano ukupno 4 500 K. Uzima
se do znanja.
Točka IH.


Rasprava o prispjelim podnescima.


1. Tiskara C. Albrecht u Zagrebu, kod koje se štampa Šumarski
list i Lugarski vijesnik, javila je dopisom, da je obzirom na
ponovno povišenje nadnice i dalnje poskupljenje papira, prisiljena
počam od 1. lipnja t. g. povisiti cijene za dalnjih 20%. Uzima se
na znanje
2. Gospodarstveni ured otočke imov. općine priopćuje zamolnicu
kotar, šumara Petra Marijana , da mu se obzirom na to, što
je godine 1915. 1916. i 1917. biô u vojsci te nije dobivao Šumarski
list, za te tri godine otpise članarina. Zaključeno je, da se molba
uvažuje, te članarina ima otpisati.
3. Kr. hrv.-slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i
nastavu, priopćila je svojim rješenjem od 18/VI. t. g. broj 13.713,
da počam od 1. kolovoza t. g pristaje na povišene najamnine za
prostorije, koje su u Šumarskom domu unajmljene za šumarsku
akademiju, i to u onom iznosu, u kojemu to šumarsko društvo traži
u smislu banskih naredaba. Prima se do znanja.
Točka IV.


Rasprava o držanju ovogodišnje glavne skupštine.


1. Tajnik čita zapisnik od 21./VII t. g o pregledbi društvenih
računa za g. 1917., koju su preduzeli u tu svrhu po prošlogodišnjoj
glavnoj skupštini izabrana p. n. gg. Šandor pi La jer i Carmelo
pl. Za je, te koji su račune našli u potpunom redu. Uzima se na
znanje.
2. Predlaže se na pretres osnova proračuna za g. 1919. Pri
tomu blagajnik izvješćuje, da će prihodi uslijed povišenja najamnine
za u Šumarskom domu iznajmljene prostorije znatnije poskočiti, te
stoga predlaže, da se skupštini stave slijedeći predloži.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 242


a) da se stavkâ „Ôsjeguranje zgrade Šumarski dom proti požaru,"
od sadanjih 75 K povisi na 200 K s razloga, što je zgrada
sada osjegurana samo na 200.000 K, dok prema sadanjim cijenama
vrijedi 600 000 K. Predlog se prihvaća, te podjedno zaključuje, da
se radi pogibelji u odluci ne ima čekati na odobrenje skupštine,
nego da tainik ima odmah stupiti u pregovore s osjeguravajućim
društvom „Croatia" i zgradu osjegurati za povišenu vrijednost, a za
povišeno osjeguranje „oumarskog muzeja," koji je osjeguran samo
na 20.000 K, da se stupi u pregovore sa kr. zem. vladom, koja
odnosnu premiju plaća.


b) da se obzirom na to, što literarna Borošićeva zaklada redovitim
prinosima ne će tako skoro postati aktivna (narasti na 10.000),
društveni prinos, koji sada iznosi samo 100 K za godinu 1919.
znatno povisi. Zaključeno je, da se skupštini predloži, da za g. 1919.
povisi taj prinos na 2000.


c) Tajnik predlaže, da se obzirom na sadanje velike troškove,
koji su skopčani sa naučnim izletima, potpora društvenom štipendisti
za te izlete primjereno povisi. Zaključeno je, da se skupštini
stavi predlog, da tu potporu od 80 K povisi na 200 K.


d) Tajnik nadalje predlaže, da se stavka „Potpore" obzirom
na sadanju veoma malu vrijednost novca, i jer sada uslijed rata
treba da se potpore dijele u povišenoj mjeri, primjereno povisi.
Zaključeno je, skupštini staviti predlog, da tu stavku povisi na 1000 K.


e) Dr. Andrija Petračić kao urednik društvenoga glasila
predlaže, da se obzirom na sadanju malu vrijednost novca, povise
honorari suradnicima za 100°/0- Predlog se prihvaća, te se skupštini
ima predložiti, da odnosnu stavku povisi na 3000 K.


f) Nakon toga raspravio se i ustanovio dnevni red skupštine,
te obzirom na sadanje ratne prilike zaključilo, da se skupština održi
na 26. rujna t. g. u Zagrebu.


Točka V.


Iznajmljene prostorije u II. katu u zapadnom krilu
Šumar. doma.


Tajnik izvješćuje, da je na podnesak društva od 15./V. t. g.
broj 11 stigao od kr. državnog nadodvjetništva u Zagrebu dopis od
27./VI. t. g. broj 4328 gr. VII. 1915./16. po kojemu je kr. zem.
vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu, voljna zajšumarsku akademiju
unajmiti prostorije u II. spratu zapadnog krila Šumarskog doma, za
povišenu najamninu od 1920 K godišnje, počam od l./VIII. t. g.
Podjedno je nadodvjetništvo dostavilo nacrt najamnog ugovora, koji
se tim povodom ima sklopiti. Nakon što je nacrt ugovora svestrano
pretresen i određeno, da se u nj ima uvrstiti jedan umetak, zaključeno
je, da ugovor ima u ime društva potpisati predsjednik, oba
podpredsjednika, tajnik i blagajnik.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 243 —


Točka VI.


Predloži.


1. Dr. Gjuro Ne nad i ć kao upravitelj Šumar, doma izvješćuje,
da su u prozorima Šumar, donia, uslijed dugotrajne uporabe popucale
sve spone od rouleaux-a, te da bi nužno bilo, da se izmjene
novima. On je dao po tvrci G. Škrbić u Zagrebu stvar izviditi, te
je ona ukupno trošak obračunala na 556 K 40 fil. Zaključeno je,
da se obzirom na okolnost, što je izvedenje tih opravaka potrebno
radi zaštite pokućstva i inih predmeta u sobama proti sunčanoj
pripeki, te što će te radnje, što se dulje budu odlagale, biti sve to
skuplje* imaju te radnje izvesti u onom slučaju, ako se još može
dobiti dobar predratni materijal. Stoga neka se o tomu osvjedoči
predlagač zajedno sa tajnikom, pak ako spomenuta tvrdka ne bi
možda imala takav materijal, neka se pokuša kod koje druge tvrdke.
2. Predsjedni k predlaže, da bi se društvo posebnom deputacijom
zahvalilo preuzvišenom g. banu na njegovom nastojanju oko
toga, da je zakonska osnova o promjeni njekih ustanova zakona od
22./I. 1894. o uređenju šumarsko-tehničke službe kod političke
uprave dobila ne samo previšnju predsankciju, nego da je također
i u saboru prihvaćena. Time je ipak jednom spun-jena davna želja
šumara kod političke uprave, a jer će tim zakonom glavar autonomne
šumske uprave doći u V. činovni razred, podignuti će se
u znatnoj mjeri ugled i važnost šumarstva u Hrvatskoj u opće.
Predlog je prihvaćen jednoglasno time, da se obzirom na to, što se
sada u Zagrebu nalazi premalen broj društvenih članova, i što su
došli u običnim putnim odijelima, ima deputacija izabrati i izaslati
iz ovogodišnje glavne skupštine.
3. Dr. Gjuro N e n a d i ć predlaže, da bi se u interesu bolje
naobrazbe slušača šumarske akademije, naročito da im se pruži
prilika što svestranije praktične službe, predsjedništvo društva obratilo
na sve imovne općine i veće šumoposjednike, da bi oni one
slušače šumarske akademije, koji su već svršili četiri semestra,
preko ljetnih školskih praznika uzeli k sebi u praksu, te ih među
inim upotrebljavali kod mjeračih uređajnih radnja. Prima se.
Buduć je time dnevni red izcrpljen, zaključuje predsjednik
sjednicu time, da će se zapisnik ovjeroviti u budućoj sjednici.


Predsjednik : Tajnik:
Bon a v. r. Kern v. r.
Dr. Gj. Nenadi ć v. r.
J. Viđal e v. r.


Zapisnik sastavljen dne 21. srpnja 1918. prigodom dovršene
pregledbe društvenih računa za god. 1917. po za to izabranom
odboru po XXXIX. redovitoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskog
društva, obdržavanoj dne 5. kolovoza 1917. u Zagrebu: kr. šumarskom
savjetniku C. pl. Zajcu i računarskom savjetniku Š. pi. Layeru.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 244 -*
Nakon toga što su sve stavke primitka i izdatka blagajničkih
dnevnika i to: društvene imovine, Pripomoćne i Literarne zaklade
za god. 1917. redom sravnane sa odnosnim prilozima, te dotični zaključni
računi ispitani, uvjerili su se potpisani revizionalni odbornici,
da su ti računi u redu vođeni i iskazani, pa da se koli upravljajućem
odboru društva toli i samom društvenom blagajniku Ljudevitu
Szentgyôrgyi-u može podijeliti absolutorij za novčanu manipulaciju
sa društvenom imovinom u godini 1917.


Podjedno se ovime konstatuje, da je prema zaključnim računima
novčano stanje bilo koncem godine 1917. slijedeće:


a) društvena imovina K 31.943-44 (sa nepokret. imovinom
K 228.629-47.)
b) Pripomoćne zaklade K 14.622 89. *
c) Literarne zaklade K 5.867-56.


Zaključeno i potpisano.
U Zagrebu, 21. srpnja 1918.
Carmelo pl. Zajc v. r. Šandor pl. Lajer v. r.
kr. šum. savjetnik kr. racu nar. savjetnik.
Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika. Prema priležećem
zapisniku podijeljena je iz zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji za školsku godinu
1918./19. potpora u ukupnom iznosu od 22.100 K. Prema pravilima
zakladnice bila je za god. 1918./19. raspoloživa svota od 28.163 K
25 fil. dok je temeljna glavnica iznosila 50.225 K 71 fil.
Zapisnik spisan dne 3. kolovoza 1918. u prostorijama šumarskog
odsjeka kr. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo
u Zagrebu.
Povjerenstvo sastoji iz slijedeći članova:
Predsjednik: Anton Kern kr. zem. šum. nadzornik. Povjerenici:
Dragutin Trôtzer, nadšumarnik vlastelinstva nadbiskupskog; Eduard
Slapničar, nadšumarnik gjurgjevačke imovne općine; Stjepan Frkić,
nadšumarnik slunjske imovne općine; Stevan Petrovič, kr. zem. šum.
nadzornik i izvjestitelj ; Milan Gjureković, kr. žup. šum. nadzornik
kao perovodja.
Temeljem poziva predsjedništva zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji sastalo se je
gornje povjerenstvo, te je za školsku godinu 1918/19. razdijelilo iz
te zaklade razpoloživu gotovinu djeci šumarskih činovnika kako slijedi:


1. Božidar pl. Gvozdanović 800 — osam stotina kruna
2. Ivan Adamek 400 — četiri „ -„
3. Lada , 400 — „
4. Velimir Bujan 500 — pet „
5. Viktor Brosig 400 — četiri
6. Božena 400 — „ » »
7. Rikard Georgijević 600 — šest „ „
8.,Georg „ 600 — ,
9. Štefanija pl. Aue 500 — pet , „
10. Marija Kesterčanek 500 — „ . ».


ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 51     <-- 51 -->        PDF

245


11. Mira Qutschy 600
12. Alfons pl. Teklić 400
13. Regina Koziak 500
14. Josipa Belamarić 500
15. Milica Puljević Nikolić 300
16. Ankica „ „ . 300
17. Sofija „ „ 300
18. Milivoj Vraničar . 500
19. Zvonimir Borošić 400
20. Maksa „ 200
21. Slava Fusić ´ 300
22. Zdenka Rukavina 300
23. Zora ´ » 300
24. Gjuro Prstec 300
25. Jelena ,, 300
26. Olga „ 300
27. Marija Stipčić 400
28. Jelka Majstorović 400
29. Milan Franješ 300
30. Juraj „ 300
31. Krešimir Jerbić 200
32. Mirko Majer 300
33. Vjekoslav Majer 300
34. Milan Popović 300
35. Vjera . 300
36. Marijan Hradil -20 0
37. Vladimir Fuksa 400
38. Božidar „ 300
39. Darinka , 300
40. Oskar Seidel 300
41. Franjo Seidel 300
42. Marija Hajek . 300
43. Ljubica „ 300
44. Zora Donadini 200
45. Žarko Grozdanić 300
46. Nevenka „ -300
47. Latinka „ 300
48. Anton Šimunović .... . 200
49. Ljerka „ 300
50. Olga Majnarić 400
51. Leopoldina Guhn 400
52> Nikola Žibrat 3C0
53. Dragica , 300
54. Vladimir Weiner 300
55. Slaviša , 300
56. Milan pl. Koritić 400
57. Gjurgjica pl. Lajer 400
58. Selimir Dumengjić 300
59. Dragica , 300
— šest stotina kruna
— četiri ,
— pet
— tri
pet
četiri
dvije
tri


— četiri
»


— tri
— dvije
— tri
dvije
četiri
tri


— dvije
— tri
— dvije
— tri
— četiri
rt


tri