DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 9. i 10. RUJAN I LISTOPAD 1918. GOD. XLII.


ŠUJWHR5KI LI5T


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za iugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
hroj »Suffi, lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase : za 1 stranicu 32 K ; za pol stranice 18 K ; za trećinu stranice 14 K ; za četvrt
stranice 12 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Klima i šuma u međusobnom odnošaju.


Pučko sveučilišno predavanje dra Andrije Petračića, prof. kr. šum. akademije.*


Jamačno je mnogi od cijenjenih slušaoca pošao bar
jedanput na obale našeg lijepog Jadranskog mora, možda
sve tamo na jug do koljevke Gundulića, do našeg Dubrovnika,
da u tamošnjoj blagoj klimi nade odmora od svagdanjih
briga i napora i da upozna i taj kraj naše domovine.


Tko je tamo bio, nije vjerojatno propustio prigode posjetiti
bližnji otok Lokrum, i na daleko poznati park grofova
Gozze kod samog Dubrovnika. Našao je tamo mnoge biljke
i mnoga vazda zelena hsnata i četinjava drveta, koja ovdje
kod nas ne rastu, a tamo ih u obilju ima. Nađemo tamo
mnoštvo raznovrsnih palma, agava, drveta magnolia, vazda
zelenog hrasta, lovorike, masline, cypresa i t. d.


No ne trebamo ići ni tako daleko na jug, jer već i u
našem najbližem primorju, a naročito u Opatiji i Lovrani,
nađemo mnogo napred navedeno drveće.


Uspnemo li se od Rijeke željeznicom, vožnjom od
1—2 sata do hrvatske Švice, Gorskog Kotara, ne ćemo
tamo naći ni jednu od napred pomenutih vrsti drveća, nego
ćemo u nižim položajima susresti bukvu i jelu, a u višim i
smreku, sve do glavica najviših brijegova (1500—1700 m,),


* Održano dne 14, ožujka 1918. u kr. sveučilištu Franje Josipa I.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 198 gdje
pravih šuma više nema, tek nađemo po koji puzavi
bor - klekovinu (Pinus montana).


Kako vidite, već u našoj maloj otačbini nađemo obilne
promjene u sastavu šuma, a naravno je, da je ta promjena
osobito velika, uočimo li cijela kopna staroga i novoga svijeta.


Uvjeren sam, da je svakome od vas poznat razlog
ovakove promjene u sastavu šuma, naime, da je uspjevanja
pojedinih vrsti drveća ovisno u glavnom od klime, t. j . od
geografske širine, od nadmorske visine i od udaljenosti»
mjesta uspjevanja od mora, pa današnje moje predavanje
„o klimi i šumi u međusobnom odnošaju," nema
možda svrhu, da vas na to tek upozorim, nego ću nastojati
prikazati vam rezultate novijih istraživanja na tom polju. U
raznim starijim djelima nađemo tumačenja o uplivu šume na
klimu i obratno, klime na šumu, koja se ne podudaraju sa
novijim istraživanjima. Razlog je tome, što stariji istraživaoci
na tom polju nisu imali pregleda preko dalekih krajeva, te
su istom današnje prometne prilike takova proučavanja na
širokim i dalekim područjima omogućile.


Profesor šumarstva na munchenskom sveučilištu, sada već
pokojni Heinrich ...., bavio se u novije doba također tim
pitanjem. Mayr je imao prigode dva puta kroz dulje vrijeme
proučavati te prilike u šumama Amerike i Azije, pa nam je
svoja opsežna opažanja o tom pitanju objelodanio u knjigama:
Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage, die Waldungen
von Nordamerika i u knjizi Fremdlandische Wald
Parkbaume fiir Europa. Ja ću nastojati, u opsegu koje mi
određeno vrijeme ovog predavanja dopušta, upoznati vas sa
rezultatima tih istraživanja, te ću u prvom dijelu predavanja
prikazati upliv klime na eksistenciju šuma, a u drugom
dijelu, upliv šuma na klimu svoje okoline.


I.
Motrimo li zemljopisnu kartu, koja nam prikazuje vegetaciona
područja na kontinentima, a koja se nalaze u sva
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 199 —


kom atlasu, opazit ćemo, da na svakom kontinentu ima
područja, gdje šuma s prirodnih razloga nema, nego tamo
vladaju tundre sa vegetaciom niskog grmlja, stepe i prerije,
sa obilnom vegetacijom trava, ili vladaju pustinje bez ikakve
vegetacije. Glavni su razlozi tomu pomanjkanju šuma u temperaturi
i vlazi, a tek na izloženim glavicama pojedinih brijegova,
a i nekih primorskih krajeva i jaki vjetrovi.


U kojem smjeru može temperatura biti uzrokom pomanjkanju
šuma u opće ? Ima li predjela, gdje možda radi apsolutnog
maximuma, ili obratno, možda radi apsolutnog minimuma
u temperaturi šuma nema? Niti jedno, niti drugo.
Biljne tkanine propadaju, ako se ugriju preko 54° C, a temperatura
zraka dosegne maximum od 50° C tek u centrumima
velikih kontinenata, u zračno suhim predjelima. Osim toga
gornje stanice biljka odvode toplinu primljenu od zraka na
hlade nutarnje stanice, a tim se vanjske stanice ohlađuju.


Prema tome vidimo, da visoka temperatura zraka ostaje
uvijek ispod granice usmrčenja svih biljnih tkanina, naravno
onih, koje su u potpunom svjetlu odrasle. Visoko ugrijanje
11 a sunčanim zrakama može doseći do 70° C, naročito tamo,
gdje je odvađanje topline u dublje slojeve tla teško, gdje
manjka vlaga u tlu, a gornji slojevi tla imaju uslijed primjese
humusa tamnu boju. Tako ugrijano tlo može biti
zapreka za uspjevanje biljaka, jer kod te temperature propada
svaka biljna klica. No bilo bi neispravno tvrditi, da je vrućina
tla pravi uzrok pomanjkanju šuma na tim mjestima.
Trebamo samo takova mjesta umjetno natapati, pa će nam
tu uzrasti lijepa šuma. U pustinji Sahari, gdje vladaju visoke
temperature, i gdje se pješak ugrije na 70° C, ne manjka
šuma možda radi vrućine, nego radi pomanjkanja vlage, što
dobro možemo viditi na nekoliko onih naravnih oaza, gdje
nađemo drveta palma, tamarixa, akacije, a još bolje to
vidimo na oazama, stvorenim umjetnim naplavljenjem.


Spomenut ću odmah ovdje, da se najviše temperature
ne javljaju na equatoru, nego puno sjevernije od njega, na


.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 200
širokim kontinentima sa kontinentalnom klimom, tamo oko
rakovog obratnika, kod 20-23" sj. širine, dakle baš u samoj
Sahari, a to radi razmjerja kopna i mora, t. j . radi veće
zračne vlage u područjima južno od rakovog obratnika.


Ne smijem propustiti spomenuti, da i na prostranom
kopnu Sibirije zabilježe termometri po koji put najviše temperature
od 50° C baš tamo, gdje opet zimi vladaju najviše
temperature od 50--55" C. Naravno je, da je ova niska
temperatura apsolutno ubitačna za sve biljke, koje rastu u
blažem podneblju, sve tamo do 40° sj. širine. Jedna jedina
noć sa —30° C bila bi dovoljna, da sve te biljke propadnu.
Ali ima drveća i od njih cijelih šuma, koje podnose i temperature
i od —30° C. To su od glavnijih vrsti smreke, breze,
ariši, cirbelji i vrbe. Prema tome ne stoji ni mišljenje onih,
koji drže, da šuma na glavicama visokih brijegova nema
radi toga, što temperatura tamo znade biti vrlo niska. Ni
najniža temperatura ne može smetati uzrastu šume. Temperature
su ali vrlo odlučne za vrsti drveća, koje šumu sastavljaju.
Za uspjevanje šuma je zračna temperatura odlučna
po vremenu, kako dugo ta temperatura traje. Dakle stupnjevi
temperature i vrijeme trajanja te temperature su dva
faktora, o kojima ovisi uspjevanje šuma.


Ni najpovoljnjija temperatura ne daje uvjete za uspjevanje
šume, ako njeno djelovanje ne traje dovoljno vremena,
kako to vidimo na visokim brijegovima i u sjevernim predjelima,
koji prekratko vrijeme ljeta imaju.


Ako šumom smatramo onakove sastojine, koje mogu
narasti bar 8 m visoko (niže sastojine brojimo u grmlje),
onda možemo uztvrditi, da na cijeloj zemlji nema šuma
tamo, gdje popreka temperatura kroz 4 vegetaciona mjeseca,
kod nas u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu, ne iznosi najmanje
barem + 10° C. U krajevima, gdje je popreka temperatura
u ta 4 mjeseca manja od 10° C, prelazi šuma u
grmlje, a u krajevima sa višom poprekom temp. od 10" C
u to vrijeme, mijenja šuma svoj karakter tako, da ju kod
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 201 sve
veće poprjeke temperature sastavlja sve više vrsti drveća.


Da vidimo, kako je obzirom na sada spomenuto, sa
uspjevanjem šuma na sjevernoj i južnoj polukruglji ! Na
sjevernoj polukruglji ima 2 i pol puta više kopna nego
mora, dok je na južnoj polutci daleko više vode nego kopna


t. j . kopna ima 10 puta manje nego na sjevernoj polutci.
Stog razloga imaju kopna sjeverne polukruglje (osim primorskih
krajeva) više karakter kontinentalne klime, sa vrućim
ljetom i hladnom zimom, a kopna južne polutke imaju
više oceansku klimu, sa blagom zimom ali i hladnijim ljetom
nego sjev. polukruglja. Na sjevernoj polukruglji imaju
predjeli na granici šuma, t. j sa 10° C poprijeke temperature
u 4 vegetaciona mjeseca, popreku godišnju temperaturu
od +3° C, a popreku temperaturu u zimskim mjesecima
—5° C. Na južnoj polutci iznosi na granici šuma poprijeka
godišnja temperatura ne +3° C kao na sjev. polukruglji,
nego +8° C, a popreka temperatura u zimskim
mjesecima ne -5° C kao na sjevernoj polutci, nego 4-5° C.
Prema tome vidimo, da na južnoj polutci prestaju šume
uspjevati već kod popreke godišnje temperature od +8° C,
dok na sjevernoj polukruglji kod popreke godišnje temperature
od 4-8° C najljepše šume uspjevaju. Razlog je tome
taj, što sjeverna polukruglja ima uslijed kontinentalne
klime vrućje ljeto nego južna polutka sa oceanskom klimom.
Pošto je ali baš ljetna toplina odlučna za uspjevanje šuma,
rastu šume na sjevernoj polutci mnogo dalje na sjever i
višje na brijegove nego na južnoj polutci. Možemo kazati,
da na sjevernoj polutci na evropsko-azijskom i na amerikanskom
kopnu uspjevaju šume popreko do 60e sjeverne
širine, a na južnoj polutci nađene dobro obraslih šuma tek
do 40° južne širine.
Rekao sam popreko, jer n. pr. na Skandinavskom poluotoku
nađemo šuma i sjevernije od 60°, no tomu je uzrok
topla morska struja Gôlfstrim, koja svojim ogromnim masama
vode sa temperaturom od 27° C temperaturu okoliš
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 202 —
nog zraka povećana i cijelu vegetaciju dosta na sjever pomakne.
Isto tako i zapadnu obalu Amerike obijena jedna
topla struja, i vegetaciju na sjever pomakne. Obratno je na
istočnim obalama i starog i novog svijeta. Tamo struji uz
obadva kopna hladna morska struja, koja okolišni zrak ohlađuje
i šume južnije od 60° zadrži. Prema tome leži sjeverna
ili polarna međa šuma na istočnim obalama kontinenata u
onim širinama, gdje na zapadnim obalama još lijepe šume
rastu.


Kako pojedinih vrsti drveća, a konačno i cijelih šuma
nestaje, kada idemo iz toplijih južnih krajeva sjeverne polutke
u hladnije sjevernije predjele iste polutke, tako to isto
opažamo i kada se iz nižih položaja penjemo u brijegove.
Taj prirodni zakon očituje se lijepo već na zagrebačkoj gori.
Dok na podnu gore na južnoj strani nađemo cijele šume
pitomog kestena, nestaje ovoga već prije Adolfovca, a
slijedi ga hrast, a onda bukva, dok od sanatarija prema
piramidi prevladava jela.


Polazeći od sjeverne ili polarne mede šuma prema jugu,
uspinju se pojedine vrsti drveća, a i međa šuma sve više u
brijeg, te u području rakove obratnice, oko 20—23° sj. širine,
dosegne visinu od 3800 m.


Odavde prema jugu i preko equatora pada planinska
međa šume sve niže, dok se između 40° i 50° južne širine ne
pusti na nizine i niske brežuljke. Prema tome vidimo, da se
planinska međa šuma ne uspinje na equatora najviše u brijegove,
nego dosta sjeverno equatora, a to opet poradi razmjerja
kopna i mora, t. j . poradi kontinentalne klime sjev. polukruglje
i oceanske klime južne polukruglje. Ta razlika u
klimama je i uzrokom, da su šume južne polutke sasma
drugčije od šuma sjev. polutke. Na sjevernoj polutci uvijek
zelenu lisnatu šumu vrućih pojasa slijedi prema sjeveru zimi
gola lisnata šuma, t. j . šuma sastavljena od drveća, kojemu
zimi otpada lišće, ovu još sjevernije zamjeni uvijek zelena
četinjava šuma/ a od međe šuma dalje na sjeveru raste
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 203 zimi
golo lisnato i uvijek zeleno četinjavo šikarje. Na južnoj
polutci, gdje je temperatura u zimi puno veća i ugodnija
nego na sjevernoj polutci a i vlaga veća, raste posvuda,


t. j . na cijeloj južnoj polutci, u glavnom tek samo vazda
zelena lisnata šuma, a nad međom šuma raste uvijek zeleno
lisnato grmlje. Zimi gole lisnate šume i naših vazda zelenih
četinjavih šuma nema tamo u zatvorenim šumskim kompleksima.
Najbolje bi mjerilo za prosuđivanje potrebe pojedinih
vrsti drveća na toplini bilo, da za svaku vrst ustanovimo poprijeku
temperaturu za vrijeme njene vegetacije, bez obzira
na trajanje vegetacije. Do sada se ustanovilo, da na najvišim
Alpama, gdje još ariš može uspjevati. traje toplo ljetno
vrijeme, a prema tome i vegetacija 1.7*—2 mjeseca i to od
sredine lipnja do početka kolovoza, a to je ujedno minimum
vremena za svršetak vegetacije jednog stabla. Srednja temperatura
toga vremena od 17* 2 mjeseca iznosi tamo 14° C.
U topliji kraj zasađen ariš, n. pr. kod nas, započimlje svoju
vegetaciju sredinom travnja, a svršava sa građom goda koncem
kolovoza. Srednja temperatura u tom vegetacionom
vremenu iznosi također 14° C. U onim predjelima, gdje je
popreka temperatura za vrijeme vegetacije preko 14° C ili
za vrijeme od 17*—2 mjeseci ispod 14° C, ne uspjeva ariš.
Isto tako znademo već danas, da za uspjevanje bukve treba
za vrijeme vegetacije popreka temperatura od 16° C, a za
hrast 17UC.


*


Drugi važni faktor klime, o kojem ovisi uspjevanje šuma
je vlaga. Ova dolazi za uspjevanje šuma u dva oblika u
obzir: prvo kao vlaga zraka, relativna vlaga, koju
označujemo u % ; ta nam relaktivna vlaga pokazuje odnošaj
množine vođenih para u zraku prema onoj množini istih,
sa kojima bi zrak kod iste temperature bio zasičen tako,
da bi se pare počele pretvarati u tekućine ; drugo kao apsolutna
vlaga, t. j. kao oborine, koje mjerimo sa mk.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 204 —


Kako pomanjkanje šuma iz hidrometeoroloških uzroka
ovisi o udaljenosti vrela vlage od stanovitog područja, moramo
kod prosuđivanja upliva vlage na eksistenciju šuma
u prvom redu znati, gdje se za uspjevanje šuma potrebna
vlaga stvara, t. j . koje su vrela vlage. Gesto još dandanas
čujemo mišljenje, da je ishlapljivanje vode iz šuma mnogo
odlučno za davanje vlage potrebne za kišu u nekoj okolici.
Moram odmah ovdje kazati, a kašnje ćemo još jedamput ćuti,
da je ishlapljivanje vode iz zemlje i iz bilja, naročito iz šuma,
u koliko god je isto dosta znatno, gotovo izčezavajuće vrelo
za dovoljnu vlagu, prema onoj vlazi potrebnoj za kišu, koju
nam površine mora daju. (sparivanje vlage iz ogromnih površina
mora je ono vrelo, koje velike površine kopna sa vodom
napaja, te svim bićima životinjskog i biljnog carstva život
daje i uzdržava.


Kopno ima svojstvo, da morsku vlagu na se privlači.
To svojstvo proizlazi iz nejednakog ugrijavanja kopna
i mora po suncu i to razno u raznim godišnjim dobama.
Za vrijeme ljeta ugrije se kopno bržje nego more, a uslijed
toga se ugrije jače i zrak nad kopnom, nego onaj nad morem.
Ugrijane čestice zraka dižu se u vis i udaljuju od kopna,


t. j . struje prema hladnijem moru. Uslijed toga tlak zraka
nad kopnom pada, a nad morem raste, jer se zrak nad morem
u visini pagušćuje sa dostrujalim zrakom iz kopna. Nad
pučinom morskom počme uslijed toga obratni proces, t. j .
gušći i hladniji zrak iz mora počme strujiti prema kopnu,
nastaju vjetrovi, koji pusu od mora na kopno.
Zimi je more toplije od kopna, manji tlak zraka leži
nad morem, a veći nad kopnom, a vjetar se giblje iz kopna
na more.


Europa, sa iznimkom južnih krajeva, stoji pod uplivom
atlanskog oceana, odakle pusu u Europu u glavnom zapadni
vjetrovi. Vjetrovi, koji dolaze iz južnijih morskih krajeva
su kod više temperature parama zasičeni. Kada ti vjetrovi
dođu na kopno, gdje se uslijed teraina moraju´dizati,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 205 —


oni se ohlađuju i daju obilnu kišu. Iz sjevernih Širina dolazeći
vjetrovi su hladni i kad dođu na kopno, oni se ugriju,
postaju relativno suši, te prouzrokuju suhu klimu. Prvi, južni
vlažni vjetrovi, pogoduju uspjevanju šuma, a drugi, suhi
vjetrovi, čine za uspjevanje šuma nepovoljne odnošaje.


Kao što su zračne struje, t. j . vjetrovi, od velikog utjecaja
na eksistenciju šuma, tako isto ovisi uspjevanje šuma
na mnogim mjestima kontinenata i od vodenih, morskih struja.
Imademo zato očit primjer na zapadnim obalama južne
Afrike i Amerike. Ove obale obtiču hladne morske struje, i
voda je na daleko od obale vrlo hladna. Vjetar, koji iz
mora puše prema kopnu je hladan, na kopnu postaje topliji
i relativno suši, a oborina nema. Uslijed toga je tamo vlaga
premalena i šume ne uspjevaju ; ima ih istom na visokim brijegovima,
gdje se ti vjetrovi još više ohlade i gdje kiše padaju.


Da ustanovimo minimum zračne vlage i oborina, koje
su nužne za eksistenciju šuma, potrebno je znati upliv vlage
na život pojedinog drveta, odnosno cijelih šuma. Svako
stablo započitnlje život kao osobito nježna biljčića. Za njeno
uspjevanje je vlaga veoma važna u prvoj mladosti, a sa
većom staroti biljke se umanjuje pogibelj od osušenja radi
pomanjkanja vlage*. Opasnost osušenja biljke radi male vlage
u tlu je tim veća, što je zračna vlaga manja, a množina
oborina smije biti tim manja, što je zračna relativna vlaga
veća. Ovaj odnošaj između zračne vlage i množine oborina
je vrlo važan za naravno rasprostranjenje šuma na zemlji,
kao i kod svakog umjetnog pošumljenja postojećih gqljeti.


Odnošaji između zračne vlage i oborina nisu direktno
proporcionalci. U prerijama sjeverne Amerike, između gorja
Stjenje i rijeke Misouri, padne za vrijeme 4 vegetaciona mjeseca,
svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz kod 45% relativne
vlage 100% kiše, a prerije na obalama južne Kalifornije
imaju kod 72% relativne vlage tek 40"W kiše u isto vrijeme.
U obim ovim predjelima nema šuma. Opažanjem na međi
šuma oko prerija sjeverne Amerike i istočne Azije dovela
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 206 —


su do zaključka, da šume manjkaju tamo, gdje u 4 vegetaciona
mjeseca padne manje od 50% oborina, makar je
zračna vlaga dosta velika t. j . veća od 50%, a manjka šuma
zato, što svako sjeme drveća, koje vjetrom ili inim načinom
dospije u ove predjele, ubije suša kod klijanja. Ovakovo
područje, gdje je oborina mala, a zračna je vlaga dovoljna,
pače češće i velika i gdje šuma nema, proteže se na zap.
obali sjeverne Amerike od 40° sjev. širine prema jugu, uz
velik dio obale sve do Patagonije, a takav je kraj i zapadna
obala Afrike južnije od equatora.


Isto tako nema šuma tamo, gdje je relativna vlaga
zraka manja od 50%, a oborina je manje od 100%, a nema
ih iz razloga, jer je u tim krajevima radi male zračne vlage
veće isparivanje, koje iscrpi ove povećane oborine. Ako u
krajevima sa manjom zračnom vlagom od 50%, padne oborine
više od 100%., onda mala zračna vlaga ne može smetati
uspjevanju šuma. Manje od 50% zračne vlage i manje od
100% oborina imaju prerije zapadno od gorja Stijenje u
sjevernoj Americi, stepe južne Rusije, stepe zapadne, srednje
i istočne Azije, stepe južne Amerike i stepe južno zapadne
Afrike i Australije. U predjelima, gdje je zrak za vrijeme
vegetacije ma kako suh, možemo umjetnim natapanjem tla
uzgojiti šumu, koja se, kada odraste, može i sama naravnim
putem pomlađivati, jer je pod krošnjama šumskih sastojina
zračna vlaga veća nego na otvorenom polju, pa prema tome
sjeme može klijati i neće ga suša ubiti.


U predjelima, gdje za vrijeme 4 vegetaciona mjeseca
ne padne ni 50% oborina, a zračna vlaga padne ispod
50%, nestaje i prerija, a pomalja se pusta zemlja, bez prave
vegetacije. Ovakovo golo tlo raznosi vjetar, nastaju pustinje.
To stanje nađemo u sredini velikih kontinenata, u sjevernoj
Americi pustinja Desert, u Aziji pustinja Gobi, u Africi
pustinja Sahara. Naravno je, da bi se i ta mjesta, kada
bi ih mogli umjetno naplavljati, mogla pretvoriti u kulturno
tlô.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 207 —
Kako daleko na samom kopnu djeluju vlažni i topli
morski vjetrovi, t. j . kako daleko od morske obale leži granica
šuma, ovisi o množini vlage, koju ti vjetrovi nose, te


o konfiguraciji samog tla, kojim ti vjetrovi prolaze. Ako je
tlo više ili manje ravno ili se lagano i postepeno uspinje,
zalazi morski vjetar daleko u unutrašnjost kopna, te daje
uslove za eksistenciju šuma na 1000 kilometara od obale.
Takove prilike vladaju u Europi, u istočnoj poli sjeverne
Amerike, u Braziliji i u istočnoj Africi.
Imade li na kopnu visokih brijegova, ne smetaju
ovi gibanju vjetra, ako se pružaju paralelno sa smjerom
vladajuceg vjetra. Manja brda ispod 800—900 metara visine,
makar stajala i okomito na smjer vjetra, ne stavljaju u tom
pogledu veće zapreke; vjetar ih što no riječ »pregazi." Paralelno
sa smjerom glavnog vjetra iz Atlanskog oceana leži
u Evropi gorje Pireneji, Alpe, a donekle i Karpati. U sjevernoj
Americi leži gorje Alegani usporedno sa vlažnom
strujom iz Meksikanskog zaljeva. Manja brda, koja su položena
okomito na smjer vjetra, imadu na strani odakle puše
vjetar više kiše nego na obratnoj strani, što ima za posljedicu,
da su Šume na vlažnijoj strani] sastavljene od drveća
druge vrsti nego na sušoj strani.


Proteže li se visoko gorje više ili manje usporedno
sa morskom obalom, a okomito na smjer morskih vlažnih
vjetrova, ohlađivati će se ti vjetrovi kod uspona, a relativna
vlaga bit će im veća. Posljedica je, da će taj vjetar izgubiti na
morskoj strani brijega mnogo vlage ; na obratnoj strani brijega
spušta se vjetar niz brijeg, bude topliji, relativna vlaga
biva kod spuštanja sve manja, oblaka i magle nestaje, a
kiše padne manje nego je potrebno za uspjevanje šuma. Tu
vladaju prerije.


Osobito lijep primjer za potkrijepu sada navedenog
imademo na zapadnoj obali sjeverne Amerike, na profilu
nešto sjevernije od 40´ sjeverne širine. Tu nađemo tri brijega
sve jedan iza drugoga, koji teku usporedno sa morskom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 208 —
obalom, a okomiti su na smjer morskog vjetra ; drugi brijeg
je višji od prvoga, a treći je opet višji od drugoga. Prvi
brijeg spada u Primorsko gorje, sa 900 m visine, drugi u


Kaskadsko gorje sa 1200 m. visine, a treći u Stijenje-gorje
sa 2700 m. visine.
Zapadni vjetar, koji puše od Tihog oceana, a vlagom


je zasičen, udari, kad dođe na kopno, najprije na prvi poprijeki
brijeg, ohlađuje se kod uspona, tim izgubi veliku
množinu vlage na morskoj strani brijega, gdje je šuma sastavljena
od mnogih vrsti drveća, a odlikuje se velikim prirastom.


Kada vjetar pređe vrh, spušta se u nizinu, bude relativno
manje vlažan, kiše ima premalo, zato ovdje vladaju
prerije, koje se prostiru do u dolinu, a na suprotnom brijegu
kascadskog gorja dopiru opet do iste visine, gdje je na prvom
brijegu šuma prestala. Onda opet od ove visine na ovom
drugom višjem brijegu započimlje šuma, jer se vjetar još više
ohlađuje, bude relativno vlažniji, a posljedica su oborine.
Na obratnoj strani ovog drugog brijega vladaju opet prerije
zbog pomanjkanja vlage, a na trećem još višem brijegu
gorja Stjenje započimlju šume u visini drugog brijega.


Iza ovoga trećeg gorja vladaju opet prerije, jer je vjetar,
koji dolazi od Tihog oceana suh. Sa vjetrom iz vrlo udaljenog
Atlanskog oceana dođe doduše ovamo još nešto
vlage, ali tako malo, da ta vlaga za vrijeme suše, uslijed
obilnog ishlapljivanja nije dovoljna za uspjevanje šuma.


Brzog nestajanja šuma iza visokih brijegova nađemo i u
južnoj Americi istočno od Anda, te u Aziji iza Himalaje.
Iza ovakovih brda može biti šuma ako ima drugih
vrela za vlagu, kao što su velika jezera.


U blizini morskih obala djeluju u maloj mjeri na uspjevanje
šuma i vjetrovi, koji nastaju uslijed razlike temperature
tla i mora po danu i noći. Po danu se kopno ugrije
od sunca više nego more, a u noći se kopno više ohladi nego
more. Jače ugrijanje kopna po danu ima za posljedicu, da


.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 209 po
prilici 4 sata nakon izlaza sunca počme sa morske
strane strujati vlažan, svjež morski zrak, a noćju struji zrak,
doduše nešto slabije nego onaj po danu, obratnim smjerom


t. j . od kopna na more. Ovi vjetrovi nosë često po podne
u toplijim krajevima kišu sa nevremenom.
Sto je zrak u pojedinom kraju vlažniji, a oborine obilnije,
to su u tom kraju ljepše šume, cijelo šumsko gospodarenje
je laglje, jer se laglje provode svi oni poslovi, koji
se odnose na pomlađenje i njegu šuma. Vlažni zrak ublažuje
ekstreme u temperaturi, umanjuje pogibelji od mrazova
i požara.


Prema tomu je šumsko gospodarenje laglje u primorskim
krajevima, naravno u koliko tamo ne djeluju za uspjevanje
šuma nepovoljni opasni vjetrovi, nego u unutrašnjosti
kontinenata, gdje vladaju ekstremi u temperaturi-i vlazi. Iz
istog razloga je laglji uzgoj šuma i u gorovitim predjelima
nego u nizinama.


Ova dva glavna faktora klime, t. j . temperatura i vlaga,
određuju područja naravnog rasprostranjenja pojedinih vrsti
drveća. U jednakim klimatima uspjeva drveće sa jednakim
ili bližim biološkim svojstvima. .... navada 6 klimatskih
pojasa : tropski pojas, gdje palme najbolje uspjevaju, sub
tropski pojas, gdje najbolje uspjevaju vazda zeleni lovori i
vazda zeleno hrašće; topliji umjereni pojas sa kestenom,
hrastom i bukvom, hladniji umjereni pojas, sa jelom, smrekom
i arišom, te studeni pojas sa grmljem gorskog bora.


Posve je jasno, da kod uzgoja šuma i drveća, naročito
kod sadnje stranih vrsti (eksota), moramo osobito paziti, da
ih uzgajamo u onakovim područjima, koja u klimatskom
pogledu odgovaraju klimi njihovog naravnog rasprostranjenja,
jer smo samo u tom slučaju osjegurali toj vrsti drveća uspjevanje,
a čim je klima bliža optimumu prvotne klime, osjegurali
smo toj vrsti to veći prirast u masi drva i njenoj
vrijednosti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 210 II.
U drugom dijeiu ovog predavanja predočit ću, u koliko
šume uplivaju na klimu svoje okolice. Moram odmah spomenuti,
da je literatura o ovoj temi vrlo bogata, daleko veća
nego ona o uplivu klime na existenciju šuma. Od početka


19. vijeka nađemo u francuskoj i njemačkoj stručnoj literaturi
mnoštvo djela o tom predmetu, a i iz prijašnjih stoljeća
nađemo mnoge pisane dokaze o tome, što su ljudi u ono
doba držali o uplivu šuma na klimu dotične zemlje i pojedinog
kraja. Davno su ljudi naime opazili, da sa uništavanjem
šuma nastupaju u tim krajevima razne promjene, koje
mogu biti za dotični kraj sudbonosne. Već Plato izvješćuje
o „oboljenju zemlje" uslijed krčenja šuma. Mnogi mornari
iz 16. stoljeća opisuju svoja opažanja u tom smjeru na
obalama raznih zemalja. Govore o plovitbi oko Jamaike,
gdje da su velike površine šuma, a radi toga su kod plovitbe
bili izvrgnuti čestim kišama, ali su uživali svjež zrak.
Isto tako, vele oni, bilo je prije posječe šuma i na otocima
Madeiri, Kanarskim i Azorskom otocima, ali otkada su tamo
mnoge šume posječene, i kiše su postale rjeđe.
U opisu gospodarske politike Kurfursta Augusta I. saskoga
(f 1586) kaže pisac advokat Rossig : August I. je
opazio također, da krčenje šuma može biti od velike štete
za cijele krajeve, ne samo radi oskudice na drvu, nego i
radi toga, što u predjelima sa iskrčenim šumama nastupa
nerodica u opće. Sume, veli on, naplođuju tlo brijegova, a
od toga ima korist i tlo na nižim položajima, zato je i
nerodica nekih krajeva u Italiji posljedica iskrcenja šuma na
okolišnim brijegovima.


Što znači opustošenje šuma za narodno gospodarstvo,
osjetila je najbolje Francuska, gdje su za vrijeme revolucije
uništene goleme površine šuma. Godine 1803. izjavlja društvo
za agrikulturu u Marsilli slijedeće: Uslijed posječe šuma
zime su strožje, ljeta toplija i suša, blagotvorne proljetne i
ljetne kiše su slabijt. Potoci, koji teku od istoka prama
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 17     <-- 17 -->        PDF

211


zapadu, t. j . iz opustošenih gorskih krajeva, nabujaju kod
najmanjeg nevremena tako, da poplave i zasipaju pjeskom
i kamenjem najbolje livade, a kroz 9 mjeseci u godini njihovo
je korito suho, jer je sa nestajanjem šuma nestalo i vrela;
nepravilno u svako doba godine nastaju opasni vjetrovi, a
kiše je malo kroz cijelu godinu.


Moram napomenuti, da je bilo i takovih ljudi, koji su
tumačili, da šume čine klimu stanovitog kraja oporom i
hladnijom. Tako g. 1805. zahtjeva bavarski savjetnik Hazzi,
da se državne šume prodaju i da ih se što više posječe,
da tim opora klima gornje Bavarske postane blažja, a drugi
su opet tumačili, da će vinogradarstvo moći u Njemačkoj
tek onda napredovati, kada se što više šuma posječe.


Važnost šuma za zaštitu plodnog tla na brijegovima,
za zaštitu protiv nastajanju opasnih bujica u planinskim
predjelima, kao što i proti opuzinama u nižjim brijegovima,
njihova važnost za podržavanje vodenih nakupišta i vrela
tako je velika u narodno gospodarskom pogledu, da su gotovo
sve države zakonom uredile uživanje planinskih šuma,


t. j . ne smiju se sječi golom sječom, nego se samo pojedina
stabla preborom iz šume vade. Korist šuma za pojedini
kraj u tom pogledu je nenadoknadiva, pa jao si ga onom
kraju, gdje se je drugčije gospodarilo. Gorko iskustvo u
tom pogledu imamo i mi u našem Primorju i u Lici, a ne
budemo li svom strogošću provadali šumski zakon i kod
sječe šuma na drugim višjim brijegovima u ostaloj Hrvatskoj
i Slavoniji, dogodit će se slično i tamo.
Izlučimo, li ali pitanje o nepovoljnom djelovanju posječe
šuma na okolicu u mehaničkom pogledu, moramo naglasiti,
da su mnogi precjenjivali upliv šuma na klimu njene okoline.
Trebalo je razna mnijenja, dobivena na putovanjima,
a koja se nisu mogla kontrolirati, zamjeniti sa podacima
znanstvenih istraživanja, a takova su zaista u novije doba
u raznim zemljama provedena po šumsko-meteorološkim
postajama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 212 —


Ta su istraživanja vođena u 2 smjera:


1. O uplivu šuma na temperaturu zraka i tla;
2. O uplivu šuma na vlagu zraka i tla.
ad 1. Rezultati istraživanja o uplivu šuma na temperaturu
zraka pokazuju, da u šumama može biti zrak za naj vrućih
ljetnih dana i za 5° C hladniji od okolišnog zraka, (naravno
i ovdje u hladu mjerenog), no popreko uzeto možemo kazati,
da je zrak u šumi za vrućih dana ljeta hladnije za 3° C od
zraka na hladovitom mjestu u polju.


Za vrijeme najjače studeni je zrak u četinjavim šumama
topliji za 3—4° C, a u lisnatim se šumama razlika u temperaturi
spram temperature zraka u polju zimi jedva opaža.


Pepreka razlika u temperaturi između šumskog i poljskog
zraka za vrijeme cijelog ljeta mogla bi se označiti, da je
noći u šumi za 72 1" C veća, a danju za 1" manja. U
kraškim i brdskim predjelima je ta razlika veća, a u nizini
manja, a povećava se ta razlika kod vrlo hladnih noći za
vrijeme proljetnih mrazova. Prema tomu vidimo, da šume
djeluju ublažujući na extreme temperatura svog vlastitog
zraka, a ta je činjenica vrlo važna za uzgoj onih vrsti
drveća, koje trpe od kasnih proljetnih mrazova. Mi takove
vrsti pomlađujemo pod zaštitom starog drveća, ispod kojih,
kada su im krošnje razlistane, nema u kasnom proljeću,


t. j . u mjesecu svibnju, opasnih mrazova.
I vrsti drveća u šumi uplivaju na razliku temperature
između šumskog zraka i onog u polju. Ta je razlika najnajveća
ljeti između temperature poljskog zraka i temperature
zraka u bukovoj šumi, nešto je manja u smrekovoj
a još manja za borovoj šumi. Zimi je u bukovoj šumi zrak
hladniji nego u smrekovoj ili jelovoj šumi istog položaja.


Evo nekoliko brojčanih podataka:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 213 —
Razlika u temperaturi šumskog i poljskog
zraka u C" u razno doba dana prema mjerenju
postaje u Eberswaldu u vrijeme od 15.—30. lipnja.
U polnoči Prije pod. U podne Po podne


12" 2" 4" & 8" 10" 12. 2" 4" 6* 8. 10*


-+-+ + — — — — ^- —: — — +


042, 044, 051, 0-48, 061, 082, 089, 094, 085, 125,1 15,0*43
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 214 ^-v
Razlika apsolutnih maxima zračne temperature u srpnju
u šumi i na polju, t. j . u najvrućim danima srpnja bio je
zrak u šrimi hladniji od zraka u polju za C°: ,


´ Postaja Bbers-Schmiede-Marien-Holle-\


Hagenau Neumath


Srpanj Fritzen walde i´eld thal rath
---. --» i :n» "T 1 --»


. i c


e


5 mkros
kros


c c c


a


5m.r
kros


5 m
5 m
E


,E


.


godina


o


o


o


!


.


m
m
IH


»O


-SS


1.


*"


|


3

: .


3 3 -| 3 1


. ~ ; s !: ""


;


1886. 3-i ; 2-6 3-5 2-5 2 0 18,5 0 38 5-8 4-9 21 5-3 31 2-0
1887. 2-8 20 3-6 2. 30 2-8 56 30 57 5-3 67 31 2-4| 1-61
1888. 2-9 1-9 2-6 2 1 4i 3-4: 3-6: 30 34 3-3 55 1 4 3-4 2-1 i
1889. 25 -1-7 1-6 |-5 24 2-51 3-8! 2-8 4-1 3-4 60 2-0 21 1-6
1890. ´ 21 08 30 21 4-3 3-2 ! 3-0 ! 2-6 4-9 44 6-6 0-4 3-8 28
1891. 44 37 34 1-7 1-4 0-8 3.4: 3-8 2-3 26 5-6 30 24 1-4
1892. 3-7 30 3-3 29 1-3 1-5 ´ 52i 5-9 66 59 57 1-3 3-3 26
1893. 5-1-2-9 1-7 | 57 1 j 6-1 i 5-5 2-6
1894. 2-7 2-1 1-8 j-3-2´ 6-6 8-0 50
1895. 1-8 2-4 02 Il 5° ! 4-0 | iT 84 37


´


Srednja razlika 31 2-2 28 22 22 23 ".4-41 36 5H\ 43 60 24 32 20


Razlika apsolutnih minima zračne temperatura u siječnju
u šumi i na polju, t. j . u najstudenijim danima siječnja bio
je zrak u šumi topliji od zraka u polju za C°:


1886. | 13 1-5 1-6 1-6 4-5 46 4-1 56 \ 1-3 2-5 F* 08 1-8 ! 1-4
1887. i 1-5 1-5 1-3 07 3-9 3-5 .-. 27 0 6-02 0-2 0-4 \ 0-5 ! 0-6
1888. ! 0-2 -0-6 1-5 02 5-3 5-5 4-8 47 34 30 0-5 1-3 1 08 0-3
1889. i 1-9 1-5 1-9 1-4 3-3 34 07 10 1-4 17 0-6 0-2 -0-4 -0-5
1890. 0-2 .-. 1-1 1-1 2-8 28 4-0 4-1 00 -02 0-9 0 1 i-05 ]-0-5


. (1891. -01 -02 07 0-6 4-8 49 52 4-9 08 04 -3-4 2-61-1 6 4-91
1892. 108 -0-6 1-9 1-2 .-. .-. 21 22 1-5 1-4 -0-4 -0-5 li 0-9 0-6
1893. 31 1-8 5-3 0-5 2-4 .-. l-o-i
1894. 1-2 0-3 0.2 ! 0-0 -0-7


o-o . i


1895 -0-9 0-9 32 1-5 li 10 I
II i-3 2-0
Srednja razlika 0-9 i 05 13 10 36 4 0 27 3-6!.! 12 1-2 0 4 0 7 0 2! 01
Najviša temperatura u srpnju u razdo-Najniža temperatura u siječnju u razbiju
od 1886.—1895. god. dobiju od 1886.-1895. god. ´
U bukovim sastojin je manja za 4-37° C i. Toplija za 1-25° C
„ smrekovim , „ .. 3-38" C „ „ 268° C
. borovim . , ´ . „ 2-85° C , „ 1-25" C
nego zrak na polj u. V . : *


:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 215


ad 2. Što se tiče upliva šuma na zračnu vlagu moramo
odmah konstatirati, da je relativna zračna vlaga pod krošnjama
šumskog drveća, a naročito u blizini tla, veća nego
relativna vlaga zraka na otvorenom polju i to kroz godinu
najmanje za 3, a najviše za 10%. Ljeti je ta razlika veća,
zimi manja. To ublaženje extrema vlage pod krošnjama pogoduje
naravnom pomlađenju šuma, zato je, kao što smo
već napred napomenuli, u većim šumskim kompleksima laglje
voditi šumsko gospodarstvo, nego na malim parcelama.


Razlika u temperaturi i vlazi zraka šumskoga i onoga
u polju, naročito u doba kada je ta razlika veća, ima za
naravnu posljedicu, da u neposrednom okolišu većih šuma
struji ljeti i danju hladniji, a noćju i zimi (osobito zimi iz
četinjavih šuma) nešto topliji i vlažniji šumski zrak na polje,
koje strujanje u najbližem okolišu šume djeluje, doduše moram
naglasiti vrlo malo, na ublaženje extrema u temperaturi
i vlazi. 1 u ovom pogledu, u koliko su šume u brdovitom
terenu, moramo strujanje zraka, što se osobito dobro osjeća
pod veće, pripisati djelovanju brda, a ne šume. Da se ljudi
jako rado nasele u okolišu šuma, nije jamačno uzrok povoljno
djelovanje šuma u ovom smjeru, jer je taj učinak
kako sam rekao vrlo malen, nego se ima pripisati više zaštiti
po šumama od hladnih sjevernih i istočnih vjetrova,
kao i drugih neposrednih koristi, koje šuma čovjeku daje.


Važno je pitanje, koje se često raspravlja, dali i u ko-*
liko šume djeluju na množinu oborina u dotičnom kraju.
Napred smo već spomenuli, da mnogi tvrde, da u nekom
kraju manje kiša pada, odkada su tamo šume posječene.


I u tom su smjeru obavljena opsežna motrenja i mjerenja,
no ista nisu do danas donjela pozitivnih rezultata, jer kod toga
uplivaju prelazličiti faktori, pa je zaista dvojbeno, dali će
se na to pitanje u opće kada moći bez prigovora odgovoriti.


Šume su ponajviše na brijegovima, pa upliv brijega na
ohladenje zraka na višim položajima, (t. j . za svakih 100 m..
za 05°)/ a tim i na povišenje relativne vlage zraka, pripisuju
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 21H
mnogi uplivu šuma. Šume ishlapljuju doduše mnogo vlage.
Hônel navada, da velika breza za vrijeme ljeta ishlapi 7000
litara vode, ili na dan 38 litara. Jedna 110 godišnja bukva
ishlapi preko ljeta okruglo 9000 litara vode, a 1 hektar takove
šume ishlapi preko 30.000 hl. vode kroz ljeto, što


* odgovara množini oborina od 30 cm. Radi toga velikoga ishlapljivanja
vode mnogi i danas još drže, da veća vlaga u šumi
mora imati za poslijedicu veće oborine u samoj šumi, barem
u neposrednoj okolici iste. Kod veće vlage zraka, tumače
oni, je dostatno i manje sniženje temperature, daše vodene
pare u kapljice pretvore. No oni, koji tako misle, su previdili,
da i tlo polja ishlapljuje mnogo vlage i da je temperatura
na polju izvan šuma mnogo niže i puno bržje padne nego
u šumi, da je prema tome mogućnost za nastajanje magle
i kiše na polju veća nego u šumi, što na nižim položajima,
naročito na livadama, ljepo opazimo za hladnijih večeri.


Manjka nam danas doduše još točno opažanje o vlazi
iznad krošanja šuma, no znademo, da se razlika u vlazi već
10 m. iznad krošanja šuma, spram vlage u polju, ne opaža.
A u koliko može onda ta vlaga djelovati na postanak kiša,
kad se pomješa sa suhim zrakom u visinskom prostoru od
3 kilometra, u kojoj visini nastaju oblaci. Kada bi šumska
vlaga jače djelovala na množinu kiše nad sobom u neposrednoj
svojoj okolici, morala bi se šuma neprestano šiiriti


na svojim međama spram područja, gdje uslijed pomanjkanja
vlage šuma nema, a pošto je za takovo rasprostranjenje
šuma bilo vremena do sada na tisuće godina, ne bi danas
zaista smjelo biti krajeva, gdje šuma manjka uslijed pomanjkanja
vlage. Šuma može djelovati na pomnožanje oborina
nad vlastitim područjem tek u toliko, što su visoka
Stabla šumskih sastojina zapreka za gibanje vjetra, te sile
vjetar, kada dođe do šume, da se digne nešto u vis, možda
. dvostruku visinu stabala, a tim se vjetar nešto ohlađuje,
a njegova relativna vlaga povišuje. No i taj upliv šuma na
povećanje oborina je minimalan.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— ~2. ~
: Možemo jošte pripomenuti, da je osobito korisno djelovanje
šuma u podvodnim ravnicama. Sume podržavaju tamo,
uslijed većeg ishlapljenja razinu podzemne vode dosta nisko
tako, da je tlo, dok su šume tamo, dosta suho. Čim se šume
na takovim mjestima posjeku, izbije podzemna voda na površinu
tla, nastaju močvare, koje šire vlažni zrak po cijelom
kraju, te su leglo svakojakih bolesti, a tim nepovoljno djeluju
na klimu cijeloga kraja.
Tim završujem moje predavanje. Predoçio sam u prvom
dijelu, zašto na velikim površinama kontinenata i na glavicama
brijegova nema šuma, a u drugom dijelu, u koliko šume
djeluju na klimu stanovitog kraja. Ako i nisam mogao pripisati
šumama veliki upliv na klimu, naročito na temperaturu
zraka i na množinu oborina, nisam jamačno tim umanjio
veliku važnost šuma za gospodarstvo cijelih krajeva. One
čuvaju plodno tlo na brijegovima, ne puste da se voda od
kiša i snijega naglo spušta u doline i poplave ih, čuvaju
da vlaga iz tla naglo ne ishlapi kao na otvorenom polju,
nego ta voda u šumama polahko prodire u tlo, napaja izvore
i potoke, a tim blagotvorno djeluje na cijeli kraj. Čim
jedna zemlja ima manje šuma, tim manje ima i vrela i potoka,
a tim je i siromašnija. Njegujmo i čuvajmo zato naše
šume, naročito u ovo ratno vrijeme, kad se od njih u financijalnom
pogledu mnogo očekuje. One zapravo i nisu naše,
nego su imetak domovine, koja nam to svoje blago daje
tek da ga uživamo, a ne da ga potrošimo.


O podizanju i proširenju tračnica na zavojima
stabilnih šumskih željeznica.


Napisao ing. Le vin Heisinger, nadšumar L. O. Gj


Poznata je činjenica, da se kod koturajučih kola, kaja
prelaze iz ravne pruge u krivulju, pojavljuju u gibanju neke
nepravilnosti. Te nepravilnosti prouzrokuje ponajprije uz