DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 189 —


Predsjedao je predsjednik p. n. g. Marko grof Pe jacse vi eh,
prisustvovali su p. n. gg. oba podpredsjednika Marino de Bon a
i Gjula Ulraich, tajnik Ante Kern, blagajnik Ljudevit Szentgyôrgyi,
te odbornici: Vilim Dojković, Dragutin L as man,
Dr. Gjuro Nenadić, Dr. Andrija Petračić, Dragutin Pol a ček
i Dragutin Trotzer, a ispričao se je Slavoljub Slapničar.


Nakon pozdrava predsjednika, koji je izvjestio o koracima,
koje je poduzeo u svrhu, da predložena osnova zakona o reorganizaciji
šumarske službe kod političke uprave, bude što prije predložena
na predsankciju, prešlo se je na dnevni red.


Točka I.


Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice.


Nakon što je po tajniku pročitan zapisnik odborske sjednice
od F>. prosinca 1917., na koji nije bilo nikakovih primjedaba, izabrani
su za ovjerovitelje p. n. gg. Dr. Gjuro Nenadi ć i Dr. Andrija
Petračić.


Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju.


1. Blagajnik izvješćuje, da je prigodom danas predjzete škontracije
društvene blagajne ustanovljeno slijedeće stanje :


a) društvena imovina sa 32.863 K 54 iil.


b) pripomoćna zaklada sa 14.732 „ 89 „


c) literarna zaklada sa 5 867 „ 56 ,


Sve te gotovine uložene su dijelom u vinkuliranim vrijednosnim
papirima hrv.-slav. zem. hipotekarne banke i I. hrvatske štedione u
Zagrebu, a dijelom u vinkuliranim uložnim knjižicama potonje štedione,
te u državnim obveznicama dosadanjih ratnih zajmova.


Članarina ima na dugu : od članova 1. raz. (uračunav i one u
vojsci i u zarobljeništvu) 2103 K, od članova II. raz. 41 K.
Izvješće uzima se na znanje. Nakon toga izvješćuje tajnik
slijedeće.


2. Vojno-računarski savjetnik p. n. g. Danilo Šari ć pristao
je na iznos od 100 K, koji mu je prema odborskom zaključku od
5 XII. 1917. točke II./4. ponuđen za knjige pokojnog kr. katastral.
šumarskog nadzornika Josipa Ettingera , te mu je taj iznos
isplaćen. Prima se na znanje.
3. U provedbi odborskog zaključka od 3. XII. 1917. točka ../5.
podnesena je pod brojem 51. iz 1917. kr. zemaljskoj vladi, odjelu
za narodno gospodarstvo, predstavka u predmetu povišenje pripadka
brašna lugarima. Na to je stiglo rješenje od 20. III. 1918. broj X.—
2317, po kojemu se taj pripadak ne može povisiti, a u koliko bi
možda lugari gdjegod bili sa brašnom loše opskrbljivani, da je kr.
zemaljska vlada voljna u konkretnim slučajevima shodno uredovati.
Zaključeno je, da se vladin otpis u cijelosti priopći članovima
u slijedećem Šumarskom listu sa zamolbom, da eventualne slučajeve,


*