DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 188 —
6. razr. udaljenosti 105 —(50 —2-50)= 57-50 K
7. „ „ 105 — (100 —2-50)= 7-50 „
Najskuplja (merkantilna) bukova grada u šumi 7. razreda
udaljenosti u tom slučaju nije (u koliko se dadu iz nje
cjepanice izraditi) predmetom exporta, jer je mjesna cijena
tom drvu 34´50 K, dakte veća od tržišne cijene te građe.


Bogo slav
Hâjek,
šumarnik.


Osobne vijesti.


Premještenja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo premjestio je
upravitelje šumarija: Iliju S toj a novića, kr. šum. inžinira iz
Škara u Otočac; Jelmanna Belu kr. šum. inžinira iz Otočca u
Fužine; Belu Jan o š a, kr. šum. inž. pristava iz Fužina u Škare
(novo sjedište u Rudopolju). te Gôssweina Ljudevita kr. šum.
inžinira iz Ogulina i Stiopu Janoša kr. šum. inž. pristava kod
rediteljstva kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu u Vinkovce.


Umro. Dne 4. srpnja o. g. umro je Teodor Georgiević,
nadšumar gradiške imovne općine i upravitelj kot. šumarije u Novoj
Kapeli, u 54. godini života. Na sprovodu sakupili su se brojni
činovnici gradiške imovne općine sa upraviteljem imovne općine
nadšumarnikom Rudom pl. Rukavinom na čelu, koji se je u ime
kolega oprostio nad grobom od dobrog im druga Toše dirljivim
govorom. Pokojnik ostavlja udovicu i četvero sitne dječice. Slava mu !


Društvene vijesti.


Novi
utemeljitelji hrvatskog-slavonskog šumarskog društva


postali su p. n. g. Gašo Vac, kr. župan, šumarski nadzorn;k u Ivancu,


te na njegovu pobudu p. n. gg. Dr. Rikard Aninger, vlastelin u


Klenovniku kod Ivanca, te Edo Griinwald, šumski trgovac i po


sjednik u Ivancu


Pošto
u našoj domovini ima još mnogo šumoposjednika, a


naročito šumskih trgovaca, koji na veliko rade u našim šumama, a


koji do sada ne samo da nisu utemeljitelji, nego nisu u opće članovi


našeg šumarskog društva, to treba da se ostali naši šumari ugledaju


u primjer g. Vaca, te i oni uznastoje, da društvu prikupe što više


utemeljiteljnih članova, te time djelotvorno propagiraju interese toga


društva.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvat, slavonskog
šumarskog društva, koja je održana u Zagrebu dne 27.
srpnja 1918. u 3 sata popodne, u prostorijama šumarskog odsjeka
kr. zemaljske vlade u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 189 —


Predsjedao je predsjednik p. n. g. Marko grof Pe jacse vi eh,
prisustvovali su p. n. gg. oba podpredsjednika Marino de Bon a
i Gjula Ulraich, tajnik Ante Kern, blagajnik Ljudevit Szentgyôrgyi,
te odbornici: Vilim Dojković, Dragutin L as man,
Dr. Gjuro Nenadić, Dr. Andrija Petračić, Dragutin Pol a ček
i Dragutin Trotzer, a ispričao se je Slavoljub Slapničar.


Nakon pozdrava predsjednika, koji je izvjestio o koracima,
koje je poduzeo u svrhu, da predložena osnova zakona o reorganizaciji
šumarske službe kod političke uprave, bude što prije predložena
na predsankciju, prešlo se je na dnevni red.


Točka I.


Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice.


Nakon što je po tajniku pročitan zapisnik odborske sjednice
od F>. prosinca 1917., na koji nije bilo nikakovih primjedaba, izabrani
su za ovjerovitelje p. n. gg. Dr. Gjuro Nenadi ć i Dr. Andrija
Petračić.


Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju.


1. Blagajnik izvješćuje, da je prigodom danas predjzete škontracije
društvene blagajne ustanovljeno slijedeće stanje :


a) društvena imovina sa 32.863 K 54 iil.


b) pripomoćna zaklada sa 14.732 „ 89 „


c) literarna zaklada sa 5 867 „ 56 ,


Sve te gotovine uložene su dijelom u vinkuliranim vrijednosnim
papirima hrv.-slav. zem. hipotekarne banke i I. hrvatske štedione u
Zagrebu, a dijelom u vinkuliranim uložnim knjižicama potonje štedione,
te u državnim obveznicama dosadanjih ratnih zajmova.


Članarina ima na dugu : od članova 1. raz. (uračunav i one u
vojsci i u zarobljeništvu) 2103 K, od članova II. raz. 41 K.
Izvješće uzima se na znanje. Nakon toga izvješćuje tajnik
slijedeće.


2. Vojno-računarski savjetnik p. n. g. Danilo Šari ć pristao
je na iznos od 100 K, koji mu je prema odborskom zaključku od
5 XII. 1917. točke II./4. ponuđen za knjige pokojnog kr. katastral.
šumarskog nadzornika Josipa Ettingera , te mu je taj iznos
isplaćen. Prima se na znanje.
3. U provedbi odborskog zaključka od 3. XII. 1917. točka ../5.
podnesena je pod brojem 51. iz 1917. kr. zemaljskoj vladi, odjelu
za narodno gospodarstvo, predstavka u predmetu povišenje pripadka
brašna lugarima. Na to je stiglo rješenje od 20. III. 1918. broj X.—
2317, po kojemu se taj pripadak ne može povisiti, a u koliko bi
možda lugari gdjegod bili sa brašnom loše opskrbljivani, da je kr.
zemaljska vlada voljna u konkretnim slučajevima shodno uredovati.
Zaključeno je, da se vladin otpis u cijelosti priopći članovima
u slijedećem Šumarskom listu sa zamolbom, da eventualne slučajeve,


*
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 190 —


u kojima bi pritužbe bile opravdane, izvole to prijaviti neposredno
kr. zemaljskoj vladi.


4. Povodom zaključka od 5. VII. 1917. točka V./l. u predmetu
definitivnog uređenja zagrebačke šumarske akademije, jest po društvenom
predsjedništvu na 10. I. t. g. pod brojem 3 podnesena
predstavka p. n. odjelnom predstojniku Milanu Rojcu, kojom se
za naše prilike kao najpodesnije zagovara, da se visoka šumarska
nastava spoji sa gospodarskom u jedan samostalan fakultet, te taj
utjelovi kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu.
Ta predstavka je podjedno u prepisu dostavljena gospodarskim
društvima u Zagrebu i Osijeku radi znanja i eventualne paralelni
akcije tih društava. Uzima se na znanje.


5. Nadšumar gradiške imovne općine p. n. g. Tošo Ge orgije
vić, koji je teško obolio, zamolio je u prosincu prošle godine
1917. za potporu. Buduć je bilo potrebno, da seta molba rješi čim
prije, to je društveno predsjedništvo, nakon što se je o opravdanosti
molbe informiralo, molitelju u ime potpore doznačilo iz društvenih
sredstava sav u tu "svrhu proračunom raspoloživi iznos od 200 K,
na čemu se je molitelj posebnim dopisom zahvalio.
Postupak predsjedništva odabrava se.


6. Izvješćuje se, da je društveni pokrovitelj, preuzvišeni g. Dragutin
grof Kuhen-B elasi-H ed ervâry od Hedervara bivši hrvatski
ban i t. d. umro u Budapešti na 10. II. 1918. u 69. godini. Kod
nlegova sprovoda je prisustvovao društveni predsjednik p. n. g.
Marko grof Pejacsevich.
Društveni odbor u počast pokojnika kliče mu „Slava."


7. Izvješćuje se, da su povodom rekvizicije bakrenih kupaonskih
valjaka u vojne svrhe, od bivših kupaona u Šumarskom domu
nađena na tavanu smještena tri valjka, koja su predana u spomenutu
svrhu, a za nje dobiveni iznos od 241 K 50 fil. zaprimljen je u
društvenom blagajničkom dnevniku.
Zaključeno je, da se obzirom na to, što ti valjci potiču od kupaonskih
pećih onih stanova, koje je kr. zemaljska vlada svojedobno
naknadno unajmila za proširenje prostorija zagrebačke šumarske
akademije, te s razloga, što će spomenuta vlada ´imati prema najamnim
ugovorima te prostorije svojedobno postaviti u prvobitno
stanje, !da se dobiveni novac ima priposlati kr. zemaljskoj vladi,
odjelu za bogoštovlje i nastavu.


8. Izvješćuje se, da je p. n. g. Arnold Gerstmann, kr. kotarski
šumar u Karlovcu, na 8. III. t. g. priposlao za društvenu
Kôroskényevu zakladu iznos od 100 K
Zaključeno je, da se taj dar uzima sa zahvalnošću do znanja time,
da se darovatelj tim darom podjedno začlanjuje u spomenutu zakladu.


ToSka III.


Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Izvješćuje se, da su svoj pristup u šumarsko društvo najavili
i to :


ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-m


a) kao članovi I. razreda p. n. gg. Ljudevit Malnar, kr. šumarski
vježbenik kod županijske oblasti u Ogulinu; zatim Albin
Leustek , kr. kotarski šumar u Dugomseju; te konačno Marko
Šebetić , kr. kotarski šumar u Sv. Ivanu-Zelini ; te


b) kao član II. razreda Gjuro Petračić , nadlugar grada
Petrinje. Zaključeno, da se svi navedeni primaju u društvo kao članovi.


1. Uredništvo časopisa „Vinkovačke novine" moli, da mu se
Šumarski list šalje u zamjenu. Zaključeno, da se molbi udovolji.
3. Zvonimir Pere , sin pokojnog nadšumarnika otočke imovne
općine, a sada slušatelj zagrebačke šumarske akademije, moli da
mu se podjeli društveni jubilarni štipendij, koji je opredjeljen za
slušača spomenute akademije, te kojega za sada niko ne uživa.
Zaključeno je, da se spomenuti štipendij, koji je rezerviran za
u vojsci nalazećeg se Vinka Plešu , podjeli molitelju kao potpora
i to počam od pc četka školske godine 1917./18. pa do povratka iz
vojske spomenutog Pleše , ili eventualne ine raspoložbe.


4. Tiskara C. Albrecht u Zagrebu, koja štampa Šumarski list i
Lugarski vijestnik moli, da joj se isplati zaustavljena zaslužba u iznosu
od 471 K 72 f 1. za broj 9. i 10. Šum. lista iz 1917. Ta zaslužba je
zaustavljena stoga, što je tiskara od navedenog dvobroja nehotice
štampala oko 40 rezervnih primjeraka manje, nego li je bila obvezana.
Zaključeno je, da se obzirom na okolnost, što se to tiskari
dogodilo nehotice, te što se je ona pismeno obvezala, da će manjkajuće
primjerke naknadno priugotoviti, nu to radi sadanjih velikih
poteškoća u tiskarskom obrtu (skupoće papira i pomanjkanje radnih
sila) nije moguće, da joj se dozvoli to učiniti nakon rata u najduljem
roku od šest mjeseci iza potpisa općega mira.


Točka IV.


Rasprava o odgovoru kr. zemaljske vlade glede
dalnjeg iznajmljenja prostorija u Šumarkom domu
za šumarsku akademiju.


Društveni predsjednik izvješćuje, da je — obzirom na dopise kr.
zemaljske vlade, odjela za boge štovlje i nastavu ôd 25. siječnja t g.
broj 34.871 iz 1917. kojim obzirom na alineju 2. §. 4. banske naredbe
od 26. studenoga 1916. broj 23.040 ob ograničenju povišenja
najamnine, otpovjedi stanova i produljenju najamnih pogodba, ne
uzima na znanje najamnim ugovorima predviđeni otkaz prostorija,
koje su u Šumarskom domu unajmljene za šumarsku akademiju,
odnosno na dopis od 26. veljače t. g. broj 3013, kojim se izjavljuje
voljnom uzeti uz dosadanju najamninu u najam one prostorije u
Šumarskom domu, koje su bile unajmljene za zemaljski zavod za
istraživanje tla, — danas do podne sa društvenim tajnikom bio
osobno intervenirati kod g. odjelnog predstojnika M. Roj ca.


Istom je predočeno, da šumarsko društvo nije postojeća tri
najamna ugovora otkazalo možda zato, što bi želilo da se šumarska
akademija iseli iz Šumarskog doma. Društvo naprotiv želi da akademija
i nadalje ostane, a ugovore je otkazalo zato, što bi se oni
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 192
u protivnom slučaju automatski produljivali na dalnjih pet godina.
Tomu pako želi društvo predusresti stoga, što su pogodbe učinjene
prije mnogo godina, te su stoga i najamnine bile prema današnjim
prilikama ugovorene nerazmjerno niske; nadalje jer je silno poskupilo
uzdržavanje zgrada; te konačno, što se mora predmjevati, da
će nakon rata također i tereti silno porasti, pak stoga je društvo
spomenutim otkazom želilo polučiti to, da se stupi u nove pregovore
glede visine najamnine.


Da su najamnine prema svemu navedenom nerazmjerno niske,
predočeno je predstojniku na temelju ugovorima priležećih nacrta
i on umoljen, da zahtjev šumarskog društva za povišenje najamnine
podvrgne blagohotnom prosuđenju, što je on najsusretljivije obećao.


Izvješćuje se nadalje odboru, da šumarsko društvo ima na
temelju ustanova §§. 1. i 2. spomenute banske naredbe od 20. studenoga
1917. broj 21. 606 pravo tražiti koli za sve unajmljene prostorije,
toli i za one, u kojima se sada nalazi zem. zavod za istraživanje
tla, povišicu sadanje najamnine za 20—30%-


Nakon odulje rasprave zaključuje odbor, da se najamnine za
sve navedene prostorije imaju povisiti do onoga iznosa, koji je
ustanovama spomenute naredbe dopustiv, i to za vrijeme kroz koje
to odnosne naredbe određuju.


Točka V.


Eventualni predloži.


P. n. g. Dr. Qjuro Nenadi ć predlaže, da obzirom na to, što
je ustrojeno zemaljsko povjerenstvo za prelazno gospodarstvo, koje
će imati svakovrstni materijal, kao željezničke tračnice, lokomotive,
bodljikavu žicu i t. d. koji će nakon rata postati raspoloživ, svrsishodno
razdjeliti međa industrijalce, gospodare i šumoposjednike,
šumarsko društvo pozove sve šumoposjednike zemlje, da društvu
pošalju iskaze o svojim potrebama na tom materijalu, da se tako
pravodobno sakupi potrebni statistički materijal, koji će se po društyu
imati spomenutom´povjerenstvu staviti svojedobno na raspolaganje.
Predlog se prihvaća.
*
Buduć dalnjih predloga nije bilo, konštatovao je predsjednik,
da je dnevni red iscrpljen, nu prije nego li je sjednicu zaključio,
pozdravio je napose prisutnog II. podpredsjednika, kr. šumarskog
nadsavjetnika p. n. g. Gjulu Ulreicha , te mu u ime cjelokupnog
odbora najsrdačnije čestitao na nedavnom odlikovanju sa građanskim
ratnim krstom za zasluge II. razreda, kojoj čestitci se cijelokupni
odbor oduševljeno priključio.
Ovaj zapisnik ovjeroviti će se u slijedećoj sjednici.
Predsjedatelj : Tajnik :


M.
grof Pejacsevićv. r. K e r n v. r.
Dr. Pet račić v. r.
Dr. Nenadić v. r.