DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 150 c)
brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 600;


d) topolove i vrbove K 560.


Š) Oblice:


a) bukove, jasenove i cerove K 640:


b) grabove K 720;


c) brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 560;
c) topolove i vrbove K 520.


C) Sječeni ogranci razne vrsti listača i hrastovo gorivo
drvo ispod 8 (osam) cm. debljine K 520.


Gradska i općinska poglavarstva imadu na temelju ovih cijena,
koje vrijede postavno vagon željezničke i brodarske postaje predatelja,
za 10.000 kg., u vlastitom djelokrugu odrediti cijene ogrijevnih
drva po metričkom hvatu, kao bazu za obračun kupovnine kod
maloprodaje trošiocima.


II. Kod ustanovljenja iznimnih, najviših cijena za ogrjevna drva,
koja se po povjerenstvu doznačuju na mjestu izradb e u šumi,
vrijede slijedeća načela:
Kao temelj se imadu uzeti gornje po kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj
vladi potvrđene cijene za 10.000 kg gorivog drva natovareno
u vagon ili lađu, preračunavajući iste na metričke hvatove.


Od tih cijena imadi se odbiti troškovi dovoza iz šume do
najbliže željezničke (brodarske) postaje i trošak tovarenja u vagone
(lađu).


Radi ustanovljenja dovoza postupati će kr. kotarske oblasti u
smislu postojećih vladinih naredaba i zakona L. : 1914. o iznimnim
mjerama za slučaj rata.


U Zagrebu, dne 17. lipnja 1918.


Zemaljsko gospodarsko povjerenstvo za šumske
proizvode u Zagrebu.


Predsjednik :
Milan barun Turković v. r.


Broj 1236/1918.


Natječaj


Kod šumsko-gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine ima
se popuniti jedno mjesto kotarskoga šumara u X. dnevnom razredu
za koje se ovim razpisuje natječaj do 15. srpnj a 1918.