DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 45     <-- 45 -->        PDF

~ 147


U smislu citiranog pravilnika mogu potporu dobiti djeca, odnosno
sirote obojeg spola svijuh namještenika aktivno služećih,umirovvljenih
i preminulih činovnika državnog šumarstva, (kod državnih
šuma, kod občinskih i inih šuma, što su pod državnom upravom,
kod šumarskih nadzorničtva, kod visoke šumarske škole u Šelmeczbânyi,
kod lugarskih stručnih škola i kod šumarskih pokusnih postaja)
to jest djeca odnosno sirote obojega spola šumarskih činovnika,
šumarskih profesora, šumarskih inžinira, šumarskih erarskih
liječnika, šumarskih računarskih činovnika i kancelista, ako su ta
djeca u koju od dolje navedenih tuzemnih škola kao redoviti učenici
za školsku godinu 1918/1919. primljena, nadalje u koliko bi
školu već i prije polazila bila, ako je od ocjena, koje su u njihovim
svjedočbama o napretku u naukama izkazane, barem polovica odlično,
izvrstno, veoma dobro ili dobro.


Nedovoljna ocjena izključuje potporu.


Ocjene iz gombanja, pjevanja, kao i iz pojedinih neobvezatnih
predmeta kod ustanovljenja prava na podporu ne uzimaju se u
obzir.


Molbi valja priložiti konačnu svjedočbu od one školske godine,
koja je neposredno pred vremenom molbe pretekla, izuzev onaj slučaj,
ako djete za tu školsku godinu ovakovu svjedočbu bez vlastite krivnje
nije moglo dobiti, no u onom slučaju ima se sa potrebnim obrazloženjem
priložiti konačna svjedočba prethodne godine.


U smislu § 21. pravilnika mogu dobiti podporu redoviti učenici
slijedećih zavoda i te:


a) mužka djeca, koja polaze:


1. šumarsku visoku školu;
2. gimnazjju;
3. realku;
4. više trgovačke škole ;
5. preparandije;
6. više obrtne škole i
7. gradjanske škole.
i


b) ženska djeca:


1. djevojačke gimnazije;
2. ug. zemaljsko-obrtno-umjetnu školu;
3. preparandije i zavode za uzgoj pjestinjâ i odgojiteljica;
4. ženske trgovačke tečajeve;
5. višu žensku obrtnu školu;
6. više djevojačke škole i
7.
gradjanske djevojačke škole.
c) djeca obojega spola, koja polaze:
1. pučke škole, uz ograničenje, da mužka djeca, te ženska
djeca, koja polaze I.—IV. razred, potporu mogu dobiti samo onda,